Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect Of Neutrophil/Lymphocyte Ratio To The Prognosis And The Duration Of Hospitalization In Adult Patients Diagnosed With Ileus In The Emergency Room ​ ​

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4, 1 - 5, 31.12.2019

Öz

Aim

Ileus presents itself with acute abdominal pain and is important for being a reason for hospitalization and an indication of surgery. The purpose of this study is to analyze the relationship between Neutrophil/Lymphocyte ratio (NLR) and the time of hospitalization and the prognosis of the diseasein patients who admitted to emergency department with ileus.

Material and Methods

This was a retrospective study of abdominal pain patients who diagnosed with ileus and hospitalized to the General Surgery Department between January 1, 2013 and December 31, 2015 in the University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital’s Emergency Service. The relationship between NLR and the duration of hospitalization and the rate of mortality was studied in the patients who are diagnosed with ileus.

Results

A total of 251 patients were included in this study. 143 (57%) of those patients were male and 108 (43%) were female. The median (min-max) NLR of the patients who died was found 11.65 (18.83-3.29), and of the patients who lived was found 5.21 (8.38- 3.30). Relationship between NLR and mortality was found statistically significant (Mann-Whitney U Test, p=0.03) but no significant difference was found between NLR and hospital length of stay (p = 0.818, Man-Whitney U test).

Conclusion

NLR is a cheap and widely accessible laboratory test. Our study was shown that it can be used for predicting mortality in patients with ileus. To our knowledge, no other study have been conducted to evaluate relationship between the NLR and prognosis of ileus. In addition to this, more prospective randomised studies in larger populations are needed for getting stronger evidence. 

Kaynakça

 • 1. Sperry J, Cohen MJ. Acute obstruction. Surg Clin North Am. 2014 Feb;94(1):77-96. doi: 10.1016/j.suc.2013.10.001. Epub 2013 Oct 30.
 • 2. Durmus E, Kivrak T, Gerin F, Sunbul M, Sari I, Erdogan O. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio are Predictors of Heart Failure. Arq Bras Cardiol. 2015 Dec;105(6):606-13. doi: 10.5935/abc.20150126. Epub 2015 Nov 3.
 • 3. Aydın İ, Ağıllı M, Aydın FN, Kurt YG, Çaycı T, Taş A ve ark. Farklı yaş gruplarında nötrofil/lenfosit oranı referans aralıkları. Gülhane Tıp Derg 2015;57: 414-418.
 • 4. Tezcaner T, Birben B, Ekici Y, Karakayalı FY, Akdur A, Tepelioğlu M ve ark. İnce barsak obstrüksiyonuna yol açan nadir nedenler ve cerrahi tedavi sonuçları. Source: Ortadogu Medical Journal . Dec2017, Vol. 9 Issue 4, p155-162. 8p.
 • 5. Taydaş O, Ünal E, Onur MR, Akpınar E. Role of Computed Tomography in Intestinal Obstruction. İstanbul Med J 2018; 19: 105-12.
 • 6. Çolak B, Çakır M, Tekin A, Küçükkartallar T, Bal A, Taşçı Hİ. Bride İleusda Cerrahi Tedavi Yeterli Mi? Turk J Colorectal Dis . 2013; 23(4): 192-196
 • 7. Kwon HC, Kim SH, Oh SY, et al. Clinical significance of preoperative neutrophil-lymphocyte versus platelet-lymphocyte ratio in patients with operable colorectal cancer. Biomarkers. 2012;17(3):216–222.
 • 8. Torreggiani WC, Harris AC, Lyburn ID, et al. Computed tomography of acute small bowel obstruction: pictorial essay. Can Assoc Radiol J 2003; 54: 93-9.
 • 9. Düzköylü Y, Bektaş Sarı HY, Koç O, Bilsel Y, Kaygusuz A. Frequency of colorectal cancer cases that were diagnosed in emergency operations caused by ileus. Turk J Colorectal Dis . 2013; 23(3): 129-134
 • 10. Savcı A, Narcı A, Şen TA , Uygun İ, Özkaraca E. The Impact of Traditional Methods on The Diagnosis of Abdominal Pain. The Medical Journal of Kocatepe 2008; 9:5-10.
 • 11. Sunbul M, Gerin F, Durmus E, Kivrak T, Sari I, Tigen K, et al. Neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratio in patients with dipper versus non-dipper hypertension. Clin Exp Hypertens. 2014;36(4):217-21. doi: 10.3109/10641963.2013.804547. Epub 2013 Jun 20.
 • 12. Tanrıkulu Y, Tanrıkulu CŞ, Sabuncuoğlu MZ, Temiz A, Köktürk F, Yalçın B. Diagnostic utility of the neutrophil-lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia: A retrospective cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, July 2016, Vol. 22, No. 4.
 • 13. Aral H. Sistemik Yangısal Yanıt Sendromu veya Sepsis Tanı ve İzleminde Laboratuvar. Eur J Basic Med Sci 2015;5(1): 10-20.
 • 14. Yurtdaş M, Yaylali YT, Aladağ N, Özdemir M, Ceylan Y, Gençaslan M, et al. Heart rate recovery after exercise and its relation with neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with cardiac syndrome X. Coron Artery Dis. 2014 Sep;25(6):485-92.
 • 15. Kokacya MH, Copoglu US, Kivrak Y, Ari M, Sahpolat M, Ulutas KT. Increased mean platelet volume in patients with panic disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015 Oct 13;11:2629-33. doi: 10.2147/NDT.S94147. eCollection 2015.
 • 16. Yurtdaş M, Özdemir M, Aladağ N. Investigation of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Compensated Heart Failure. Journal of Academic Research in Medicine 8.2 (2018): 67-72.
 • 17. Göğçegöz Gül I, Eryılmaz G, Ozten E, Hızlı Sayar G. Decreased mean platelet volume in panic disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Sep 4;10:1665-9. doi: 10.2147/NDT.S69922. eCollection 2014.

