İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 115 - 132, 30.01.2021

Öz

Haksız rekabete ilişkin hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Haksız rekabet ise, rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalardır (TTK m. 54). Haksız rekabete ilişkin TTK m. 54’te yer alan genel hüküm dışında TTK m. 55’te haksız rekabete ilişkin özel bazı örnekler sayılmıştır. Bunlardan bir tanesi de tedarik fiyatının altındaki sunumlardır. Başka bir ifadeyle, seçilmiş bazı malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunulması, bu sunumların reklamlarda özellikle vurgulanması ve bu şekilde müşterilerin, sunumu yapanın kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltılması, haksız rekabet teşkil etmektedir. Çalışmada, TTK m. 55/1-a-6’da düzenlenen söz konusu özel haksız rekabet hali incelenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 23. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2017.
 • BAUDENBACHER, Carl / GLÖCKNER, Jochen: “Art. 3 Abs. 1 lit. f.”, (Hrsg.) BAUDENBACHER, Carl: Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2001, s. 513 vd.
 • CEYLAN, Ebru: “Türk ve İsviçre Hukuklarında Karşılaştırmalı ve Tuzak Reklamlar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, Sayı 2, s. 193-215.
 • ÇINAR KARABAĞ, Nihal: Haksız Rekabet ve Yaptırımları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
 • ERDİL, Engin: Haksız Rekabet Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.
 • GÖLE, Celal: Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1983.
 • GÜVEN, Şirin: Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Koruduğu Menfaatler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.
 • JUNG, Peter: “Art. 3 Abs. 1 lit. b / IV. Tatbestand / 2.-4.”, (Hrsg.) JUNG, Peter / SPITZ, Philippe: Stämpflis Handkommentar: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern, 2016, s. 350-393.
 • NOMER ERTAN, N. Füsun: Haksız Rekabet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • ÖZTEK, Selçuk: “Haksız Rekabete İlişkin Yeni İsviçre Düzenlemesinin Öngördüğü Bazı Haksız Rekabet Halleri”, Prof. Dr. Jale AKİPEK’e Armağan, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1991, s. 417-429.
 • PEDRAZZINI, Mario M. / PEDRAZZINI, Federico A.: Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern, 2002.
 • PEKDİNÇER, Remzi Tamer: Haksız Rekabet Hukukunda Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
 • PINAR, Hamdi: “Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Hâlleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012, Cilt 18, Sayı 2, s. 129-156.
 • POROY, Reha / YASAMAN, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 16. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.
 • SPITZ, Philippe: “Art. 3 Abs. 1 lit. f”, (Hrsg.) JUNG, Peter / SPITZ, Philippe: Stämpflis Handkommentar: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern, 2016, s. 480-512.
 • SUTTER, Guido: “Art. 3 Abs. 1 lit. f/I-II”, HEIZMANN, Reto / LOACKER(Hrsg.), Leander D.: UWG Kommentar: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 1. Auflage, Dike Verlag, Zürich/St. Gallen, 2018, s. 508-534.
 • YASAMAN, Hamdi: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet İle İlgili Getirdiği Yenilikler”, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu (25-26 Kasım 2011), Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 33 vd.

Eine Untersuchung über die Angebote unter Einstandspreis, die als ein besonderes Beispiel für unlauterer Wettbewerb in Art.55/1-a-6 THGB geregelt ist

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 115 - 132, 30.01.2021

Öz

Ziel der Bestimmungen über unlauteren Wettbewerb ist es, einen lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten. Unlauterer Wettbewerb hingegen ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 54 THGB). Abgesehen von der allgemeinen Bestimmung in Art. 54 der THGB sind in Art. 55 THGB einige besondere Beispiele für unlauteren Wettbewerb aufgeführt. Eine davon ist die Angebote unter Einstandspreis (Lockvogelangebote). Mit anderen Worten stellt einen unlauteren Wettbewerb dar, wenn ausgewählte Waren, Werke oder Leistungen wiederholt unter Einstandspreisen angeboten werden, diese Angebote in der Werbung besonders hervorgehoben werden und damit den Kunden über die eigene oder die Leistungsfähigkeit von Mitbewerbern getäuscht werden. In dieser Studie wurde versucht, die in Art. 55/1-a-6 THGB geregelte besondere Situation des unlauteren Wettbewerbs zu untersuchen.

