PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KÜLTÜR FARKLILIKLARI EKSENİNDE GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YABANCI GİRİŞİMCİLİK

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 155 - 171, 16.03.2015

Öz

Son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biri de girişimcilik ve girişimci kültürün toplumlar arasında gösterdiği farklılıklardır. Girişimciliğin öneminin artması, ekonomilerin iktisadi ve sosyal gelişimi açısından hayati işlev görmesiyle yakından ilişkilidir. Girişimcilik, ülkelerin kalkınmasında, teknolojinin gelişmesinde büyük rol oynarken, ayrıca ülkenin sanayileşmesine, endüstriyel çeşitliliğine ve rekabet gücünün düzeyine de önemli katkılar sağlamaktadır. Giderek artan girişimcilik faaliyetleri, durgun ekonomileri harekete geçirmekte, yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne yardımcı olmaktadır. Girişimcilik, aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik büyüme için vazgeçilmez bir araç olarak görülmektedir. Bu olgu, bugün için gelişmiş ekonomiler dahil olmak üzere küresel ölçekte kabul görmektedir. Girişimcilik, sosyal ve kültürel yapının olanaklarıyla yakından ilişkilidir. Bazı toplumlarda girişim ruhu ve coşkusu baskılanırken, bazılarında teşvik edilmektedir. Girişimciliğin genel kabul görmüş tanımı içinde yer alan “risk alabilme gücü” ve “yeniliklere açık olma” geleneksel toplumlarda zayıf kalabilmektedir. Geleneksek toplumlarda, düzeni değiştirmek ve alışılmış kalıpların dışına çıkmak hoş görülmez ve bastırılmak istenir. Bunu çözmek ve girişimci ruhtan olabildiğince yararlanmak adına yabancı girişimcilik devreye girmektedir. Türkiye’nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı yabancı girişimci (yabancı sermaye) kavramı, Türk ekonomisinin küresel düzeyde rekabet edebilen bir ekonomiye dönüşümü için önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’nin yabancı girişimciden en üst düzeyde yararlanabilmesi için oluşturulması gereken ekonomik ve politik yapı üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

 • Alada, D.(2001). “İktisadi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar”, I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 23:47-52.
 • Aytaç, Ö.(2006). “Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15:139-160.
 • Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007). “Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspek- tif. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2007/18/Oaytac-Sılhan. Pdf,). Erişim Tarihi: 12.02.2012
 • Çarıkçı, İ.H. ve Koyuncu, O. (2010). Bireyci-Toplumcu Kültür ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üni- versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(3):1-18.
 • Coşkun, M. (2009). Kültürün Girişimciliğe Etkileri. http://www.hrturkiye.com/index. php/kulturun-girisimcilige-etkileri/. Erişim Tarihi: 18.02.2012.
 • Demirel, E. ve Tikici, M. (2004). Kültürün Girişimciliğe Etkileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. ss. 49-58.
 • Döm, S. (2006). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Erdoğmuş, N. (2007). Aile İşletmeleri Yönetim Devri ve İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi. İGİAD Yayınları: 6.
 • Ersoy, H.(2010). Kültürel Çevrenin Girişimcilik Tercihine Etkisi. Organizasyon ve Yöne- tim Bilimleri Dergisi, 2(1):71-77.
 • Global Entrepreneurship Monitor. (2010). “ Entrepreneurship in Turkey 2010. http:// www.gemconsortium.org/docs/2280/gem-turkey-2010-report> (09.03.2012).
 • Global Entrepreneurship Monitor. (2011). 2011 Global Report. http://www.gemconsorti- um.org/docs/2201/gem-2011-global-report. (18.02.2012).
 • Global Entrepreneurship Monitor. (2012). 2012 Global Report. http://www.gemconsorti- um.org/docs/2645/gem-2012-global-report (06.05.2013)
 • Güney, S ve Nurmakhamatuly, A. (2007), “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yö- nelik Kültürlerarası Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18):62-86.
 • Halis, M., Yıldırım, M., Özkan, B. ve G., Özkan. (2007). “Yabancı Girişimciliği Etkile- yen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12(9):304-318.
 • Hofstede, G. (1984). Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values.Newburg: Park Sage Publications.
 • İGİAD. (2008). Girişimcilik Raporu. İstanbul: İGİAD Yayınları:8.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, Sosyal Psiko- loji Dizisi:2, İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Keat, R., Abercrombie, N. (1991). Enterprise Culture. London and New York: Routledge.
 • Kınay, H. F.(2006). Girişimcilik Kalkınma ve Rekabet İlişkisi Kütahya’da Kobilerin
 • Girişimcilik Profili, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmış Yüksek Lisans Tezi.
 • OECD. Measures of Restrictions on Inward Foreign Direct Investment for OECD Count- ries,
 • OECD Economic Studies No. 36, 2003/1. Erişim Tarihi: 10.02.2012 http://www.oecd. org/dataoecd/22/20/33638671.pdf .
 • Ören, K. ve M. Biçkes .(2011). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araş- tırma). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(3):67-86.
 • Sabahattin, P.(2002), Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Ankara: Liberte Yayınları.
 • Sargut, S.(2001), Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Schumpeter, J. A.(1982), The Theory of Economic Development, E-book: Transaction Publishers. www.books.google.com. Erişim Tarihi:26.03.2010.
 • Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • TÜİK. (2011). Hanehalkı İşgücü Araştırması Aralık 2011 Dönemi, Sayı:56.
 • TÜİK. Yılık İş İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=30&ust_id=9.Eri- şim Tarihi: 15.02.2012.
 • TÜSİAD. (2002). Türkiye’de Girişimcilik. Ankara: TÜSİAD Yayınları.
 • Wagner, P. (2003). Modernliğin Sosyolojisi. Çev. Mehmet Küçük. Ankara: Ege Matbaa- cılık.
 • UNCTAD. (2011). World Investment Report 2011. Erişim Tarihi:12.02.2012.
 • Yılmaz, K. (2007). Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi’ne Doğru. ss.1- 62. http://www.yased.org.tr/webportal/Turkish/Yayinlar/Documents/DYYStrate- ji-TR.pdf Erişim Tarihi: 15.03.2012.

