Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 405 - 411 2018-04-11

Examining the Lawsuit News Related to Education in Daily Newspapers
Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi

Faruk LEVENT [1] , Semih ÇAYAK [2]


In Turkish educational system which provides services to masses of people, there can be disputes or unwanted conditions stemming either from service providers or recipients. When these disputes cannot be resolved, they are referred to the law system as a requisite of living in a state of law and the rights of an individual or an institution are defended through lawsuits. The purpose of this study is to examine the lawsuit news related to education in daily newspapers. Document analysis which is one of the qualitative research methods was used in the study. In the study, the lawsuit news published related to education between 01 January 2010 and 31 December 2014 in the first three of the most widely sold and read newspapers in Turkey were evaluated by content analysis method. Results were presented under three themes: the lawsuits regarding institutions, the lawsuits regarding individuals and the lawsuits regarding practices. The results of the study shows that the daily newspapers need to be more sensitive about children’s rights and the reputation of the teaching profession while publishing the lawsuit news related to education.   

Geniş bir kitleye hizmet sunan eğitim sistemi içerisinde gerek hizmet sunanlardan gerekse hizmet alanlardan kaynaklanan bir takım anlaşmazlıklar ya da istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu anlaşmazlıklar çözülemeyince bir hukuk devleti olmanın gereği olarak hukuka başvurulmaktadır ve kişiler ya da kurumlar haklarını dava yoluyla aramaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı günlük gazetelerde yayınlanmış olan eğitimle ilgili dava haberlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’de en çok satılan ve okunan üç gazetede 01 Ocak 2010 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yayınlanan eğitimle ilgili dava haberleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Eğitimle ilgili dava haberleri yapılan içerik analizi neticesinde; kurumları konu alan dava haberleri, bireyleri konu alan dava haberleri ve yapılan uygulamaları konu alan dava haberleri olmak üzere üç tema altında toplanmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda günlük gazetelerin eğitimle ilgili dava haberlerinin aktarılmasında çocuk haklarına ve öğretmenlik mesleğinin itibarına yönelik daha dikkatli ve hassas davranması gerektiği söylenebilir.
 • Akdoğan, Y. (1994). Temel özellikleri açısından gazete-televizyon etkileşimi ve gazete-televizyon etkileşimini yansıtan uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması, Ankara: PegemA Yayınları.
 • Avcı, A. (2011). Çocuk haklarının medya boyutu-sözleşmeler ve yasal düzenlemeler. İçinde: Çocuk hakları ve medya el kitabı, (ss. 89-105). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Ayvaz, Ö., Tümerdem, Y., Özel, S., Önal, E., & Erdoğan, A. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinde kazalar. İçinde: 8. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, (ss.79-80), Sivas.
 • Bayram, F. (2008). Gazete okurlarının okuma motivasyonları ve doyumları üzerine bir kullanımlar ve doyumlar araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 8(1), 321-336.
 • Bursalıoğlu, Z. (1998). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Action research, Research Methods in Education, 5, 226-244.
 • Dilber, F. (2014). Kitle iletişim araçları ve suç olgusu. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(Özel Sayı 1), 60-66,
 • Dilmaç, B. (2004). “Sınıfta etkili iletişim”. İçinde: Sınıf yönetimi, (Ed: Musa Gürsel, Hakan Sarı & Bülent Dilmaç). Konya: Eğitim Yayıncılık.
 • Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 7(1), 63-74.
 • Erdoğan, İ. (2002). Eğitimde yeni yönelimler. İçinde: Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (Ed. Ö. Demirel & Z. Kaya). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ertürk, Y. D. (2011). Çocukluk çağı gelişim dönemlerine göre medya kullanımı. İçinde: Çocuk hakları ve medya el kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Gencel Bek, M. (2011). Medyada çocuk hakları ve etik ilkeler. İçinde: Çocuk hakları ve medya el kitabı, (Haz. Mustafa Ruhi Şirin). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Gökçe, O. (1998). İletişim bilimine giriş: insanlar arası ilişkilerin sosyolojik bir analizi. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Gören, Z. (2012). Çocukların temel haklarının anayasal garantisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(22), 45-105.
 • Gullatt, D. E., & Tollett, J. R. (1997). Educational law: A requisite course for preservice and inservice teacher education programs. Journal of Teacher Education, 48(2), 129-135.
