Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 579 - 621 2017-11-01

Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme
From Hedonism to Puritanism: An Evaluation of the Philosophy of Education

İnci ÖZTÜRK FİDAN [1]


Bir şeyden duyusal ya da tinsel sevinç duyma anlamına gelen haz kavramı tarih boyunca felsefî bir araştırma konusu olmuştur. Önceleri tek bir bireyin mutluluğuna odaklanan antik çağ öğretileri ön planda iken aydınlanma çağı ile birlikte tüm toplumun mutluluğuna odaklanan akımlar öne çıkmıştır. Öte yandan hazlarından vazgeçen ve kurtuluşunu yaratıcısının buyruğunda gören insanlar, sıkı çalışma ve kazandığını biriktirme yoluyla Püritan çalışma etiği ilkelerini benimsemiştir. Eğitim politikaları ise okulda ve okul sonrasındaki yaşamlarında bireylerin mutluluğunu sağlama çabası ile onlara yaşamları boyunca rehberlik edecek etik ilkeleri kazandırma çabası arasındaki uyumu sağlamayı amaç edinmiştir. Bu çalışmada hedonizm ve püritanizm akımlarına ilişkin felsefî ve kuramsal tartışmalara yer verilmiştir. Ayrıca tartışma ve sonuç bölümünde hedonizm ve püritanizmin eğitim örgütleri açısından doğurgularına değinilmiştir.

Pleasure which means to feel sensual or spiritual joy has historically been a philosophical investigation subject. In the beginning, the ancient age views focusing on the happiness of individuals were prominent, but along with the enlightenment philosophical thoughts focusing on the happiness of the whole society came to the forefront. On the other hand, people who quit their pleasures and seek their salvation in the orders of God, adopt Puritan work ethics through hardwork and accumulation of capital. Educational policies aim to balance between the efforts to enable individuals to be happy in their lives and the efforts to equip them with ethical principles to guide them during their lives. In this study, philosophical and theoretical discussions regarding hedonism and puritanism were presented. The results of the hedonism and puritanism for educational organizations were also discussed.

 • Ames, C., & Ames, R. (1984). Systems of student and teacher motivation: Toward a qualitative definition. Journal of Educational Psychology, 76(4), 535-556.
 • Anık, C. (2000). Siyasal ikna. (1.Basım). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Arslan, A. (2007). Felsefeye giriş. (10. Baskı). Ankara: Adres Yayınları.
 • Arslan, M. (2001). The work ethic values of Protestant British, Catholic Irish and Muslim Turkish managers. Journal of Business Ethics, 31, 321-339.
 • Arslan, M., & Berkman, A. Ü. (2009). Dünya’da ve Türkiye’de iş etiği ve etik yönetimi. İstanbul: TÜSİAD.
 • Audi, R. (1999). The Cambridge dictionary of philosophy. (2nd Edition). UK: Cambridge UniversityPress.
 • Avcı, G. (2006). Comparing integration policies and outcomes: Turks in the Netherlends and Germany. Turkish Studies, 7(1), 67-84.
 • Aydın, İ. (2012). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, İ. (2016). Akademik etik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, M. (2007). Çağdaş eğitim denetimi. (5. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Balcı, A., Baltacı, A., Fidan, T., Cereci, C., & Acar, U. (2012). Örgütsel sosyalleşmenin, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlıkla ilişkisi: İlköğretim okul yöneticileri üzerinde bir araştırma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 47-74.
 • Baltacı, A. (2017). Eğitim örgütlerinde bilgi uçurma sürecinin yönetilmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 43-62.
 • Baransel, A. (1993). Çağdaş yönetim düşüncesinin evrimi. İstanbul: İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Bauman, Z. (2005). Work, consumerism and the new poor. (2nd Edition). New York: Open University Press.
 • Bentham, J. (1823). An introduction to the principles and morals and legislation. Vol II. London: Printed for W. Pickering.
