PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 25, 12.06.2015

Öz

Özet

Eğitim sürecinin başarılı olup olmadığı ya da ne düzeyde başarılı olduğunu tespit etmek için ölçme-değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçme-değerlendirme alternatif ve geleneksel yaklaşımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılarak 7. sınıf ‘‘iş ve enerji’’ konusuna yönelik başarı testi hazırlamak ve testin geçerlik-güvenirlik analizini yapmaktır. Geliştirilen test Giresun Merkez de 20; Giresun’un Tirebolu ilçesinde 25 ve Ordu’nun Ünye ilçesinde 25 olmak üzere toplam 70 ilköğretim 7. sınıf öğrencisine uygulanmış ve Cronmbach’s Alpha katsayısı 0,689 olarak bulunmuştur. Madde analizi sonucunda ortalama güçlük indeksi 0,67, ayırt edicilik indeksi ise 0,44 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen testin geçerlik ve güvenirlik analizi sonuçlarına göre testin başarı testi olarak kullanılmasının uygun olduğu söylenebilir. Bu çalışmada geliştirilen test gibi başka konu ve kavramlarda da alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri içeren testler geliştirmeli ve bu tür testlere öğretim süreci içerisinde daha çok yer verilmelidir.

Kaynakça

 • Adanalı, K. & Doğanay, A. (2010). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Açısından Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 271-292.
 • Ölçme-Dğerlendirme Etkinlikleri
 • Akpınar, E. & Ergin, Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 172, 225- 231.
 • Aktaş, M. & Güler, H. K. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına Haritalarının Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlişkin 31(2), 605-618.
 • Oluşturdukları Kavram
 • Arslan, A. S., Kaymakçı, Y. D. & Arslan, S. (2009). Alternatif Ölçme- Değerlendirme Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler: Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.
 • Ata, N. & Adıgüzel, T. (2011). Matematik Öğretiminde Kavram Haritalarının Farklı Kullanım Biçimlerinin Öğrencilerin Kavram Haritası Yapabilme Düzeyi ve Akademik Başarılarına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 803-823.
 • Atasoy, Ş., Tekbıyık, A. & Gülay, A. (2013). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ses Kavramını Anlamaları Üzerine Kavram Karikatürlerinin Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 176- 196.
 • Ayaydın, A. (2010). Desen Egitiminde Ölçme ve Degerlendirme Üzerine Bir Arastırma. Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 159-172.
 • Aykutlu, I. & Şen, A. İ. (2012). Üç Aşamalı Test, Kavram Haritası ve Analoji Kullanılarak Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(166), 275-288.
 • Bahar, M. (2003). Biyoloji Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavram Değişim Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 27-64.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. & Bıçak, B. (2012). Geleneksel- tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Balım, A. G., İnel, D. & Evrekli, E. (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlöğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Bayram, N. & Cin, M. (2010). Akarsu, Dere, Çay ve Irmak Kavramlarının İncelenmesi ve Öğretimlerine Yönelik Öneriler. The Black Sea Journal of Social Sciences, 2(2), 97-122.
 • Burns, J. C., Okey, J. R. & Wise, K. C. (1985). Development of an Integrated Process Skill Test: TIPS II. Journal of Research in Science Teaching, 22(2), 169-177.
 • Çalışkan, İ. Ö. & Kaptan, F. (2009). Constructing Science Process Skills Test. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(369), 27-34.
 • Çetinkaya, M. & Taş, E. (2011). Canlıların Sınıflandırılması Konusu İçin Web Destekli Kavram Haritaları ve Anlam Çözümleme Tablolarının Öğrenme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 180- 195.
 • Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E. & Çepni, S. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programından Yansımalar: Trabzon Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 1-22.
 • Demir, Y., Uzoğlu, M. & Büyükkasap, E. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket ile İlgili Sahip Olduğu Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Kullanılan Karikatürlerin ve Çoktan Seçmeli Soruların Etkililiğinin Karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 88-102.
 • Ekinci, H. Y. & Köksal, E. A. (2011). İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenleri İçin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1),
 • Erdoğan, A. & Özgeç, L. C. (2012). Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Üzerindeki Etkisi: Sera Etkisi ve Küresel Isınma Örneği. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-13.
 • Erdoğdu, M. Y. & Kurt, F. (2012). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 23-36.
 • Eroğlu, M. G. & Kelecioğlu, H. (2011). Kavram Haritası ve Yapılandırılmış Gridle Elde Edilen Puanların Geçerlik ve Güvenirlikleriin İncelemesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 210-220.
 • Evrekli, E., İnel, D. & Balım, A. G. (2012). Kavram ve Zihin Haritası Kullanımının Öğrencilerin Kavramları Anlama Düzeyleri ile Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 229-250.
