Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İçtihadı Birleştirme Kurumu ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 45 - 76, 01.02.2020

Öz

Hukuk devleti ilkesine işlerlik kazandıran iptal davası sonucu verilecek iptal kararları ile hukuka aykırı işlemler geçmişe etkili şekilde alındıkları tarihten itibaren ortadan kaldırılmaktadır. Ancak iptal kararlarının, kazanılmış hakların, üçüncü kişilerin, idari istikrarın korunması gibi kimi durumlarda geçmişe etkili şekilde uygulanmadığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. İptal kararlarının uygulanması çerçevesinde idarenin yapması gereken işlem ve eylemlerin kapsamı konusunda da tereddütler yaşanabilmektedir.

Kamu görevlileri hakkında yapılan işlemlere ilişkin verilen iptal kararlarının uygulanması kapsamında fiili çalışmaya bağlı ödemelerin de yapılıp yapılamayacağı konusunda oluşan içtihat aykırılıklarını gidermek için alınan 2013/2 Esas ve 2018/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararını değerlendiren bu çalışmada öncelikle somut karar bağlamında içtihadı birleştirme kurumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş sonrasında ise kararın esası değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Akyılmaz, Bahtiyar/ Sezginer, Murat/Kaya, Cemil, Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, Eylül 2018.
 • Aliefendioğlu, Ertan, İdari Yargıda İki Sorun, Danıştay Dergisi, 2006, Sayı: 113, s.1-3.
 • Atay, Ender Ethem, İptal Davasının Nitelikleri ve İptal Kararlarının Uygulanması, Danıştay 139. Yıl Sempozyumu, Danıştay Matbaası, Ankara, 2008, s.13-95.
 • Auby/Drago, Contentieux Administratif, Cilt III, s.100, Nakleden Gözübüyük, A. Şeref /Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku, 9. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2017.
 • Chapus, René, Droit du Contentieux Administratif, 13e édition, Paris, Montchrestien, 2008.
 • Çağlayan, Ramazan İdari Yargıda Kesin Hüküm, AÜEHFD, Cilt III, Sayı: 1, s.123-141.
 • Duran, Lûtfi, Danıştay’ın İçtihatları Birleştirme Uygulaması, AÜSBFD, 1972, Cilt: 27, Sayı: 3, s.419-441.
 • Duran, Lûtfi, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, İÜHF, 1964.
 • Frier, Pierre-Laurent /Jacques Petit, Droit Administratif, 8e éd. Paris, LGDJ, 2013.
 • Gedik, Fırat/Emel Koç, Hüküm Kurma ve İçtihat, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 2, 2009, s.157-163.
 • Gözler, Kemal, İdare Hukuku, Cilt I, 3. Baskı, Bursa, Ekin, Mayıs 2019.
 • Gözübüyük, A. Şeref /Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar, 12. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2018.
 • Gözübüyük, A. Şeref /Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku, 9. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2017.
 • Günday, Metin, İdare Hukuku, 11. Baskı, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2017.
 • Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, 18. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2017.
 • Hocaoğlu, A. Şeref, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları: 1933-1948, Ankara, Güney Matbaacılık 1949.
 • Kaplan, Gürsel, İptal Kararlarının Etki ve Sonuçlarının Zaman Yönünden Yargıç Tarafından Sınırlandırılması, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 3 (2), 2013, s.31-38.
 • Kızılyel, Serkan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Usulünün Formel İşleyişi Üzerine, TBB Dergisi, 2015, Sayı: 119, s.115-142.
 • Kuru, Baki /Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, Medenî Usul Hukuku, 15. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2004.
 • Oğurlu, Yücel, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Ankara, Seçkin, 2003, s.119-132.
 • Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumî Esasları, I. Cilt, 3. Bası, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1966.
 • İl Han Özay, İl Han, Türkiye’de İdari Yargının İşlev ve Kapsamı, İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Danıştay Başkanlığı, 1982, s.11-30.
 • Özay, İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul, Alfa, 1996.
 • Ross, Alf On Law Justice, London, 1958, nakleden Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, 18. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2017.
 • Şahin, Cenk, İmar Planının Yargı Yerince İptal Edilmesinin, Yapının Hukuki Durumuna Etkisi (Karar İncelemesi), 5. İdare Hukuku Buluşması “Danıştay Karar İncelemeleri”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019, s. 199-239.
 • Tekinsoy, M. Ayhan, İmar Planlarının Hukuksal Niteliği, İmar Planı İptalinin Bu Plana Dayanılarak Verilmiş Ruhsatlar Üzerindeki Etkisi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 66, Sayı: 2, Bahar 2008, s.45-56
 • Tekinsoy, M. Ayhan, Danıştay’ın Temyiz İncelemesi Üzerine Verdiği Kararların Uygulanması, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208316 (Erişim Tarihi: 24.09.2019).
 • Tuncay, Aydın H., İdare Hukuku ve İdarî Yargının Bazı Sorunları, Danıştay Yayınları No: 14, Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1972.
 • Uler, Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara, AÜHF Yayınları, Sevinç Matbaası, 1970.
 • Ulusoy, Ali D., Yeni Türk İdare Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • Yasin, Melikşah, Danıştay İçtihat Değişikliklerinin Etki ve Sonuçlarına İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararları Hakkında Bir Değerlendirme”, 5. İdare Hukuku Buluşması “Danıştay Karar İncelemeleri”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019, s. 21-28.
 • Yıldırım, Turan, İdari Yargı, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1968.

