Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 118 - 135, 12.06.2015

Öz

Bu çalışmada Fizik, Kimya, Biyoloji ortaöğretim alan öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini uygulamada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Yapılan araştırma bir durum çalışması olarak nitelendirilebilecek nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunu Ordu İli Merkez ilçesinde görev yapan 37 Biyoyoji, 28 Fizik, 30 Kimya öğretmenlerinden kolay ulaşılabilirlik yöntemiyle seçilen 18 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formundan yararlanılmıştır. Fizik, Kimya, Biyoloji ortaöğretim alan öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini uygulamada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek için “Öğretmen Görüşleri Formu”  düzenlenmiştir. Görüşme sonuçlarının analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre; Fizik, Kimya, Biyoloji ortaöğretim alan öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme araçlarını kullanma sıklığı,  alternatif ölçme değerlendirme araçlarını hazıralamada, uygulamada, değerlendirmede; öğrenci, öğretmen, eğitim programı ve diğer nedenlerle karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri ve alternatif ölçme araçlarının eğitim-öğretim sürecine katkısına ilişkin görüşleri irdelenmiş ve alan yazın ışığında tartışılmıştır. 

Kaynakça

 • Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kulla- nabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TUBAV Bilim Dergisi, 2 (3), 354-363.
 • Akbaş, Y. ve Gençtürk, E. (2013). Coğrafya Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Teknikleri İle İlgili Görüşleri: Kullanma Düzeyleri, Sorunlar ve Sınırlılıklar. Geography teachers' views about alternative assessment and evaluation techniques: usage levels, problems and limitations. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 331-355.
 • Aksu, Ö. (2013). Biyoloji Öğretmenlerin Uyguladıkları Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen- Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bal, A.P. (2013). Mathematics teacher’ views on performance task process. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 385-402
 • Bayındır, P. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularında Kavram Haritalarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. ve William, D., (2004). Working inside the black box: assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kapan, 9-21.
 • Benzer, A., & Eldem, E. (2013). Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları Hakkında Bilgi Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi 21(2), 649-664.
 • Born, A. D. (2003). Web-based student assessment. In A. Aggarwal (Ed.), Web-Based Education: Learning From Experience (pp. 165-188). Hershey, PA: Information Science Publishing.
 • Bryan Bagley, P. (1995). Authentic assessment: how do portfolios fit the picture? (Unpublishedmaster’sthesis). University of North Florida College of Educationand Human Services, USA
 • Cansız Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi.Yayımlanmamış TeknikÜniversitesi, Trabzon. Doktora Tezi, Karadeniz
 • Cansız Aktaş, M., ve Baki, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.
 • Carnevale, J. (2006). The impact of self-assessment on mathematics teachers beliefs and reform practices. Master Thesis, University of Toronto Ontario, Canada.
 • Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. E. Erginer (Editör), XVI. Ulusal eğitim bilimleri kongresi, 2, 323-330. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dietel, R.J.,Herman, J.L., & Knuth, R.A. (1991). What does research say about http://www.ncrel.org/sdrs/areas/stw_esys/4assess.htm. assessment? NCREL, OakBrook.
 • Dikli, S. (2003). Assessment at a distance: Traditional vs. alternative assessments. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 13–19.
 • Flowers, C., Ahlgrim-Delzell, L., Browder, D. & Spooner, F. (2005). Teachers’ percepitons of alternate assessmnet. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 30(2), 81-92.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve de- ğerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşı- laştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der- gisi, 33, 135-145
