Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu ve Danıştayın 2013/1 E. ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 133 - 157, 01.02.2020

Öz

Limited şirket ortakları kural olarak yalnızca limited şirkete karşı sorumludur. Bu sorumluluk, ortakların şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye payı borcundan ve eğer anasözleşmede öngörülmüşse ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinden doğar. Ortakların belirtilen sorumluluğunun istisnalarından biri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 35. maddesinde yer alır. Maddeye göre; “limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tâbi tutulurlar”. Limited şirket ortaklarının kamu borçlarından sorumluluğunda, öncelikle şirketin kanuni temsilcilerinin takibinin gerekli olup olmadığı hususu ise tartışmalıdır. Danıştay 11.12.2018 T., 2013/1 E., 2018/1 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıyla, şirketin ortaklarından önce, kanuni temsilcilerinin takibinin gerekli olmadığına karar vermiştir. Bu çalışmada limited şirket ortaklarının şirketin kamu borçlarından sorumluluğu, Danıştay’ın sözü edilen kararı bağlamında incelenecektir.

Kaynakça

 • Alışkan, Murat, Limited Şirket, Tarihçe Niteliği, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2013.
 • Altaş, Soner, Sermaye Şirketlerinin Ortakları ile Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumluluğu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Arslanlı, Halil, Ticaret Kanunu Şerhi, Limited Şirketler, II. Kitap, 7. Fasıl, I. Kısım, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1963.
 • Ayhan, Rıza, Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1992.
 • Bahtiyar, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 13. Bası, İstanbul, Beta Yayınları, 2019.
 • Bozkurt, Tamer, Şirketler Hukuku, 10. Baskı, Ankara, Legem Yayıncılık.
 • Bilgili, Fatih ve Demirkapı, Ertan, Şirketler Hukuku Dersleri, 5. Basım, Bursa, Dora Yayınları, 2017.
 • Budak, Tamer ve Er, Selami. Limited Şirket Ortaklarının Kamu Alacağına İlişkin Sorumluluklarının Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 4, S. 2, s. 75-104.
 • Can, Ozan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2015.
 • Candan, Turgut, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 3. Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006.
 • Çamoğlu, Ersin, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Kamu Borçlarından Sorumluluk ile, 3. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010.
 • Çamoğlu, Ersin, İsviçre, Alman ve Türk hukuklarında Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu İlkesinin Anlamı ve Nitelikleri, İÜHFD, 1973, C. 38, S. 1-4, s. 499- 519.
 • Çamoğlu, Ersin. Limited Ortağın Sınırlı Sorumlu Prensibine Önemli Bir İstisna: AATUK. m. 35, İktisat ve Maliye Dergisi, 1970, C. XVI, S.11, s. 426-430.
 • Çebi, Hakan, Limited Şirketler Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019.
 • Çoşkun, Mahmut, Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016.
 • Demirayak, Ezgi Başak, Limited Şirketlerde Ortakların Şirkete Karşı Bağlılık Yükümlülüğü, Ankara Barosu Dergisi, 2018, C-, S. 3, s. 23-54.
 • Gerçek, Adnan, Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri ve Türlerinin İncelenmesi, AÜHFD, 2005, C. 54, S.3, s. 157-193.
 • Helvacı, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2001.
 • Kırca, İsmail/ Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/ Manavgat, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku, Cilt 1, Temel Kavramlar ve İlkeler, Kuruluş Yönetim Kurulu, Ankara, BTHAE Yayınları, 2013.
 • Kızılot, Şükrü/Şenyüz, Doğan /Taş, Metin/Dönmez, Recai, Vergi Hukuku, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2006.
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Son Hükümler, 7. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2012.
 • Öçal, Akar, Belçika ve Fransız Hukuklarında Ticaret Şirketlerinin Yönetimi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1998.
 • Öncel, Mualla, Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara, AÜHF Yayınları, 1983.
 • Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar Hukuku II, 13. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2019.
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt III, 3. Bası, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018.
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2017.
 • Saban, Nihal, Vergi Hukuku, 8. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2016.
 • Şener, Oruç Hami, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • Taylar, Yıldırım, Ölçülülük İlkesi Bağlamında Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Uygunluk Sorunu, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2015, Antalya, s. 137-176.
 • Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2015.
 • Yanlı, Veliye, Limited Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1999, s.743-770.
 • Yaralı, Levent, Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2011.
 • Yaralı, Levent, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirket Müdür ve Ortaklarının Şirketin Vergi ve Diğer Kamu Borçlarından Sorumluluğunun Fer’iliği ve Takip Sırası, Yaklaşım Dergisi, 2010, C-, S.18, s. 298-305.
 • Yıldırım, Turan ve Göçgün, Muhammed, İdarenin Düzenleyici İşlemlerinde Eşitlik İlkesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 3, S. 2, s. 39-60
 • Yıldız, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre Limited Şirketler, İstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2007.
 • Yılmaz, Kazım, Açıklama ve Örnek Yargı Kararları ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması, İstanbul, Bilnet Matbaacılık, 2015.

