Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 207 - 218 2018-04-11

Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Significance of the Treasury Departments on Profitability of Banks in TRNC

Demet Beton Kalmaz [1] , Mehmet Tamel [2]


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bankacılık sektörü ekonominin temel yapı taşlarından birini oluşturur. Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde son zamanlarda yeni oluşuma geçen bankaların hazine bölümlerinin görevlerini, önemini ve banka karlılığı içerisindeki payını incelemektir. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasından küresel kriz sonrasını kapsayan 2008 ve 2015 yılları arasındaki dönem için elde edilen veriler yorumlanmış ve bankacılık sektörünün nasıl bir gelişim gösterdiği incelenmiştir. Söz konusu dönem içerisinde bankacılık sektöründeki gelişmeler irdelenerek, sektördeki banka ve şube sayısındaki artışa paralel olarak istihdam sayısındaki artış da rakamsal olarak ortaya konmuştur. Elde edilen veriler ile hazine bölümlerinin bankacılık sektöründeki önemini sergilemek için kullanılmıştır. Bu çalışma, konu ile ilgili araştırma yapan akademisyen, öğrenci ve bankacılık sektöründen birçok kesime ışık tutacak şekilde tasarlanmıştır.

Banking sector is one of the main constituents of the economy of the Turkish Republic of Northern Cyprus. The main aim of this study is to examine the role, significance and the share of profits in banking sector that the newly established Treasury Departments of banks generate. In this context, the data covering the period after the global crises falling the years between 2008 and 2015 collected from the Turkish Republic of Northern Cyprus Central Bank are analyzed and interpreted to explain the recent developments of the banking sector. The increases in labour employment parallel to the increases of number of banks and branches are illustrated. With this respect, the significance of the Treasury Departments in the sector and the importance of the profits they generated were put forth. This study is designed to be guidance for the academics, students and sector members for further research on the topic.   