Kaynakça

 • ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 23. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2017.
 • BAUDENBACHER, Carl / GLÖCKNER, Jochen: “Art. 3 Abs. 1 lit. f.”, (Hrsg.) BAUDENBACHER, Carl: Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2001, s. 513 vd.
 • CEYLAN, Ebru: “Türk ve İsviçre Hukuklarında Karşılaştırmalı ve Tuzak Reklamlar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, Sayı 2, s. 193-215.
 • ÇINAR KARABAĞ, Nihal: Haksız Rekabet ve Yaptırımları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
 • ERDİL, Engin: Haksız Rekabet Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.
 • GÖLE, Celal: Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1983.
 • GÜVEN, Şirin: Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Koruduğu Menfaatler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.
 • JUNG, Peter: “Art. 3 Abs. 1 lit. b / IV. Tatbestand / 2.-4.”, (Hrsg.) JUNG, Peter / SPITZ, Philippe: Stämpflis Handkommentar: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern, 2016, s. 350-393.
 • NOMER ERTAN, N. Füsun: Haksız Rekabet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • ÖZTEK, Selçuk: “Haksız Rekabete İlişkin Yeni İsviçre Düzenlemesinin Öngördüğü Bazı Haksız Rekabet Halleri”, Prof. Dr. Jale AKİPEK’e Armağan, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1991, s. 417-429.
 • PEDRAZZINI, Mario M. / PEDRAZZINI, Federico A.: Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern, 2002.
 • PEKDİNÇER, Remzi Tamer: Haksız Rekabet Hukukunda Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
 • PINAR, Hamdi: “Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Hâlleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012, Cilt 18, Sayı 2, s. 129-156.
 • POROY, Reha / YASAMAN, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 16. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.
 • SPITZ, Philippe: “Art. 3 Abs. 1 lit. f”, (Hrsg.) JUNG, Peter / SPITZ, Philippe: Stämpflis Handkommentar: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern, 2016, s. 480-512.
 • SUTTER, Guido: “Art. 3 Abs. 1 lit. f/I-II”, HEIZMANN, Reto / LOACKER(Hrsg.), Leander D.: UWG Kommentar: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 1. Auflage, Dike Verlag, Zürich/St. Gallen, 2018, s. 508-534.
 • YASAMAN, Hamdi: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet İle İlgili Getirdiği Yenilikler”, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu (25-26 Kasım 2011), Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 33 vd.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Neyzen Fehmi Dolar 0000-0001-7319-9928

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2021
Gönderilme Tarihi 11 Ocak 2021
Kabul Tarihi 19 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dolar, N. F. (2021). TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 115-132.
AMA Dolar NF. TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme. AndHD. Ocak 2021;7(1):115-132.
Chicago Dolar, Neyzen Fehmi. “TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7, sy. 1 (Ocak 2021): 115-32.
EndNote Dolar NF (01 Ocak 2021) TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 1 115–132.
IEEE N. F. Dolar, “TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme”, AndHD, c. 7, sy. 1, ss. 115–132, 2021.
ISNAD Dolar, Neyzen Fehmi. “TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7/1 (Ocak 2021), 115-132.
JAMA Dolar NF. TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme. AndHD. 2021;7:115–132.
MLA Dolar, Neyzen Fehmi. “TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 7, sy. 1, 2021, ss. 115-32.
Vancouver Dolar NF. TTK m.55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme. AndHD. 2021;7(1):115-32.

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1