Liability of Limited Company Shareholder for Public Debt and a Brief Assessment of the İBK Numbered 2013/1 E. and 2018/1 K. of the Council of State

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 133 - 157, 01.02.2020

Öz

As a rule, the shareholders of a limited liability company are only liable to the limited liability company. This liability arises from the capital share debt that the shareholders undertake to bring to the company and from additional payment and additional fullfilment obligations, if provided in the articles of association. One of the exceptions to the said liability of the shareholders is contained in Article 35 of the Law on the Procedure for the Collection of Public Receivables (AATUHK). According to the article; “The shareholders of the limited liability company are directly liable for the public receivables that cannot be collected or that is understood to be not possible to collect from the company, fully or partially, in proportion to their share and they are subject to legal proceedings pursuant to the provisions of this Law. It is controversial whether the prior proceeding of the legal representatives of the company is necessary in regard to the liability of the limited liability company shareholders for public debts. With the decision of unification of case-laws numbered 11.12.2018 T., 2013/1 E., 2018/1 K., Council of State decided that it is not necessary to carry out proceedings for the legal representatives of the company before the shareholders. In this study, the liability of the limited liability company shareholders for the public debts of the company will be examined in the context of the said decision of the Council of State.

Kaynakça

 • Alışkan, Murat, Limited Şirket, Tarihçe Niteliği, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2013.
 • Altaş, Soner, Sermaye Şirketlerinin Ortakları ile Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumluluğu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Arslanlı, Halil, Ticaret Kanunu Şerhi, Limited Şirketler, II. Kitap, 7. Fasıl, I. Kısım, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1963.
 • Ayhan, Rıza, Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1992.
 • Bahtiyar, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 13. Bası, İstanbul, Beta Yayınları, 2019.
 • Bozkurt, Tamer, Şirketler Hukuku, 10. Baskı, Ankara, Legem Yayıncılık.
 • Bilgili, Fatih ve Demirkapı, Ertan, Şirketler Hukuku Dersleri, 5. Basım, Bursa, Dora Yayınları, 2017.
 • Budak, Tamer ve Er, Selami. Limited Şirket Ortaklarının Kamu Alacağına İlişkin Sorumluluklarının Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 4, S. 2, s. 75-104.
 • Can, Ozan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2015.
 • Candan, Turgut, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 3. Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006.
 • Çamoğlu, Ersin, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Kamu Borçlarından Sorumluluk ile, 3. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010.
 • Çamoğlu, Ersin, İsviçre, Alman ve Türk hukuklarında Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu İlkesinin Anlamı ve Nitelikleri, İÜHFD, 1973, C. 38, S. 1-4, s. 499- 519.
 • Çamoğlu, Ersin. Limited Ortağın Sınırlı Sorumlu Prensibine Önemli Bir İstisna: AATUK. m. 35, İktisat ve Maliye Dergisi, 1970, C. XVI, S.11, s. 426-430.
 • Çebi, Hakan, Limited Şirketler Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019.
 • Çoşkun, Mahmut, Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016.
 • Demirayak, Ezgi Başak, Limited Şirketlerde Ortakların Şirkete Karşı Bağlılık Yükümlülüğü, Ankara Barosu Dergisi, 2018, C-, S. 3, s. 23-54.
 • Gerçek, Adnan, Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri ve Türlerinin İncelenmesi, AÜHFD, 2005, C. 54, S.3, s. 157-193.
 • Helvacı, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2001.
 • Kırca, İsmail/ Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/ Manavgat, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku, Cilt 1, Temel Kavramlar ve İlkeler, Kuruluş Yönetim Kurulu, Ankara, BTHAE Yayınları, 2013.