 • Adıgüzel, M. (2013). Ekonomik Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Akademik Bakış Dergisi, (35), 1-20.
 • Akan, B. (2008). Likidite Riski Ölçümü. Bankacılar Dergisi, 66, 66-81.
 • Akpak, S. (1995). Uluslar arası Bankacılık ve Finansal Sistemler, İstanbul.
 • Altay, O., & Olkan, L. A. (2015). 2009-2013 Döneminde KKTC’deki Ticari Bankaların Performans Analizi. EUL Journal of Social Sciences, 6(2), 59-75.
 • Araslı, H., Katırcıoğlu, S. T., & Mehtap-Smadi, S. (2005). A comparison of service quality in the banking industry: Some evidence from Turkish- and Greek-speaking areas in Cyprus. International Journal of Bank Marketing, 23(7), 508-526.
 • Arıcan, A., & G. Okay (2014). Ekonomik İstikrarsızlık Ortamında Merkez bankalarının Uyguladığı Para Politikaları ve Türkiye Örneği. İktisat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-50.
 • Atasoy, H., & Aydoğan, K. (2007). Türk Bankacilik Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Karlilik Performansının Belirleyicileri. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: TCMB, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü.
 • Ayan, E. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe İstihdam Analizi ve İstihdamın Arttırılması Olanakları. Business and Economics Research Journal, 3(1), 41-57.
 • Bakkal, U., & Susam, N. (2008). Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?. Maliye dergisi, 155, 72-88.
 • Baykal, C. M. (2007). Hukuki Boyutlarıyla Finansal Krizler. Bankacılar Dergisi, 60, 33-48.
 • BBC News (2017). 2017 yılına en kötü başlangıcı Türk Lirası yaptı. (Erişim: 24.04.2017), http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38582255.
 • Bektas, E. (2006). Test of market structure and profitability in liberalizing the deposit market: the case of North Cyprus. Problems and Perspectives in Management, 4(2), 62-67.
 • Bumin, M. (2009). Türk Bankacilik Sektörünün Karlilik Analizi: 2002-2008. Maliye Finans Yazıları, 1(84).
 • Çaplı, B. N. (2012). Profitability and Transparency in the North Cyprus Banking Industry. Doctoral Dissertation. North Cyprus: Eastern Mediterranean University.
 • Delice, G. (2003). Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (20), 57-81.
 • DPÖ (2017). Ekonomik Ve Sosyal Göstergeler 1977-2016. (Erişim: 14.05.2017), http://www.devplan.org/Esos-Tr-1.html
 • Güngörmüş, A. (2001). Uluslararası Piyasalardaki Gelişime Paralel Olarak Günümüzde Kullanılan Finansman Teknikleri. (Erişim: 24.04.2017), http://www.biriyilik.com/odevler-kaynaklar/iktisat-isletme-ve-ekonomi/uluslararasi-piyasalardaki-gelisime-paralel-olarak-gunumuzde-kullanilan-finansman-teknikleri-6874.html#.VHWTxq1xmUk
 • İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E., & Atioğlu, E. (2012). Türk bankacılık sektöründe büyüme, büyüklük ve sermaye yapısı kararlarının karlılığa etkisinin analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 291-311.
 • Jenkins, H. (2007). Adopting Internet Banking Services in a Small Island State: Assurance of Bank Service Quality. Managing Service Quality, 17(5), 523-537.
 • Kanıpek, K., & Balıkçıoğlu, İ. (2015). Kıbrıs’ta Bankaların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Günümüz Bankacılık Dışı Faaliyetlerin Kamuoyu Üzerindeki Etkisi. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 3(6), 174-184.
 • Karakurt, B., & Akdemir, T. (2016). Küresel Finansal Krizinin Devlet Borçlarına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi, 24(29), 225-255.
 • Katırcıoğlu, S., Fethi, S., Unlucan, D., & Dalcı, I (2011). Banking Selection factors in the banking industry: An empirical investigation from potential customers in Northern Cyprus. Acta Oeconomica, 61(1), 77-89.
 • KKTC Bankalar Birliği (2017). Üye Bankalar/Tarihsel Bilgiler, 2017. (Erişim: 24.04.2017), http://www.bankalarbirligi.org/SPhERE/cPortal/kkbb/layouts/content.jsp?pName=bankatarihselbilgiler&pMenu=2
 • KKTCMB (2017a). 2016 4. Çeyrek Bülteni. (Erişim: 24.04.2017), http://www.kktcmerkezbankasi. org/yayinlar/bulten-2014-1-a.zip
 • KKTCMB (2017b). Tüketici Fiyatları Endeksi 2016 Dönemi. (Erişim: 24.04.2017), http://www.devplan .org/T%c3%bcfe/Tfe-Tur/Endeks%20(2016).html
 • KKTCMB (2017c). KKTC Merkez Bankası 2002 Yıllık Raporu. (Erişim: 24.04.2017), http://www. kktcmerkezbankasi.org/tr/yayinlar/yillik-raporlar
 • KKTCMB (2017d). KKTC Merkez Bankası 2017 Yıllık Raporu. (Erişim: 24.04.2017), http://www.kktcmerkezbankasi.org/tr/yayinlar/yillik-raporlar
 • Köroğlu, E. (2004). Merkez Bankasına Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Para Kurulu Sistemi, Dünyadaki Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Kutlay, K. (2017). Kuzey Kıbrıs’ta Banka Karlığını Etkileyen Faktörler: Ampirik bir Çalışma. International Conference on “Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences”, Thessaloniki, 6th-8th September 2017.
 • MDN Finansal Danışmanlık (2014). Hazine ve Fon Yönetimi. (Erişim: 22.05.2014), http://www.mdn-tr.com/documents/FonYönetimi.pdf
 • Mercan, M. (2014). Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve 2008 Krizi: Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye Ekonomisi İçin Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 125-142.
 • Nwobodo, J. C. (2011). Internet Banking in Terms of Profitability: The Case of Northern Cyprus Banks. Master of Science Thesis. North Cyprus: Eastern Mediterranean University.
 • Okay, E. (2002). Türk Bankacılık Sektöründe Risk ve Kriz . İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 1(2), 95-122.
 • Okumuş, F., Altınay, M., & Araslı, H. (2005). The impact of Turkey’s economic crisis of February 2001 on the tourism industry in Northern Cyprus. Tourism Management, 26, 95-104.
 • Özçelik, O. (2006). Bankacılıkta Risk Analizi, Yönetimi ve Riskten Korunma. Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Sayın, Ş. K. (2009). Türk Bankacılık Sisteminde Bilanço Dışı İşlemler ve Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 15-41.
