Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Palyatif Bakım Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetlerinin Birlikte Çalışması Örneği: Karabük

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 3, 143 - 150, 27.09.2017
https://doi.org/10.17098/amj.339333

Öz

Amaç: Bu çalışmada bir üniversite hastanesi palyatif
bakım merkezinin (PBM) evde sağlık hizmetleri (ESH) ile entegre çalışma
örneğinin sunulması ve PBM’nin bir yıllık hizmetlerinin tanımlanması
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: KBÜ Karabük Eğitim ve
Araştırma Hastanesi PBM de 01.12.2015 ile 01.12.2016 tarihleri arasında yatan
hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik
özellikleri, mevcut hastalıkları, üniteye yatırılma nedenleri, hastanede kalma
süreleri kaydedildi. Hastalara yatış ve taburculuk zamanlarında
performanslarını değerlendirmek amacıyla uygulanan Karnofsky Performans (KPS)
ve Palyatif Performans Skalaları (PPS) sonuçları kaydedildi.

Bulgular: PBM de 01.12.2015
ile 30.11.2016 tarihleri arasında 149 hasta takip edildi. Hastaların yaş
ortalaması 74,93±14,61 (min:17-maks:96) yıl olup, %43’ü (n=64) erkek, %57’si
(n=85) kadındı ve serviste yatış süreleri ortalaması 14,50±12,03 (min:1-
maks:79) gündü. En sık yatış nedenleri beslenme bozukluğu ve dekübit ülserleri
iken altta yatan hastalıklar en sık nörolojik bozukluklar ve malignitelerdi.
Hastaların %78,52’si (n=117) yatağa tam bağımlı idi. Bir yıl içerisindeki
mortalite oranı %12,08 (n=18) idi. Hastaların taburcu olduklarındaki KPS ve PPS
skorları yatış zamanlarına göre daha yüksekti (p<0,001).Sonuç: Hastaların hastanede yatış sürelerinin
optimal sürede tutulabilmesi, PBM ile ESH nin koordineli çalışmasına bağlı
olabilir. Hastaların taburcu olduklarında değerlendirilen performansları ve
potansiyel bakım ihtiyaç skorlarının yatış esnasındaki skorlarından daha yüksek
olması palyatif bakımın önemini göstermektedir.

Kaynakça

 • Şahan Fu, Terzioğlu F. Dünyada Ve Türkiye’de Palyatif Bakim Eğitimi ve Örgütlenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2015;4(2):81-90.
 • WHO Definition Of Palliative Care. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. Erişim tarihi: 03.04.2017.
 • Elçigil A. Palyatif Bakım Hemşireliği. Gülhane Tıp Dergisi 2012;54(4):329-34.
 • Field MJ, Behrman RE. When Children Die: Improving Palliative and End-Of-Life Care For Children And Their Families. District of Columbia: National Academies Press; 200
 • Bennahum Da. The Historical Development Of Hospice And Palliative Care. In: Forman WB, Kitzes JA, Anderson RP, Sheehan DK, eds. Hospice And Palliative Care: Concepts And Practice, 2nd ed. Boston: Jones and Barlett,2003:1-11.
 • Güngör S. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Bir Hayir Örgütü: İstanbul Darülaceze Müessesesi. Türk İdare Dergisi 2009;163-164:157-81.
 • Erbaycu AE. Terminal Hastalar ve Destek Tedavisi. http://ghs.asyod.org/konular/2013-3-15.pdf. Erişim tarihi: 03.04.2017.
 • Kabalak Aa. Türkiye'de Palyatif Bakım Çalışmaları. Türkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation Special Topics 2017;10(1):7-12.
 • Benli AR, Erbesler ZA. Türkiye’de Palyatif Bakımda Uygulama ve Anlayış Farklılıkları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2016;20(1):5-6.
 • Oğuz I, Kandemir A, Erişen Ma, Fidan C. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2016;19(2):171-86.
 • Çizmeci EA. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Hastaların Yatış Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara; 2013. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/661/13610bc8-6bfe-4bf7-8366-28975f3317c7.pdf?sequence=1. Erişim tarihi: 03.04.2017.
 • Akçiçek F, Akbulut G, Fadıloğlu ÇZ. Palyatif Bakım Evde Ve Hastanede Çalıştay Raporu. Ege Geriatri Derneği Yayınları. İzmir: Meta Basım; 2013.
 • Alsirafy Sa, Hassan Aa, Al-Shahri Mz. Hospitalization Pattern In A Hospital-Based Palliative Care Program: An Example From Saudi Arabia. American Journal Of Hospice And Palliative Medicine 2009;26(1):52-6.
 • Uysal N, Şenel G, Karaca Ş, Kadıoğulları N, Koçak N, Oğuz G. Palyatif Bakım Kliniğinde Yatan Hastalarda Görülen Semptomlar Ve Palyatif Bakımın Semptom Kontrolüne Etkisi. Ağrı 2015:27(2):104-10.
 • Beğer T. Yoğun Bakımda Dekübit Ülserleri; Risk Faktörleri Ve Önlenmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2004;4(4):244-53.
 • Karadağ A. Basınç Ülserleri: Değerlendirme, Önleme ve Tedavi. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu 2003:7(2):41-8.
 • Peikes D, Chen A, Schore J, Brown R. Effects Of Care Coordination On Hospitalization, Quality Of Care, And Health Care Expenditures Among Medicare Beneficiaries: 15 Randomized Trials. JAMA 2009;301(6):603-18.
 • Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik. http://saglik.gov.tr/TR,10474/evde-bakim-hizmetleri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html. Erişim tarihi: 03.04.2017. Benli AR, Koyuncu M, Cesur Ö, Karakaya E, Cüre R, Turan MK. Evaluation of use of the 112 Emergency Ambulance Service in Karabuk City. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2014;6(3):271-4.