 • Berlin, I. (1958). Two concepts of liberty. A Lecture Given in Oxford University. (Erişim: 10.10.2013), http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/wiso_vwl/johannes/ Ankuendigungen/Berlin_twoconceptsofliberty.pdf
 • Bilecik İl MEM (2017). Değerler Eğitimi Yönergesi. (Erişim: 18.02.2017), http://bilecik.meb.gov.tr/dosyalar/82011/adfbef4c26478115d02a62f212613a105.pdf
 • Bozkurt, V. (2000). Püritanizmden hedonizme yeni çalışma etiği. Bursa: Alesta Basım Yayım Dağıtım.
 • Bozkurt, V. (2005). Püritan etiğin sonu ve post- endüstriyel dönüşüm, A. Keser (Editör). Çalışma yaşamında dönüşümler: Örgütsel bakış. (2. Basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım, ss. 33- 61’deki makale.
 • Bozkurt, V. (2011). Değişen çalışma kültürü. (Ed. V. Bozkurt & F. Güneş). Ekonomi sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web- Ofset Tesisleri.
 • Campbell, C. (2005). The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Great Britain: Alcuin Academics.
 • Cubberley, E. P. (2004). Eğitim tarihi I: Eğitim uygulamalarının ve eğitimin gelişmesinin batı medeniyetinin genişlemesinde ve gelişiminde bir süreç olarak düşünülmesi. (Çev. E. Noyan). Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Davis, T. R. (1972). Puritanism and physical education: The shroud of gloom lifted. Sport History Review, 3(1), 1-7.
 • Elchardus, M. (1991). Flexibile men and women. The changing temporal organization of work and culture: An empirical analysis. Social Science Information, 30(4), 701-725.
 • Erdemli, Ö. (2015). Teachers' withdrawal behaviors and their relationship with work ethic. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 201-220.
 • Fırat, Ş. N. (2010). Okul müdürü ve öğretmenlerin okul kültürü ile değer sistemlerine ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim. 35(106), 71- 83.
 • Fidan, T. (2016). Kamu ve özel ortaöğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel meşruiyet algıları. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Fitzpatrick, J. R. (2006). John Stuart Mill’s political philosophy: Balancing freedom and collective good. London: Continuum.
 • Flew, A. (1985). A dictionary of philosophy. London: Macmillan Reference Books.
 • Ford, D. Y, Grantham, T. C., & Bailey, D. F. (1999). Identifying giftedness among African American males: Recommendations for effective recruitment and retention. (Ed.: V. C. Polite, & J. E. Davis). In African American males in school and society. New York: Teachers College Press.
 • Gardner, R., Cairns, J., & Lawton, D. (2005). Education for values: Morals, ethics and citizenship in contemporary teaching. US: Cogan Page Limited.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. (Çev. A. Sönmez, Ed. C. Güzel). İstanbul, Kırmızı Yayınları.
 • Global Brittannica (2014). Encyclopedia Britannica. (Erişim: 08/01/2014), http://global.britannica.com/EBchecked/topic/484034/Puritanism
 • Habermas, J. (1990). Moral consciousness and communicative action. Cambridge: MIT Press.
 • Hançerlioğlu, O. (1967). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Hardin, R.(2003). Liberalism, constitutionalism and democracy. (2. Edition). Oxford: Oxford University Press.
 • Herring, D. (2003). The puritans and education. (Erişim: 16.02.2017), http://www.davesexegesis.com/wp/wp-content/uploads/2006/07/Puritans%20and% 20Education.pdf
 • Hofstede, G. (2014). Organisational Culture. (Erişim: 15.01.2014), www.geert- hofstede.com/organisational- culture.html
 • Hotaman, D. (2010). Demokratik eğitim: Demokratik bir eğitim programı. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 29-42.
 • Ishii, R., Tamai, R., & Kera, M. (2016). The interaction effect of time beliefs and interests in learning on academic performance among Japanese junior high school students. Time & Society, 0(0), 1-10.
