Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 569 - 578 2018-04-12

A Conceptual Perspective for the Influence of Social Media on University Students’ Buying Behaviors
Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış

Seda YILDIRIM [1] , Mert KALENDER [2]


Increasing usage of social media and greater preference, especially by young masses, has increased the importance of researches in this area. In our country, social media is mostly used by young people, and the attention of businesses and brands has turned to social media tools. In this point, the aim of the study is to examine and investigate the influence of social media on the buying behaviours of university students in a conceptual framework. In accordance with this aim, recent studies, reports and some academic works in Turkey were used and then some basic findings and results were concluded. The most important limitation of this study is the use of the screening model and the utilization of only Turkish literature.   

Sosyal medya kullanımının gittikçe yaygınlaşması ve özellikle genç kitleler tarafından daha çok tercih edilmesi, bu alanda yapılan çalışmaların önemini arttırmıştır. Ülkemizde de sosyal medya gençler tarafından sıklıkla kullanılmakta olup, işletmelerin ve markaların dikkatleri sosyal medya araçlarına yönelmiştir. Bu noktada, çalışmanın amacı sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin satın alma davranışlarına etkisini kavramsal bir çerçevede incelemek ve araştırmaktır. Amaç doğrultusunda, Türkiye’de yapılan son araştırmalardan, raporlardan ve çeşitli akademik çalışmalardan yararlanılmış, bazı temel bulgular ve sonuçlara elde edilerek,  yorumlanmıştır. Bu çalışmanın en önemli kısıtı, tarama modelinin kullanılması ve sadece Türk literatüründen yararlanılmasıdır.
 • Akar E. (2011). Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Web’te Pazarlama Stratejileri, Efil Yayınevi, Çankaya/Ankara.
 • Akkaya, D. T. (2013). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılarının Tutum,Davranış Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Aksoy, R. (2006). İnternet Ortamında Pazarlama. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Aktaş, C. (2007). İnternet’in Gazeteciliğine Getirdiği Yenilikler. Selçuk İletişim, 5(1), http://dergipark.gov.tr/download/article-file/177921
 • Aydede, C. (2006). Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Başhan, F. 2011.İnternetin Çeşitli Yönleriyle Türk Toplumunca Benimsenmesi: Karaman Örneği. Karaman Oğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YL. Tezi. Karaman
 • Baycan, P. (2017). Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series. Tartışma Metinleri.
 • Beceren, Ö. (1997). İnternete Genel Bir Bakış Ve İnternette Web Sayfası Açan Türk Firmalarının Web Sayfası Açma Ve İnterneti Kullanma Maksatlarının Tespitine Yönelik Bir Pilot Araştırma. TC İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Bostancı, M (2010). Sosyal Medyanın Gelişim Ve İletişim Fakültesinde Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklar.ı Erciyes Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü. YL Tezi Mayıs Kayseri
 • Bozkurt, İ. (2006). İletişim Odaklı Pazarlama. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri
 • Çağlıyan, V., Işıklar, Z.E. & Hassan, S.A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi: Selçuk Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi,11. 43-56.
 • Çelik, M. (2013). Hızlı Tüketim Ürünlerinde Sosyal Medya Kullanımı İle Marka Konumlandırılması İstanbul Şehir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)Bitirme Projesi. Ağustos.
 • Çetin, O.I. & Kumkale, İ. (2016). Sosyal Medya Kullanım Düzeyi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Faydacı Motivasyonun Aracı Etkisi. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. 2016: 02 (04). 90-101.
 • Dal, N.E. & Dal, V. (2014). Kişilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıkları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(11), 2014 Güz, 144-162.
 • Dilmen, N.E. (2009). Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 12, 113-122.
 • Dilmen, N.E. & Öğüt, S. (2010). Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları. http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Ogut-Dilmen-Sosyalle%C5%9Fmenin-Yeni-Y%C3%BCz%C3%BC-Sosyal-Payla%C5%9F%C4%B1m-A%C4%9Flar%C4%B1.pdf
 • Durmuş, B., Yurtkoru, S., Ulusu, Y. & Kılıç, B. (2011). Facebook’tayız: Sosyal Paylaşım Ağlarının Bireylere ve İşletmelere Yönelik İncelemesi: Facebook Üzerine Bir Araştırma, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Elbaşı, G.Y. (2015). Sosyal Medyada Pazarlama: Sosyal Medya Kullanıcı Motivasyonunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Pazarlama Algısına İlişkin Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • Eldeniz, L. (2010). İkinci Medya Çağında İnternet (Der. F. Aydoğan & A. Akyüz), İkinci Medya Çağı’nda Etkileşimin Rolü ve Web 2.0. İstanbul: Alfa Basın Yayın Dağıtım.
 • Ergin, E.E. (2015). Sosyal Medyada Reklam Kullanımı Örneği Olarak Yerli Reklamların İncelenmesi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YL tezi. Şubat
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2013). Gençlik ve sosyal medya araştırma raporu. Ekim 2013. Yönetici özeti. https://leventeraslan.files.wordpress.com/2015/09/genclik-sosyalmedyayonetici-ozeti.pdf.
 • Gülseçen, S., Gürsul, F., Bayrakdar, B. ,Çilengir S. & Canım, S. (2010). Yeni Nesil Mobil Öğrenme Aracı: Podcast. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10 - 12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi
 • Gün, SF. (1999). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Elektronik Reklamcılık ve Uygulamaları, İstanbul: Tüm Ofset Yayıncılık.
 • Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi, Bursa: Dora Yayıncılık.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi & Pazarlama 3.0 işbirliğinde, Sosyal Medyada Markalar Araştırma Raporunda (Mayıs 2017), http://www.pazarlama30.com/wp-content/uploads/2017/06/SOSYAL_MEDYADA_MARKALAR_ANKET%C4%B0_ANAL%C4%B0Z%C4%B0c6d927a5f83a2e4f409990f82e956d9f6483e4f8.pdf (Erişim:01/01/2018).
 • İşlek, M.S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.YL Tezi Karaman.
 • Kahraman, M. (2013). Sosyal Medya 101 2.0, İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Karaman, F. (2010). İşletmelerde Motivasyon ve Verimlilik, İstanbul: Etap Yayınevi.
 • Keskin, S.& Baş, M. (2015). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(3),51-69
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 7,2.
 • Küçükali, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Atatürk Üniversitesi Örneği. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yıl: 2016, 7(13).
 • Mestçi, A. (2013). İnternette Reklamcılık, İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Olgun, B. (2015). Sosyal Medyanın Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi,12.
 • Özcan, B. & Akıncı, Z. (2017). Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Tüketici Davranışları Üzerinde Etkisi: Turizm Fakültesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 8(18), 141-154.
 • Özdemir, S.S:, Özdemir, M. Polat, E. & Aksoy, R. (2014). Sosyal Medya Kavramı Sosyal Medya Kavramı Ve Sosyal Ağ Sitelerinde Yer alan Online Reklam Uygulamalarının İncelenmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges-December/Aralık 2014.
 • Özel, M. (2012). Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımını ve Üniversitelerde Dijital Pazarlama İletişimi Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özmen, F. Aküzüm, C. Sünkür, M. & Baysal, N. (2011). Sosyal Ağ Sitelerinin Eğitsel Ortamlardaki İşlevselliği. 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey. http://web.firat.edu.tr/iats/cd/subjects/instructional/ite-9.pdf.
 • Pempek, T.A., Yermolayeva, Y.A. & Calvert, S.L. (2009). College Students Social Networking Experiences on Facebook Journal of Applied Developmental Psychology, 30 (3): 227-238.
 • Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sevinç, S.S. (2012). Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya, İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Solmaz, B. Tekin, G. Herzen, Z. & Demir, M. (2013). İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk İletişim, 7(4).
 • Sütçü C.S. & Bayrakçı, S. (2014). Sosyal Medya Gazeteleri Nasıl Etkiliyor? Haberlerin Twitter’da Yayılması Üzerine Bir Araştırma. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – Tojdac April 2014 4 (2).
 • Törenli, N. (2005). Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Uzundağ, Ş. (2013). Türkiye’de İnternet Bankacılığının Gelişimi Ve İnternet Bankacılığına İlişkin Tüketici Davranışları Analizi. Aydın İli Merkezinde Görev Yapan Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. YL Tezi, Aydın.
 • Yıldırım, A. (2014). İnternetin Görünen Yüzü. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı I): 51-59.
 • Yılmaz, P. (2016). Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım Süreci Üzerindeki Etkisi ABMYO Dergisi. 41, 35-50.
 • http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-medya-tarihcesi/(Erişim:01/01/2018).
 • https://webrazzi.com/2012/10/22/sosyal-medyanin-kisa-tarihi-infografik/(Erişim:01/01/2018).
 • http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-medya-tarihcesi/ (Erişim:01/01/2018).
 • https://egegen.com/blog/sosyal-medya-nedir/(Erişim:01/01/2018).
 • https://nurdedeoglu.wordpress.com/2013/06/16/260/ (Erişim:01/01/2018).
 • http://www.kolaydata.com/en-cok-ziyaret-edilen-forum-siteleri-2017-4130.html (Erişim:01/01/2018).
 • http://bilgihanem.com/youtube-nedir-nasil-kullanilir/(Erişim:01/01/2018).
 • https://webrazzi.com/2016/10/05/youtubeun-turkiye-kullanici-profili-arastirmasi/(Erişim:01/01/2018).
 • http://bilgihanem.com/instagram-nedir-nasil-kullanilir/(Erişim:01/01/2018).
 • http://www.hurriyet.com.tr/sosyal-medyanin-faydalari-ve-zararlari-40194571 (Erişim:01/01/2018).
 • http://vizyonered.com/genel/sosyal-medya-ve-olumsuz-etkileri/(Erişim:01/01/2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ağustos 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4367-6652
Yazar: Seda YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3669-0745
Yazar: Mert KALENDER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon392053, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {569 - 578}, doi = {10.18506/anemon.392053}, title = {Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Seda and KALENDER, Mert} }
APA YILDIRIM, S , KALENDER, M . (2018). Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (4) , 569-578 . DOI: 10.18506/anemon.392053
MLA YILDIRIM, S , KALENDER, M . "Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 569-578 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36490/392053>
Chicago YILDIRIM, S , KALENDER, M . "Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 569-578
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış AU - Seda YILDIRIM , Mert KALENDER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.392053 DO - 10.18506/anemon.392053 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 569 EP - 578 VL - 6 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.392053 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.392053 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış %A Seda YILDIRIM , Mert KALENDER %T Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.392053 %U 10.18506/anemon.392053
ISNAD YILDIRIM, Seda , KALENDER, Mert . "Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 4 (Nisan 2018): 569-578 . https://doi.org/10.18506/anemon.392053
AMA YILDIRIM S , KALENDER M . Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 569-578.
Vancouver YILDIRIM S , KALENDER M . Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 578-569.