 • İnger, M. (1995). Alternative approaches to outcomes assessment for post secondary vocatioanal education. National Center for Re- search in Vocational Education, Berkeley, CA (ERIC Document Reproduction Service No: ED 389 849).
 • Janish C., Liu X. and Akrofi A. (2007) Implementing alternative assessment: opportunites and a obstacles. The Educational Forum, 71(3), 221-229.
 • Kanatlı, F. (2008). Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış lisans Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Hatay. yüksek tezi, Mustafa Kemal
 • Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A. & Meşeci, B. (2012). Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri. Amasya Dergisi, 1(2), 167-179. Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Law, B. & Eckes, M. (1995). Assessment ana ESL. Peguis Publishers: Manitoba, Canada.
 • Mandacı-Şahin, S. (2007). 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Gücünün Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
 • Mintah, J.-K. (2003). Authentic assessment in physical education: prevalence of use and perceive dimpact on students’ self- concept, motivation, and skill achievement. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 7(3), 161–174.
 • Mulvenon, S.W., McKenzie, S.C., Connors, J.V. & Williams, T.L. (2003). Teachers’ attitudes toward the use of standardized testing: Implications for practice. Arkansas Educational Research and Policy Studies Journal, 3(1), 61-80.
 • Nazlıçiçek, N. ve Akarsu, F. (2008). Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Yaklaşımları ve Uygulamaları. Eğitim ve Bilim. 33(149), 18-29.
 • Ören, F.Ş., Ormancı, Ü. ve Evrekli, E. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen yaklaşımlarına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri ve görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1675-1698
 • Pınar-Bal A. ve Doğanay A. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Ölçme-Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunların Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 375-398.
 • Reys, R.E., Suydam, M.N., Lindquist, M.M. & Smith, N.L. (1998). Helping learn mathematics. USA: Allyn &Bacon.
 • Sambell, K., McDowell, L. ve Brown, S. (1997). Study of student perceptions of the consequential validity of assessment. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 349-371.
 • Shepard, L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.
 • Soycan, S.B. (2006). 2005 Yılı ilköğretim 5.sınıf matematik programının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Struyven, K., Dochy, F., Janssens, S., Schelfhout, W. & Gielen S. (2006). The overall effects of end-of-course assessment on stu- dent performance: acomparison between multiple choicetesting, pee assessment, case-based assessment and portfolio as- sessment. Studies in Educational Evaluation, 32(3), 202–222.
 • Şan, İ. (2008) Lise II. Sınıf Biyoloji Dersinde Okutulan Bitkilerde Taşıma Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretiminin Başarıya Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. ve Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1), 122-141.
 • Tabak, R. (2007). “İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programının Öğrenme– Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Kapsamında İncelenmesi ( Muğla İli Örneği)”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Tay, B., Tokcan, H. ve Oruç, Ş. (2009, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretmen yaklaşımları hakkındaki bilişsel farkındalık düzeyleri. 1. Uluslararası Çanakkale. alternatif
 • ölçme-değerlendirme Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,
 • Waters, F. H., Smeaton P.S. and Burns, T.G.(2004). Action research in the secondary science classroom: Student response to differentiated, alternative assessment. American Secondary Education.32(3),89-104.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin R.K.(1984). Case Study research: Desing and Methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Zhang, Z. and Bury Stock , J. A. (2003). Classrom assessment practices and teachers: Self- perceived Assessment Skills. Applied Measurement in Education. 16(4), 323-343.

Physics, Chemistry, Biology Teachers' Views on Alternative Assessment and Evaluation Techniques in Secondary School

