BibTex RIS Kaynak Göster

A CRITICAL LOOK AT THE CONCEPT OF DEMOCRACY

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 1, 87 - 105, 30.04.2015
https://doi.org/10.18506/anemon.92965

Öz

Democracy is one of the most popular terms in the political science. It has combination with different adjectives defined in different way with different contains. All approaches can settle on its content and its own signification. The root of democracy is that people choose or decide who governs them. Initially the most known definitions of democracy are based on the governance of the people. The people decide who will represent them and who will head the government at the national and local levels. They do so by choosing between competing parties in regular, fair and free elections. In a democracy laws and policies require majority support in parliament, but how about the rights of minorities? Women make up a little over half the world’s population, in most of countries but why are women still under-represented in leading positions? What are the challenges and the critics facing democracy nowadays? This paper aims to analyze the evolution of democracy and tries to answer all this questions.

Key Words: Democracy, Post Democracy, Rule of Law and Human Rights.

JEL Classifications: D72, P26, H83

Kaynakça

 • Aktan, C. C. (1999), “Demokrasi, Liberalizm ve Sınırlı Devlet”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl 5, Sayı 25.
 • Aktas, M. (2014), The Arab Uprisings and Democracy. http://istanbulnetwork.org/the-a- rab-uprisings-and-democracy/.
 • Bekcan, U. (2005), Demokrasi Kuramları Açısından Türk Demokrasisine İlişkin Bir İn- celeme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Denizli.
 • Bayhan, V. (2002), “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve Ne- potizm”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 26, No: 1, 1-13.
 • Crouch, C. (2004), Post Democracy, Londra: Polity Press, Çev. Emre Yıldırım, online versiyonu, emreyildirim.me/dosyalar/postdemokrasi.pdf.
 • Çam, E. (1995), Siyaset Bilimine Giriş, Ankara: Der Yayınları.
 • Dahl, R. A. (2001), Demokrasi Üstüne, Çev. Betül Kadıoğlu, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Gözler K. (2013), Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Kitabevi, 20. Baskı.
 • Heywood, A. (1992), Political Ideologies, New York: St. Martin’s Press.
 • Kıran, A. (2013), Başkanlık Sistemi Erkler Ayrılığı ve Türkiye, (içinde) Başkanlık Siste- mi (Eds.) Murat Aktaş ve Bayram Coşkun, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 1. Baskı.
 • Kışlalı, A. T. (2003), Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma. Ankara: İmge Ki- tabevi.
 • Montesquieu (2009) “Yasaların Ruhu’ndan Seçmeler,” Çev: Fehmi Baldaş, Derleyen: Mete Tunçay, Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı.
 • Lipset, S.M. (1986), Siyasal İnsan, Çev. Mete Tunçay, Ankara: Teori Yayınları.
 • Lipson, L. (1986), Politika Biliminin Temel Sorunları, Çev. Tuncer Karamustafaoglu, An- kara: Birlik Yayınları.
 • Morin, E. (2000), Demokratik Belirsizlikten Siyasal Ahlak Felsefesine, (içinde) Bir Uy- garlık Siyaseti. Edgar Morin ve Sami Nair, Çev. S. Köm, İstanbul: Om Yayınları.
 • Offe, C. (1986), “Demokratie und ‘höhere Amoralitat”, (içinde) Der Traum der Vernunft. Vom Eleod der Aufklarung, Eine Veranstaltung der Akademie der Künsie, Berlin, Darmstnd/Neuwied, 218-232.
 • Özbudun, E. (2008), Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Pharr, S.J., Putnam, R.D. and Dalton, R.J. (2000), Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton: NJ: Princeton University Press.
 • Putnam, R.D., Leonardi, R. and Nanetti, R. (1993), Making Democracy Work: Civic Tra- ditions in Modern Italy, Princeton: NJ: Princeton University Press.
 • Sarıbay, A. Y. (2001), Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Sartori, G. (1996), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamustafaoglu, Mehmet Turhan, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Saylan, G. (1994), Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Schmidt, M. G. (2002), Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev. M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Schmitter, P.C., Brouwer, I. (1999), Conceptualizing, Researching and Evaluating De- mocracy Promotion and Protection, Working Paper SPS 1999/9, Florance: Europe- an Universtiy Institute.
 • Soysal, M. (1990), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Spinoza, Baruch (2007), Tractatus Politicus, Çev. Murat Erşen, Dost Yayınları, I: 6.
 • Sunat, H. (2014), “Etika’dan ‘Demokrasiye’/‘Teolojik-Politik Edimselliğe’ Yol Alırken/ II”, Birikim Dergisi, (297), 79-91.
 • Tekeli, İ. (2004), “Tek ve Kademeli Demokrasi Kurumlarının Ontolojik Kabulleri Üzeri- ne”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, (28), 195-225.
 • Teziç, E. (2003), Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta 8. Basım.
 • Touraine, A. (1992), Modernliğin Eleştirisi, Çev. H.Tufan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Türköne, M. (2010), Siyaset, İstanbul: Lotus Yayınevi.
 • World Report (2013), “Challenges for Rights After Arab Spring”, How to Build Righ- ts-Respecting Democracies After the Dictator Falls February 1, 2013 http://www. hrw.org/news/2013/01/31/world-report-2013-challenges-rights-after-arab-spring.
 • Yayla, A. (1999), Liberalizm, Ankara: Liberte Yayınları.

