Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 257 - 268 2018-04-11

Impacts of Professional Life of Women Working in Public Sector on Their Families
Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri

Adem Palabıyık [1]


The subject of this study is the impacts of professional life of women working in public sector on their families. First of all, the concept family was defined, its functions were explained and the changing family structure was defined. Factors which affected the family structure change, their results and the changes of the duties of a family were analyzed. Mentioning the changing position of the woman, explaining the history of her entering professional life and her working in public sector, which is the backbone of this study, the problems she faces in professional life and the duties she takes over in family were told about. Besides, harmonization of professional-family life of the woman suffering from role conflict between these two lives was handled and solutions towards this were suggested. In this respect, through the SPSS 17 analysis of the 33 question survey prepared to determine impacts of professional life of women working in public sector, results were given in tables, evaluated and interpreted.   

Bu araştırmanın konusu, kamu sektöründe çalışan kadının çalışma hayatının aile üzerindeki etkilerinden oluşmaktadır. Öncelikle aileyi tanımlayıp özellikleri ve fonksiyonlarını belirterek, değişen aile yapısı tanımlanmıştır. Aile yapısının değişimini etkileyen faktörleri ve bunların ortaya çıkardığı sonuçlarla beraber ailenin görevlerindeki değişim irdelenmiştir. Kadının değişen konumunu ve iş hayatına girişinin tarihçesini açıklayarak çalışmanın bel kemiği olan kamu sektöründe kadının çalışmasına işaret ederek, kadının bu çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara ve çalışma yaşamındaki kadının aile içinde üstlendiği görevlere yer verilmiştir.  Ayrıca iş-aile yaşamı arasında rol çatışması yaşayan kadının iş-aile hayatının uyumlaştırması konusuna yer verilmiş ve buna yönelik çözüm önerileri belirlenmiştir. Böylece kamu sektöründe çalışan kadının çalışma hayatının aile üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik hazırlanmış 33 sorudan oluşan anketin SPSS.17 veri analizi yöntemi ile bulunan sonuçlar tablolar halinde gösterilerek, değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
 • Adak, N. (2012). Değişen Toplumda Değişen Aile. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Agresti, A. (2002). Categorical data analysis. John Wiley - Sons, New York.
 • Aksoy, A., & Şahin, M. (2005). Çalışan Kadınların İşyerindeki Sorunları: Erzurum Alışveriş Merkezlerinde Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(4), 282-300.
 • Alp, A. (2007). Yeni Çalışma Biçimleri ve Değişen Aile Yapısı Bağlamında Çalışan Kadın. Yüksek Lisans Projesi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Arık, İ. A. (1992). Psikolojide Bilimsel Yöntem. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Aslantürk, Z., & Amman, M. T. (2001). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Atım, R. (2013). Küreselleşen Çalışma Hayatında Türkiye’de Kadın İstihdamını Artırmaya Yönelik Politikalar. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2004). Çalışanların İş Güvencesi ve Genel İş Davranışları İlişkisi: Bir Alan Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 35-59.
 • Barret, M. (1980). Women’s Opression Today. London: Verso.
 • Başaran, Y. K. (2017). Sosyal Bilimlerde Örneklem Kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (5)47, 480-495.
 • Bilgin, B. (2012). Çalışma Yaşamında Kadın ve Yasal Düzenlemeler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 99, 312-315.
 • Bingöl, O. (2014) Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(Özel Sayı 1), 108-114.
 • Bircan, H., Karagöz, Y., & Kasapoğlu, Y. (2003). Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simülasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 69-79.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Can, İ. (2013a). Ailenin Tarihsel Gelişimi: Dünü Bugünü Yarını. İçinde: Sistematik Aile Sosyolojisi, Mustafa Aydın (edt). (s.65-91). Konya: Çizgi Yayınları.
 • Can, İ. (2013b). Tarih, Toplum ve Kültür Bağlamında Aile ve Kadın. İçinde: Sistematik Aile Sosyolojisi, Mustafa Aydın (edt). (s.215-248). Konya: Çizgi Yayınları.
 • Can, İ. (2014). Moderniteden Postmoderniteye Ailenin Ontolojisi Ya Da Modern Çekirdek Aile Çerezleşiyor Mu?. İçinde: Aile Sosyolojisi Yazıları, Mustafa Aydın (edt). (s.51-81). İstanbul: Açılım Yayınları.
 • Çakınberk, A. K. (2011). İş’te Kadın Olmak. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çam, Z., Çavdar, D., Seydooğulları, S., & Çok, F. (2012). Ahlak gelişimine klasik ve yeni kuramsal yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1211-1225.
 • Doruk, N. Ç. (2008). Organizasyonlarda İş-Aile Ve Aile Çatışmasının Bireylerin Performansları Üzerindeki Etkileri İş ve Yaşam Tatmini Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Erkal, M. E. (2011). Sosyoloji. İstanbul: Der Yayınları.
 • Eyce, B. (2000) Tarihten Günümüze Türk Ailesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 4, 223-243.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınlar.
 • Gökdeniz, İ., & Merdan, E. (2016) Meslek Seçimi ile İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 111-121.
 • Gültekin, G. (2013). Kamu Hizmet Sektöründe Çalışan Memnuniyeti: Yalova Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Yalova: Yalova Üniversitesi.
