Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Assessment of Medical Students’ Level of Knowledge about Reproductive Health and Family Planning

Yıl 2019, Cilt 24, Sayı 2, 147 - 154, 13.06.2019
https://doi.org/10.21673/anadoluklin.514316

Öz

Aim: This study aimed to assess 2nd and 5th grade medical students’ level of knowledge about reproductive health and family planning.

Materials and Methods: We reached 121 (81.7%) of all 2nd graders and 88 (79.2%) of all 5th graders in a medical faculty in Istanbul, and a total of 209 students were included. Data were collected using a survey of 17 questions to assess sociodemographic characteristics as well as knowledge and attitudes about reproductive health and family planning.

Results: The students were asked to define family planning, and 107 (88.4%) of the 2nd graders and 67 (76.1%) of the 5th graders answered “having as many children as the family can raise and care for” (p<0.05). The students were asked to self-assess their status of knowledge about family planning, and 51 (42.1%) of the 2nd graders and 64 (72.2%) of the 5th graders stated that they had sufficient knowledge about family planning methods. Condom as mentioned by 185 students (88.5%) was the best known method in both classes and spermicides the least (n=89, 42.6%). The least known sexually transmitted infection was Trichomonas vaginalis infection (n=106, 50.7%) and the best known was HIV infection (n=207, 99%). The students were also asked “Did you receive an adequate sexual health education in high school?”, and 102 (84.3%) of the 2nd graders and 78 (88.6%) of the 5th graders answered “No”.

Discussion and Conclusion: We found that levels of knowledge about family planning meth­ods, sexually transmitted diseases, and emergency contraception and emergency contracep­tive methods differed among the surveyed 2nd and 5th grade medical students

Kaynakça

 • KAYNAKLAR1. World Health Organization. Sexual and reproductive health. URL:https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/en/, Ocak 16, 2019
 • 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Diseases (STDs)URL:https://www.cdc.gov/std/ ,Ocak 16, 2019
 • 3. World Health Organization. Sexual and reproductive health. URL https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/srh-rights-comment/en/, Ocak 15, 2019
 • 4. UNESCO, 2016. Education for people and planet: Creating sustainable futures for all (Global Education Monitoring Report 2016). Paris: UNESCO. Retrieved from URL:https://en.unesco.org/gem-report/, Ocak 15, 2019
 • 5. WHO. 2017. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation - summary. Geneva, WHO. http://apps.who. int/iris/bitstream/10665/255418/1/WHO-FWC-MCA-17.05- eng.pdf?ua=1,Ocak 15, 2019.
 • 6. UNESCO Digital Library, International Technical Guidance On Sexuality Education, An Evidence-İnformed Approach, UNESCO 2018, URL:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770, Ocak 15, 2019
 • 7. WHO, Global Health Sector Strategy On Sexually Transmıtted Infectıons 2016–2021, June 2016, URL:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246296/WHO-RHR-16.09-eng.pdf;jsessionid=7066392B80B1B0782DB89CC7BEE4E509?sequence=1, Ocak 10, 2019
 • 8. UNESCO Digital Library, International Technical Guidance On Sexuality Education, An Evidence-İnformed Approach, UNESCO 2018, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770, Ocak 15, 2019
 • 9. Tokuç B, Berberoğlu U, Saraçoğlu GV, Çelikkalp Ü, Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dışı cinsel ilişki, istemli düşükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüşleri. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2011;9(3):
 • 10. Karabulutlu Ö, Kılıç M. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14(2):
 • 11. Siyez DM, Siyez E. Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Turkish Journal of Urology.2009;35(1):49-55
 • 12. Yazganoğlu K.D., Özarmağan G., Tozeren A., Özgülnar N. Knowledge, behavior and attitudes of university students toward sexually transmitted ınfections. Türkderm. 2012; 46:20-5
 • 13. Aslan E, Bektaş H., Başgöl Ş, Demir S, Vural PI. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışları. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi.2014;
 • 14. Pınar G, Doğan N, Ökdem Ş, Algıer L, Öksüz E. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009;7(2):105 -113
 • 15. Özalp S, Tanır HM, Ilgın H, Karataş A, Ilgın B. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tıp ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi. 2012;14(3):18-21
 • 16. Şanlı ÇH. (2011). Gençlerin acil kontrasepsiyon yöntemlerine ilişkin bilgi uygulama ve hizmet gereksinimleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın.
 • 17. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 2006

Tıp Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt 24, Sayı 2, 147 - 154, 13.06.2019
https://doi.org/10.21673/anadoluklin.514316

