Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 5, Sayfalar 633 - 638 2018-04-13

Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Motivational Language Used by School Administrators and Teacher’s Motivation

Selçuk Demir [1]


Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada korelasyonel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Hatay il merkezinde yöneticilerinin en az bir yıl görev yaptığı 52 kamu ortaokulundaki öğretmenler oluşturmaktadır. Ölçekler belirlenen okullardaki tüm öğretmenlere verilmiş olup, ölçeklerin 781 tanesi geçerli olduğu tespit edilip analize alınmıştır. Verilerin toplanmasında “Motivasyonel Dil Ölçeği” ve “Öğretmen Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil öğretmenlerin motivasyonunu anlamlı olarak yordamaktadır. Öğretmenlerin motivasyon düzeylerini arttırmak isteyen okul yöneticilerinin motivasyonel dillerini güçlendirme ve geliştirme çalışmalarında fayda görülmektedir.
In this study, it was aimed to examine the relationship between school managers’ motivational language and teacher’s motivation. Correlational design was used. The research sample consists of teachers in 52 middle schools whose managers have worked at least a year, in Hatay’s city center during 2016-2017 academic year. The surveys were administered to all the teachers working at the selected schools and 781 of the questionnaires were validated and taken into analysis. Data analyses were performed with the program of SPSS. Data were collected by “Motivational Language Scale” and “Teacher Motivation Scale”. According to the regression analysis findings, motivational language used by school administrators significiantly predicts teachers’ motivation. It may be beneficial for school administrators to invest in developing and strengthening their motivating language, if they want teachers’ motivation to enhance.   
 • Akbolat, M. ve Işık, O. (2012). Sağlık çalışanlarının duygusal zeka düzeylerinin motivasyonlarına. Dpujss, 32(1), 109-124.
 • Aziz, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. Ankara: Nobel yayınları.
 • Banks, T. (2014). The effects of leader speech and leader motivating language on employee self-esteem, Unpublished Doctorate Thesis, School of Business & Leadership, Regent University, USA.
 • Brannon, K.L. (2011). The effects of leader communication medium and motivating language on perceived leader effectiveness, Unpublished Doctorate Thesis, Northcentral University, Graduate Faculty of the School of Psychology, Prescott Valley, Arizona, USA.
 • Büyüköztürk, Ş. ,Çakmak, E.K. , Akgün, Ö.E. ,Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using spss. Dubai: Oriental Press.
 • Gagné, M., & Deci, E.L. (2005). Self-Determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362.
 • Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2012). Yeni liderler. (çev. Filiz NAYIR ve Osman DENİZTEKİN). İstanbul: Varlık yayınları.
 • Kurt, T. (2005). Herzberg'in çift faktörlü güdüleme kuramının öğretmenlerin motivasyonu açısından çözümlenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 285-299.
 • Gagné, M., Forest, J., Gilbert, M., Aubé, C., Morin, E., & Angela, M. (2010). The motivation at work scale: Validation evidence in two languages. Educational and Psychological Measurement, 70(4), 628-646.
 • Gutierrez-Wirsching, S., Mayfield, J., Mayfield, M., & Wang, W. (2015). Motivating language as a mediator between servant leadership and employee outcomes. Management Research Review, 38(12), 1234-1250.
 • Huselid, M. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635-672.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Larsson, R., Brousseau, K. R., Kling, K., & Sweet, P. L. (2007). Building motivational capital through career concept and culture fit. Career Development International, 12(4), 361-381.
 • Latifoğlu, N. (2015). Motivasyonel dil kullanımının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Çaykur’da bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Landry, G., & Vandenberghe, C. (2009). Role of commitment to the supervisor, leader-member exchange, and supervisor based self-esteem in employee- supervisor conflicts. The Journal of Social Psychology, 148 (2), 5-27.
 • Leal, C., Marques, C., Marques, C., & Brago-Filho, E. (2015). Internal communication, intellectual capital and job satisfaction: A structural model applied to a credit union. ECIC, 199-207.
 • Majors, J.M. (2008). Motivating language: creating a culture of job satisfaction and performance, Unpublished Master Thesis, Department of Communication Graduate Faculty of the University of South Alabama, USA.