A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 3, 143 - 150, 27.09.2017
https://doi.org/10.17098/amj.339333

Öz

Objectives: The
purpose of this study is to present the coordination of a palliative care unit
(PCU) and home health care (HHC) in a university hospital and describe services
of PCU.Materials and Methods:
Patients hospitalized in PCUof Karabük University Training and Research
Hospital between 01.12.2015 – 01.12.2016 were assessed retrospectively. HHC and
PCU were coordinated by Family Medicine Clinic. Demographic characteristics,
existing diseases, hospitalization criteria, hospitalization durations of the patients
were recorded. Karnofsky Performance Scale (KPS) and Palliative Performance
Index (PPI) were performed in an attempt to assess the performances at
hospitalization and discharge.Results: 149 patients
were hospitalized in PCU between 01.12.2015 – 10.12.2016. Average age of
patients was 74.93±14.61 (min:17-max:96) years, averagely 43% (n=64) were male,
57% were female  (n=85), average
hospitalization duration was 14.50±12.03 (min:1-max:79) days. Nutritional
failure and decubitus ulcers were determined as the main etiology in
hospitalization and neurological diseases and malignancies were the most
underlying diseases. 78.52% (n=117) of the patients were bedridden. Mortality
rate was 12.08% (n=18) for one year. KPS and PPI scores at discharge of the patients
were higher than scores at hospitalization (p<0.001).Conclusion: Optimal
hospitalization durations of the patients may be associated with the coordination
of PCU and HHC. Higher performance at discharge than at hospitalization time
reveals the importance of palliative care.

