Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Traditional Social Status of Modern Age Societies, Economic Institutions with New-born Economic Classes and The New Social and Economic Orders of Modern Age

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 3, 827 - 840, 29.09.2020
https://doi.org/10.32709/akusosbil.658000

Öz

At the end of the decline of agriculture, with the rise of trade, the social structure, economic relations and economic institutions of Western European society began to change. While the institutions of the old world, which were shaped according to the characteristics of the period with their innate traditional status, continued their existence by losing their power, the classes of the new world strengthened and showed their existence. The feudal states of the old world were in solidarity with the noble and clergy and ruled the vast majority without fundamental rights. The Monarchic states of the new world were in solidarity with the merchants; the monarchic states and the merchant alliance dominated the social majority with broader rights relative to the Middle Ages. The economic institutions of the new age were shaped in line with the interests of the state and the nation and the expectations of the merchant. The philosophy that only one side would benefit from international trade was consistent with the character of the interventionist state, colonialism, and the privileged merchant class. In this study, those, traditional statutes and institutions that continued to exist by losing their strength, new economic classes nurtured by international trade and colonialism growing through geographical discoveries, development of new economic institutions, the causes of the rising of the merchant capitalist class, the most revolutionary class in Western European history and the new economic and social order shaped by the social support that statist capitalism gained, are examined.

Kaynakça

 • Adaçay, F. R. (2012). Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu, Merkantilizm ve Fizyokrasi, Ed,: B. Erdem ve H. İslatince, İktisadi Düşünceler Tarihi, s. 30-53.Ekin Yayınevi.
 • Akalın, K. H. (2006). Orta Çağ İktisat Zihniyeti Sınırlarında M. Luther ve J. Calvin’in Tefecilik Yorumları, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), ss. 1-12.
 • Akalın, K. H. (2013). Orta Çağ İktisat Zihniyetinin Kazanç Maksatlı Ticaret Etkinliğine Karşı Tutumu, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (7), ss. 254-280.
 • Aubin, H. Treasure, G. Salmon, J. Herrin, J. Champıon, T. Peters, E. Herlihy ve D. Mayne, R. (2016). Nobles and Gentlemen, Encyclopædia Britannica, İnternet Adresi: https://www.britannica.com/topic/history-of-Europe /Nobles-and-gentlemen, E.T.: 7.6.2018.
 • Aydemir, G. ve Genç, S. (2011). Ortaçağın Sosyoekonomik Düzeni: Feodalizm, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), ss. 226-241.
 • Biber, A. E. (2012), Merkantilist İktisadi Düşünce, Ed.: M. Masca, O. Bahar, İktisadi Düşünce Tarihi, , s. 105-120, Lisans Yayınevi.
 • Bulut, N. (2002). Ortaçağdan Yeniçağa Geçiş Süreci Bağlamında Ekonomik Zihniyet Değişiminin Siyasal Düşünceye Etkisi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1-4), ss. 17-32.
 • Duran, B. (Ed.) (2012). Ortaçağda İslam Dünyası ve Batıda İktisadi Düşünce, Ed. M., Masca ve O. Bahar, İstanbul: Lisans Yayıncılık, ss. 61-102.
 • Güran, T. (1997). İktisat Tarihi, İstanbul: Acar Yayıncılık.
 • Güriz, A. (1969). Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Güriz, A. (2011). Hukuk Felsefesi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Harreld, D. J. (2006). Merchants and International Trade Networks in the Sixteen Century, Brigham Young University, XIV International Economic History Congress, Helsinki, İnternet Adresi: http://www.helsinki.fi /iehc2006/papers3/Harreld.pdf, E.T.: 8.6.2018.
 • Heaton, H. (2005). Avrupa İktisat Tarihi, Çev.: M. A. Kılıçbay ve O. Aydoğuş, Ankara: Paragraf Yayınevi.
 • Kaygalak, S. (2010). Kır Kent ve Kapitalizme Geçiş: Bursa Örneği, Mülkiye Dergisi, 31(257), ss. 185-203.
 • Kılıç, R. ve Demirçelik, M. (2011). Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde Ortaçağ ve Reform Hareketi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (30), ss. 181-190.
 • Küçükkalay, A. M. (2008). İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Markevich, A. ve Zhuravskaya, E. (2016). The Economic Effects of the Abolition of Serfdom: Evidence from Russian Empire, İnternet Adresi: http://piketty.pse.ens.fr/files/MarkevitchZhuravskaya2016.pdf, E.T.: 7.6.2018.
 • Orangefield Isd; European Middle Ages, 500-1200, İnternet Adresi: http://www.orangefieldisd.com /view/14314.pdf, E.T.: 22.5.2018.
 • Öndül, H. (1988). 1789 Fransız Devrimi ve Etkileri, Ankara Barosu Dergisi, (4), ss. 688-692.
 • Özgüven, A. (2001). İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Savaş, V. (2000). İktisadın Tarihi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Small, G. (2005). A Christian Understanding of Property: Spiritual Themes Underlying Western Property, University of Technology, Sydney, İnternet Adresi: http://www.prres.net/papers /Small_A_Christian_Understanding_Of_Property.Pdf, E.T.: 7.6.2018.
 • Stearns, P., David H., Aubin, H., Barzun, J., Champıon, T., Herrın, J., Frasetto, M., Parker, G., Salmon, H., Herlihy, D., Mayne, R., Peters, E., Treasure, G., Sorensen, M. ve Weinstein, D., (2016), The Emergence of Modern Europe, 1500-1648, Economy and Society, Encyclopædia Britannica, İnternet Adresi: https://www.britannica.com /topic/history-of-Europe/The-emergence-of-modern-Europe-1500-1648, E. T.: 24.5.2018.
 • Torun, İ. (2003). Endüstri Toplumunun Oluşmasında İktisadi ve Sina-i Faktörler, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4. (1), ss 181-196.
 • Trethewey, R. (1974). The Establishmentof Serfdom in Eastern Europe and Russia, The American Economist, Vol 18, Issue 1, pp. 36-41, İnternet Adresi: https://doi/10.1177/056943457401800106, E.T.: 7.6.2018.
 • Western Reserve Public Media; The Middle Ages, İnternet Adresi: https://westernreservepublicmedia.org /middleages/feud_clergy.htm, E.T.: 31.5.2018.
 • Yıldırım, E. (2005). Toplumsal Gelişme Açısından Protestanlık ve İslam, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (12), ss. 51-64.