 • Mayfield, J., & Mayfield, M. (2004). The effects of leader communication on worker innovation. American Business Review, 22(2), 45-51.
 • Mayfield, J., & Mayfield, M. (2006). The benefits of leader communication on part-time worker outcomes: A comparison between part-time and full-time employees using motivating language. Journal of Business Strategies,23(2), 131-153.
 • Mayfield, J., & Mayfield, M. (2007). The effects of leader communication on a worker's intent to stay: An investigation using structural equation modeling. Human Performance, 20(2), 85-102, DOI: 10.1080/08959280701332018.
 • Mayfield, J., & Mayfield, M. (2012). The relationship between leader motivating language and self-efficacy: A partial least squares model analysis. Journal of Business Communication, 49(4), 357-376.
 • Mayfield, J., Mayfield, M. & Kopf, J. (1995). Motivational language: Exploring theory with scale development. The Journal of Business Communication, 32 (4), 329-344.
 • Mayfield, J., Mayfield, M. & Kopf, J. (1998). The effects of leader motivating language on subordinate performance and satisfaction. Human Resource Management, 37(3-4), 235-248.
 • McMeans, J.B. (2001). Leader motivating language within an organizational context. Unpublished Doctorate Thesis, Educational Leadership, University of Hartford, USA.
 • Mert, İ. S. (2011). Yöneticilerin kullandıkları motivasyonel dil ve performans üzerindeki etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (26), 197-214.
 • Mert, İ.S., Keskin, N. ve Baş, T. (2011). Motivasyonel dil (MD) teorisi ve ölçme aracının Türkçe’ de geçerlik ve güvenilirlik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (2), 243-255.
 • Murray, K. (2016). Liderlik ve iletişim. (Ümit ŞENSOY, çev. ed.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
 • Özen, H. (2013). Okul müdürlerine yönelik motivasyonel dil ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 87-103.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2010) . Örgütsel davranış. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. Boston, M.A.: Harvard Business School Press.
 • Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2012).Örgütsel davranış.(İ. ERDEM, çev. ed.). İstanbul: Nobel akademik yayıncılık.
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. The American Psychologist, 55(1), 68-78.
 • Simmons, S.A., & Sharbrough III, W.C. (2013). An analysis of leader and subordinate perception of motivating language. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 10(3), 11-27.
 • Sullivan, J.J. (1988). Three roles of language in motivating theory. The Academy of Management Review, 13(1),104-115.
 • Sun, Pi-Chuan, Pan, Fu-Tien, & Ho, Chien-Wei (2016). Does motivating language matter in leader subordinate communication? Chinese Journal of Communication, 1-19. DOI: 10.1080/17544750.2016.1206029
 • Şenturan, Ş. (2014). Örnek olaylarla örgütsel davranış. İstanbul: Beta yayıncılık.
 • Şimşek, Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2011). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Viau, R. (2015). Okulda motivasyon, okulda güdüleme ve güdülenmeyi öğrenme. (çev. Yusuf BUDAK). Ankara: Anı yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-2904-6443
Yazar: Selçuk Demir (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Öğrencisi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon395472, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {633 - 638}, doi = {10.18506/anemon.395472}, title = {Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Demir, Selçuk} }
APA Demir, S . (2018). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (5) , 633-638 . DOI: 10.18506/anemon.395472
MLA Demir, S . "Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 633-638 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36491/395472>
Chicago Demir, S . "Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 633-638
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki AU - Selçuk Demir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.395472 DO - 10.18506/anemon.395472 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 633 EP - 638 VL - 6 IS - 5 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.395472 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.395472 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki %A Selçuk Demir %T Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 5 %R doi: 10.18506/anemon.395472 %U 10.18506/anemon.395472
ISNAD Demir, Selçuk . "Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 5 (Nisan 2018): 633-638 . https://doi.org/10.18506/anemon.395472
AMA Demir S . Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(5): 633-638.
Vancouver Demir S . Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(5): 638-633.