Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 715 - 728 2017-11-01

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Class Teachers' Level of Teacher Efficiency and Teacher Leadership

Nesibe AĞIRMAN [1] , Muhammet Hanifi Hanifi ERCOŞKUN [2]


Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin, öğretmen yeterlik ve öğretmen liderlik düzeylerinin değerlendirilmesi, öğretmen yeterliğine ilişkin görüşleri ile öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, öğretmen yeterliğine ilişkin görüşlerinin öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algılarını yordama durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi olan betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğretmen Yeterlik Ölçeği (Diken, 2004)  ve Öğretmen Liderlik Ölçeği (Beycioğlu ve Aslan, 2010)  kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterlik düzeylerinin orta; öğretmen liderlik düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri ve öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algıları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşlerinin, öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algılarının, düşük düzeyde anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşmıştır.

The aim of this study is to evaluate the level of teacher efficiency and teacher leadership, determine the relationship between views on teacher qualification and expectations and perceptions of teacher leadership roles, identify the predictive situation of expectations and perceptions of views on teacher qualification related to teacher leadership roles. In this study, the relational survey of descriptive research model which is a qualitative research method was used. Data collection tools are Teacher Efficacy Scale and Teacher Leadership Scale. As a result of study, it has been found that the level of teacher efficiency of classroom teachers is midlevel; the level of teacher leadership is high level. A low level positive relationship between classroom teachers' expectations and perceptions of views on teacher qualification related to teacher leadership roles has also been detected. It has been precipitated that classroom teachers' views on teacher qualification is low level predictor of expectations and perceptions of teacher leadership roles.

