Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 77 - 132, 01.02.2020

Öz

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklikle, itiraz ve karar düzeltme kanun yolu kaldırılarak istinaf kanun yolu getirilmiştir. İstinaf aşamasında verilecek kararlar, 2577 sayılı Kanunda özel olarak gösterilmiştir. 2577 sayılı Kanun’a göre istinaf kanun yolunda verilecek kararlar; istinaf isteminin reddi, istinaf başvurusunun kabul edilerek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve yeniden karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesi kararlarıdır. 2577 sayılı Kanuna göre, yeniden karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesi gerektiren sebepler tahdidi sayıdadır. İdari yargı uygulamasında, kanunda öngörülmeyen bir çok sebebe dayanarak gönderme kararları da verilmektedir. İdari yargıda istinaf kanun yolu uygulamasının yeni geliştiği de dikkate alındığında, kanunda öngörülmeyen gönderme kararlarının sebepleri ve mevzuattaki yerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Akkaya, Tolga, Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.
 • Alan, Nuri, “İptal Davasının Ön ve Esâstan Kabul Şartları”, Danıştay Dergisi, 1983, Y. 13, S. 50-51, s. 22-50.
 • Aslan, Zehreddin, “Türk İdari Yargı Sisteminde Re’sen Araştırma İlkesi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, İstanbul, Ekim 2000.
 • Atay, Ender Ethem, “Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesi ve İdari Yargıdaki Uygulaması”, Danıştay Dergisi, S. 147, 2018, s. 7-32.
 • Avcı, Mustafa, “İdari Yargıda İstinaf”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011, S. 96, s. 179-204.
 • Avcı, Mustafa, İdari Yargılama Usulündeki Son Yenilikler ve İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu, Ankara 2017.
 • Bilge, Necip, “Üst Mahkemeler”, Sabri Şakir Ansay’a Armağan, Ankara 1964.
 • Bilgin, Hüseyin, İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi, Ankara 2017.
 • Bilgin, Hüseyin, “Beşinci Yargı Paketiyle İdari yargıdaki Son Değişiklikler Hakkında Bir İnceleme”, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S. 2, s.149-186.
 • Bilgin, Hüseyin, 99 Soruda İdari Yargıda İstinaf Başvuru Rehberi, Ankara 2016.
 • Boran Güneysu, Nilüfer, Medeni Usul Hukukunda Karar, Ankara 2014.
 • Candan, Turgut, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 2015. (İdari Yargılama)
 • Çağlayan, Ramazan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara 2004
 • Çağlayan, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Ankara 2016. (İdari Yargılama)
 • Çağlayan, Ramazan, İdari Yargı Kararlarına Karşı Kanun Yolları, Ankara 2017. (Kanun Yolları)
 • Çınar, Ali Rıza, “İstinaf”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, 2010, Y. 2, S. 8.
 • Çınarlı, Serkan, İdari Yargılamada İstinaf ve Bölge İdare Mahkemeleri, Ankara 2018.
 • Çiftçi, Murat Özgür, Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf, Ankara 2016.
 • Dilşat, Yılmaz, “İdari Yargıda Görev İş Dağılımı Paradoksu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, S. 4, s. 263-267.
 • Dinç, M. İlhan/Turgut Candan, “İdari Yargılama Usulünde Davanın İhbarı (Duyurulması)”, Danıştay Dergisi, 1992, S. 84-85.
 • Doğru, Osman /Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Ankara 2012.
 • Eraslan, Yunus/Selman Sacit Boz, “İdari Yargılama Usulünde İncelenmeksizin Ret Kararları”, Türk İdare Dergisi, Y. 91, Haziran 2019, S. 488, s. 203-241.
 • Ergen, Cafer, İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi, Ankara 2008.
 • Ersöz, Ahmet Kürşat, “Türk İdari Yargılama Hukukunda Karar Verme Usulü ve Hükmün Tesis Edilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, 2018, C. 16, S. 189, s. 4095-4132.
