Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

“The registration of the Distrant of Uncertificated Securities in Joint Stock Company to Trade Registry” Issue

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 6, 67 - 85, 31.01.2018

Öz

The distraint of uncertificated securities in joint stock companies is an issue which affects on shareholders, third party who is assignee of share and creditor. Determining the purpose of legislator on registration of the distrant of uncertificated securities to Trade Registry as written in § 94 EBC (The Execution and Bankruptcy Code) helps to define the effect of registration on third party. Determining the position of uncertificated securities in registration law helps to determine shareholders, assignee of share certificates and creditors of shareholders. Share ownership and share certificates have an important position especially in joint stock companies in the context of right and obligation. In this article reporting the distraint of uncertificated securities by the execution office to the Trade Registry for registration therein explained by effects of registration, doctrine, foreign law, the purpose of legislator, EBC (The Execution and Bankruptcy Code), cognitive instructions and its connections.

Kaynakça

 • ARSLANLI, Halil “Anonim Şirkette Pay ve Pay Sahipliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 1958, Cilt: XXIII, (s. 248-290).
 • BECCHIO, Bruno/ WEHİNGER, Urs, FARHA, Alfred .S., vd., Swiss Company Law. Second Edition, London, 1996.
 • BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku), 2. Baskı, Ankara, 2017.
 • BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan, Ticari İşletme Hukuku, 4. Basım, Bursa, 2013a.
 • BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Bursa, 2013b.
 • HOLZBORN, Timo/ LEUBE, Sabine “International practice of commercial registration”, Amicus Curiae, Yıl: 2004, Sayı: 56, (s. 25-32).
 • JACOB, Jan, Ausschliesslichkeitsrechte an immateriellen Gütern, Hamburg, 2010.
 • KARAHAN, Sami, Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Konya, 2013.
 • KAYAR, İsmail, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Hukuku, Ankara, 2017.
 • KAYIHAN, Şaban/ YASAN, Mustafa, Ticaret Hukuku, Ankara, 2017.
 • KENDİGELEN, Abuzer “Anonim Şirketlerde Çıplak Payların Haczi: İİK 94 Hükmünde Yapılan Değişikliğe İlişkin Hukuki Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2004, Cilt: LXII, Sayı 1-2, (s. 381-402).
 • KURU, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara, 2013.
 • LURGER, Brigitta/ FABER, Wolfgang, Principles of European Law: Acquisition and Loss of Ownership of Goods, Münich, 2011.
 • MEIER-HAYOZ, Arthur, FORSTMOSER, Peter, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Auflage, Bern, 2009.
 • MICHALSKI, Lutz, Übungen im Handels- und Gesellschaftsrecht I: Handelsrecht, Berlin, 1995.
 • OĞUZMAN, Kemal/ BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, 19. Bası, İstanbul 2013.
 • PEKCANITEZ, Hakan, ATALAY, Oğuz, SUNGURTEKİN Özkan, vd., İcra ve İflas Hukuku, 7. Bası, İstanbul, 2004.
 • PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2014.
 • STRAUMANN, Benjamin “Ius erat in armis: The Roman and Spanish Empires and Their Discontents”, International Journal of the Classical Tradition, Yıl: 2007, Cilt: 13, Sayı: 4 (s. 597- s. 607).
 • ŞENER, Oruç H., Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Konya, 2012.
 • TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 2013.
 • TOPUZ, Gökçen, Hisse Haczi ve Satışı, Ankara, 2009.
 • TURANBOY, Asuman, “Kâğıtsız (varakasız) Kıymetli Evrak”, Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu (17-18 Ocak 1997), Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 1998, (s. 241-260).
 • ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/ KENDİGELEN, Abuzer, vd., Kıymetli Evrak Hukuku, 10. Baskı, İstanbul, 2017.
 • VURAL, Aslı, Türk Hukuk Sistemi Çerçevesinde Menkul Kıymetlerin Kaydileştirilmesi, SPK Yeterlilik Etüdü, Ankara, 1999.
 • TÜRK DİL KURUMU, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53c0cf124774c7.83666403 (Erişim tarihi 12.07.2017).
 • TÜRK DİL KURUMU, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53c62a70196cb2.95429211 (Erişim tarihi 16.07.2017).

Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 6, 67 - 85, 31.01.2018

Öz

Anonim şirketlerde çıplak payların haczi; pay sahiplerine, payı devralan üçüncü kişilere ve alacaklılara etki eden bir konudur. Çıplak payın haczinin İİK m. 94’te yazılı olduğu şekilde ticaret siciline tescilinde kanun koyucunun amacının belirlenmesi, tescilin üçüncü kişilere etkisini açıklamaya yarar. Çıplak payların ticaret sicili açısından hukuksal durumunun tespiti; pay sahipleri, pay senetlerini devralanlar ve pay sahiplerinin alacaklılarının hukuki konumlarını belirlemeye yardımcı olur. Zira pay sahipliği ve pay senetleri özellikle anonim şirketlerde hak ve yükümlülükler bağlamında hukuksal açıdan önemli bir yere sahiptir. Bu makalede, çıplak payların haczinin icra dairesi tarafından ticaret siciline tescil edilmek üzere bildirilmesi; tescilin etkileri, doktrin, yabancı hukuk, kanun koyucunun amacı, İİK, kavramsal açıklamalar ve bağlantıları gözetilerek açıklanmıştır

Kaynakça

 • ARSLANLI, Halil “Anonim Şirkette Pay ve Pay Sahipliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 1958, Cilt: XXIII, (s. 248-290).
 • BECCHIO, Bruno/ WEHİNGER, Urs, FARHA, Alfred .S., vd., Swiss Company Law. Second Edition, London, 1996.
 • BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku), 2. Baskı, Ankara, 2017.
 • BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan, Ticari İşletme Hukuku, 4. Basım, Bursa, 2013a.
 • BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Bursa, 2013b.
 • HOLZBORN, Timo/ LEUBE, Sabine “International practice of commercial registration”, Amicus Curiae, Yıl: 2004, Sayı: 56, (s. 25-32).
 • JACOB, Jan, Ausschliesslichkeitsrechte an immateriellen Gütern, Hamburg, 2010.
 • KARAHAN, Sami, Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Konya, 2013.
 • KAYAR, İsmail, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Hukuku, Ankara, 2017.
 • KAYIHAN, Şaban/ YASAN, Mustafa, Ticaret Hukuku, Ankara, 2017.
 • KENDİGELEN, Abuzer “Anonim Şirketlerde Çıplak Payların Haczi: İİK 94 Hükmünde Yapılan Değişikliğe İlişkin Hukuki Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2004, Cilt: LXII, Sayı 1-2, (s. 381-402).
 • KURU, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara, 2013.
 • LURGER, Brigitta/ FABER, Wolfgang, Principles of European Law: Acquisition and Loss of Ownership of Goods, Münich, 2011.
 • MEIER-HAYOZ, Arthur, FORSTMOSER, Peter, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Auflage, Bern, 2009.
 • MICHALSKI, Lutz, Übungen im Handels- und Gesellschaftsrecht I: Handelsrecht, Berlin, 1995.
 • OĞUZMAN, Kemal/ BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, 19. Bası, İstanbul 2013.
 • PEKCANITEZ, Hakan, ATALAY, Oğuz, SUNGURTEKİN Özkan, vd., İcra ve İflas Hukuku, 7. Bası, İstanbul, 2004.
 • PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2014.
 • STRAUMANN, Benjamin “Ius erat in armis: The Roman and Spanish Empires and Their Discontents”, International Journal of the Classical Tradition, Yıl: 2007, Cilt: 13, Sayı: 4 (s. 597- s. 607).
 • ŞENER, Oruç H., Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Konya, 2012.
 • TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 2013.
 • TOPUZ, Gökçen, Hisse Haczi ve Satışı, Ankara, 2009.
 • TURANBOY, Asuman, “Kâğıtsız (varakasız) Kıymetli Evrak”, Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu (17-18 Ocak 1997), Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 1998, (s. 241-260).
 • ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/ KENDİGELEN, Abuzer, vd., Kıymetli Evrak Hukuku, 10. Baskı, İstanbul, 2017.
 • VURAL, Aslı, Türk Hukuk Sistemi Çerçevesinde Menkul Kıymetlerin Kaydileştirilmesi, SPK Yeterlilik Etüdü, Ankara, 1999.
 • TÜRK DİL KURUMU, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53c0cf124774c7.83666403 (Erişim tarihi 12.07.2017).
 • TÜRK DİL KURUMU, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53c62a70196cb2.95429211 (Erişim tarihi 16.07.2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fahri ÖZSUNGUR
ADANA TICARET ODASI
0000-0001-6567-766X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2018
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { andhd792745, journal = {Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-394X}, address = {Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı, Eskişehir}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {67 - 85}, doi = {}, title = {Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu}, key = {cite}, author = {Özsungur, Fahri} }
APA Özsungur, F. (2018). Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu . Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 4 (6) , 67-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56737/792745
MLA Özsungur, F. "Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu" . Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2018 ): 67-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56737/792745>
Chicago Özsungur, F. "Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu". Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2018 ): 67-85
RIS TY - JOUR T1 - Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu AU - Fahri Özsungur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 85 VL - 4 IS - 6 SN - -2687-394X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu %A Fahri Özsungur %T Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu %D 2018 %J Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P -2687-394X %V 4 %N 6 %R %U
ISNAD Özsungur, Fahri . "Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu". Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 / 6 (Ocak 2018): 67-85 .
AMA Özsungur F. Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu. AndHD. 2018; 4(6): 67-85.
Vancouver Özsungur F. Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 4(6): 67-85.
IEEE F. Özsungur , "Anonim Şirkette Çıplak Pay HAczinin Ticaret Siciline TEscil Sorunu", Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 6, ss. 67-85, Oca. 2018

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1