An Assesment of Unification of Conflicting Judgements Institution and Council of State Assembly on the Unification of Conflicted Judgements Decision No 2018/2 Principal No 2013/2 Which States that Additional Payments of the Revolving Funds Connected to the Actual Work Should be Paid to the Plaintiff Upon Cancellation Decisions

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 45 - 76, 01.02.2020

Öz

With the cancellation decisions to be given as a result of the cancellation lawsuit, which provides the principle of the rule of law, unlawful transactions are eliminated as of the effective date. However, there may also be cases in which the cancellation decisions, the rights acquired, the protection of third parties, administrative stability, etc. are not effectively applied to the past. Within the framework of the implementation of cancellation decisions, there may be doubts about the scope of the actions and actions that the administration should take.

Within the scope of the implementation of the cancellation decisions regarding the public officials, the work that evaluates the unification of conflicting judgements 2013/2 and no 2018/2, which was taken in order to eliminate the contradictions regarding whether the payments related to the actual work can also be made or not, was evaluated in the context of the conflicting judgements institution. Then the basis of the decision was evaluated.

Kaynakça

 • Akyılmaz, Bahtiyar/ Sezginer, Murat/Kaya, Cemil, Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, Eylül 2018.
 • Aliefendioğlu, Ertan, İdari Yargıda İki Sorun, Danıştay Dergisi, 2006, Sayı: 113, s.1-3.
 • Atay, Ender Ethem, İptal Davasının Nitelikleri ve İptal Kararlarının Uygulanması, Danıştay 139. Yıl Sempozyumu, Danıştay Matbaası, Ankara, 2008, s.13-95.
 • Auby/Drago, Contentieux Administratif, Cilt III, s.100, Nakleden Gözübüyük, A. Şeref /Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku, 9. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2017.
 • Chapus, René, Droit du Contentieux Administratif, 13e édition, Paris, Montchrestien, 2008.
 • Çağlayan, Ramazan İdari Yargıda Kesin Hüküm, AÜEHFD, Cilt III, Sayı: 1, s.123-141.
 • Duran, Lûtfi, Danıştay’ın İçtihatları Birleştirme Uygulaması, AÜSBFD, 1972, Cilt: 27, Sayı: 3, s.419-441.
 • Duran, Lûtfi, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, İÜHF, 1964.
 • Frier, Pierre-Laurent /Jacques Petit, Droit Administratif, 8e éd. Paris, LGDJ, 2013.
 • Gedik, Fırat/Emel Koç, Hüküm Kurma ve İçtihat, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 2, 2009, s.157-163.
 • Gözler, Kemal, İdare Hukuku, Cilt I, 3. Baskı, Bursa, Ekin, Mayıs 2019.
 • Gözübüyük, A. Şeref /Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar, 12. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2018.
 • Gözübüyük, A. Şeref /Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku, 9. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2017.
 • Günday, Metin, İdare Hukuku, 11. Baskı, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2017.
 • Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, 18. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2017.
 • Hocaoğlu, A. Şeref, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları: 1933-1948, Ankara, Güney Matbaacılık 1949.
 • Kaplan, Gürsel, İptal Kararlarının Etki ve Sonuçlarının Zaman Yönünden Yargıç Tarafından Sınırlandırılması, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 3 (2), 2013, s.31-38.
 • Kızılyel, Serkan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Usulünün Formel İşleyişi Üzerine, TBB Dergisi, 2015, Sayı: 119, s.115-142.
 • Kuru, Baki /Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, Medenî Usul Hukuku, 15. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2004.
