Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 91 - 103 2018-04-10

Perceptions for the Discovery of Tourism Potential of Malatya
Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar

İbrahim Atilla Karataş [1]


The tourism sector has an important place in the country policies because it is one of the most valuable and revenue generating sectors of the world after the first half of the twentieth century. In order for Turkey to be at the right place in terms of the tourism sector, it is necessary to present especially the urban areas in a way that attracts the values ​​they possess. Malatya province has a great tourism potential with its historical heritage, culture, strategic position, social texture and dynamic economy. Malatya has been carrying out a questionnaire survey aimed at revealing the values ​​it possesses and bringing it into a city that will become aware of tourism in terms of both local people and visitors. According to the questionnaire survey, the two most important features that come to mind in Malatya are apricot and gastronomy.   

Turizm sektörünün, yirminci asrın ilk yarısından sonra dünyanın en değerli ve gelir getirici sektörlerinden biri olması hasebiyle ülke politikalarında önemli bir yeri vardır. Türkiye’nin turizm sektörü açısından hak ettiği yere gelebilmesi için özellikle şehirsel mekânların, sahip olduğu değerleri cezbedici bir şekilde hedef kitlelere sunmaları gerekir. İşte bu ahvalde zengin bir tarihsel mirası, kültürü, stratejik konumu, sosyal dokusu ve dinamik ekonomisiyle Malatya ili büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Malatya’nın sahip olduğu değerlerin ortaya çıkartılması ve turizm açısından farkındalık oluşturacak bir şehir konumuna getirilmesi amacı ile hem yerel halka hem de ziyaretçilere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasına göre Malatya denilince akla gelen en önemli iki özellik sırası ile kayısı ve gastronomi olmuştur.
 • Akbulut, G. (2010). Malatya İlinde Nüfusun Eğitim Durumu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 115-132.
 • Akçi, Y., & Uluışık, Ö. (2016). Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 355-371.
 • Aslanova, K. (2013). Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizmi Hukuku. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 3(3), 129-145.
 • Aytaç, İ. (2015). Geleneksel Malatya Evleri Envanteri. Malatya: Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.Yayını.
 • Başıbüyük, Ş. (2014). Malatya’nın Puslu Yılları. İstanbul: Beyan Yayınları.
 • Başıbüyük, Ş. (2015). Saadet Şehri Malatya. İstanbul: Beyan Yayınları.
 • Burns, C., A., & Bush, F. R. (2015). Pazarlama Araştırması. (Ed.) Fatma Demirci Orel. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ceylan, H. H. (2010). Yerel Kalkınma ve Rekabet Aracı Olarak Şehir Pazarlamasında Yatırımcıların Yatırım Destinasyon Tercih Yapılarının Belirlenmesi ve Uşak Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Doktora Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Cohen, L. Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. New York: Routledge.
 • Çağlar, A., & Gülel F. E. (2015). Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet: Etkinlik ve Mekânsal Etkileşim Analizi. Journal of life Economics, (4), 29-58.
 • Çağlı, I. B. (2012). Türkiye’deki Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Çiçek, A. (2011). Malatya’da Meslek Yapısı ve Sosyal Hareketlilik. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Demirovic, D. (2016). Creating Brand Herzegovina As a Tourist Destination. Master Thesis. İzmir: Yaşar University.
 • Doğan, E., & Çelik, H. (2015). Niyaz-i Mısri’nin Tasavvuf ve Ehli-Beyt Anlayışı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 76(2), 147-164.
 • Ergu, E. (2013). Malatya Karaciğer Nakil Merkezi Oluyor. (Erişim: 03.02.2017), http://www.gazetevatan.com/elif-ergu-563712-yazar-yazisi-malatya--karaciger-nakil-merkezi-oluyor/
 • Ertin, G. (1998). Tarım, Hayvancılık, Ormancılık. (Erişim 04.14.2016), http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/ 2291 /unite08.pdf
