Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bipolar Affektif Bozukluk Tanılı Bireylerin B12 Düzeyi Yönünden Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 2, 133 - 142, 31.05.2024
https://doi.org/10.46237/amusbfd.1243748

Öz

Amaç: Bipolar bozukluk, manik ve depresif duygudurum dönemleri ile seyreden psikiyatrik bozukluktur. Duygudurum değişimleri önceden tahmin edilemeyen düzensiz ve dağınık dönemler halinde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma bipolar affektif bozukluk tanılı bireylerde B12 düzeyinin hastalığa olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada bir Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Psikiyatri Kliniğine 2010-2020 yılları arasında yatarak tedavi gören 2552 hastanın dosyası geriye dönük olarak taranmıştır. Araştırma verilerini toplamak için “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmış olup bu form 2010-2020 yılları arasındaki arşiv kayıtlarından elde edilmiş olan yaş, cinsiyet gibi verilere ek olarak B12 düzeyi olmak üzere on beş sorudan oluşmaktadır.
Bulgular: Analiz sonucunda 123 olgunun %13.8’inde psikiyatrik eş tanı olduğu, %57.7’sinin antidepresan kullandığı, %5.7’sinin Elektrokonvülsif Tedavi (EKT) tedavi aldığı, %22.8’inin bir defa yatışının olduğu, %30.1’inin ailesinde psikiyatrik hastalık tanısının olduğu belirlenmiştir. Bipolar affektif bozukluğu olan hastaların en son yatıştaki hastanedeki ortalama kalış süreleri 24.11±13.94 gün iken, hastalık süresi ise 9.41±7.70 yıl olarak saptanmıştır. B12 seviyesi yüksek olan hastaların fiziksel bir hastalığı ve psikiyatrik bir eş tanısı olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: B12 değerinin bipolar affektif bozukluğu olan bireylerde önemli bir vitamin olduğu bulunmuştur. Özellikle B12 değerin ruhsal hastalıklara göre düşük ya da yüksek değer gösterdiğini değerlendirebilmek adına daha fazla araştırmaya ve verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynakça

 • 1. Atagün, M., & Oral, T. (2021). Bipolar bozukluk-manik dönemin akut ve idame tedavisi. Arch Neuropsychiatry, 58,24-30.
 • 2. Özen, M.E., Örüm, M.H., Yılmaz, M. B., & Kalenderoğlu, A. (2019). İnflamatuar biyobelirteçler açısından bipolar bozukluk Tip 1 tanılı hastaların sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1),1352-1360.
 • 3. Gürbüz, M., & Yüksel, N. D. (2013). D vitamini ve şizofreni. Turkish Journal of Osteoporosis/Turk Osteoporoz Dergisi, 19(1).
 • 4. Baş, F. Y., Gürdal, O., Çankaya, B. A., Türkyön, F., & Karaosman, H. Y. (2019). D Vitamin düzeyi ile ruhsal belirtiler ilişkisinin scl-90 belirti tarama listesi analizi ile değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), 40-43.
 • 5. Yıldırım Baş, F., Gürdal, O., Çankaya, A., Türkyön, F., & Karaosman, H. Y. (2019). D vitamin düzeyi ile ruhsal belirtiler ilişkisinin SCL-90 Belirti tarama listesi analizi ile değerlendirilmesi. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1).
 • 6. Selçuk, K. T., & Şahin, N. (2021). Covıd-19 Salgını sürecinde yetişkinlerde gıda takviyesi kullanımı ve ilişkili etmenler. Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 15(4), 751-762.
 • 7. Küçük, A. (2021). Türkiye’de kamu hastanelerinde laboratuvar testlerinin kullanımı ve gider analizi. Turkish Journal Of Clinics and Laboratory, 12(3), 315-323.
 • 8. Çakmak, H. S., Yüksek, Y. N., Tütüncü, T., Küçük, E. Ö., Turhan, T., Berker, D., & Kahveci, R. (2019). D vitamini testinin akılcı kullanımı: Test mi? ya da Tedavi mi?. Turkish Journal Of Clinics And Laboratory, 10(2), 168-178.
 • 9. Dülger, D. (2021). Gebelik dönemi beslenme eğitimine mikrobiyotaların ilave edilmesi için farkındalık oluşturma. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 18(3), 994-996.
 • 10. Erenkuş, S. (2014). Şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon hastalarında D vitamini metabolizmasının araştırılması. (Uzmanlık Tezi). Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul.
 • 11. Altunsoy, A., Yüksel, R. N., Cingiyirun, M., Kılıçarslan, A., & Aydemir, Ç. (2018). Exploring the relationship between vitamin d and mania: Correlations between serum vitamin d level sand disease activity, Nordicjournal of Psychiatry, 72(3),221-225,
 • 12. Spedding, S., Vanlint, S., Morris, H., & Scragg, R. (2013). Does vitamin D sufficiency equate to a single serum 25- hydroxyvitamin d level orare different levels required fornon-skeletaldiseases? Nutrients, 5,5127- 39.
 • 13. Matyar, S., Dişel, N. R., Açıkalın, A., Kutnu, M., & İnal, T. (2017). Çukurova Bölgesinde D vitamini düzeyleri. Cukurova Medical Journal, 42(2), 320-328.
 • 14. Atadağ, Y., & Öksüz, A. (2017). Relationship of depression to diabetes, prediabetes and nondiabetics according to HGA1C classification: retrospective study On 72,175 Patients. Journal Of Surgery and Medicine, 1(3), 52-55.
 • 15. Onder, G., Penninx, B. W., Cesari, M., Bandinelli, S., Lauretani, F., Bartali, B., et al. (2005). Anemia is associated with depression in older adults: Results from the ınchıantıstudy. J Gerontol A Biolscimedsci, 60(9), 1168-72.
 • 16. Perçinel, İ., & Yazıcı, K. U. (2015). Irondeficiency in the pathophysiology of attention deficit hyperactivity disorder. Current Approaches in Psychiatry, 7,41-55.
 • 17. Mclean, E., Cogswell, M., Egli, I., Wojdyla, D., & Benoist, B. (2009). Worldwide prevalence of Anaemia 1993- 2005. Public Health Nutr, 12(4),444-54.
 • 18. Tufan, A.E., Bilici, R., Usta, G, & Erdoğan, A. (2012). Mood disorder with mixed, psychotic features due to vitamin B12 deficiency in an adolescent: Casereport. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6, 25.
 • 19. Hassamal, S., Waller, S., Reese, K., & Testa, C. (2016). Bipolar bozukluk ı tanısı olan yaşlı bir hastada valproik asit kullanımına bağlı gelişen geri dönüşümlü parkinsonizm ve bilişsel bozulma. Turk Psikiyatri Dergisi, 27(3).
 • 20. Eryılmaz, G., Özten, E., Sayar, G. H., Göğçegöz, I., Kağan, G., Salcini, C., & Tanrıdağ, O. (2013). Bipolar afektif bozukluk ile frontotemporal demans ilişkisi: Bir olgu serisi. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji Dergisi, (3), 2, 37-42.
 • 21. Gökçeimam, P. Ş., Yar, S. F., & Kumsar, N. (2022). Bipolar affektif bozukluk tanılı hastalarda COVID-19 korkusunun kalıntı belirtiler ve işlevsellik ile ilişkisi. Cukurova Medical Journal, 47(4), 1630-1640.
 • 22. Cengiz, G.F. (2022). Unipolar depresyon ve bipolar duygu durum bozukluğunda serum magnezyum düzeylerinin değerlendirilmesi: retrospektif bir çalışma. Osmangazi Tıp Dergisi, 44 (1),19-24.
 • 23. Zhang, Y., Folarin, A. A., Sun, S., Cummins, N., Ranjan, Y., Rashid, Z., et al. (2021). Predicting depressive symptom severity through individuals’ nearby bluetooth device count data collected by mobile phones: preliminary longitudinal study. JMIR Health and Health, 9(7), 1-19.
 • 24. Bhat, R. S., Edmond, C., & Dilip, V. J. (2005). Nutrition and geriatric psychiatry: a neglected field. Current Opinion in Psychiatry, 18,(6). 609-614.
 • 25. Şahin, S., Durat, G., & Şahin, G. (2020). Şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında vitamin b12 ve folik asit düzeylerinin incelenmesi. Gevher Nesıbe Journal Of Medıcal And Health Scıences, 5(6), 45-50.
 • 26. Donald, C. G., Teodoro, B., Erland, A. (2004). Folatehomocysteine, and negative symptoms in schizophrenia. Am J Psychiatry, 161(9),1705-1708
 • 27. Tuğlu, C., Özcan, S., & Erdoğan, Y. (2011). Therelation of homocysteine levels with deficit syndrome and working memory in schizophrenicpatients. Anatolian Journal of Psychiatry, 12(3), 169-176.
 • 28. Eğilmez, O. B., & Örüm, M.H. (2020). Bir eğitim ve araştırma hastanesi psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören bipolar bozukluk tip 1 tanılı hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. Acta Medica Nicomedia, 3(3), 100-104.
 • 29. Saraçlı, Ö., Keser, H., & Atasoy, N. (2012).Bir psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören geç başlangıçlı şizofreni hastalarının klinik ve sosyodemografik özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(1), 26-32.
 • 30. Özsoy, S., İzgi, H. B., EşeI, E., Turan, T., Baştürk, M. & SofuoğIu, S. (2009). Şizofreni, bipolar bozukluk ve major depresif bozukluk hastalarında farmakoterapinin vitamin B12 ve folik asit düzeylerine etkileri. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 19(2).
 • 31. Srivastava, S., Bhatia, M. S., & Gautam, P. (2018). 25 Hydroxyvitamin D levels, quality of life, and disability in long-standing patients of somatization. Industrial Psychiatry Journal, 27(1),87.
 • 32. Alam, M. S., Kamrul-Hasan, A. B., & Kalam, S.T. (2021). Serum vitamin B12 status of patients with type 2 diabetes mellitus on metformin: A single-center cross-sectional study from Bangladesh. J Family Med Prim Care, 10,2225-9.
 • 33. Haußmann, R., Sauer, C., Neumann, S., Zweiniger, A., Lange, J., & Donix, M. (2019). Folsäure-und vitamin- B12-bestimmung in der diagnostik kognitiver störungen. Der Nervenarzt, 90(11), 1162-1169.