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 155 - 171, 16.03.2015

Öz

Kaynakça

 • Alada, D.(2001). “İktisadi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar”, I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 23:47-52.
 • Aytaç, Ö.(2006). “Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15:139-160.
 • Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007). “Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspek- tif. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2007/18/Oaytac-Sılhan. Pdf,). Erişim Tarihi: 12.02.2012
 • Çarıkçı, İ.H. ve Koyuncu, O. (2010). Bireyci-Toplumcu Kültür ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üni- versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(3):1-18.
 • Coşkun, M. (2009). Kültürün Girişimciliğe Etkileri. http://www.hrturkiye.com/index. php/kulturun-girisimcilige-etkileri/. Erişim Tarihi: 18.02.2012.
 • Demirel, E. ve Tikici, M. (2004). Kültürün Girişimciliğe Etkileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. ss. 49-58.
 • Döm, S. (2006). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Erdoğmuş, N. (2007). Aile İşletmeleri Yönetim Devri ve İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi. İGİAD Yayınları: 6.
 • Ersoy, H.(2010). Kültürel Çevrenin Girişimcilik Tercihine Etkisi. Organizasyon ve Yöne- tim Bilimleri Dergisi, 2(1):71-77.
 • Global Entrepreneurship Monitor. (2010). “ Entrepreneurship in Turkey 2010. http:// www.gemconsortium.org/docs/2280/gem-turkey-2010-report> (09.03.2012).
 • Global Entrepreneurship Monitor. (2011). 2011 Global Report. http://www.gemconsorti- um.org/docs/2201/gem-2011-global-report. (18.02.2012).
 • Global Entrepreneurship Monitor. (2012). 2012 Global Report. http://www.gemconsorti- um.org/docs/2645/gem-2012-global-report (06.05.2013)
 • Güney, S ve Nurmakhamatuly, A. (2007), “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yö- nelik Kültürlerarası Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18):62-86.
 • Halis, M., Yıldırım, M., Özkan, B. ve G., Özkan. (2007). “Yabancı Girişimciliği Etkile- yen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12(9):304-318.
 • Hofstede, G. (1984). Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values.Newburg: Park Sage Publications.
 • İGİAD. (2008). Girişimcilik Raporu. İstanbul: İGİAD Yayınları:8.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, Sosyal Psiko- loji Dizisi:2, İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Keat, R., Abercrombie, N. (1991). Enterprise Culture. London and New York: Routledge.
 • Kınay, H. F.(2006). Girişimcilik Kalkınma ve Rekabet İlişkisi Kütahya’da Kobilerin
 • Girişimcilik Profili, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmış Yüksek Lisans Tezi.
 • OECD. Measures of Restrictions on Inward Foreign Direct Investment for OECD Count- ries,
 • OECD Economic Studies No. 36, 2003/1. Erişim Tarihi: 10.02.2012 http://www.oecd. org/dataoecd/22/20/33638671.pdf .
 • Ören, K. ve M. Biçkes .(2011). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araş- tırma). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(3):67-86.
 • Sabahattin, P.(2002), Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Ankara: Liberte Yayınları.
 • Sargut, S.(2001), Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Schumpeter, J. A.(1982), The Theory of Economic Development, E-book: Transaction Publishers. www.books.google.com. Erişim Tarihi:26.03.2010.
 • Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • TÜİK. (2011). Hanehalkı İşgücü Araştırması Aralık 2011 Dönemi, Sayı:56.
 • TÜİK. Yılık İş İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=30&ust_id=9.Eri- şim Tarihi: 15.02.2012.
 • TÜSİAD. (2002). Türkiye’de Girişimcilik. Ankara: TÜSİAD Yayınları.
 • Wagner, P. (2003). Modernliğin Sosyolojisi. Çev. Mehmet Küçük. Ankara: Ege Matbaa- cılık.
 • UNCTAD. (2011). World Investment Report 2011. Erişim Tarihi:12.02.2012.
 • Yılmaz, K. (2007). Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi’ne Doğru. ss.1- 62. http://www.yased.org.tr/webportal/Turkish/Yayinlar/Documents/DYYStrate- ji-TR.pdf Erişim Tarihi: 15.03.2012.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hayriye NUR


Filiz ERATAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Mart 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Nur, H. & Erataş, F. (2015). KÜLTÜR FARKLILIKLARI EKSENİNDE GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YABANCI GİRİŞİMCİLİK . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 155-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1835/22369