 • Gezer, İ., Özcan, Ş., Tuğrulca, O., Özbudak, K. vd. (2011). Malatya Vizyon 2023. Malatya: Bilsam Yayınları.
 • Gezer, İ., Polat,İ., Tuncel, G., & Akbıyık, N. (2013). Doğanşehir Gelecek Stratejileri Raporu. Malatya: Bilsam Yayınları.
 • Gök, A., & Tuna, H. (2013). Turizm Pazarlaması Açısından Malatya İlinin Potansiyelinin Belirlenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(24), 01-11.
 • Gökalp, Z. D. (2009). Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim Fosilleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 217-250.
 • Hoang, V. T. (2010). Urban Planning and the Place Marketing Model: An Application to Cities and Provinces in Viet Nam. Doctoral Thesis. Australia: Victoria University.
 • İlker, G. (2012). Türkiye’de Termal Turizme Yönelik Hizmet Veren Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Karması Elemanları: Örnek Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • İnönü Üniversitesi (2015). Tarihçe. (Erişim: 30.11.2015), http://inonu.edu.tr/tr/14/m?m=15.
 • İnönü Üniversitesi (2016). Marka Şehir Olma Sürecinde Malatya. (Erişim: 25.10.2016), http://basin.inonu.edu.tr /haber.php?id=1364#.WOOZoqIlGUk
 • Karabacak, Z. İ. (2013). Yerel Dokusunu Yitirmekte Olan Bir Kent: Malatya. Turkish Studies, 8(5), 345-355.
 • Karagöz, M. (2013). Malatya’nın XVII. Ve XVIII. Asırlarda Ticari Hayatı. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 1-28.
 • Kesriklioğlu, Z., & Çiftlik, Z. (2011). Türk Siyasi Tarihinde Turgut Özal. Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Kılıç, İ. H. (2016). Malatya Çorbaları. Malatya Cegit Aktüel Kültür Sanat Spor Dergisi, 6(1), 60-61.
 • Kurtuluş, K. (1985). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları.
 • Malatya Büyük Şehir Belediyesi (2015a). Malatya Kültür Envanteri. (Erişim: 10.02.2016), http://www.Malatya. bel.tr/icerik/45/479/Malatya-envanteri.aspx
 • Malatya Büyük Şehir Belediyesi (2015b). Stratejik Plan 2015-2019. Malatya: Malatya Büyük Şehir Belediyesi Yayını.
 • Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (2014). Stratejik Plan (2014-2017). Malatya: Malatya Ticaret Odası Yayınları. (Erişim: 10.02.2016), http://www.malatyatso.org.tr/ assets/images/oda/sp2.pdf
 • Malatya Valiliği (2004). Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri İle Malatya. (Erişim: 10.02.2016), https://www. csb.gov.tr/db/malatya/webmenu/webmenu1311.pd.
 • Malatya Valiliği (2011). Malatya İl Çevre Durum Raporu. (Erişim: 02.03.2016), http://www.csb.gov.tr/turkce/ dosya/ced/icdr2011/malatya_icdr2011.pdf
 • Malatya Valiliği (2013). Malatya Kent Rehberi: Malatya Kayısısı. Malatya: Malatya Valiliği Yayını.
 • Malatya Valiliği (2014). İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Birifing Dosyası. Malatya: Malatya Valiliği Yayını. (Erişim: 03.05.2016), http://malatya.tarim. gov.tr/Menu/16/Faaliyetlerimiz
 • Malatya Valiliği (2016). Turistik Tesisler. (Erişim: 15.07.2016), http://www.malatya.gov.tr/turistik-tesisler
 • Miličević, K. (2016). Destination Branding as a Destination Competitiveness Factor: Case of Croatia. Doctoral Dissertation. Slovenia: University of Ljubljana.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Rainisto S. (2003). Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States. Doctoral Dissertations. Helsinki: Helsinki University of Technology.
 • Sağlık Bakanlığı (2015). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014. Ankara: Sentez Yayıncılık.
 • Sayım, F. (2007). Malatya İli Yerel Ekonomi Araştırma. Malatya: MİADAP Araştırma Planlama Grubu. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3855.4480
 • Sever, R. (2008). Malatya’daki Hava Kirliliğine Coğrafi Bakış. Doğu Coğrafya Dergisi, 13 (20), 59-76.
 • Sobutay, T. (2003). Kayısı Sektör Araştırması. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Şubesi Araştırma Servisi. (Erişim: 14.12.2015.), http://www.ito.org.tr/ Dokuman /Sektor/1-54.pdf
 • Taş, V. (2011). Kemal Sunal Filmleri. İstanbul: Esen Kitap.