Evaluation of B12 Levels in Individuals with Bipolar Affective Disorder: A 10-Year Retrospective Study

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 2, 133 - 142, 31.05.2024
https://doi.org/10.46237/amusbfd.1243748

Öz

Objective: Bipolar disorder, is a psychiatric disorder characterised by manic and depressive mood episodes. Mood changes occur in unpredictable, irregular and disorganised periods. This study was conducted to determine the effect of B12 level on the disease in individuals with bipolar affective disorder.
Method: In this retrospective study, the files of 2552 patients admitted to the Psychiatry Clinic of a Health Research and Application Centre Hospital between 2010 and 2020 were retrospectively reviewed. "Personal Information Form" was used to collect the research data and this form consists of fifteen questions including B12 level in addition to data such as age and gender obtained from archive records between 2010-2020.
Results: As a result of the analysis, it was determined that 13.8% of 123 patients had psychiatric comorbidity, 57.7% used antidepressants, 5.7% received Electroconvulsive Therapy (ECT), 22.8% had one hospitalisation, and 30.1% had a family history of psychiatric illness. The mean length of hospital stay of patients with bipolar affective disorder at the last hospitalisation was 24.11±13.94 days and the mean duration of illness was 9.41±7.70 years. Patients with high B12 levels were found to have a physical illness and a psychiatric comorbidity.
Conclusion: B12 was found to be an important vitamin in individuals with bipolar affective disorder. More research and data are needed to evaluate whether B12 value is low or high according to mental illnesses.