DEMOKRASİ KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 1, 87 - 105, 30.04.2015
https://doi.org/10.18506/anemon.92965

Öz

Demokrasi günümüzde siyaset biliminin en popüler kavramlarından biridir. Önüne gelen değişik sıfatlarla değişik şekillerde tanımlanmakta ve birçok şekli bulunmaktadır. Her demokrasi türü tanımı kendi yaklaşımına göre içerikler ileri sürmektedir. Kökü seçim ve halkın karar alma süreçlerine katılmasına dayanan demokrasi ile ilgili tanımların büyük bir çoğunluğu halk ve seçim kelimelerini içermektedir. Dolayısıyla bilinen en yaygın demokrasi tanımları halkın yönetimi ile ilgili içeriklere dayanır. Halk birbiri ile rekabet eden siyasi partiler yoluyla, özgür ve adil, ulusal ve yerel seçimler yoluyla kendisini yönetecekleri seçer. Demokrasilerde her vatandaşın hiç kimsenin elinden alamayacağı bazı temel hakları bulunmaktadır. Demokrasilerde yasama ve yürütme için çoğunluk şartı aranır. Peki, azınlıkların hakları ne olacak? Dünyanın birçok ülkesinde nüfusun yarısına yakınını oluşturan kadınlar neden siyasal temsilde yüzde elli oranında temsil edilmezler? Demokrasinin günümüzde karşılaştığı sorunlar ve demokrasiye yönelik eleştiriler nelerdir? Demokrasinin evrimini analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma bütün bu soruları cevaplamaya çalışmaktadır.

Kaynakça

 • Aktan, C. C. (1999), “Demokrasi, Liberalizm ve Sınırlı Devlet”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl 5, Sayı 25.
 • Aktas, M. (2014), The Arab Uprisings and Democracy. http://istanbulnetwork.org/the-a- rab-uprisings-and-democracy/.
 • Bekcan, U. (2005), Demokrasi Kuramları Açısından Türk Demokrasisine İlişkin Bir İn- celeme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Denizli.
 • Bayhan, V. (2002), “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve Ne- potizm”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 26, No: 1, 1-13.
 • Crouch, C. (2004), Post Democracy, Londra: Polity Press, Çev. Emre Yıldırım, online versiyonu, emreyildirim.me/dosyalar/postdemokrasi.pdf.
 • Çam, E. (1995), Siyaset Bilimine Giriş, Ankara: Der Yayınları.
 • Dahl, R. A. (2001), Demokrasi Üstüne, Çev. Betül Kadıoğlu, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Gözler K. (2013), Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Kitabevi, 20. Baskı.
 • Heywood, A. (1992), Political Ideologies, New York: St. Martin’s Press.
 • Kıran, A. (2013), Başkanlık Sistemi Erkler Ayrılığı ve Türkiye, (içinde) Başkanlık Siste- mi (Eds.) Murat Aktaş ve Bayram Coşkun, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 1. Baskı.
 • Kışlalı, A. T. (2003), Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma. Ankara: İmge Ki- tabevi.
 • Montesquieu (2009) “Yasaların Ruhu’ndan Seçmeler,” Çev: Fehmi Baldaş, Derleyen: Mete Tunçay, Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı.
 • Lipset, S.M. (1986), Siyasal İnsan, Çev. Mete Tunçay, Ankara: Teori Yayınları.
 • Lipson, L. (1986), Politika Biliminin Temel Sorunları, Çev. Tuncer Karamustafaoglu, An- kara: Birlik Yayınları.
 • Morin, E. (2000), Demokratik Belirsizlikten Siyasal Ahlak Felsefesine, (içinde) Bir Uy- garlık Siyaseti. Edgar Morin ve Sami Nair, Çev. S. Köm, İstanbul: Om Yayınları.
 • Offe, C. (1986), “Demokratie und ‘höhere Amoralitat”, (içinde) Der Traum der Vernunft. Vom Eleod der Aufklarung, Eine Veranstaltung der Akademie der Künsie, Berlin, Darmstnd/Neuwied, 218-232.
 • Özbudun, E. (2008), Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Pharr, S.J., Putnam, R.D. and Dalton, R.J. (2000), Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton: NJ: Princeton University Press.
 • Putnam, R.D., Leonardi, R. and Nanetti, R. (1993), Making Democracy Work: Civic Tra- ditions in Modern Italy, Princeton: NJ: Princeton University Press.
 • Sarıbay, A. Y. (2001), Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Sartori, G. (1996), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamustafaoglu, Mehmet Turhan, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Saylan, G. (1994), Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Schmidt, M. G. (2002), Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev. M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Schmitter, P.C., Brouwer, I. (1999), Conceptualizing, Researching and Evaluating De- mocracy Promotion and Protection, Working Paper SPS 1999/9, Florance: Europe- an Universtiy Institute.
 • Soysal, M. (1990), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Spinoza, Baruch (2007), Tractatus Politicus, Çev. Murat Erşen, Dost Yayınları, I: 6.
 • Sunat, H. (2014), “Etika’dan ‘Demokrasiye’/‘Teolojik-Politik Edimselliğe’ Yol Alırken/ II”, Birikim Dergisi, (297), 79-91.
 • Tekeli, İ. (2004), “Tek ve Kademeli Demokrasi Kurumlarının Ontolojik Kabulleri Üzeri- ne”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, (28), 195-225.
 • Teziç, E. (2003), Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta 8. Basım.
 • Touraine, A. (1992), Modernliğin Eleştirisi, Çev. H.Tufan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Türköne, M. (2010), Siyaset, İstanbul: Lotus Yayınevi.
 • World Report (2013), “Challenges for Rights After Arab Spring”, How to Build Righ- ts-Respecting Democracies After the Dictator Falls February 1, 2013 http://www. hrw.org/news/2013/01/31/world-report-2013-challenges-rights-after-arab-spring.
 • Yayla, A. (1999), Liberalizm, Ankara: Liberte Yayınları.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat Aktaş

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aktaş, M. (2015). DEMOKRASİ KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 87-105. https://doi.org/10.18506/anemon.92965

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.