 • İlbuğa, E. U. (2010). Medya pedagojisi öğretmen eğitiminde. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(38), 65-74.
 • Kara, T. (2011). Görsel medyanın aile bireyleri üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma. TÜİK Uzmanlık Tezi. Manisa: Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Kaziaj, E. (2016) ‘The adult gaze’: Exploring the representation of children in television news in Albania. Journal of Children and Media, 10(4), 395-412.
 • Keane, J. (2010). Medya ve demokrasi. (H. Şahin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kuş, Z., Karatekin, K., Öztürk, D., & Elvan, Ö. (2016). When the child gets in the news? A case study on the national written media in Turkey, Educational Media International, 53(2), 118-138.
 • Lansdown, G., & Karkara, R. (2006). The view of children rights. Lancet, 367, 690-692.
 • Levent, F. (2011). Üstün yetenekli çocukların hakları. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Levent, F. (2013). Günlük gazetelerde üstün yetenekli çocuklara yönelik haberlerin incelenmesi. İçinde: 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı/1, (ss.321-334). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Livingstone, S., & Bulger, M. E. (2013). A global agenda for children’s rights in the digital age. Italy: UNICEF Office of Research. (Erişim: 10.12.2017), http://eprints.lse.ac.uk/54276/1/livingstone_global_agenda_childrens_digital_2014_author.pdf
 • Mercin, L. (2010). 1992’den günümüze yaz olimpiyat oyunları afişlerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2(4), 1-15.
 • Okçu, D. (2007). Eğitim hakkı ve tarihsel gelişimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4(1), 45-59.
 • Özden, Y. (2005). Eğitim ve okul yöneticiliği. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Pavlik, J. V. (2013). Yeni medya ve gazetecilik. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Rivers, W. L. (1982). The other government: power and the Washington media. New York: Universe Books.
 • Savaş, G. (2006). Kitle iletişim araçlarına eleştirel bir yaklaşım. International Journal of Human Sciences, 1(1), 1-5.
 • Şirin, M. R., Oktay, N., & Altun, A. (2013). I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı (2017). Okul Servis Araçları Yönetmeliği. (Erişim: 10.01.2018), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025-2.htm
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2007). Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği. (Erişim: 10.12.2017), http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26627_0.html
 • Turam, E. (1994). Medyanın siyasi hayata etkileri. İstanbul: İrfan Yayıncılık.
 • UNICEF (2007). Çocuk hakları ve gazetecilik uygulamaları: hak temelli perspektif. Dublin: UNICEF Dublin Teknoloji Enstitüsü. (Erişim: 10.12.2017), http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Cocuk%20Haklari%20ve%20Gazetecilik.pdf
 • UNICEF (2012). Children’s rights and business principles. (Erişim: 10.12.2017), https://www.unicef.org/ indonesia/CHILD_RIGHTS_AND_BUSINESS_PRINCIPLES.pdf
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. (1996). Kütüphanecilikte halkla ilişkiler ve kitle iletişim araçları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Faruk LEVENT (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Semih ÇAYAK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon366710, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {405 - 411}, doi = {10.18506/anemon.366710}, title = {Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {LEVENT, Faruk and ÇAYAK, Semih} }
APA LEVENT, F , ÇAYAK, S . (2018). Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (3) , 405-411 . DOI: 10.18506/anemon.366710
MLA LEVENT, F , ÇAYAK, S . "Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 405-411 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36489/366710>
Chicago LEVENT, F , ÇAYAK, S . "Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 405-411
RIS TY - JOUR T1 - Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi AU - Faruk LEVENT , Semih ÇAYAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.366710 DO - 10.18506/anemon.366710 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 411 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.366710 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.366710 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi %A Faruk LEVENT , Semih ÇAYAK %T Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.366710 %U 10.18506/anemon.366710
ISNAD LEVENT, Faruk , ÇAYAK, Semih . "Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 3 (Nisan 2018): 405-411 . https://doi.org/10.18506/anemon.366710
AMA LEVENT F , ÇAYAK S . Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 405-411.
Vancouver LEVENT F , ÇAYAK S . Günlük Gazetelerde Yayınlanan Eğitimle İlgili Dava Haberlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 411-405.