Modern Çağ Toplumlarının Geleneksel Sosyal Statüleri, Yeni Doğan Ekonomik Sınıfları ile Modern Çağın Ekonomik Kurumları, Yeni Sosyal ve Ekonomik Düzeni

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 3, 827 - 840, 29.09.2020
https://doi.org/10.32709/akusosbil.658000

Öz

Tarımın gerilediği dönemin sonunda ticaretin yükselişi ile, batı Avrupa toplumunun sosyal yapısı, ekonomik ilişkileri ve ekonomik kurumları değişmeye başladı. Eski dünyanın doğuştan gelen geleneksel statüleri ile dönemin özelliğine göre şekillenen kurumları güç kaybederek varlıklarını sürdürürken, yeni dünyanın ekonomik tabana dayanan sınıfları güçlenerek varlıklarını gösterdiler. Eski dünyanın feodal devletleri soylu ve ruhban sınıfıyla dayanışma içindeydi ve temel haklardan yoksun büyük bir çoğunluğa hükmediyorlardı. Yeni dünyanın Monarşik devletleri, tüccarlarla dayanışma içindeydiler, Monarşik devletler ve tüccar ittifakı, Orta Çağ’a nispeten daha geniş haklara sahip sosyal çoğunluğa hükmettiler. Yeni çağın ekonomik kurumları devletin ve ulusun çıkarları ile tüccarın beklentileri doğrultusunda şekillendi. Uluslararası ticaretten yalnızca bir tarafın kazançlı çıkacağı felsefesi, müdahaleci devlet karakterine, sömürgeciliğe ve imtiyazlı tüccar sınıfına uygundu. Bu çalışmada, güç kaybederek varlığını sürdüren geleneksel statüler ve kurumlar ile coğrafi keşifler ile büyüyen uluslararası ticaret ve sömürgecilikten beslenen yeni ekonomik sınıflar ve yeni ekonomik kurumların gösterdiği gelişme ve batı Avrupa tarihinin en devrimci sınıfı tüccar kapitalist sınıfın yükselişinin nedenleri ile devletçi kapitalizmin kazandığı toplumsal destekle şekillenen yeni ekonomik ve sosyal düzen incelenmiştir.

