Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Acil Serviste Pnömoni ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı Konulan Hastaların Nötrofil Lenfosit Oranları ile Acil Servis Sonlanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 8 - 12, 30.09.2019

Öz

Amaç: Çalışmamızda acil servise solunum sistemi şikayetleri ile başvuran ve pnömoni veya alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan hastaların nötrofil lenfosit oranları (NLO) ile acil servis sonlanımı arasındaki ilişki incelenerek nötrofil lenfosit oranının hastalar için tedavi planı kararında faydalı bir parametre olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde 01.01.2013 – 31.12.2015 tarihleri arasında pnömoni veya alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen ve tedavi planı açısından Göğüs Hastalıkları branşına konsülte edilen 830 hasta ile retrospektif olarak yapıldı. 18 yaş altı hastalar, laboratuar verileri eksik olan hastalar, yaşamı tehdit eden akut koroner sendrom, serebrovasküler hadise gibi ek komorbit hastalıklar nedeniyle servis veya yoğun bakım ünitesi yatışı yapılmış hastalar çalışmadan çıkarıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, laboratuar sonuçları ve acil servis sonlanımları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 830 hastanın 495’i (%59,64) erkek, 335’i (%40,36) kadındı. Hastaların yaş ortancası 74 (IQR: 64 – 82) olarak belirlendi. Hastaların 240’ı (%28,92) taburcu edilen, 420’si (%50,60) servis yatışı yapılan, 170’i (%20,48) yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastalardan oluşmaktaydı. Erkek ve kadınlarda acil servis sonlanımı açısından anlamlı fark saptanmadı (p = 0.545). Yaş değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p = 0.004). Taburcu edilen hastaların NLO ortancası 6.30 (IQR: 3.87 – 10.16), servise yatırılan hastaların NLO ortancası 6.64 (IQR: 4.02 – 11,99), yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların NLO ortalaması 10.17 (IQR: 5.68 – 15.58) olarak hesaplandı. NLO değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p = 0.000). Hastaların yaşı, lökosit sayısı, nötrofil sayısı, nötrofil yüzdesi, lenfosit sayısı, lenfosit yüzdesi ve nötrofil lenfosit oranı ile acil servis sonlanımları arasındaki ilişki incelendiğinde tüm parametrelerde anlamlı fark saptandı (sırasıyla p = 0.004, p <0.001, p <0.001, p <0.001, p = 0.011, p <0.001, p <0.001). Hastalar yoğun bakıma yatıp yatmadıklarına göre iki grupta incelendiğinde yaş, lökosit sayısı, nötrofil sayısı, nötrofil yüzdesi, lenfosit sayısı, lenfosit yüzdesi ve nötrofil lenfosit oranları açısından gruplar arasında anlamlı fark saptandı (sırasıyla p = 0.006, p <0.001, p <0.001, p <0.001, p = 0.009, p <0.001, p <0.001).

Sonuç: Nötrofil lenfosit oranında artış, pnömoni ve alt solunum yolu enfeksiyonu tanılı hastaların klinik ciddiyetiyle ilişkilidir ve hastaların tedavi planı kararında acil servis hekimlerince kullanılabilecek faydalı bir parametredir.

