Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 413 - 420 2018-04-11

Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri
Views of Seventh Grade Students about Work Sheets based on the Moral Dilemma Technique: The value of Respect for Diversity

Emine YALMAN [1] , Vedat AKTEPE [2] , Abdülkadir UZUNÖZ [3]


Bu araştırmada ahlaki ikilem tekniğine dayalı hazırlanan farklılıklara saygı değeri çalışma yaprağındaki sorulara verilen öğrenci cevaplarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bütüncül tek durum deseni ile yürütülmüştür. Araştırma grubunu Nevşehir merkezindeki bir devlet okulunun yedinci sınıfında öğrenim gören yirmi yedi öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan farklılıklara saygı çalışma yaprağı kullanılmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularının iç tutarlığı ve geçerliğini artırmak amacıyla, her bir temanın altında öğrenci görüşlerini yansıtan doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Öğrencilerin ahlaki muhakeme sürecinde en etkili faktör olumlu iletişim kurmak olurken, etkisi olan diğer önemli faktörler de empati kurmak ve saygılı olmak olarak belirlenmiştir.

It is aimed to determine the student responses to questions about The Value of Respect for Diversity in a worksheet that is based on the moral dilemma technique. The research is a qualitative study and case study method is used, and it has been carried out with a holistic single case design. The research group consists of twenty seven students studying in the seventh grade of a public school in central Nevşehir. As data collection tool, worksheets based on the value of Respect for Diversity prepared by the researchers were used. Content analysis was performed on the data obtained. In order to increase the internal reliability and validity of the findings of the study, the students' opinions were given by making direct citations. The most effective factor in their moral reasoning process was positive communication while other important factors were empathy and respect.  

 • Aktepe, V., & Tahiroğlu, M. (2016). Değerler Eğitimi Yaklaşımları ve Etkinlik Örnekleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 361-384.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin Değer Algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144.
 • Aydın, M. Z. (2010). Okulda Değerler Eğitimi. Eğitime Bakış Dergisi, 6(18), 16-19.
 • Baysal, N. Z., & Saman, O. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri ile Değerler Üzerine Bir Çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (34), 056-069.
 • Bilgin, N. (1995). Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Brimi, H. (2008). Academic Instructors or Moral Guides? Moral Education in America and Teacher’s Dilemma. The Clearing House, 82(3), 125-130.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Candan, D., & Ergen, G. (2014). 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Temel Evrensel Değerleri İçermesi Bakımından İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 134-161
 • Cevizci, A. (2002). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Çelikkaya, T., & Demirtaş, Ç. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 415-427.
 • Çelikkaya, T., & Filoğlu, S. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değere ve Değer Eğitimine İlişkin Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1541-1556.
 • Demircioğlu, İ. H., & Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin Oluşturulması Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69–88.
 • Demirel, Ö. (2007). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Doğanay, A. (2009). Değerler Eğitimi. İçinde: C. Öztürk (Der). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ekşi, H., & Katılmış, A. (2016). Uygulama Örnekleriyle Değerler Eğitimi. Ankara.
 • Gardiner, H. W., & Gander, M. J. (2015). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: İmge yayınları.
 • Gooding, T. F. (2004). Character Education: Perceptions of Social Skills Acquisition in Two Elementary Schools. Doktorate Thesis. USA: Arizona State University.
 • Hökelekli, H. (2011). Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Kale, N. (2009). Felsefiyat. Ankara: Pegem Akademi.
 • Köylü, M. (2016). Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi. İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Kuçuradi, İ. (1971). İnsan ve Değeri. İstanbul: Yankı Yayınları.
 • Kuşdil, M. E., & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Mehmetoğlu, A. U. (2006). Gençlik, Değerler ve Din. İçinde: Y. Mehmetoğlu & A. U. Mehmetoğlu (Ed.), Küreselleşme Ahlak ve Değerler. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book (Second Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Tahiroğlu, M. (2012). Değerler Eğitiminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Trafik Kurallarına Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 123 -136.
 • Tay, B., Durmaz, F. Z., & Şanal, M. (2013). Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 67-93.
 • TDK (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tepe, H. (2002). Değerler ve Değerler Bilgisi. Ş. Yalçın (Der.) Bilgi ve Değer, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Tillman, D. (2000). 8–14 Yaş Grubu Öğrencileri İçin Yaşayan Değer Eğitimi Etkinlikleri, (Çev. Edit. Vedat Aktepe). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Toku, N. (2003). Değerlerin Dilemması: Sübjektiflik ve Objektiflik. İçinde: Ş. Yalçın (Ed.), Bilgi ve Değer Sempozyum Bildirileri. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2016). Değerler Eğitimi (4.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uysal, F. (2008). Karakter Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Ülken, H. Z. (2001). Bilgi ve Değer (2.baskı). İstanbul: Ülken Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, A. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim Öğrenci Velilerinin Okullarda Kazandırılmasını Arzuladığı Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 207-223.
 • Yiğittir, S., & Öcal, A.(2010). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 407-416.
 • Yüksel, S. (2005). Kohlberg ve Ahlak Eğitiminde Örtük Program: Yeni İlköğretim Programlarında Yer Alan Ahlaki Değerleri Kazandırmak İçin Bir Açılım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 307-338.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3337-0449
Yazar: Emine YALMAN
Kurum: İstiklal Ortaokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5259-9340
Yazar: Vedat AKTEPE (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Abdülkadir UZUNÖZ
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon353566, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {413 - 420}, doi = {10.18506/anemon.353566}, title = {Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri}, key = {cite}, author = {YALMAN, Emine and AKTEPE, Vedat and UZUNÖZ, Abdülkadir} }
APA YALMAN, E , AKTEPE, V , UZUNÖZ, A . (2018). Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (3) , 413-420 . DOI: 10.18506/anemon.353566
MLA YALMAN, E , AKTEPE, V , UZUNÖZ, A . "Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 413-420 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36489/353566>
Chicago YALMAN, E , AKTEPE, V , UZUNÖZ, A . "Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 413-420
RIS TY - JOUR T1 - Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri AU - Emine YALMAN , Vedat AKTEPE , Abdülkadir UZUNÖZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.353566 DO - 10.18506/anemon.353566 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 420 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.353566 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.353566 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri %A Emine YALMAN , Vedat AKTEPE , Abdülkadir UZUNÖZ %T Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.353566 %U 10.18506/anemon.353566
ISNAD YALMAN, Emine , AKTEPE, Vedat , UZUNÖZ, Abdülkadir . "Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 3 (Nisan 2018): 413-420 . https://doi.org/10.18506/anemon.353566
AMA YALMAN E , AKTEPE V , UZUNÖZ A . Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 413-420.
Vancouver YALMAN E , AKTEPE V , UZUNÖZ A . Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 420-413.