Acil Serviste İleus Tanısı Almış Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognoz ve Hastane Kalış Süreleri Üzerine Etkisi

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4, 1 - 5, 31.12.2019

Öz

Amaç

Ileus akut karın ağrısı ile kendini gösterir ve bir hastaneye yatış ve operasyon nedeni olduğu için oldukça önemli bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, ileus ile acil servise başvuran hastalarda Nötrofil / Lenfosit oranı (NLR) ile hastanede kalış süresi ve hastalığın prognozu arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem

1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine karın ağrısı şikayeti ile başvurup ileus tanısı alarak Genel cerrahi servisine yatırılan hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak, ileus tanısı alan hastalarda NLO ile hastanede kalış süresi ve mortalite arasındaki ilişkisinin varlığı araştırıldı.

Bulgular

Çalışmaya toplam 251 hasta dahil edildi. Bunların 143’ünün (%57) erkek, 108’inin (%43) kadın olduğu tespit edildi. Nötrofil lenfosit oranı ve mortalite arasındaki ilişkiye bakıldı. Ölen hastaların N/L oranı 11.65 (18.83-3.29), yaşayan hastaların N/L oranı 5.21 (8.38-3.30) olarak tespit edildi. N/L oranı ile mortalite arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmakla birlikte (p=0.03, Man-Whitney U testi), N/L oranı ile yatış süresi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0.818, Man-Whitney U testi).

Sonuç

NLO pratikte kullanılabilcek ucuz, kolay ulaşılabilir bir yöntemdir. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre N/L oranının ileus tanılı hastaların prognozunu tahmin etmek için kullanılması anlamlı olabilir. Araştırmalarımıza göre literatürde N/L oranı ve ileus ile ilgili bu çalışma haricinde bir çalışma yoktur. Bu sebeple daha güçlü kanıtlar için farklı merkezlerde geniş hasta grupları ile yapılacak prospektif çalışmaların yapılması bu konuda yol gösterici olabilir.