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 118 - 135, 12.06.2015

Öz

Problem Statement: The change started with the new primary education curriculum implemented gradually in the 2005-2006 academic year in Turkey has also progressed gradually until the 2013-2014 year. Several innovations have been brought to the educational approach by new the instructional program. One of these innovations is the change in the assessment approaches and practices. In the instructional program based on the Constructivist approach, "process / formative assessment" should be preferred rather than "product / summative assessment". Purpose of the Study: Alternative assessment has been a research subject thought to be important to determine the secondary school branch teachers’ views on alternative assessment after performance and Project tasks became mandatory in the 2013-2014 educational year in Turkey. Based on this understanding it was aimed in this study to determine the Physics, Chemistry and Biology branch teachers’ views in secondary schools on the challenges that they faced while implementing the alternative assessment techniques.
Method: In this study, an interview form was used as the data collection tool Participant teachers were chosen randomly among the 37 Biology, 28 Physics, 30 Chemistry teachers working in the central district of Ordu Province. In this study, an interview form was used as the data collection tool. ‘Teachers’ views form’ was given to determine the Physics, Chemistry Biology branch teachers’ views in secondary schools on the challenges that they faced while implementing the alternative assessment techniques. To analyze the results of the interviews a descriptive research design was used. Findings and Discussions: According to the results gathered from the survey data, Physics, Chemistry, Biology secondary school branch teachers’ views on; the frequency of occurrence of the alternative assessment tools, the challenges such as students, teachers, curriculum and other reasons that they faced while preparing and implementing the alternative assessment and evaluation tools, and the contribution of alternative assessment tools to the educational process were discussed in light of related literature. Conclusions and Recommendations: According to the findings from this study, secondary education Physics, Chemistry and Biology teachers are aware of the benefits of alternative measurement techniques. However, they reported difficulties in alternative measurement techniques, preparation, and implementation and evaluation stages. To minimize these difficulties, the following recommendations are as follows:  Pre-service and in-service training on alternative measurement techniques for secondary education teachers should be provided.  Before applying alternative measurement techniques, teachers should provide students with explanations about alternative measurement techniques, taking the time and motivating their students in this regard.  In Turkey, regulations should be made by the Ministry of National Education system in order to eliminate the contradiction between the university entrance exam and the process evaluation approach (alternative measurement techniques).