 • İstanbul İl MEM (2017). Değerler Eğitimi Yönergesi. (Erişim: 18.02.2017), http://www.istmem.com/Sayfa/24/Degerler-Egitimi.aspx
 • Jones Jr., H. B., Furnham, A., & Deile, A. J. (2010). Religious orientation and the Protestant work ethic. Mental health, religion and culture, 13 (7- 8), p. 697- 706.
 • Kang, N. (2009). Puritanism and its impact upon American values. Review of European Studies, 1(2), 148-151.
 • Kelly, P. (2009). J. S. Mill on Liberty. (Ed.: D. Boucher, & P.Kelly). In Political Thinkers: From Socrates to the Present. Oxford: Oxford University Press.
 • Klosko, G. (2013). History of political theory: An introduction. Volume II: Modern. (Second Edition). Oxford: Oxford UniversityPress.
 • Kongar, E. (2012). Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kuçuradi, I. (2016). Değerler eğitiminin bazı önkoşulları. Hayat Boyu, 1, 52-53.
 • MacMillan, S. (2006). Motivation in organizations. (Ed. A. J. Mills, J. C. H. Mills, C., & Forshaw, J. Bratton). Organizational behaviour in a global context. Canada: BroadviewPress.
 • Mann, M. J., Taber, T. D., & Haywood, K. J. (2013). Work ethic revisited: Identifying and operationalizing new dimensions of work ethic a century after Weber. Journal of Business Disciplines, 1527- 151X/Vol XI, Nr. 1.
 • Marx, K. (1986). Kapital I. Cilt. (3. Baskı). (Çev. A. Bilgi). İstanbul, Sol Yayınları.
 • Matson, W. I. (1998). Hegesias; the death- persuader; or the gloominess of hedonism. Royal Institute of Philosophy, 73 (4), 553- 557.
 • McMurray, A., & Scott, D. (2013). Work values ethic, GNP per capita and country of birth relationships. Journal of Business Ethics, 116, 655- 666.
 • Merriam-Webster (2013). Merriam-Webster Dictionary. (Erişim: 09.12.2013), http://www.merriam-webster.com/dictionary/labor
 • Merriam-Webster (2013). Merriam-Webster Dictionary. (Erişim: 09.12.2013), http://www.merriam-webster.com/dictionary/travail?show=0&t=1386608601
 • Meyer, L. H., & Evans, I. M. (2003). Motivating the professoriate: Why sticks and carrots are only for donkeys? Higher Education Management and Policy, 15(3), p.151- 167.
 • Mill, J. S. (1863). On Liberty. (2nd Edition). Boston: Ticknor and Fields.
 • Miller, M., Woehr, D., & Hudspeth, N. (2002). The meaning and measurement of work ethic: Construction and initial validation of a multidimensional inventory. Journal of Vocational Behavior, 60, 451- 489.
 • Noddings, N. (2003). Happiness and education. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lacey, A. R. (1996). A dictionary of philosophy. (3rd Edition). London: Routledge.
 • Ladenburg, T. (2014). Chapter 4 The Theory of Laissez-Faire. Lesson Plans: Critical Issues and Simulations Units in American History. (Erişim: 15.01.2014), http://www.digitalhistory.uh.edu/teachers/lesson_plans/lesson_plan_ladenburg.cfm
 • Laertius, D. (1925). Lives of eminent philosophers. (Çev. R. D. Hicks). London: William Heinemann. (Eserin orijinali üçüncü yüzyılın ikinci yarısında yayımlandı).
 • Lafargue, P. (1999). Tembellik hakkı. (Çev. V. Günyol). İstanbul, Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. (Eserin orijinali 1883’te yayımlandı).
 • Lampe, K. (2015). The birth of hedonism: The Cyrenaic philosophers and pleasure as a way of life. New Jersey: Princeton University Press.
 • Lebrun, M. & Williams, K. (2014). Healthy children, healthy minds: Helping children succeed now for a brighter future. Maryland: Rowman & Littlefield Education.