Kaynakça

 • 1. Sperry J, Cohen MJ. Acute obstruction. Surg Clin North Am. 2014 Feb;94(1):77-96. doi: 10.1016/j.suc.2013.10.001. Epub 2013 Oct 30.
 • 2. Durmus E, Kivrak T, Gerin F, Sunbul M, Sari I, Erdogan O. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio are Predictors of Heart Failure. Arq Bras Cardiol. 2015 Dec;105(6):606-13. doi: 10.5935/abc.20150126. Epub 2015 Nov 3.
 • 3. Aydın İ, Ağıllı M, Aydın FN, Kurt YG, Çaycı T, Taş A ve ark. Farklı yaş gruplarında nötrofil/lenfosit oranı referans aralıkları. Gülhane Tıp Derg 2015;57: 414-418.
 • 4. Tezcaner T, Birben B, Ekici Y, Karakayalı FY, Akdur A, Tepelioğlu M ve ark. İnce barsak obstrüksiyonuna yol açan nadir nedenler ve cerrahi tedavi sonuçları. Source: Ortadogu Medical Journal . Dec2017, Vol. 9 Issue 4, p155-162. 8p.
 • 5. Taydaş O, Ünal E, Onur MR, Akpınar E. Role of Computed Tomography in Intestinal Obstruction. İstanbul Med J 2018; 19: 105-12.
 • 6. Çolak B, Çakır M, Tekin A, Küçükkartallar T, Bal A, Taşçı Hİ. Bride İleusda Cerrahi Tedavi Yeterli Mi? Turk J Colorectal Dis . 2013; 23(4): 192-196
 • 7. Kwon HC, Kim SH, Oh SY, et al. Clinical significance of preoperative neutrophil-lymphocyte versus platelet-lymphocyte ratio in patients with operable colorectal cancer. Biomarkers. 2012;17(3):216–222.
 • 8. Torreggiani WC, Harris AC, Lyburn ID, et al. Computed tomography of acute small bowel obstruction: pictorial essay. Can Assoc Radiol J 2003; 54: 93-9.
 • 9. Düzköylü Y, Bektaş Sarı HY, Koç O, Bilsel Y, Kaygusuz A. Frequency of colorectal cancer cases that were diagnosed in emergency operations caused by ileus. Turk J Colorectal Dis . 2013; 23(3): 129-134
 • 10. Savcı A, Narcı A, Şen TA , Uygun İ, Özkaraca E. The Impact of Traditional Methods on The Diagnosis of Abdominal Pain. The Medical Journal of Kocatepe 2008; 9:5-10.
 • 11. Sunbul M, Gerin F, Durmus E, Kivrak T, Sari I, Tigen K, et al. Neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratio in patients with dipper versus non-dipper hypertension. Clin Exp Hypertens. 2014;36(4):217-21. doi: 10.3109/10641963.2013.804547. Epub 2013 Jun 20.
 • 12. Tanrıkulu Y, Tanrıkulu CŞ, Sabuncuoğlu MZ, Temiz A, Köktürk F, Yalçın B. Diagnostic utility of the neutrophil-lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia: A retrospective cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, July 2016, Vol. 22, No. 4.
 • 13. Aral H. Sistemik Yangısal Yanıt Sendromu veya Sepsis Tanı ve İzleminde Laboratuvar. Eur J Basic Med Sci 2015;5(1): 10-20.
 • 14. Yurtdaş M, Yaylali YT, Aladağ N, Özdemir M, Ceylan Y, Gençaslan M, et al. Heart rate recovery after exercise and its relation with neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with cardiac syndrome X. Coron Artery Dis. 2014 Sep;25(6):485-92.
 • 15. Kokacya MH, Copoglu US, Kivrak Y, Ari M, Sahpolat M, Ulutas KT. Increased mean platelet volume in patients with panic disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015 Oct 13;11:2629-33. doi: 10.2147/NDT.S94147. eCollection 2015.
 • 16. Yurtdaş M, Özdemir M, Aladağ N. Investigation of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Compensated Heart Failure. Journal of Academic Research in Medicine 8.2 (2018): 67-72.
 • 17. Göğçegöz Gül I, Eryılmaz G, Ozten E, Hızlı Sayar G. Decreased mean platelet volume in panic disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Sep 4;10:1665-9. doi: 10.2147/NDT.S69922. eCollection 2014.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Orijinal Çalışma
Yazarlar

Selma ATAY İSLAM Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
University of Health Sciences, Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic.
Türkiye


Serkan Emre EROĞLU
University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic
0000-0002-3183-3713
Türkiye


Gökhan İŞAT Bu kişi benim
University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic
Türkiye


Gökhan AKSEL
University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic.
0000-0002-5580-3201
Türkiye


Mehmet Muzaffer İSLAM
University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic
0000-0001-6928-2307
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

AMA Atay İslam S. , Eroğlu S. E. , İşat G. , Aksel G. , İslam M. M. The Effect Of Neutrophil/Lymphocyte Ratio To The Prognosis And The Duration Of Hospitalization In Adult Patients Diagnosed With Ileus In The Emergency Room ​ ​. Anatolian J Emerg Med. 2019; 2(4): 1-5.

ISSN: 2651-4311

İletişim: info@anatolianjem.com