 • Gölcüklü, Feyyaz/A. Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 2013.
 • Gözübüyük, A. Şeref, Yönetsel Yargı, Ankara 2017.
 • Gözübüyük, Şeref/Turgut Tan, İdari Yargılama Hukuku, C. II, Ankara 2016.
 • Gürdoğan, Burhan, “Temyiz Mahkemesinin Kontrolü Bakımından Vakıa ve Hukuk”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1966, C. 11, S. 3, s. 258-285.
 • Hondu, Selçuk, “İdari Yargılama Usulünde Duruşma Yapılması ve Uygulamadaki Durum”, Danıştay Dergisi, S. 89, s. 3-16.
 • Işıklar, Celal, “İdari Yargılamada İlk İncelemenin Sıra, Düzen ve Usûlü”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C. 1, Y. 2, S. 6. (İlk İnceleme)
 • Işıklar, Celal, “İdari Yargıda Duruşma”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2011, C. 2, S. 4, s. 45-100.
 • İnceoğlu, Sibel, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ankara 2013.
 • İnceoğlu, Sibel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2005.
 • İşçi, Jülide, İdari Merci Tecavüzü, Ankara 2019.
 • Kafalat, Ahmet, “İdari Yargılama Usulü Kanunu’na Göre Üçüncü Şahısların Davaya Katılması (Fer’i Müdahale)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007, S. 73.
 • Kalabalık, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Nisan 2016.
 • Karavelioğlu, Celal/Erdem Cemil Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 2015.
 • Köksal, Mustafa, “İdari Yargıda Duruşma ve Duruşmaya İlişkin Uygulamadaki Sorunlar”, Terazi Hukuk Dergisi, 2009, S. 38, s. 139-150.
 • Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2019.
 • Memişoğlu, Sami Özgür, “Hukuk Yargılamasında İstinafa Başvuru Usûlü ve İstinafta Yeni Vakıa ve Delillere Dayanılması”, Legal Hukuk Dergisi, 2012, C. 10, S. 113.
 • Namlı, Mert, “İş Uyuşmazlıkları ve İstinaf”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2016, S. 36, s. 119-147.
 • Odyakmaz, Zehra, Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul 1993.
 • Odyakmaz, Zehra/Ümit Kaymak / İsmail Ercan, İdari Yargı, İstanbul 2011.
 • Oğurlu, Yücel, “Danıştay Kararları Işığında İdari Yargılama Usulünde Re’sen Araştırma İlkesi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998, C. II, S. 2.
 • Pekcanıtez, Hakan /Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2018.
 • Pekcanıtez, Hakan, “İstinaf Mahkemeleri”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Makaleler, İstanbul 2016, s. 217-233.
 • Sancakdar, Oğuz, “İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine Düşünceler”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 144. Yıl Sempozyumu, Ankara 2012, s. 2237-2326.
 • Taner, Selda, “Vergi Yargısında İstinaf Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018, S. 136, s. 185-224.
 • Türk, Ender, “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Işığında İdari Yargılama Hukukunda Üçüncü Kişilerin Davaya Müdahalesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eylül 2013, C. 13.
 • Yasin, Melikşah, “İdari Yargılama Usulünde Davaya Müdahale”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2011, C. LXIX, S. 1-2.
 • Yayla, Deniz Meraklı, Medenî Usûl Hukuku’nda İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014.
 • Yenice, Kazım/Yüksel Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usûlü, Ankara 1983.
 • Yıldırım, Ramazan, “Türk İdari Yargısında Görev ve Yetki”, Amme İdaresi Dergisi, 1996, C. 29, S. 3.
 • Yıldırım, Ramazan, Türk İdari Rejimi Dersleri, C. 3, Konya 2014.
 • Yıldırım, Turan, İdari Yargı, İstanbul, 2010.
 • Yılmaz, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Şerhi, Ankara 2013.