Öz

 Amaç: Bu çalışmada 2. ve 5. sınıf tıp öğrencilerinin üreme sağlığı ve aile planlaması konusundaki bilgi düzeyini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: İstanbul’da bir tıp fakültesinin tüm ikinci sınıf öğrencilerinin 121’ine (%81,7), tüm beşinci sınıf öğrencilerinin 88’ine (%79,2) olmak üzere, araştırma kapsamında toplam 209 öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler, sosyodemografik özellikleri, üreme sağlığı ve aile planlaması ko­nusundaki bilgi ve tutumları değerlendirmeye yönelik 17 sorudan oluşan bir anket formu aracı­lığıyla toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilere aile planlamasının tanımı sorulmuş ve 2. sınıf öğrencilerinin 107’sinden (%88,4), 5. sınıf öğrencilerinin ise 67’sinden (%76,1) “ailenin bakabileceği ve yetiştirebileceği ka­dar çocuk sahibi olmak” yanıtı alınmıştır (p<0,05). Öğrencilerden aile planlaması hakkındaki bilgi durumlarını kendilerinin değerlendirmesi istenmiş, ikinci sınıfların 51’i (%42,1), beşinci sınıfların 64’ü (%72,2) aile planlaması yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söylemiştir. Her iki sınıfta da kondom 185 (%88,5) en çok, spermisitler ise 89 (%42,6) en az bilinen aile planlaması yöntemi idi. En az bilinen cinsel yolla bulaşan enfeksiyon 106 öğrenci (%50,7) ile Trikomonas vaginalis enfeksiyonu, en çok bilinen ise 207 öğrenci (%99) ile HIV enfeksiyonuydu. Öğrencilere, “Lisede yeterli düzeyde cinsel sağlık eğitimi aldınız mı?” sorusu da sorulmuş, ikinci sınıfların 102’si (%84,3), beşinci sınıfların ise 78’i (%88,6) “Hayır” cevabı vermiştir.

Tartışma ve Sonuç: Tıp fakültesi 2. ve 5. sınıf öğrencilerinin aile planlaması yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, acil kontrasepsiyon ve acil kontraseptif yöntemler hakkındaki bilgi dü­zeylerinin farklı olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR1. World Health Organization. Sexual and reproductive health. URL:https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/en/, Ocak 16, 2019
 • 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Diseases (STDs)URL:https://www.cdc.gov/std/ ,Ocak 16, 2019
 • 3. World Health Organization. Sexual and reproductive health. URL https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/srh-rights-comment/en/, Ocak 15, 2019
 • 4. UNESCO, 2016. Education for people and planet: Creating sustainable futures for all (Global Education Monitoring Report 2016). Paris: UNESCO. Retrieved from URL:https://en.unesco.org/gem-report/, Ocak 15, 2019
 • 5. WHO. 2017. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation - summary. Geneva, WHO. http://apps.who. int/iris/bitstream/10665/255418/1/WHO-FWC-MCA-17.05- eng.pdf?ua=1,Ocak 15, 2019.
 • 6. UNESCO Digital Library, International Technical Guidance On Sexuality Education, An Evidence-İnformed Approach, UNESCO 2018, URL:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770, Ocak 15, 2019
 • 7. WHO, Global Health Sector Strategy On Sexually Transmıtted Infectıons 2016–2021, June 2016, URL:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246296/WHO-RHR-16.09-eng.pdf;jsessionid=7066392B80B1B0782DB89CC7BEE4E509?sequence=1, Ocak 10, 2019
 • 8. UNESCO Digital Library, International Technical Guidance On Sexuality Education, An Evidence-İnformed Approach, UNESCO 2018, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770, Ocak 15, 2019
 • 9. Tokuç B, Berberoğlu U, Saraçoğlu GV, Çelikkalp Ü, Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dışı cinsel ilişki, istemli düşükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüşleri. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2011;9(3):
 • 10. Karabulutlu Ö, Kılıç M. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14(2):
 • 11. Siyez DM, Siyez E. Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Turkish Journal of Urology.2009;35(1):49-55
 • 12. Yazganoğlu K.D., Özarmağan G., Tozeren A., Özgülnar N. Knowledge, behavior and attitudes of university students toward sexually transmitted ınfections. Türkderm. 2012; 46:20-5
 • 13. Aslan E, Bektaş H., Başgöl Ş, Demir S, Vural PI. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışları. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi.2014;
 • 14. Pınar G, Doğan N, Ökdem Ş, Algıer L, Öksüz E. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009;7(2):105 -113
 • 15. Özalp S, Tanır HM, Ilgın H, Karataş A, Ilgın B. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tıp ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi. 2012;14(3):18-21
 • 16. Şanlı ÇH. (2011). Gençlerin acil kontrasepsiyon yöntemlerine ilişkin bilgi uygulama ve hizmet gereksinimleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın.
 • 17. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 2006

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm ORJİNAL MAKALE
Yazarlar

Hatice İKİIŞIK> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-0958-0649
Türkiye


Alpaslan ARI>
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-8922-5107
Türkiye


Hatice Feyza BAŞIBÜYÜK Bu kişi benim
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye


Kübra BIYIK Bu kişi benim
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye


Ali Emre ERDEM Bu kişi benim
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye


İşıl MARAL>
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver İkiışık H. , Arı A. , Başıbüyük H. F. , Bıyık K. , Erdem A. E. , Maral İ. Tıp Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences. 2019; 24(2): 147-154.

13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.