 • Özlem, D. (2010). Etik ahlak felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Özoğlu, M. (2012). Yükseköğretime geçiş ve özel dersaneler. Eğitime Bakış Eğitim- Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 8 (23), 47-57.
 • Preus, A. (2007). Historical dictionary of ancient Greek Philosophy. Maryland: Scarecrow Press.
 • Rawls, J. (1999). A theory of justice. (RevisedEdition). Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Rosenau, P. M. (1992). Post-modernism and the social sciences: Insights, in roads and intrusions. UK: Princeton University Press.
 • Rosenbloom, S. R., & Way, N. (2004). Experiences of discrimination among African American, Asian American, and Latino adolescents in an urban high school. Youth & Society, 35(4), 420-451.
 • Saylı, H. (2008). Geleneksel yönetim paradigmasının sınırlayıcı alanlarına karşı post- modern yönetim paradigmasının geliştirici alanları. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 181- 200.
 • Schein, E. (1990). Organizational culture. American Psychologist Published, 45 (2), 109- 119.
 • Schofield, P. (2009). Bentham: A Guide to Perplexed. New York, NY: Continuum International Publishing Group.
 • Schwartz, S., & Sagiv, L. (1995). Identifying culture, spesifics in the content and structure of values. Journal of Cross- Cultural Psychology, 26 (1), 92- 116.
 • Shipton, C. K. (1958). The puritan influence in education. Sesquicentennial Symposium, 8 March 1958, Moravian College, Bethlehem.
 • Story, M. L. (1973). Education and the new puritanism. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 47(9), 515-518.
 • Stroll, A., Long, A. A., Bourke, V. J. & Campbell, R. (2008). Etik kuramları. (Çev. M. Türkeri). Ankara, Lotus Yayınevi.
 • Tawney, R. H. (1922). Religion and the rise of capitalism. USA: The New American Library.
 • TDK (2013). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. (Erişim: 09.12.2013), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.52a602805da6f0.28124228
 • TDK (2013). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. (Erişim: 09.12.2013), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.52a6028ad7c847.14710238
 • The Free Dictionary (2013). The Free Dictionary By Farlex. (Erişim: 23.12.2013), http://www.thefreedictionary.com/work+ethics
 • Vasu, M. L., Stewart, D. W., & Garson, G. D. (1998). Motivation in organizations. Organizational behavior and public management. (Third Edition). USA: Marcel Dekker Inc.
 • Weber, M. (1958). The Protestant ethic and the spirit of capitalism. (T. Parson Trans). New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Weber, M. (1999). Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. (Çev. Z. Gürata). Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Weis, L., & Fine, M. (2004). Extraordinary conversations in public schools. (Ed: L. Weis, & M. Fine). Working method: Research and social justice (pp. 121-149). New York: Routledge.
 • Wren, D. A. (2005). The history of management thought. (Fifth Edition). USA: John Wiley & Sons, Inc.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kasım 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İnci ÖZTÜRK FİDAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon293190, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {579 - 621}, doi = {10.18506/anemon.293190}, title = {Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK FİDAN, İnci} }
APA ÖZTÜRK FİDAN, İ . (2017). Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 579-621 . DOI: 10.18506/anemon.293190
MLA ÖZTÜRK FİDAN, İ . "Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 579-621 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/30429/293190>
Chicago ÖZTÜRK FİDAN, İ . "Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 579-621
RIS TY - JOUR T1 - Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme AU - İnci ÖZTÜRK FİDAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.293190 DO - 10.18506/anemon.293190 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 579 EP - 621 VL - 5 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.293190 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.293190 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme %A İnci ÖZTÜRK FİDAN %T Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.293190 %U 10.18506/anemon.293190
ISNAD ÖZTÜRK FİDAN, İnci . "Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 3 (Kasım 2017): 579-621 . https://doi.org/10.18506/anemon.293190
AMA ÖZTÜRK FİDAN İ . Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 579-621.
Vancouver ÖZTÜRK FİDAN İ . Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 621-579.