 • Aslan, M. (2011). Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf İklimi: Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Bağlamında Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Atıcı, M. (2001). Öğretmen Yetkinliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(26), 195-209.
 • Beycioğlu, K. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Sergiledikleri Liderlik Rollerine İlişkin Bir Değerlendirme (Hatay İli Örneği). Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Beycioğlu, K. & Aslan, B. (2010). Öğretmen Liderliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online Dergisi. 9(2), 764-775. (Erişim: 11.02.2015), http://ilkogretim-online.org.tr/vol9say2/v9s2m26.pdf
 • Can, N. (2009). Öğretmenlerin Sınıfta ve Okulda Liderlik Davranışları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 385-399.
 • Canlı, S. (2011). Resmi ve Özel İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sergiledikleri Liderlik Rollerine İlişkin Algıları. Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Constance, B. A. (2012). Teachers’ Perceptions of Teacher Leadership and Teacher Efficacy. Doctorate’s Thesis. USA: Walden University.
 • Çoklar, M. (2012). Genel Öğretmen Yeterlikleri İçerisinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Afyonkarahisar İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Dağ, İ. ve Göktürk, T. (2014). Sınıf Yönetiminde Liderlik ve Liderliğin Sınıf Yönetimine Katkıları. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 171-184.
 • Diken, İ. H. (2004). Öğretmen Yeterlik Ölçeği: Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16, 102-112.
 • Dursun, F. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliklerinin Öğretim Elemanı, Öğretmen Adayı ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Elliott, S.E. (2000). The Relationship between Teacher Efficacy and Principal Leadership Behaviors and Teacher Background Variables in Elementary Schools. Doctoral Thesis. USA: University of Connecticut. (Erişim: 11.10.2015), http://search.proquest.com/docview/304595453?accountid=8403
 • Gelen, İ. & Özer, B. (2008). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 40-55.
 • Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher Efficacy: A Construct Validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.569
 • Gönüllü, Y. (2009). Bürokrasi ile Öğretmen Yeterliği Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Uşak: Uşak Üniversitesi.
 • Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4, 63–69.
 • Guskey, T. R., & Passaro, P. D. (1994). Teacher Efficacy: A Study of Construct Dimensions. American Educational Research Journal, 31, 627-643.
 • Gül, R. (2010). Cumhuriyet’ten Günümüze Öğretmenin Liderliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Güven, Y. (2015). Lider Öğretmenlerin Okul Kültürüne Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Harchar L. R. & Hyle E. A. (1996), Collaborative Power. A grounded theory of administrative instructional leadership in the elementary school. Journal of Educational Administration, 34(3), 15-29.
 • Kahramanoğlu, R. ve Ay, Y. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 285-301.
 • Kalkan, G. D. (2012). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (23.Basım). Ankara: Nobel.
 • Kölükçü, D. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliğini Gösteren Davranışlarının Gereklilik ve Sergilenme Derecesine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Başkent Üniversitesi.
 • MEB. (2008). Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri. (Erişim: 15.02.2015), http://otmg.meb.gov.tr/alansinif.html
 • MEB. (2010). Öğretmen Yeterlikleri. (Erişim: 19.02.2015), http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html
 • MEB. (2015). Eğitim İstatistikleri. (Erişim: 05.08.2015), http://ankara.meb.gov.tr/www/egitim-istatistikleri/icerik/24
 • Neck, C. P., Neck, H. M., Manz, C. C. & Godwin, J. (1999). “I think I can; I think I can”: A Self‐Leadership Perspective toward Enhancing Entrepreneur Thought Patterns, Self‐Efficacy, and Performance, Journal of Managerial Psychology, 14(6), 477-501.
 • Özçetin, S. (2013). Öğretmen Liderliğinin Okulun Liderlik Kapasitesinin Gelişimine Etkisi: Bir Durum Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Phillips, D. R. (2009). Quantitative Study of The Correlation of Teacher Leadership and Teacher Self-Efficacy On Student Reading Outcomes. Doctoral Thesis. USA: University of Phoenix.
 • Prussia, G., Anderson, J., & Manz, C. (1998). Self-Leadership and Performance Outcomes: The Mediating Influence of Self-Efficacy. Journal of Organizational Behavior, 19(5), 523-538.
 • Rice, R. O. (2014). Examining the moderating effect of tenure on the relationship between self-leadership strategies and general self-efficacy (Order No. 3630452). (Erişim: 19.12.2016), http://search.proquest.com/docview/1562273732?accountid=8403
 • Stein, M. K., & Wang, M. C. (1988). Teacher development and school improvement: The process of teacher change. Teaching and Teacher Education, 4, 171–187.
 • Şallı, F. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öz Yeterlikleri İle Matematik Öğretimi Yeterliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Taşdemir, M. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Okul, Meslektaşları ve Kendi Mesleki Yeterliliklerini Algılamaları, Milli Eğitim Dergisi,174, 171-192.
 • Tomlinson, C. A. & Germundson, A. (2007). Teaching as Jazz. Educational Leadership, 64(8), 27-31.
 • Wynne, J. (2002). Teacher Leadership in Education Reform, ERIC Digest. (Erişim: 10.09.2015), http://www.ericdigests.org/2002-4/teachers
 • Yılmaz, K. & Bökeoğlu, Ç. Ö. (2008). Primary School Teachers’ Belief of Efficacy. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(2), 143-167.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kasım 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nesibe AĞIRMAN
Kurum: Pınar Eğitim Kurumları
Ülke: Turkey


Yazar: Muhammet Hanifi Hanifi ERCOŞKUN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon292596, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {715 - 728}, doi = {10.18506/anemon.292596}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AĞIRMAN, Nesibe and ERCOŞKUN, Muhammet Hanifi} }
APA AĞIRMAN, N , ERCOŞKUN, M . (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 715-728 . DOI: 10.18506/anemon.292596
MLA AĞIRMAN, N , ERCOŞKUN, M . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 715-728 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/30429/292596>
Chicago AĞIRMAN, N , ERCOŞKUN, M . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 715-728
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi AU - Nesibe AĞIRMAN , Muhammet Hanifi Hanifi ERCOŞKUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.292596 DO - 10.18506/anemon.292596 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 715 EP - 728 VL - 5 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.292596 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.292596 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi %A Nesibe AĞIRMAN , Muhammet Hanifi Hanifi ERCOŞKUN %T Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.292596 %U 10.18506/anemon.292596
ISNAD AĞIRMAN, Nesibe , ERCOŞKUN, Muhammet Hanifi . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 3 (Kasım 2017): 715-728 . https://doi.org/10.18506/anemon.292596
AMA AĞIRMAN N , ERCOŞKUN M . Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 715-728.
Vancouver AĞIRMAN N , ERCOŞKUN M . Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 728-715.