Kaynakça

 • Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kulla- nabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TUBAV Bilim Dergisi, 2 (3), 354-363.
 • Akbaş, Y. ve Gençtürk, E. (2013). Coğrafya Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Teknikleri İle İlgili Görüşleri: Kullanma Düzeyleri, Sorunlar ve Sınırlılıklar. Geography teachers' views about alternative assessment and evaluation techniques: usage levels, problems and limitations. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 331-355.
 • Aksu, Ö. (2013). Biyoloji Öğretmenlerin Uyguladıkları Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen- Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bal, A.P. (2013). Mathematics teacher’ views on performance task process. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 385-402
 • Bayındır, P. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularında Kavram Haritalarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. ve William, D., (2004). Working inside the black box: assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kapan, 9-21.
 • Benzer, A., & Eldem, E. (2013). Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları Hakkında Bilgi Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi 21(2), 649-664.
 • Born, A. D. (2003). Web-based student assessment. In A. Aggarwal (Ed.), Web-Based Education: Learning From Experience (pp. 165-188). Hershey, PA: Information Science Publishing.
 • Bryan Bagley, P. (1995). Authentic assessment: how do portfolios fit the picture? (Unpublishedmaster’sthesis). University of North Florida College of Educationand Human Services, USA
 • Cansız Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi.Yayımlanmamış TeknikÜniversitesi, Trabzon. Doktora Tezi, Karadeniz
 • Cansız Aktaş, M., ve Baki, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.
 • Carnevale, J. (2006). The impact of self-assessment on mathematics teachers beliefs and reform practices. Master Thesis, University of Toronto Ontario, Canada.
 • Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. E. Erginer (Editör), XVI. Ulusal eğitim bilimleri kongresi, 2, 323-330. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dietel, R.J.,Herman, J.L., & Knuth, R.A. (1991). What does research say about http://www.ncrel.org/sdrs/areas/stw_esys/4assess.htm. assessment? NCREL, OakBrook.
 • Dikli, S. (2003). Assessment at a distance: Traditional vs. alternative assessments. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 13–19.
 • Flowers, C., Ahlgrim-Delzell, L., Browder, D. & Spooner, F. (2005). Teachers’ percepitons of alternate assessmnet. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 30(2), 81-92.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve de- ğerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşı- laştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der- gisi, 33, 135-145
 • İnger, M. (1995). Alternative approaches to outcomes assessment for post secondary vocatioanal education. National Center for Re- search in Vocational Education, Berkeley, CA (ERIC Document Reproduction Service No: ED 389 849).
 • Janish C., Liu X. and Akrofi A. (2007) Implementing alternative assessment: opportunites and a obstacles. The Educational Forum, 71(3), 221-229.
 • Kanatlı, F. (2008). Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış lisans Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Hatay. yüksek tezi, Mustafa Kemal
 • Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A. & Meşeci, B. (2012). Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri. Amasya Dergisi, 1(2), 167-179. Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Law, B. & Eckes, M. (1995). Assessment ana ESL. Peguis Publishers: Manitoba, Canada.
 • Mandacı-Şahin, S. (2007). 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Gücünün Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
 • Mintah, J.-K. (2003). Authentic assessment in physical education: prevalence of use and perceive dimpact on students’ self- concept, motivation, and skill achievement. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 7(3), 161–174.
 • Mulvenon, S.W., McKenzie, S.C., Connors, J.V. & Williams, T.L. (2003). Teachers’ attitudes toward the use of standardized testing: Implications for practice. Arkansas Educational Research and Policy Studies Journal, 3(1), 61-80.
 • Nazlıçiçek, N. ve Akarsu, F. (2008). Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Yaklaşımları ve Uygulamaları. Eğitim ve Bilim. 33(149), 18-29.
 • Ören, F.Ş., Ormancı, Ü. ve Evrekli, E. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen yaklaşımlarına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri ve görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1675-1698
 • Pınar-Bal A. ve Doğanay A. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Ölçme-Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunların Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 375-398.
 • Reys, R.E., Suydam, M.N., Lindquist, M.M. & Smith, N.L. (1998). Helping learn mathematics. USA: Allyn &Bacon.
 • Sambell, K., McDowell, L. ve Brown, S. (1997). Study of student perceptions of the consequential validity of assessment. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 349-371.
 • Shepard, L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.
 • Soycan, S.B. (2006). 2005 Yılı ilköğretim 5.sınıf matematik programının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Struyven, K., Dochy, F., Janssens, S., Schelfhout, W. & Gielen S. (2006). The overall effects of end-of-course assessment on stu- dent performance: acomparison between multiple choicetesting, pee assessment, case-based assessment and portfolio as- sessment. Studies in Educational Evaluation, 32(3), 202–222.
 • Şan, İ. (2008) Lise II. Sınıf Biyoloji Dersinde Okutulan Bitkilerde Taşıma Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretiminin Başarıya Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. ve Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1), 122-141.
 • Tabak, R. (2007). “İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programının Öğrenme– Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Kapsamında İncelenmesi ( Muğla İli Örneği)”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Tay, B., Tokcan, H. ve Oruç, Ş. (2009, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretmen yaklaşımları hakkındaki bilişsel farkındalık düzeyleri. 1. Uluslararası Çanakkale. alternatif
 • ölçme-değerlendirme Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,
 • Waters, F. H., Smeaton P.S. and Burns, T.G.(2004). Action research in the secondary science classroom: Student response to differentiated, alternative assessment. American Secondary Education.32(3),89-104.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin R.K.(1984). Case Study research: Desing and Methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Zhang, Z. and Bury Stock , J. A. (2003). Classrom assessment practices and teachers: Self- perceived Assessment Skills. Applied Measurement in Education. 16(4), 323-343.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seher BAYAT Bu kişi benim


Şener ŞENTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 12 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd21256, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, number = {1}, pages = {118 - 135}, title = {Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Bayat, Seher and Şentürk, Şener} }
APA Bayat, S. & Şentürk, Ş. (2015). Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 118-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1732/21256
MLA Bayat, S. , Şentürk, Ş. "Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 118-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1732/21256>
Chicago Bayat, S. , Şentürk, Ş. "Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 118-135
RIS TY - JOUR T1 - Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri AU - SeherBayat, ŞenerŞentürk Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 135 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri %A Seher Bayat , Şener Şentürk %T Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri %D 2015 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Bayat, Seher , Şentürk, Şener . "Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Haziran 2015): 118-135 .
AMA Bayat S. , Şentürk Ş. Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 118-135.
Vancouver Bayat S. , Şentürk Ş. Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 118-135.
IEEE S. Bayat ve Ş. Şentürk , "Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 118-135, Haz. 2015

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)