 • Fidan, M. & Sak, İ. M. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Teknikleri Hakkında Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 174-189.
 • Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlilik Algıları ve Karşılaştıkalrı Fakültesi Dergisi, 33, 135-145. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
 • İnce, E., Güven, E. & Aydoğdu, M. (2010). Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları Dersinde Kavram Haritası ve V Diyagramının Akadmik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 378-394.
 • İnel, D., Balım, A. G. & Evrekli, E. (2009). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-16.
 • İngeç, Ş. K. (2008). Kavram Haraitalarının Değerlendirme Aracı Olarak Fizik Eğitiminde Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 195-206.
 • Işıl Aykutlu, A. İ. (2012). Üç Aşamalı Test, Kavram Haritası ve Analoji Kullanılarak Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(166), 275-288.
 • Kabapınar, F. (2009). What Makes Concept Cartoons More Effective? Using Research to Inform Practice. Eğitim ve Bilim, 34(158),
 • Kan, A. (2011). Ölçme Aracı Geliştirme. S. Tekindal içinde, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (s. 240-277). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaplan, A. Ö. & Boyacıoğlu, N. (2013). Çocuk Karikatürlerinde Maddenin Tanecikli Yapısı. Türk Fen Eğitim Dergisi, 10(1), 156-175.
 • Karaca, E. (2008). An Investigation of Primary and High School Teachers’ Perception Levels of Efficacy of Measurement and Evaluation in Education in Turkey. Social Behavior and Personalıty, 36(8), 1111-1122.
 • Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A. & Meşeci, B. (2012). Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilikleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 167-179.
 • Karslı, F. & Ayas, A. (2013).Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Süreç Adaylarının İlişkin Bir Test Geliştirme Çalışması, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 66-84. Becerilerinin Ölçülmesine
 • Kaya, O. N. (2003). Fen Eğitiminde Kavram Haritaları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 70-79.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik Analizi. Ş. Kalaycı içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 404-409). Ankara: Asil Yayın.
 • Kilmen, S., Kösterelioğlu, M. A. & Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Araç ve Yaklaşımlarına İlişkin Yeterlilik Algıları. AİBÜ Egitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-140.
 • Kırıkkaya, E. B. & Vurkaya, G. (2011). Alternatif Değerlendirme Etkinliklerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumlarına Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 985-1004.
 • Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011). İtme ve Momentum Konusunda Çoktan Seçmeli Bir Test Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 185-198.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Lee, H. S., Liu, O. L. & Linn, M. C. (2011). Validating Measurement of Knowledge Integration in Science Using Multiple-Choice and Explanation Items. Applied Measurement In Education(24), 115-136.
 • Lesser, L. M., Wall, A. A., Carver, R. H., Pearl, D. K., Martin, N., Kuiper, S., et al. (2013). Using Fun in the Statistics Classroom: An Exploratory Study of College Instructors’ Hesitations and Motivations. Journal of Statistics Education, 21(1), 1-33.
 • MEB. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Metin, M. (2012). Öğretmen Adaylarının Alternatif Değerlendirmenin Kullanımına Yönelik Öz Yeterliliklerinin Cinsiyet, Sınıf ve Program Açısından İncelenmesi. Niğde Üniversitesi X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (s. 223). Niğde: Niğde Ünversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Metin, M. & Özmen, H. (2010). Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri. Milli Eğitim, 187, 293-310.
 • Naylor, S. & Keogh, B. (2013). Concept Cartoons: What Have We Learnt? Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 3-11.
 • Okur, M. & Azar, A. (2011). Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 387- 400.
 • Öncü, H. (2009). Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Bir Yaklaşım: Portfolyo Değerlendirme. TSA, 13(1), 103-130.
 • Ören, F. Ş., Karatekin, P., Erdem, Ş. & Ormancı, Ü. (2012). Öğretmen Adaylarının Bitkilerde Solunum-Fotosentez Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Kavram Karikatürleriyle Belirlenmesi ve Farklı Değişkenlere Göre Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 155-174.
 • Özatlı, N. S. & Bayar, M. (2010). Öğrencilerin Boşaltım Sistemi Konusundaki Bilişsel Yapılarının Yeni Teknikleri ile Ortaya Konması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 9-26.
 • Özdemir, S. M. (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin Alterantif Ölçme ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Yeterlilikleri ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.
