Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 225 - 234 2018-04-11

Waste Management and Recycling in Hospitality Businesses: A Case of İnönü University Kale Göl Hotel
Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği

Mustafa Deste [1] , Hulisi Binbaşıoğlu [2] , Mevlüt Türk [3]


In this study, qualitative research method was carried out to identify the processes of waste management and recycling in hospitality businesses and to determine the level of implementation of these criteria and the problems in a lodging operation within the frame of the Green Star criteria. As a result of this research, it has been found that the operator has significant deficiencies in the general management processes, but the attention of the ecological architects at the projecting stages and the advantages of the education have increased the level of meeting the criteria. Although it would bring significant investments to bring the level of meeting the criteria to the highest level with the operator, it is considered that it would provide important contributions both in terms of cost and customer satisfaction in medium and long term. Nevertheless, it has been determined that only a moderate increase in the level of meeting the criteria can be achieved with the adoption of changes in the management approach and an environmentalist perspective in the short term.   

Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde atık yönetimi ve geri dönüşüm ile ilgili süreçlerin tanımlanmasına ve Yeşil Yıldız kriterleri çerçevesinde bir konaklama işletmesinde bu kriterlerin gerçekleştirilme düzeylerinin ve sorunların belirlenmesine yönelik nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda işletmenin genel yönetim süreçlerinde önemli eksikliklerin olduğu buna karşın projelendirme aşamalarındaki ekolojik mimariye dikkat edilmesinin ve üniversiteye bağlı bir kamu kuruluşu olması dolayısıyla eğitim konusundaki avantajların işletmenin kriterleri karşılama düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. İşletmenin kriterleri karşılama düzeyini üst seviyelere çıkarması önemli yatırımları da beraberinde getirecek olsa da orta ve uzun vadede hem maliyet hem de müşteri memnuniyeti açısından önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bununla beraber kısa vadede sadece yönetim anlayışında yapılacak değişiklikler ve çevreci bir bakış açısının benimsenmesiyle kriterlerin karşılanma düzeyinde önemli bir artış sağlanabileceği belirlenmiştir.
 • Atay, L., & Dilek, S. E. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Ibis Otel Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 203-219.
 • Ateşoğlu, İ. (2011). Nitel Araştırmalar ve Nitel Verilerin Analizi, iç. Pazarlama Araştırması. (Ed. Ayşe Şahin & Burak Kartal), s. 403-418. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Ateşoğlu, İ., & Türker, A. (2010). Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı: Muğla İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 207-226.
 • Aykan, E., & Sevim, B. (2013). Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 93-113.
 • Bolis, I., Morioka, S. N., & Sznelwar, L. I. (2017). Review: Are We Making Decisions in A Sustainable Way? A Comprehensive Literature Review About Rationalities For Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 145, 310-322.
 • Borges, M. R., Eusébio, C., & Carvalho, N. (2014). Governance For Sustainable Tourism: A Review and Directions For Future Research. European Journal of Tourism Research, 7(1), 45-56.
 • Buckley, R. (2012). Sustainability Reporting and Certification in Tourism. Tourism Recreation Research, 37(1), 85-90.
 • Christian, M. (2017). Protecting tourism labor? Sustainable labels and private governance. GeoJournal, 82(4), 805-821.
 • Cömert, M., & Özata, E. (2016). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yeşil Yıldız Çevreye Duyarlılık Projesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 47(9), 1169-1178.
 • Doğancili, O.S., & Akbulut, B.A. (2015). Yeşil Yıldız Çevre Etiketine Sahip Otellerin Web Sitelerinde Yeşil Pazarlamayı Kullanmalarına İlişkin İçerik Analizi. 16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 12-13 Kasım 2015.
 • Dolmacı, N., & Bulgan, G. (2013). Turizm Etiği Kapsamında Çevresel Duyarlılık. Journal of Yasar University, 29(9), 4853-487.
 • Duglio, S., Ivanov, S., Magliano, F., & Ivanova, M. (2017). Motivation, Costs and Benefits of the Adoption of the European Ecolabel in the Tourism Sector: An Exploratory Study of Italian Accommodation Establishments. Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 61(1), 83-95.
 • Dziuba, R. (2016). Sustainable Development of Tourism – EU Ecolabel Standards Illustrated Using The Example of Poland. Comparative Economic Research, 19(2), 111-128.