Kaynakça

 • 1. Atagün, M., & Oral, T. (2021). Bipolar bozukluk-manik dönemin akut ve idame tedavisi. Arch Neuropsychiatry, 58,24-30.
 • 2. Özen, M.E., Örüm, M.H., Yılmaz, M. B., & Kalenderoğlu, A. (2019). İnflamatuar biyobelirteçler açısından bipolar bozukluk Tip 1 tanılı hastaların sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1),1352-1360.
 • 3. Gürbüz, M., & Yüksel, N. D. (2013). D vitamini ve şizofreni. Turkish Journal of Osteoporosis/Turk Osteoporoz Dergisi, 19(1).
 • 4. Baş, F. Y., Gürdal, O., Çankaya, B. A., Türkyön, F., & Karaosman, H. Y. (2019). D Vitamin düzeyi ile ruhsal belirtiler ilişkisinin scl-90 belirti tarama listesi analizi ile değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), 40-43.
 • 5. Yıldırım Baş, F., Gürdal, O., Çankaya, A., Türkyön, F., & Karaosman, H. Y. (2019). D vitamin düzeyi ile ruhsal belirtiler ilişkisinin SCL-90 Belirti tarama listesi analizi ile değerlendirilmesi. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1).
 • 6. Selçuk, K. T., & Şahin, N. (2021). Covıd-19 Salgını sürecinde yetişkinlerde gıda takviyesi kullanımı ve ilişkili etmenler. Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 15(4), 751-762.
 • 7. Küçük, A. (2021). Türkiye’de kamu hastanelerinde laboratuvar testlerinin kullanımı ve gider analizi. Turkish Journal Of Clinics and Laboratory, 12(3), 315-323.
 • 8. Çakmak, H. S., Yüksek, Y. N., Tütüncü, T., Küçük, E. Ö., Turhan, T., Berker, D., & Kahveci, R. (2019). D vitamini testinin akılcı kullanımı: Test mi? ya da Tedavi mi?. Turkish Journal Of Clinics And Laboratory, 10(2), 168-178.
 • 9. Dülger, D. (2021). Gebelik dönemi beslenme eğitimine mikrobiyotaların ilave edilmesi için farkındalık oluşturma. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 18(3), 994-996.
 • 10. Erenkuş, S. (2014). Şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon hastalarında D vitamini metabolizmasının araştırılması. (Uzmanlık Tezi). Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul.
 • 11. Altunsoy, A., Yüksel, R. N., Cingiyirun, M., Kılıçarslan, A., & Aydemir, Ç. (2018). Exploring the relationship between vitamin d and mania: Correlations between serum vitamin d level sand disease activity, Nordicjournal of Psychiatry, 72(3),221-225,
 • 12. Spedding, S., Vanlint, S., Morris, H., & Scragg, R. (2013). Does vitamin D sufficiency equate to a single serum 25- hydroxyvitamin d level orare different levels required fornon-skeletaldiseases? Nutrients, 5,5127- 39.
 • 13. Matyar, S., Dişel, N. R., Açıkalın, A., Kutnu, M., & İnal, T. (2017). Çukurova Bölgesinde D vitamini düzeyleri. Cukurova Medical Journal, 42(2), 320-328.
 • 14. Atadağ, Y., & Öksüz, A. (2017). Relationship of depression to diabetes, prediabetes and nondiabetics according to HGA1C classification: retrospective study On 72,175 Patients. Journal Of Surgery and Medicine, 1(3), 52-55.
 • 15. Onder, G., Penninx, B. W., Cesari, M., Bandinelli, S., Lauretani, F., Bartali, B., et al. (2005). Anemia is associated with depression in older adults: Results from the ınchıantıstudy. J Gerontol A Biolscimedsci, 60(9), 1168-72.
 • 16. Perçinel, İ., & Yazıcı, K. U. (2015). Irondeficiency in the pathophysiology of attention deficit hyperactivity disorder. Current Approaches in Psychiatry, 7,41-55.
 • 17. Mclean, E., Cogswell, M., Egli, I., Wojdyla, D., & Benoist, B. (2009). Worldwide prevalence of Anaemia 1993- 2005. Public Health Nutr, 12(4),444-54.
 • 18. Tufan, A.E., Bilici, R., Usta, G, & Erdoğan, A. (2012). Mood disorder with mixed, psychotic features due to vitamin B12 deficiency in an adolescent: Casereport. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6, 25.
 • 19. Hassamal, S., Waller, S., Reese, K., & Testa, C. (2016). Bipolar bozukluk ı tanısı olan yaşlı bir hastada valproik asit kullanımına bağlı gelişen geri dönüşümlü parkinsonizm ve bilişsel bozulma. Turk Psikiyatri Dergisi, 27(3).