Kaynakça

 • 1.T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyeti Etkinlik Projesi, 2004, http://www.toraks.org.tr/userfiles/file/ulusal_hastalik_yuku_hastalikyukuTR.pdf (Erişim Tarihi: 24.06.2019)
 • 2.The top 10 causes of death. World Health Organization. Mayıs 2018. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ (Erişim Tarihi: 24.06.2019)
 • 3.Mandell, L. A., Wunderink, R. G., Anzueto, A., Bartlett, J. G., Campbell, G. D., Dean, N. C., et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clinical infectious diseases, (2007) 44(Supplement 2), S27-S72.
 • 4.Liu, C. L., Lee, J. J., Liu, T. P., Chang, Y. C., Hsu, Y. C., Cheng, S. P. Blood neutrophil‐to‐lymphocyte ratio correlates with tumor size in patients with differentiated thyroid cancer. Journal of surgical oncology, (2013). 107(5), 493-7.
 • 5.Xiao, Q., Zhang, B., Deng, X., Wu, J., Wang, H., Wang, Y., & Wang, W. The Preoperative Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio Is a Novel Immune Parameter for the Prognosis of Esophageal Basaloid Squamous Cell Carcinoma. PLoS ONE, (2016). 11(12), e0168299.
 • 6.Kim, B. J., Cho, S. H., Cho, K. I., Kim, H. S., Heo, J. H., & Cha, T. J. The combined impact of neutrophil-to-lymphocyte ratio and type 2 diabetic mellitus on significant coronary artery disease and carotid artery atherosclerosis. Journal of Cardiovascular Ultrasound, (2016). 24(2), 115-22.
 • 7.Zahorec, R. Ratio of neutrophil to lymphocyte counts-rapid and simple parameter of systemic inflammation and stress in critically ill. Bratislavské lekárske listy, (2001). 102(1), 5-14.
 • 8.Hwang, S. Y., Shin, T. G., Jo, I. J., Jeon, K., Suh, G. Y., Lee, T. R., et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a prognostic marker in critically-ill septic patients. The American Journal of Emergency Medicine (2016).
 • 9.de Jager, C. P., Wever, P. C., Gemen, E. F., Kusters, R., van Gageldonk-Lafeber, A. B., van der Poll, T., et al. The neutrophil-lymphocyte count ratio in patients with community-acquired pneumonia. PLoS One, (2012). 7(10), e46561.
 • 10.de Jager, C. P., van Wijk, P. T., Mathoera, R. B., de Jongh-Leuvenink, J., van der Poll, T., Wever, P. C. Lymphocytopenia and neutrophil-lymphocyte count ratio predict bacteremia better than conventional infection markers in an emergency care unit. Critical care, (2010). 14(5), 1.
 • 11.Yoon, N. B., Son, C., Um, S. J. Role of the neutrophil-lymphocyte count ratio in the differential diagnosis between pulmonary tuberculosis and bacterial community-acquired pneumonia. Annals of laboratory medicine, (2013). 33(2), 105-10.
 • 12.Yeon Lee, S., Cha, S. I., Seo, H., Oh, S., Choi, K. J., Yoo, S. S., et al. Multimarker Prognostication for Hospitalized Patients with Community-acquired Pneumonia. Internal Medicine, (2016). 55(8), 887-93.

Relationship Between Neutrophil Lymphocyte Ratio and Outcome of Patients Who Were Diagnosed With Lower Respiratory Tract Infection In The Emergency Service

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 8 - 12, 30.09.2019

Öz

Purpose: In our study it is aimed to determine whether the neutrophil lymphocyte ratio is a useful parameter in the decision of treatment plan for patients who applied to emergency service with respiratory system complaints and who were diagnosed with pneumonia or lower respiratory tract infection by examining the relationship between the neutrophil lymphocyte ratio (NLR) and the emergency service outcome.

Material and Method: Our study was performed retrospectively with 830 patients who were followed up in Saglik Bilimleri University Umraniye Training and Research Hospital Emergency Medicine Department due to pneumonia or lower respiratory tract infection and were consulted to Chest Diseases branch in terms of treatment plan between 01/01/2013 and 31/12/2015. Patients who were under 18 years old, patients with missing laboratory data and patients who were admitted to the service or intensive care unit due to additional comorbit conditions such as life-threatening acute coronary syndrome, cerebrovascular incident were excluded from the study. Patients' age, sex, laboratory results and emergency service outcomes were recorded.

Findings: Of the 830 patients included in the study, 495 (59.64%) were male and 335 (40.36%) were female. The median age of the patients was determined as 74 (IQR: 64 – 82). 240 patients (28.92%) were discharged, 420 patients (50.60%) were hospitalized and 170 patients (20.48%) were admitted to intensive care unit. There was no significant difference in terms of emergency service outcome between males and females (p = 0.545). There was a significant difference between the groups in terms of median age (p = 0.004). Median NLR values were 6.30 (IQR: 3.87 – 10.16) in discharged patients, 6.64 (IQR: 4.02 – 11.99) in hospitalized patients and 10.17 (IQR 5.68 – 15.58) in intensive care unit patients. There was a significant difference between the groups in terms of median NLR values (p = 0.000). Significant differences were found between the groups in terms of leukocyte, neutrophil count, neutrophil percentage, lymphocyte count and lymphocyte percentage (p = 0.004, p <0.001, p <0.001, p <0.001, p = 0.011, p <0.001, p <0.001 respectively). When the patients were examined in two groups according to whether they were admitted to intensive care unit or not, a significant difference was found between the groups in terms of age, leukocyte count, neutrophil count, neutrophil percentage, lymphocyte count, lymphocyte percentage and neutrophil lymphocyte ratio (p = 0.006, p <0.001, p <0.001, p <0.001, p = 0.009, p <0.001, p <0.001, respectively).