Kaynakça

 • Adaçay, F. R. (2012). Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu, Merkantilizm ve Fizyokrasi, Ed,: B. Erdem ve H. İslatince, İktisadi Düşünceler Tarihi, s. 30-53.Ekin Yayınevi.
 • Akalın, K. H. (2006). Orta Çağ İktisat Zihniyeti Sınırlarında M. Luther ve J. Calvin’in Tefecilik Yorumları, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), ss. 1-12.
 • Akalın, K. H. (2013). Orta Çağ İktisat Zihniyetinin Kazanç Maksatlı Ticaret Etkinliğine Karşı Tutumu, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (7), ss. 254-280.
 • Aubin, H. Treasure, G. Salmon, J. Herrin, J. Champıon, T. Peters, E. Herlihy ve D. Mayne, R. (2016). Nobles and Gentlemen, Encyclopædia Britannica, İnternet Adresi: https://www.britannica.com/topic/history-of-Europe /Nobles-and-gentlemen, E.T.: 7.6.2018.
 • Aydemir, G. ve Genç, S. (2011). Ortaçağın Sosyoekonomik Düzeni: Feodalizm, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), ss. 226-241.
 • Biber, A. E. (2012), Merkantilist İktisadi Düşünce, Ed.: M. Masca, O. Bahar, İktisadi Düşünce Tarihi, , s. 105-120, Lisans Yayınevi.
 • Bulut, N. (2002). Ortaçağdan Yeniçağa Geçiş Süreci Bağlamında Ekonomik Zihniyet Değişiminin Siyasal Düşünceye Etkisi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1-4), ss. 17-32.
 • Duran, B. (Ed.) (2012). Ortaçağda İslam Dünyası ve Batıda İktisadi Düşünce, Ed. M., Masca ve O. Bahar, İstanbul: Lisans Yayıncılık, ss. 61-102.
 • Güran, T. (1997). İktisat Tarihi, İstanbul: Acar Yayıncılık.
 • Güriz, A. (1969). Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Güriz, A. (2011). Hukuk Felsefesi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Harreld, D. J. (2006). Merchants and International Trade Networks in the Sixteen Century, Brigham Young University, XIV International Economic History Congress, Helsinki, İnternet Adresi: http://www.helsinki.fi /iehc2006/papers3/Harreld.pdf, E.T.: 8.6.2018.
 • Heaton, H. (2005). Avrupa İktisat Tarihi, Çev.: M. A. Kılıçbay ve O. Aydoğuş, Ankara: Paragraf Yayınevi.
 • Kaygalak, S. (2010). Kır Kent ve Kapitalizme Geçiş: Bursa Örneği, Mülkiye Dergisi, 31(257), ss. 185-203.
 • Kılıç, R. ve Demirçelik, M. (2011). Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde Ortaçağ ve Reform Hareketi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (30), ss. 181-190.
 • Küçükkalay, A. M. (2008). İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Markevich, A. ve Zhuravskaya, E. (2016). The Economic Effects of the Abolition of Serfdom: Evidence from Russian Empire, İnternet Adresi: http://piketty.pse.ens.fr/files/MarkevitchZhuravskaya2016.pdf, E.T.: 7.6.2018.
 • Orangefield Isd; European Middle Ages, 500-1200, İnternet Adresi: http://www.orangefieldisd.com /view/14314.pdf, E.T.: 22.5.2018.
 • Öndül, H. (1988). 1789 Fransız Devrimi ve Etkileri, Ankara Barosu Dergisi, (4), ss. 688-692.
 • Özgüven, A. (2001). İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Savaş, V. (2000). İktisadın Tarihi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Small, G. (2005). A Christian Understanding of Property: Spiritual Themes Underlying Western Property, University of Technology, Sydney, İnternet Adresi: http://www.prres.net/papers /Small_A_Christian_Understanding_Of_Property.Pdf, E.T.: 7.6.2018.
 • Stearns, P., David H., Aubin, H., Barzun, J., Champıon, T., Herrın, J., Frasetto, M., Parker, G., Salmon, H., Herlihy, D., Mayne, R., Peters, E., Treasure, G., Sorensen, M. ve Weinstein, D., (2016), The Emergence of Modern Europe, 1500-1648, Economy and Society, Encyclopædia Britannica, İnternet Adresi: https://www.britannica.com /topic/history-of-Europe/The-emergence-of-modern-Europe-1500-1648, E. T.: 24.5.2018.
 • Torun, İ. (2003). Endüstri Toplumunun Oluşmasında İktisadi ve Sina-i Faktörler, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4. (1), ss 181-196.
 • Trethewey, R. (1974). The Establishmentof Serfdom in Eastern Europe and Russia, The American Economist, Vol 18, Issue 1, pp. 36-41, İnternet Adresi: https://doi/10.1177/056943457401800106, E.T.: 7.6.2018.
 • Western Reserve Public Media; The Middle Ages, İnternet Adresi: https://westernreservepublicmedia.org /middleages/feud_clergy.htm, E.T.: 31.5.2018.
 • Yıldırım, E. (2005). Toplumsal Gelişme Açısından Protestanlık ve İslam, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (12), ss. 51-64.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Hukuk
Yazarlar

Enver GÜNAY (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8294-726X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Günay, E. (2020). Modern Çağ Toplumlarının Geleneksel Sosyal Statüleri, Yeni Doğan Ekonomik Sınıfları ile Modern Çağın Ekonomik Kurumları, Yeni Sosyal ve Ekonomik Düzeni . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (3) , 827-840 . DOI: 10.32709/akusosbil.658000