 • Gündüz, H. Ç., Tarhan, S., & Kılıç, Z. (2015) Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 21-33.
 • Güner, A. (2008). Üniversitede Çalışan Kadınların Kadının Çalışma Yaşamındaki Sorunlarına Yönelik Algıları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Günindi, Y., & Giren S. Y. (2011). Aile Kavramının Değişim Süreci ve Okul Öncesi Dönemde Ailenin Önemi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 349-361.
 • Hıdıroğlu, S. (2006). Sağlık İş Kolunda Çalışan Kadınların Çalışma Yaşamı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • İnce, M. (2010). Kadın İstihdamı ve Kadın İşgücüne Olan Talep: Türkiye Örneği. Doktora Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Kahraman, L. (2014). İranlı Kadınların Toplumsal ve Siyasal Profili. Journal of Sociological Research, 17(2), 72-120.
 • Kaptan, S. (1981). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Rehber Dağıtım.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kayadibi, F. (2003). Kadın Eğitiminin Önemi ve Kalkınmadaki Rolü. İstanbul Journal Of Sociological Studies, 28, 19-31.
 • Kocacık, F., & Gökkaya, B. (2005). Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (6)1, 195-219.
 • Koyuncu, A. A. (2013) Aile Araştırmaları Metodolojisi: Yaklaşımlar ve Yöntemler. İçinde: Sistematik Aile Sosyolojisi, Mustafa Aydın (edt). (s.41-64). Konya: Çizgi Yayınları.
 • Küçük, M. (2015). Çalışma Hayatında Kadınlar ve Karşılaştıkları Sorunlar: Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Emekçi Kadınlara İlişkin Bir Araştırma. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-17.
 • Lale, İ. M. (2004). Türk Aile Düzeni ve Aile İçi İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Mocionis, J. J. (2012). Sosyoloji. Vildan Akan (Edt.). İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Orçan, M., & Kar, M. (2008) Türkiye'de Erken Yaşta Yapılan Evlilikler ve Risk Algısı: Bismil Örneği. Aile ve Toplum, 14(14), 97-111.
 • Önel, N. (2006). İş-Aile Çatışmasının Çalışan Kadının Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özek, M. (2011). Çalışan Annelerin İş Stresiyle Başa Çıkma Becerisi İle Tükenmişlik Düzeylerinin Aile Değerlendirmesine ve Çocuklarının Davranışlarına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Özer, M., & Biçerli, K. (2003) Türkiye’de Kadın İş Gücünün Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 55-86.
 • Seçer, H. Ş. (2007). Mesleki Yaşam Modelinin Oluşturulması ve Mesleki Analizlerde Kullanımı. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Stahmann, R. F. (2000). Premarital Counselling: A Focus for Family Therapy. Journal of Family Therapy, 22, 104- 116.
 • Susam, R. T. (2013). Özel Sektörde Çalışan Kadınların Sorunları: Erzurum İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Süzer, F., & Yıldız, A. (2005). Evlenmek Üzere Olan Çiftlerin Kaygı Durumu ve Danışmanlık Gereksinimi. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 1(2), 24-33.
 • Şenol, Ş. (2012). Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şentürk, F. (2016). Türkiye İçin Bir Aile Sigortası Model Önerisi. Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Sosyal Güvence Dergisi, 5(9), 102-139.
 • Tarhan, Ö. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Politik Okuryazarlığa İlişkin Görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 649-669.
 • Tatlı, H., & Koç, B. (2017). Çalışan Kadın Bakış Açısıyla Kadınların İş ve Aile Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Hakkında Bir Uygulama. İktisadiyat, 1(1), 145-170.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, E., & Canatan, K. (2011). Aile Sosyolojisi: Dünyada ve Türkiye’ de Aile Politikaları. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Yılmaz, A., Bozkurt, Y., & İzci, F. (2008). Kamu örgütlerinde çalışan kadın işgörenlerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 89-114.
 • Yumuş, A. (2009). Kamu Sektöründe Çalışan Kadın İşgücü Profili Üzerine Bir Alan Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9209-9313
Yazar: Adem Palabıyık (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon395783, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {257 - 268}, doi = {10.18506/anemon.395783}, title = {Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri}, key = {cite}, author = {Palabıyık, Adem} }
APA Palabıyık, A . (2018). Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (2) , 257-268 . DOI: 10.18506/anemon.395783
MLA Palabıyık, A . "Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 257-268 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36488/395783>
Chicago Palabıyık, A . "Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 257-268
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri AU - Adem Palabıyık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.395783 DO - 10.18506/anemon.395783 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 268 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.395783 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.395783 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri %A Adem Palabıyık %T Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.395783 %U 10.18506/anemon.395783
ISNAD Palabıyık, Adem . "Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 2 (Nisan 2018): 257-268 . https://doi.org/10.18506/anemon.395783
AMA Palabıyık A . Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 257-268.
Vancouver Palabıyık A . Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 268-257.