 • 20. Eryılmaz, G., Özten, E., Sayar, G. H., Göğçegöz, I., Kağan, G., Salcini, C., & Tanrıdağ, O. (2013). Bipolar afektif bozukluk ile frontotemporal demans ilişkisi: Bir olgu serisi. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji Dergisi, (3), 2, 37-42.
 • 21. Gökçeimam, P. Ş., Yar, S. F., & Kumsar, N. (2022). Bipolar affektif bozukluk tanılı hastalarda COVID-19 korkusunun kalıntı belirtiler ve işlevsellik ile ilişkisi. Cukurova Medical Journal, 47(4), 1630-1640.
 • 22. Cengiz, G.F. (2022). Unipolar depresyon ve bipolar duygu durum bozukluğunda serum magnezyum düzeylerinin değerlendirilmesi: retrospektif bir çalışma. Osmangazi Tıp Dergisi, 44 (1),19-24.
 • 23. Zhang, Y., Folarin, A. A., Sun, S., Cummins, N., Ranjan, Y., Rashid, Z., et al. (2021). Predicting depressive symptom severity through individuals’ nearby bluetooth device count data collected by mobile phones: preliminary longitudinal study. JMIR Health and Health, 9(7), 1-19.
 • 24. Bhat, R. S., Edmond, C., & Dilip, V. J. (2005). Nutrition and geriatric psychiatry: a neglected field. Current Opinion in Psychiatry, 18,(6). 609-614.
 • 25. Şahin, S., Durat, G., & Şahin, G. (2020). Şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında vitamin b12 ve folik asit düzeylerinin incelenmesi. Gevher Nesıbe Journal Of Medıcal And Health Scıences, 5(6), 45-50.
 • 26. Donald, C. G., Teodoro, B., Erland, A. (2004). Folatehomocysteine, and negative symptoms in schizophrenia. Am J Psychiatry, 161(9),1705-1708
 • 27. Tuğlu, C., Özcan, S., & Erdoğan, Y. (2011). Therelation of homocysteine levels with deficit syndrome and working memory in schizophrenicpatients. Anatolian Journal of Psychiatry, 12(3), 169-176.
 • 28. Eğilmez, O. B., & Örüm, M.H. (2020). Bir eğitim ve araştırma hastanesi psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören bipolar bozukluk tip 1 tanılı hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. Acta Medica Nicomedia, 3(3), 100-104.
 • 29. Saraçlı, Ö., Keser, H., & Atasoy, N. (2012).Bir psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören geç başlangıçlı şizofreni hastalarının klinik ve sosyodemografik özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(1), 26-32.
 • 30. Özsoy, S., İzgi, H. B., EşeI, E., Turan, T., Baştürk, M. & SofuoğIu, S. (2009). Şizofreni, bipolar bozukluk ve major depresif bozukluk hastalarında farmakoterapinin vitamin B12 ve folik asit düzeylerine etkileri. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 19(2).
 • 31. Srivastava, S., Bhatia, M. S., & Gautam, P. (2018). 25 Hydroxyvitamin D levels, quality of life, and disability in long-standing patients of somatization. Industrial Psychiatry Journal, 27(1),87.
 • 32. Alam, M. S., Kamrul-Hasan, A. B., & Kalam, S.T. (2021). Serum vitamin B12 status of patients with type 2 diabetes mellitus on metformin: A single-center cross-sectional study from Bangladesh. J Family Med Prim Care, 10,2225-9.
 • 33. Haußmann, R., Sauer, C., Neumann, S., Zweiniger, A., Lange, J., & Donix, M. (2019). Folsäure-und vitamin- B12-bestimmung in der diagnostik kognitiver störungen. Der Nervenarzt, 90(11), 1162-1169.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tülay Yılmaz Bingöl 0000-0002-3552-7166

Esma Özmaya 0000-0003-0932-4012

Sevda Uzun 0000-0002-5954-717X

Nermin Gürhan 0000-0002-3472-7115

Bahadır Geniş 0000-0001-8541-7670

Elif Altun 0000-0001-7103-9891

Didar Karakaş İnce 0000-0002-4499-521X

Behçet Coşar 0000-0002-6422-499X

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yılmaz Bingöl, T., Özmaya, E., Uzun, S., Gürhan, N., vd. (2024). Bipolar Affektif Bozukluk Tanılı Bireylerin B12 Düzeyi Yönünden Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 133-142. https://doi.org/10.46237/amusbfd.1243748