Conclusion: The increase in neutrophil lymphocyte ratio is related to the clinical severity of patients with pneumonia and lower respiratory tract infections and is a useful parameter that can be used in emergency medicine physicians in the treatment plan decision of patients.

Kaynakça

 • 1.T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyeti Etkinlik Projesi, 2004, http://www.toraks.org.tr/userfiles/file/ulusal_hastalik_yuku_hastalikyukuTR.pdf (Erişim Tarihi: 24.06.2019)
 • 2.The top 10 causes of death. World Health Organization. Mayıs 2018. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ (Erişim Tarihi: 24.06.2019)
 • 3.Mandell, L. A., Wunderink, R. G., Anzueto, A., Bartlett, J. G., Campbell, G. D., Dean, N. C., et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clinical infectious diseases, (2007) 44(Supplement 2), S27-S72.
 • 4.Liu, C. L., Lee, J. J., Liu, T. P., Chang, Y. C., Hsu, Y. C., Cheng, S. P. Blood neutrophil‐to‐lymphocyte ratio correlates with tumor size in patients with differentiated thyroid cancer. Journal of surgical oncology, (2013). 107(5), 493-7.
 • 5.Xiao, Q., Zhang, B., Deng, X., Wu, J., Wang, H., Wang, Y., & Wang, W. The Preoperative Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio Is a Novel Immune Parameter for the Prognosis of Esophageal Basaloid Squamous Cell Carcinoma. PLoS ONE, (2016). 11(12), e0168299.
 • 6.Kim, B. J., Cho, S. H., Cho, K. I., Kim, H. S., Heo, J. H., & Cha, T. J. The combined impact of neutrophil-to-lymphocyte ratio and type 2 diabetic mellitus on significant coronary artery disease and carotid artery atherosclerosis. Journal of Cardiovascular Ultrasound, (2016). 24(2), 115-22.
 • 7.Zahorec, R. Ratio of neutrophil to lymphocyte counts-rapid and simple parameter of systemic inflammation and stress in critically ill. Bratislavské lekárske listy, (2001). 102(1), 5-14.
 • 8.Hwang, S. Y., Shin, T. G., Jo, I. J., Jeon, K., Suh, G. Y., Lee, T. R., et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a prognostic marker in critically-ill septic patients. The American Journal of Emergency Medicine (2016).
 • 9.de Jager, C. P., Wever, P. C., Gemen, E. F., Kusters, R., van Gageldonk-Lafeber, A. B., van der Poll, T., et al. The neutrophil-lymphocyte count ratio in patients with community-acquired pneumonia. PLoS One, (2012). 7(10), e46561.
 • 10.de Jager, C. P., van Wijk, P. T., Mathoera, R. B., de Jongh-Leuvenink, J., van der Poll, T., Wever, P. C. Lymphocytopenia and neutrophil-lymphocyte count ratio predict bacteremia better than conventional infection markers in an emergency care unit. Critical care, (2010). 14(5), 1.
 • 11.Yoon, N. B., Son, C., Um, S. J. Role of the neutrophil-lymphocyte count ratio in the differential diagnosis between pulmonary tuberculosis and bacterial community-acquired pneumonia. Annals of laboratory medicine, (2013). 33(2), 105-10.
 • 12.Yeon Lee, S., Cha, S. I., Seo, H., Oh, S., Choi, K. J., Yoo, S. S., et al. Multimarker Prognostication for Hospitalized Patients with Community-acquired Pneumonia. Internal Medicine, (2016). 55(8), 887-93.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Orijinal Çalışma
Yazarlar

İbrahim ALTUNOK (Sorumlu Yazar)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL ÜMRANİYE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
0000-0002-9312-1025
Türkiye


Serkan Emre EROĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL ÜMRANİYE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
0000-0002-3183-3713
Türkiye


Can ÖZEN Bu kişi benim
London King's College Hospital
0000-0003-2691-847X
United Kingdom


Mehmet Necdet YILDIZ Bu kişi benim
İSTANBUL SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ
0000-0001-7207-1498
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

AMA Altunok İ. , Eroğlu S. E. , Özen C. , Yıldız M. N. Acil Serviste Pnömoni ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı Konulan Hastaların Nötrofil Lenfosit Oranları ile Acil Servis Sonlanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anatolian J Emerg Med. 2019; 2(3): 8-12.

ISSN: 2651-4311

İletişim: info@anatolianjem.com