 • Oğurlu, Yücel, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Ankara, Seçkin, 2003, s.119-132.
 • Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumî Esasları, I. Cilt, 3. Bası, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1966.
 • İl Han Özay, İl Han, Türkiye’de İdari Yargının İşlev ve Kapsamı, İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Danıştay Başkanlığı, 1982, s.11-30.
 • Özay, İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul, Alfa, 1996.
 • Ross, Alf On Law Justice, London, 1958, nakleden Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, 18. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2017.
 • Şahin, Cenk, İmar Planının Yargı Yerince İptal Edilmesinin, Yapının Hukuki Durumuna Etkisi (Karar İncelemesi), 5. İdare Hukuku Buluşması “Danıştay Karar İncelemeleri”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019, s. 199-239.
 • Tekinsoy, M. Ayhan, İmar Planlarının Hukuksal Niteliği, İmar Planı İptalinin Bu Plana Dayanılarak Verilmiş Ruhsatlar Üzerindeki Etkisi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 66, Sayı: 2, Bahar 2008, s.45-56
 • Tekinsoy, M. Ayhan, Danıştay’ın Temyiz İncelemesi Üzerine Verdiği Kararların Uygulanması, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208316 (Erişim Tarihi: 24.09.2019).
 • Tuncay, Aydın H., İdare Hukuku ve İdarî Yargının Bazı Sorunları, Danıştay Yayınları No: 14, Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1972.
 • Uler, Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara, AÜHF Yayınları, Sevinç Matbaası, 1970.
 • Ulusoy, Ali D., Yeni Türk İdare Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • Yasin, Melikşah, Danıştay İçtihat Değişikliklerinin Etki ve Sonuçlarına İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararları Hakkında Bir Değerlendirme”, 5. İdare Hukuku Buluşması “Danıştay Karar İncelemeleri”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019, s. 21-28.
 • Yıldırım, Turan, İdari Yargı, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1968.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şerife Yıldız Akgül Bu kişi benim 0000-0002-2264-2624

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2020
Gönderilme Tarihi 1 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yıldız Akgül, Ş. (2020). İçtihadı Birleştirme Kurumu ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 45-76.
AMA Yıldız Akgül Ş. İçtihadı Birleştirme Kurumu ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme. AndHD. Şubat 2020;6(1):45-76.
Chicago Yıldız Akgül, Şerife. “İçtihadı Birleştirme Kurumu Ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas Ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, sy. 1 (Şubat 2020): 45-76.
EndNote Yıldız Akgül Ş (01 Şubat 2020) İçtihadı Birleştirme Kurumu ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 1 45–76.
IEEE Ş. Yıldız Akgül, “İçtihadı Birleştirme Kurumu ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme”, AndHD, c. 6, sy. 1, ss. 45–76, 2020.
ISNAD Yıldız Akgül, Şerife. “İçtihadı Birleştirme Kurumu Ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas Ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (Şubat 2020), 45-76.
JAMA Yıldız Akgül Ş. İçtihadı Birleştirme Kurumu ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme. AndHD. 2020;6:45–76.
MLA Yıldız Akgül, Şerife. “İçtihadı Birleştirme Kurumu Ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas Ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, 2020, ss. 45-76.
Vancouver Yıldız Akgül Ş. İçtihadı Birleştirme Kurumu ve İptal Kararı Üzerine Fiili Çalışmaya Bağlı Döner Sermaye Ek Ödemelerinin Davacıya Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2013/2 Esas ve 2018/2 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirme. AndHD. 2020;6(1):45-76.

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1