 • European Commission (2017). Ecolabel. (Erişim. 30.04.2017), http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
 • Erdal, M., Görçün, Ö. F., Görçün, Ö., & Saygılı, M. S., (2010). Entegre Lojistik Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Font, X. (2002). Environmental Certification in Tourism and Hospitality Progress, Process and Prospects. Tourism Management, 23, 197-205.
 • Getob (2017). 25 Türk Oteli TUI’nin Çevreci Oteller Listesine Girdi. (Erişim: 30.04.2017), http://www.getob.org/?p=2762
 • Giritlioğlu, İ., & Güzel, M.O. (2015). Otel İşletmelerinde Yeşil Yıldız Uygulamaları Gaziantep ve Hatay Bölgesinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 40(8), 889-904.
 • Graci, S., & Dodds, R. (2015). Certification and Labeling, iç. The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability. (Ed. C. Michael Hall, Stefan Gössling & Daniel Scott), s. 200-208. London: Routledge.
 • Greenglobe (2017). Green Globe Certification. (Erişim: 30.04.2017), https://greenglobe.com/
 • Greenkey (2017). Green Key Global. (Erişim: 30.04.2017), http://www.greenkey.global/
 • Griffin, T., & DeLacey, T. (2002). Green Globe: Sustainability Accreditation For Tourism, iç. Sustainable Tourism: A Global Perspective. (Ed. Rob Harris, Tony Griffin & Peter Williams), s. 58-88. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Han, H., Hsu, L. T. J., Lee, J. S., & Sheu, C. (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographics, and eco-friendly intentions. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 345-355.
 • Karaman, H. (2015). Otellerin Kurumsal Çevre Politikalarının ve Mutfaklarında Çevreye Duyarlı Uygulamalarının Mutfak Personeli Aracılığıyla Belirlenmesi (Konya Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2014). Yeşil Yıldız Bilgi Broşürü. (Erişim: 30.04.2017), http://tuyup.turizm.gov. tr/Yayinlar/Yeşil%20Yıldız%20Bilgi%20Broşürü.pdf
 • Mesci, Z. (2014). Otellerin Çevreci Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Yeşil Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Örnek Olay Çalışması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(1), 90-102.
 • Middleton, V.T.C., & Hawkins, R. (1998). Sustainable tourism: A marketing perspective. Oxford: Butterworth-Heinamann.
 • Özer, L., Kement, Ü., & Gültekin, B. (2015). Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), 59-85.
 • Özgen, I. (2005). Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi ve İber Otel Sarıgerme Park Örneği. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Paraskevas, A. (2001). Exploring hotel internal service chains: a theoretical approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(5), 251-258.
 • Peri, G., & Rizzo, G. (2012). The Overall Classification of Residential Buildings: Possible Role of Tourist EU Ecolabel Award Scheme. Building and Environment, 56, 151-161.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mustafa Deste
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hulisi Binbaşıoğlu
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mevlüt Türk
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon309791, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {225 - 234}, doi = {10.18506/anemon.309791}, title = {Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği}, key = {cite}, author = {Deste, Mustafa and Binbaşıoğlu, Hulisi and Türk, Mevlüt} }
APA Deste, M , Binbaşıoğlu, H , Türk, M . (2018). Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (2) , 225-234 . DOI: 10.18506/anemon.309791
MLA Deste, M , Binbaşıoğlu, H , Türk, M . "Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 225-234 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36488/309791>
Chicago Deste, M , Binbaşıoğlu, H , Türk, M . "Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 225-234
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği AU - Mustafa Deste , Hulisi Binbaşıoğlu , Mevlüt Türk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.309791 DO - 10.18506/anemon.309791 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 234 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.309791 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.309791 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği %A Mustafa Deste , Hulisi Binbaşıoğlu , Mevlüt Türk %T Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.309791 %U 10.18506/anemon.309791
ISNAD Deste, Mustafa , Binbaşıoğlu, Hulisi , Türk, Mevlüt . "Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 2 (Nisan 2018): 225-234 . https://doi.org/10.18506/anemon.309791
AMA Deste M , Binbaşıoğlu H , Türk M . Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 225-234.
Vancouver Deste M , Binbaşıoğlu H , Türk M . Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 234-225.