A Review on Submission Decisions in the Appeal Stage of Administrative Jurisdiction

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 77 - 132, 01.02.2020

Öz

With the amendment made to the Law 2577 on Administrative Procedure, the remedy of objection and rectification was abolished, and the remedy of appeal was brought into force. The decisions to be made at the stage of appeal are specifically indicated in Law No. 2577. According to the Law no. 2577, the decisions to be made in the appeal proceedings are the rejection of the appeal, the removal of the first-instance court decision and meeting a new decision on the merits of the case, the removal of the first-instance court decision and the submission of the file to the court for a new decision. According to Law No. 2577, the reasons that require the file to be submitted to the court for re-decision are limited. In practice of the administrative jurisdiction, there are also submission decisions for a number of reasons not prescribed by law. Taking into consideration that the appeal practice is newly developing in the administrative jurisdiction, it is aimed to examine the reasons of submission decisions which are not foreseen in the law and their status in the legislation.

Kaynakça

 • Akkaya, Tolga, Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.
 • Alan, Nuri, “İptal Davasının Ön ve Esâstan Kabul Şartları”, Danıştay Dergisi, 1983, Y. 13, S. 50-51, s. 22-50.
 • Aslan, Zehreddin, “Türk İdari Yargı Sisteminde Re’sen Araştırma İlkesi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, İstanbul, Ekim 2000.
 • Atay, Ender Ethem, “Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesi ve İdari Yargıdaki Uygulaması”, Danıştay Dergisi, S. 147, 2018, s. 7-32.
 • Avcı, Mustafa, “İdari Yargıda İstinaf”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011, S. 96, s. 179-204.
 • Avcı, Mustafa, İdari Yargılama Usulündeki Son Yenilikler ve İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu, Ankara 2017.
 • Bilge, Necip, “Üst Mahkemeler”, Sabri Şakir Ansay’a Armağan, Ankara 1964.
 • Bilgin, Hüseyin, İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi, Ankara 2017.
 • Bilgin, Hüseyin, “Beşinci Yargı Paketiyle İdari yargıdaki Son Değişiklikler Hakkında Bir İnceleme”, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S. 2, s.149-186.
 • Bilgin, Hüseyin, 99 Soruda İdari Yargıda İstinaf Başvuru Rehberi, Ankara 2016.
 • Boran Güneysu, Nilüfer, Medeni Usul Hukukunda Karar, Ankara 2014.
 • Candan, Turgut, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 2015. (İdari Yargılama)
 • Çağlayan, Ramazan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara 2004
 • Çağlayan, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Ankara 2016. (İdari Yargılama)
 • Çağlayan, Ramazan, İdari Yargı Kararlarına Karşı Kanun Yolları, Ankara 2017. (Kanun Yolları)
 • Çınar, Ali Rıza, “İstinaf”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, 2010, Y. 2, S. 8.
 • Çınarlı, Serkan, İdari Yargılamada İstinaf ve Bölge İdare Mahkemeleri, Ankara 2018.
 • Çiftçi, Murat Özgür, Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf, Ankara 2016.
 • Dilşat, Yılmaz, “İdari Yargıda Görev İş Dağılımı Paradoksu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, S. 4, s. 263-267.
 • Dinç, M. İlhan/Turgut Candan, “İdari Yargılama Usulünde Davanın İhbarı (Duyurulması)”, Danıştay Dergisi, 1992, S. 84-85.
 • Doğru, Osman /Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Ankara 2012.
 • Eraslan, Yunus/Selman Sacit Boz, “İdari Yargılama Usulünde İncelenmeksizin Ret Kararları”, Türk İdare Dergisi, Y. 91, Haziran 2019, S. 488, s. 203-241.
 • Ergen, Cafer, İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi, Ankara 2008.
 • Ersöz, Ahmet Kürşat, “Türk İdari Yargılama Hukukunda Karar Verme Usulü ve Hükmün Tesis Edilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, 2018, C. 16, S. 189, s. 4095-4132.
 • Gölcüklü, Feyyaz/A. Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 2013.
 • Gözübüyük, A. Şeref, Yönetsel Yargı, Ankara 2017.
 • Gözübüyük, Şeref/Turgut Tan, İdari Yargılama Hukuku, C. II, Ankara 2016.
 • Gürdoğan, Burhan, “Temyiz Mahkemesinin Kontrolü Bakımından Vakıa ve Hukuk”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1966, C. 11, S. 3, s. 258-285.
 • Hondu, Selçuk, “İdari Yargılama Usulünde Duruşma Yapılması ve Uygulamadaki Durum”, Danıştay Dergisi, S. 89, s. 3-16.