 • Serel, A., & M. Bayır (2013). 2008 Finansal Krizinde Para Politikası Uygulamaları: Türkiye Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19, 59-80.
 • Sezgin, Z. (2012). Küresel Krizin İkinci Perdesi: 2011 Avrupa Borç Krizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(2), 141-150.
 • Şafaklı, O. V. (2002a). KKTC’de Banka Krizleri Açısından Kamu Finansmanının Etkinliği. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 65-84.
 • Şafaklı, O. V. (2002b). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Banka Krizleri Üzerine Literatürel Bir Çalışma. Yakın Doğu Üniversitesi İİBF Dergisi, 105-115.
 • Şafaklı, O. V. (2003). Basic Problems of the Banking Sector in the TRNC with Partial Emphasis on the Proactive and Reactive Strategies Applied. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 217-232.
 • Şafaklı, O. V. (2006). KKTC’nin olası AB üyeliği karşisinda kamu bankalarinin stratejik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 313-332.
 • Şafaklı, O. V. (2007). Credit Risk Assesment for the Banking Sector of Northern Cyprus. Journal of Yasar University, 2(6), 615-630.
 • Şafaklı, O. V. (2010). Problems and Measures for the Turkish Cypriot Financial Sector with particular emphasis on Banking Sector. International Journal of Business Management and Economic Research, 1(1), 85-97.
 • Şafaklı, O. V. (2017). Perceptions of Academicians towards the Reason of using Internet Banking: Case of Northern Cyprus. EUL Journal of Social Sciences, 7(1): 197-202.
 • Şafaklı, O. V., & Altuner, T. (2009). Comparative Outlook on the Pre and Post Crisis Periods for the Banking Sector of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Journal of Yasar University, 4(16), 2573-2610.
 • Şafaklı, O. V., & Eyyam. Ç. (2012), A research on the problems and financial performance of banking sector in Northern Cyprus after global financial crisis. African Journal of Business Management, 6(24), 7272-7286.
 • Şafaklı, O. V., & Kutlay, K. (2014). KKTC Bankacılık Sektörü Sahiplik Yapısının Neo-Liberal Dönüşüm Kapsamında Değerlendirilmesi. Neo-Liberal Dönüşüm: Boyutları ve Sonuçları, Lefke Avrupa Üniversitesi.
 • Şafaklı, O. V., & Özdeşer, H. (2002). KKTC Ekonomisinin Genel Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, 151-171.
 • Şahin, K. (2013). Cinsiyete göre Bankacılık sektöründe Hizmet Kalitesi üzerine bir çalışma. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 34-48.
 • Şahinkaya, S. (2002). KKTC finansal Piysalarındaki gelişmeler Üzerine Bazı Gözlemler. İçinde: Oktar Türel (Ed.), Akdeniz’de Bir Ada: KKTC’nin Varoluş Öyküsü. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Tahsin, E. (2014). Kuzey Kıbrıs Özelinde Neoliberal Dönüşümün Boyutları, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 78-95.
 • Taşkın, D. (2011). Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), 289-298.
 • Tolon, M. (2001). Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye’deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması. Verimlilik Dergisi, 4, 63-88.
 • Tunay, K. B., & Silpar, A. M. (2006). Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-I. Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma Tebliğleri Serisi 2006-01.
 • Türk Bankası (2017). Tarihçe. (Erişim: 24.04.2017), https://www.turkishbank.net/tarihce/
 • Ünal, H. (2011). Bank Specific Determinants of Net Interest Margin and Profitability at Turkish Republic Of Northern Cyprus (TRNC) Banking Sector. Master of Science in Banking and Finance Thesis. TRNC: Near East University.
 • Yay, T., Yay, G.G., & Yılmaz E. (2001). Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2001-47, İstanbul, 2001.
 • Yeşilada, T., & Yalyalı, P. (2016). KKTC’de Bankacılık Sektöründe Şube ve Personel Sayisindaki Gelişmeler ile Veri Zarflama Analizi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Etkinlik Analizi Çalışması, Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 27-49.
 • Zeren, F., & Demirci, Ş. (2013). Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: 2001-2010 Veri Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 17-27.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4407-5720
Yazar: Demet Beton Kalmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: LEFKE AVRUPA UNIV
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4675-4436
Yazar: Mehmet Tamel
Kurum: Asbank Ltd

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon268586, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {207 - 218}, doi = {10.18506/anemon.268586}, title = {Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Beton Kalmaz, Demet and Tamel, Mehmet} }
APA Beton Kalmaz, D , Tamel, M . (2018). Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (2) , 207-218 . DOI: 10.18506/anemon.268586
MLA Beton Kalmaz, D , Tamel, M . "Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 207-218 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36488/268586>
Chicago Beton Kalmaz, D , Tamel, M . "Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 207-218
RIS TY - JOUR T1 - Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi AU - Demet Beton Kalmaz , Mehmet Tamel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.268586 DO - 10.18506/anemon.268586 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 218 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.268586 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.268586 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi %A Demet Beton Kalmaz , Mehmet Tamel %T Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.268586 %U 10.18506/anemon.268586
ISNAD Beton Kalmaz, Demet , Tamel, Mehmet . "Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 2 (Nisan 2018): 207-218 . https://doi.org/10.18506/anemon.268586
AMA Beton Kalmaz D , Tamel M . Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 207-218.
Vancouver Beton Kalmaz D , Tamel M . Hazine Bölümlerinin KKTC’deki Bankaların Karlılığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 218-207.