 • Tatar T., Bayhan V., Tatar. H., & Ersoy E. (2011). Malatya İmajı ve Turizm Rekreasyon Kaynakları Kullanıcılarının Profili ve Talepleri Araştırması Raporu. (Erişim: 29.04.2016), https://s3.amazonaws.com/academia.edu. documents/38206970/PKAD_TK_DESTEK_DOKUMAN_2_EK-4_MALATYA_ILI_ANKET_RAPORU .pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1521134020&Signature=O0LArHb46ANjDcUnPaTngLm5Zp4%3D&response-content-dispositi on=inline%3B%20filename%3DBolge_-_Alt_Bolge_ Il_Olceginde_Peyzaj_Ka.pdf
 • Tuğrulca, O. (2013a). Malatya Tarih Kent ve Kültür (Neolitik Dönemden Osmanlı Dönemine Kadar MÖ:7000-MS:1300). İstanbul: Malatya Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Tuğrulca, O. (2013b). Malatya Tarih Kent ve Kültür (Osmanlı Dönemi 1300-1918). İstanbul: Malatya Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Tuğrulca, O. (2013c). Malatya Tarih Kent ve Kültür (Cumhuriyet Dönemi 1918-2011). İstanbul: Malatya Belediyesi Kültür Yayınları.
 • TUİK (2015). Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü İstatistiklerle Malatya. (Erişim: 29.04.2016), http://www.malatya.gov.tr/kurumlar/malatya.gov.tr/Dosyalar/Menuler/%C4%B0statistiklerle%20Malatya/2015%20Yili%20Haziran%20Ayi%20Turkiye%20Il%20Sunumu.pdf
 • TUİK (2016a). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2015. (Erişim: 17.04.2016), http://www.tuik.gov.tr /PreHaberBultenleri.do?id=21507
 • TUİK (2016b). Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü Nisan 2016. (Erişim: 29.04.2016), http://www.malatya.gov.tr/istatistiklerle-malatya
 • TUİK (2016c). Bölgesel Göstergeler, TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli. (Erişim: 02.11.2016), http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=177
 • TUİK (2016d). Nüfusa Dayalı İstatistiki Bilgiler. (Erişim: 10.07.2016) http://www.tuik.gov.tr.
 • UNWTO (2017). Sustained growth in international tourism despite challenges. (Erişim: 03.02.2017) https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/unwto_barom17_01_january.pdf
 • Ünal, M. R. (2010). Kayısı Araştırma Raporu. Malatya: Fırat Kalkınma Ajansı.
 • Vatan, A. (2015). Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (2016). İşletme Belgeli Tesisler. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (Erişim: 10.07.2016), http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ TR,9857/isletme-belgeli-tesisler.html
 • Yenen, M. (1939). Şehirlerimizin İmar Planı Tanzimine Doğru. Belediyeler Dergisi, 4(44).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4483-0244
Yazar: İbrahim Atilla Karataş
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2018

Bibtex @sanat ve edebiyat { anemon290700, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {91 - 103}, doi = {10.18506/anemon.290700}, title = {Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar}, key = {cite}, author = {Karataş, İbrahim Atilla} }
APA Karataş, İ . (2018). Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 91-103 . DOI: 10.18506/anemon.290700
MLA Karataş, İ . "Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 91-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36486/290700>
Chicago Karataş, İ . "Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 91-103
RIS TY - JOUR T1 - Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar AU - İbrahim Atilla Karataş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.290700 DO - 10.18506/anemon.290700 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 103 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.290700 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.290700 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar %A İbrahim Atilla Karataş %T Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.290700 %U 10.18506/anemon.290700
ISNAD Karataş, İbrahim Atilla . "Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 91-103 . https://doi.org/10.18506/anemon.290700
AMA Karataş İ . Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 91-103.
Vancouver Karataş İ . Malatya’nın Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Algılar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 103-91.