 • Özmen, H., Demircioğlu, G., Burhan, Y., Naseriazar, A. & Demircioğlu, H. (2012). Using Laboratory Activities Enhanced With Concept Cartoons to Support Progression in Students’ Understanding of Acid-base Concepts. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 13(1), 1-29.
 • Palut, B. (2005). Dinamik Ölçme ve Değerlendirme. Eğitim ve Bilim, 30(138), 28-37.
 • Süzen, S. (2009). 5E ve Geleneksel Metotla İşlenen Fen ve Teknoloji Dersinin Yapılandırılmış Gridle Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 181, 169-183.
 • Şahin, Ç. & Ersoy, E. (2010). Sınıf Öğretmenleriin İlöğretim 1. Kademe Fen ve Teknoloji Dersindeki Ölçme-Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim(185), 175
 • Şahin, F. (2002). Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması ile İlgili bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 18-33.
 • Şengül, S. (2011). Kavram Karikatürlerinin 7. sınıf Öğrencilerin Matematiksel Öz- Yereterlik Düzeylerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2291-2313.
 • Şimşek, N. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarının Kullaılması: Nitel Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 149-168.
 • Taş, E., Çetinkaya, M., Karakaya, Ç. & Apaydın, Z. (2013). An Investigation on Web Designed Alternative Measurement and Assessment Approach. Eğitim ve Bilim, 38(167), 196-210.
 • Taşlıdere, E. (2013). The Effect of Concept Cartoon Worksheets on Students’ Conceptual Understandings of Geometrical Optics. Eğitim ve Bilim, 38(167), 144-161.
 • Toptaş, V. (2011). Sınıf Öğretmelerinin Matematik Dersinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı ile İlgili Algıları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 205-219.
 • Tuncel, G. (2012). Anlam Çözümleme Tablolarının Sosyal Bilgiller Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Sürecinde Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 127-136.
 • Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Türkdoğan, A., Şahin, S. M. & Baki, A. (2011). Süreç Değerlendirmesinde Elde Edilen Kavram Yanılgılarının Test Geliştirme Çalışmalaraında Kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 78-92.
 • Ünlü, P., İngeç, Ş. K. & Taşar, M. F. (2006). Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmplus Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması. Eğitim ve Bilim, 31(139), 70-79.
 • Yavuz, S. & Büyükekşi, C. (2011). Kavram Karikatürlerinin Isı- Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Kullanılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 25-30.
 • Yeşilyurt, E. (2012). Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Ölçme- Değerlendirme Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler. Turkish Studies, 7(2), 1183-1205.
 • Yıldırım, A. & Semerci, Ç. (2006). İilköğretimde (6.,7.,8. Sınıflar) Öğretmen ve Öğrencilerin Ölçme ve Değelendirmeye İlişkin Görüşleri (Diyarbakır ve Elazığ İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 83-95.
 • Yıldız, İ. & Uyanık, N. (2004). Matematik Eğitiminde Ölçme- Değerlendirme Üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97
 • Yılmaz, G. & Gündüz, N. (2008). Ankara Merkez İlköğretim Okullarında Görevli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanışına İlişkin Görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 103-111.
 • Yurdatapan, M. (2010). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Rollerinin Değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 177-191. Sırasındaki Öğretmen

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet AÇIKGÖZ>


Fethiye KARSLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 12 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { amauefd21248, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 25}, doi = {10.17539/aej.71851}, title = {Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi}, key = {cite}, author = {Açıkgöz, Mehmet and Karslı, Fethiye} }
APA Açıkgöz, M. & Karslı, F. (2015). Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 1-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1732/21248
MLA Açıkgöz, M. , Karslı, F. "Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 1-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1732/21248>
Chicago Açıkgöz, M. , Karslı, F. "Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 1-25
RIS TY - JOUR T1 - Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi AU - MehmetAçıkgöz, FethiyeKarslı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 25 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi %A Mehmet Açıkgöz , Fethiye Karslı %T Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi %D 2015 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Açıkgöz, Mehmet , Karslı, Fethiye . "Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Haziran 2015): 1-25 .
AMA Açıkgöz M. , Karslı F. Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 1-25.
Vancouver Açıkgöz M. , Karslı F. Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 1-25.
IEEE M. Açıkgöz ve F. Karslı , "Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 1-25, Haz. 2015, doi:10.17539/aej.71851

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)