 • Kızılot, Şükrü/Şenyüz, Doğan /Taş, Metin/Dönmez, Recai, Vergi Hukuku, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2006.
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Son Hükümler, 7. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2012.
 • Öçal, Akar, Belçika ve Fransız Hukuklarında Ticaret Şirketlerinin Yönetimi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1998.
 • Öncel, Mualla, Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara, AÜHF Yayınları, 1983.
 • Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar Hukuku II, 13. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2019.
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt III, 3. Bası, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018.
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2017.
 • Saban, Nihal, Vergi Hukuku, 8. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2016.
 • Şener, Oruç Hami, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • Taylar, Yıldırım, Ölçülülük İlkesi Bağlamında Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Uygunluk Sorunu, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2015, Antalya, s. 137-176.
 • Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2015.
 • Yanlı, Veliye, Limited Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1999, s.743-770.
 • Yaralı, Levent, Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2011.
 • Yaralı, Levent, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirket Müdür ve Ortaklarının Şirketin Vergi ve Diğer Kamu Borçlarından Sorumluluğunun Fer’iliği ve Takip Sırası, Yaklaşım Dergisi, 2010, C-, S.18, s. 298-305.
 • Yıldırım, Turan ve Göçgün, Muhammed, İdarenin Düzenleyici İşlemlerinde Eşitlik İlkesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 3, S. 2, s. 39-60
 • Yıldız, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre Limited Şirketler, İstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2007.
 • Yılmaz, Kazım, Açıklama ve Örnek Yargı Kararları ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması, İstanbul, Bilnet Matbaacılık, 2015.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlknur Kaya Bu kişi benim 0000-0002-9218-5473

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2020
Gönderilme Tarihi 9 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kaya, İ. (2020). Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu ve Danıştayın 2013/1 E. ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 133-157.
AMA Kaya İ. Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu ve Danıştayın 2013/1 E. ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. AndHD. Şubat 2020;6(1):133-157.
Chicago Kaya, İlknur. “Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu Ve Danıştayın 2013/1 E. Ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, sy. 1 (Şubat 2020): 133-57.
EndNote Kaya İ (01 Şubat 2020) Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu ve Danıştayın 2013/1 E. ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 1 133–157.
IEEE İ. Kaya, “Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu ve Danıştayın 2013/1 E. ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, AndHD, c. 6, sy. 1, ss. 133–157, 2020.
ISNAD Kaya, İlknur. “Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu Ve Danıştayın 2013/1 E. Ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (Şubat 2020), 133-157.
JAMA Kaya İ. Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu ve Danıştayın 2013/1 E. ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. AndHD. 2020;6:133–157.
MLA Kaya, İlknur. “Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu Ve Danıştayın 2013/1 E. Ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, 2020, ss. 133-57.
Vancouver Kaya İ. Limited Şirket Ortağının Kamu Borçlarından Sorumluluğu ve Danıştayın 2013/1 E. ve 2018/1 K. Sayılı İBK Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. AndHD. 2020;6(1):133-57.

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1