 • Işıklar, Celal, “İdari Yargılamada İlk İncelemenin Sıra, Düzen ve Usûlü”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C. 1, Y. 2, S. 6. (İlk İnceleme)
 • Işıklar, Celal, “İdari Yargıda Duruşma”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2011, C. 2, S. 4, s. 45-100.
 • İnceoğlu, Sibel, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ankara 2013.
 • İnceoğlu, Sibel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2005.
 • İşçi, Jülide, İdari Merci Tecavüzü, Ankara 2019.
 • Kafalat, Ahmet, “İdari Yargılama Usulü Kanunu’na Göre Üçüncü Şahısların Davaya Katılması (Fer’i Müdahale)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007, S. 73.
 • Kalabalık, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Nisan 2016.
 • Karavelioğlu, Celal/Erdem Cemil Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 2015.
 • Köksal, Mustafa, “İdari Yargıda Duruşma ve Duruşmaya İlişkin Uygulamadaki Sorunlar”, Terazi Hukuk Dergisi, 2009, S. 38, s. 139-150.
 • Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2019.
 • Memişoğlu, Sami Özgür, “Hukuk Yargılamasında İstinafa Başvuru Usûlü ve İstinafta Yeni Vakıa ve Delillere Dayanılması”, Legal Hukuk Dergisi, 2012, C. 10, S. 113.
 • Namlı, Mert, “İş Uyuşmazlıkları ve İstinaf”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2016, S. 36, s. 119-147.
 • Odyakmaz, Zehra, Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul 1993.
 • Odyakmaz, Zehra/Ümit Kaymak / İsmail Ercan, İdari Yargı, İstanbul 2011.
 • Oğurlu, Yücel, “Danıştay Kararları Işığında İdari Yargılama Usulünde Re’sen Araştırma İlkesi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998, C. II, S. 2.
 • Pekcanıtez, Hakan /Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2018.
 • Pekcanıtez, Hakan, “İstinaf Mahkemeleri”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Makaleler, İstanbul 2016, s. 217-233.
 • Sancakdar, Oğuz, “İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine Düşünceler”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 144. Yıl Sempozyumu, Ankara 2012, s. 2237-2326.
 • Taner, Selda, “Vergi Yargısında İstinaf Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018, S. 136, s. 185-224.
 • Türk, Ender, “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Işığında İdari Yargılama Hukukunda Üçüncü Kişilerin Davaya Müdahalesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eylül 2013, C. 13.
 • Yasin, Melikşah, “İdari Yargılama Usulünde Davaya Müdahale”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2011, C. LXIX, S. 1-2.
 • Yayla, Deniz Meraklı, Medenî Usûl Hukuku’nda İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014.
 • Yenice, Kazım/Yüksel Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usûlü, Ankara 1983.
 • Yıldırım, Ramazan, “Türk İdari Yargısında Görev ve Yetki”, Amme İdaresi Dergisi, 1996, C. 29, S. 3.
 • Yıldırım, Ramazan, Türk İdari Rejimi Dersleri, C. 3, Konya 2014.
 • Yıldırım, Turan, İdari Yargı, İstanbul, 2010.
 • Yılmaz, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Şerhi, Ankara 2013.
Toplam 56 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus Eraslan Bu kişi benim 0000-0002-9660-5519

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2020
Gönderilme Tarihi 7 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Eraslan, Y. (2020). İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 77-132.
AMA Eraslan Y. İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme. AndHD. Şubat 2020;6(1):77-132.
Chicago Eraslan, Yunus. “İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, sy. 1 (Şubat 2020): 77-132.
EndNote Eraslan Y (01 Şubat 2020) İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 1 77–132.
IEEE Y. Eraslan, “İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme”, AndHD, c. 6, sy. 1, ss. 77–132, 2020.
ISNAD Eraslan, Yunus. “İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (Şubat 2020), 77-132.
JAMA Eraslan Y. İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme. AndHD. 2020;6:77–132.
MLA Eraslan, Yunus. “İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, 2020, ss. 77-132.
Vancouver Eraslan Y. İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Aşamasında Verilen Gönderme Kararları Üzerine Bir İnceleme. AndHD. 2020;6(1):77-132.

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1