Kaynakça

 • Şahan Fu, Terzioğlu F. Dünyada Ve Türkiye’de Palyatif Bakim Eğitimi ve Örgütlenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2015;4(2):81-90.
 • WHO Definition Of Palliative Care. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. Erişim tarihi: 03.04.2017.
 • Elçigil A. Palyatif Bakım Hemşireliği. Gülhane Tıp Dergisi 2012;54(4):329-34.
 • Field MJ, Behrman RE. When Children Die: Improving Palliative and End-Of-Life Care For Children And Their Families. District of Columbia: National Academies Press; 200
 • Bennahum Da. The Historical Development Of Hospice And Palliative Care. In: Forman WB, Kitzes JA, Anderson RP, Sheehan DK, eds. Hospice And Palliative Care: Concepts And Practice, 2nd ed. Boston: Jones and Barlett,2003:1-11.
 • Güngör S. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Bir Hayir Örgütü: İstanbul Darülaceze Müessesesi. Türk İdare Dergisi 2009;163-164:157-81.
 • Erbaycu AE. Terminal Hastalar ve Destek Tedavisi. http://ghs.asyod.org/konular/2013-3-15.pdf. Erişim tarihi: 03.04.2017.
 • Kabalak Aa. Türkiye'de Palyatif Bakım Çalışmaları. Türkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation Special Topics 2017;10(1):7-12.
 • Benli AR, Erbesler ZA. Türkiye’de Palyatif Bakımda Uygulama ve Anlayış Farklılıkları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2016;20(1):5-6.
 • Oğuz I, Kandemir A, Erişen Ma, Fidan C. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2016;19(2):171-86.
 • Çizmeci EA. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Hastaların Yatış Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara; 2013. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/661/13610bc8-6bfe-4bf7-8366-28975f3317c7.pdf?sequence=1. Erişim tarihi: 03.04.2017.
 • Akçiçek F, Akbulut G, Fadıloğlu ÇZ. Palyatif Bakım Evde Ve Hastanede Çalıştay Raporu. Ege Geriatri Derneği Yayınları. İzmir: Meta Basım; 2013.
 • Alsirafy Sa, Hassan Aa, Al-Shahri Mz. Hospitalization Pattern In A Hospital-Based Palliative Care Program: An Example From Saudi Arabia. American Journal Of Hospice And Palliative Medicine 2009;26(1):52-6.
 • Uysal N, Şenel G, Karaca Ş, Kadıoğulları N, Koçak N, Oğuz G. Palyatif Bakım Kliniğinde Yatan Hastalarda Görülen Semptomlar Ve Palyatif Bakımın Semptom Kontrolüne Etkisi. Ağrı 2015:27(2):104-10.
 • Beğer T. Yoğun Bakımda Dekübit Ülserleri; Risk Faktörleri Ve Önlenmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2004;4(4):244-53.
 • Karadağ A. Basınç Ülserleri: Değerlendirme, Önleme ve Tedavi. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu 2003:7(2):41-8.
 • Peikes D, Chen A, Schore J, Brown R. Effects Of Care Coordination On Hospitalization, Quality Of Care, And Health Care Expenditures Among Medicare Beneficiaries: 15 Randomized Trials. JAMA 2009;301(6):603-18.
 • Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik. http://saglik.gov.tr/TR,10474/evde-bakim-hizmetleri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html. Erişim tarihi: 03.04.2017. Benli AR, Koyuncu M, Cesur Ö, Karakaya E, Cüre R, Turan MK. Evaluation of use of the 112 Emergency Ambulance Service in Karabuk City. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2014;6(3):271-4.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Ali Ramazan Benli

Didem Sunay Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Benli, A. R., & Sunay, D. (2017). A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük. Ankara Medical Journal, 17(3), 143-150. https://doi.org/10.17098/amj.339333
AMA Benli AR, Sunay D. A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük. Ankara Med J. Eylül 2017;17(3):143-150. doi:10.17098/amj.339333
Chicago Benli, Ali Ramazan, ve Didem Sunay. “A Model of Collaboration Between Palliative Care Unit and Home Health Care Services: Karabük”. Ankara Medical Journal 17, sy. 3 (Eylül 2017): 143-50. https://doi.org/10.17098/amj.339333.
EndNote Benli AR, Sunay D (01 Eylül 2017) A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük. Ankara Medical Journal 17 3 143–150.
IEEE A. R. Benli ve D. Sunay, “A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük”, Ankara Med J, c. 17, sy. 3, ss. 143–150, 2017, doi: 10.17098/amj.339333.
ISNAD Benli, Ali Ramazan - Sunay, Didem. “A Model of Collaboration Between Palliative Care Unit and Home Health Care Services: Karabük”. Ankara Medical Journal 17/3 (Eylül 2017), 143-150. https://doi.org/10.17098/amj.339333.
JAMA Benli AR, Sunay D. A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük. Ankara Med J. 2017;17:143–150.
MLA Benli, Ali Ramazan ve Didem Sunay. “A Model of Collaboration Between Palliative Care Unit and Home Health Care Services: Karabük”. Ankara Medical Journal, c. 17, sy. 3, 2017, ss. 143-50, doi:10.17098/amj.339333.
Vancouver Benli AR, Sunay D. A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük. Ankara Med J. 2017;17(3):143-50.