Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 559 - 567 2018-04-12

İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama
The Relationship between the Success Marks and the Attitudes towards the Course of Cost Accounting of Students of FEAS: An Application in Ağrı Ibrahim Çeçen University

Fatma TEMELLİ [1] , Ömer ÇINAR [2]


Bu çalışmanın amacı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi dersine yönelik tutumları ile Maliyet Muhasebesi başarı puanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Maliyet Muhasebesi dersini alan 126 öğrenci oluşturmaktadır. Maliyet Muhasebesi başarılarını tespit etmek amacıyla, oluşturulan başarı testinden elde edilen öğrencilerin notları alınmıştır. Bu çalışmada 30 maddeden oluşan tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, Anova, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır.

The purpose of this study is to show the relationship between the attitudes of the students to the course of Cost Accounting and the achievement scores of Cost Accounting of students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences. The sample of the study consists of 126 students who took the course of Cost Accounting in Agri Ibrahim Cecen University Faculty of Economics and Administrative Sciences in 2016-2017 academic year. In order to determine the cost accounting achievements, the grades of the students obtained from the success test were taken. In the study, attitude scale consisting of 30 items was used. In the analysis of the data, t-test, ANOVA, correlation and regression analysis were used. The statistical significance level was given as 0.05. The SPSS 21.0 program was used in the variable analysis.   

 • Abdioğlu, H. (2016). Uygulamalı Genel Muhasebe, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Adıgüzel, O. C. Ve Özüdoğru, F. (2013), “Üniversitelerde Ortak Zorunlu Yabancı Dil I Dersine Yönelik Bir Akademik Başarı Testinin Geliştirilmesi”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-11.
 • Aiken, L.R. (1970), “Attitudes Towards Mathematics”. Review Of Educational Research. 40 (4), 551-556.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi.
 • Aşkar, P.(1986). “Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert-Tipi Bir Ölçeği Geliştirilmesi”. Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.
 • Avcı, E., Coşkuntuncel, O. ve İnandı, Y. (2011). “Ortaöğretim On İkinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 50-58.
 • Başaran, İ. E. (1975), Eğitim Psikolojisi, Güneş Matbaacılık.
 • Bohner, G., & Wänke, M. (2002). Attitudes and Attitude Change. Hove, UK: Psychology Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayınları.
 • Cesur, Ç. (2009). An assessment of the validity of the standardized achievement test administered at Çanakkale Onsekiz Mart University. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Cüceloğlu, D. (1992), İnsan ve Davranış Psikolojisinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi.
 • Çakan, M. (2003), “Geniş Ölçekli Başarı Testlerinin Eğitimindeki Yeri ve Önemi”. Eğitim Ve Bilim, 28 (128), 19-26.
 • Çelik, M. ve Serinkan, C. (2011), “Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13 (3), 289-321.
 • Demir, S.B. ve Akengin, H. (2010). “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, E-İnternational Journal Of Educational Research, Issue: 1, Volume: 1, 26-40.
 • Ekici, G. (2002), “Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, 62-66.
 • Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). “İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları İle Matematik Başarı Puanları Arasındaki İlişki”, Cypriot Journal Of Educational Sciences, 2(1), 43-57.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). “Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Gültekin, S. (2012). Testlerde Kullanılacak Madde Türleri, Hazırlama İlkeleri Ve Puanlaması. R. Nükhet Çıkrıkçı (Ed.). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme İçinde (S. 169-246). Ankara: Elhan Kitabevi.
 • Güriş, S. ve Astar, M.(2015), Bilimsel Araştırmalarda Spss İle İstatistik, Der Yayınları.
 • Kalaycı, Ş. vd. (2010), Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım.
 • Karakaya, M. (2014), Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi.
 • Kazazoğlu, S. (2013), “Türkçe ve İngilizce Derslerine Yönelik Tutumun Akademik Başarıya Etkisi”, Eğitim Ve Bilim, 38(170), 294-307.
 • Lazol, İ. (2016), Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi, Ekin Yayınevi.
 • Özdemir, Y.A.; Şahin Tekin, S.T. ve Esin, A.A. (2015), Çözümlü Örneklerle Örnekleme Yöntemlerine Giriş, Seçkin Yayınları.
 • Peker, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). “Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişki”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 157-166.
 • Roberts, D.M. ve Saxe, J.E. (1982), “Validity Of A Statistics Attitude Survey: A Follow-Up Study”, Educational And Psychological Measurement”, 42, 907-912.
 • Roberts, D.M.; Bilderback, E.W. (1980), “Reliability And Validity Of Statistics Attitude Survey”. Educational And Psychological Measurement”, 40 (1), 235-238.
 • Roberts, D.M. ve Reese, C.M. (1987), “A Comparison Of Two Scales Measuring Attitudes Toward Statistics”, Educational And Psychological Measurement, 47, 759-764.
 • Tay, B. ve Akyürek Tay, B. (2006), “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumun Başarıya Etkisi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 55-72.
 • Tekindal, S.(1988), Okula İlişkin Tutum İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki, Çağdaş Eğitim.
 • Temizkan, M. (2008). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 481-486. Topçu, S. (1998).Tutumlar. Davranış Bilimlerine Giriş, Özkalp, E. (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Uzun, N. ve Sağlam, N. (2006). “Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme Ve Geçerliliği”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.
 • Yamane, T. (1973), Statistics: An Introductory Analysis, Harper & Row.
 • Yaşar, M. (2014), “İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:36 (Temmuz 2014/Iı), 59-75.
 • Yetim, H.(2002), “İlköğretim Öğrencilerinin Matematik ve Türkçe Derslerindeki Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma”. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yetim, H.(2006), “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik ve Türkçe Derslerine Yönelik Tutumları İle Bu Derslerdeki Başarıları Arasındaki İlişki”. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Zaif, F. ve Karapınar, A. (2002). “Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 3, 111-134.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ağustos 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7436-5289
Yazar: Fatma TEMELLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ömer ÇINAR
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon339197, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {559 - 567}, doi = {10.18506/anemon.339197}, title = {İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {TEMELLİ, Fatma and ÇINAR, Ömer} }
APA TEMELLİ, F , ÇINAR, Ö . (2018). İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (4) , 559-567 . DOI: 10.18506/anemon.339197
MLA TEMELLİ, F , ÇINAR, Ö . "İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 559-567 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36490/339197>
Chicago TEMELLİ, F , ÇINAR, Ö . "İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 559-567
RIS TY - JOUR T1 - İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama AU - Fatma TEMELLİ , Ömer ÇINAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.339197 DO - 10.18506/anemon.339197 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 559 EP - 567 VL - 6 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.339197 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.339197 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama %A Fatma TEMELLİ , Ömer ÇINAR %T İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.339197 %U 10.18506/anemon.339197
ISNAD TEMELLİ, Fatma , ÇINAR, Ömer . "İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 4 (Nisan 2018): 559-567 . https://doi.org/10.18506/anemon.339197
AMA TEMELLİ F , ÇINAR Ö . İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 559-567.
Vancouver TEMELLİ F , ÇINAR Ö . İİBF Öğrencilerinin Maliyet Muhasebesi Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 567-559.