Yazım Kuralları

1. Yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde 12 punto olarak yazılmalıdır.

2. Başlık, 14 punto, bold ve büyük harf olmalıdır. Ortadan hizalı olmalıdır. Hemen altında öz yer almalıdır. Öz 9 punto olmalıdır ve paragraf girintisi olmamalıdır. Sonrasında İngilizce başlık 14 punto, bold ve sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Hemen altında abstract 9 punto olarak paragraf girintisi olmadan yer almalıdır. Öz 150-200 kelime arasında olmalıdır. Anahtar kelimeler 9 punto ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar 12 punto, büyük harf ve koyu olarak ortalanmış; ara başlıklar 12 punto, ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük yazılmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında (önce ve sonra) 6 nk aralık bırakılmalıdır. Metnin tamamı tek satır aralığında olmalıdır.

3. Yazar adı ve soyadı, ana başlığın (Türkçe) hemen altında 6 nk boşluk bırakıldıktan sonra 12 punto, bold ve sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Yazar isminin sonunda vereceği sembol dipnotla bilgilerini girmelidir. Burada hiyerarşik olarak üniversite/fakülte/bölüm, şehir ve ülke sıralamasına riayet etmeli ve ayrıca unvan kullanılmamalıdır.

4. Metin, 12 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk, satır arası tek olmalıdır.

5. Kaynağa yapılan gönderiler, metin içerisinde gösterilmelidir. (Yazar Soyadı, Eser Yılı) şeklinde olmalıdır.

6. Her yazının sonuç ve değerlendirme kısmından sonra yazar, makale yazımında kullandığı eserleri kaynakça oluşturarak belirtmelidir. Kaynakça yazımında, yazar soyadına göre önce alfabetik sonra kronolojik olarak verilmesi erişilebilirlik açısından daha uygundur.

7. Yazarlar dergimizin makale yazım şablonunu buradan indirerek makalelerini düzenleyebilirler.

8. Kaynakça APA (7.0) sistemine göre yapılmalıdır. Aşağıda bir örneği bulunmaktadır. Ayrıca linkte detaylı bilgiler yer almaktadır. https://apastyle.apa.org/

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ
Kitap: Soyadı, A. (Yıl). Kitabın adı. Yayınevi.
Örnek: Borton, H. (1970). Japan's modern century. The Ronald Press Company.

Kitap bölümü: Soyadı, A. (Yıl). Bölüm başlığı. İçinde A. Soyadı (Ed.), Kitabın adı (s. bölümün sayfa aralığı). Yayınevi.
Örnek: Watson, J. (1998). Engineering education in Japan after the Iwakura mission. İçinde R. Poppy (Ed.), The Iwakura mission in America and Europe: A new assessment (s. 103-125). Japan Library.

Dergi makalesi: Soyadı, A. (Yıl). Makalenin başlığı. Derginin Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı.
Örnek: Holmes, S. (2004). An extraordinary odyssey: The Iwakura embassy translated. London Review Journal, 59(1), 83-119.

İnternet Alıntısı: Soyadı, A. (Yıl). İçeriğin başlığı. Web sitesinin adı. İnternet adresi.
Örnek: Narangoa, L. (2000). Japan’s nodernization: The Iwakura mission to Scandinavia in 1873. Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi. www.alinterisosyalbilimlerdergisi.com

Arşiv Kaynağı:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
BOA., AYN., 1238/123
BOA., İ.DAH., 291/14

Metin İçi: (BOA., AYN., 1238/123)

Gazeteler:
Cuhmuriyet Gazetesi. 16 Şubat 1991.
Metin İçi: (Cumhuriyet, 16 Şubat 1991)

Tek Yazarlı Çalışma (Bütün atıf türleri için)
Kaynaklar Listesinde: Bridge, B. C. (2020)…
Metin İçinde
Anlatımda: Bridge (2020)’in vurguladığı konu…
Parantez içinde: …kalıntılar bulunmuştur (Bridge, 2020).

İki Yazarlı Çalışma (Bütün atıf türleri için)
Kaynaklar Listesinde:
Johns, A. O., & Craig, B. A. (2021)…
Metin İçinde
Anlatımda: Johns ve Craig (2021)’e göre…
Parantez içinde: …öne sürülmüştür (Johns & Craig, 2021).

İkiden Fazla Yazarlı Çalışma (Bütün atıf türleri için)
Kaynaklar Listesinde:
Bailey, S., Smith, J., & Buldegard, Y. (2023)…
Metin İçinde
Anlatımda: Bailey vd. (2023)’nin araştırması…
Parantez içinde: …olduğu saptanmıştır (Bailey vd., 2023).