Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 6, Sayfalar 945 - 951 2018-12-02

Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Deficiency Payment Supports on the Producer’s Decisions of the Some Cereal Crops in Turkey

Hasan Gökhan Doğan [1] , Mustafa Kan [2] , Arzu Kan [3]


Bu araştırmada, Türkiye’ de hububat grubu içerisinden seçilmiş buğday, arpa ve mısır ekiliş alanları üzerinde fark ödemesi desteklerinin etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın değişkenleri ekiliş alanları, cari fiyatların bir gecikmeli değeri ve fark ödemesi destekleridir. Elde edilen sonuçlara göre, arpa ve mısır ekiliş alanları üzerinde fark ödemesi desteklerinin etkili olduğu belirlenmiştir. Buğday’ da ise istatistiksel olarak böyle bir etki görülmemiştir. Ancak, cari fiyatlar ile fark ödemesi desteklerinin etkileşimi ele alınan ürünlerde önemli görülmüştür. Buradan hareketle, fark ödemesi desteklerinin sürdürülmesi gerektiği söylenebilir. Bu süreklilik sağlanırken, 2000’ li yıllar öncesinde ortaya çıkan desteklerin bütçe yükü, hedef kitleye ulaşamama, etkinlik vb. hususlar açısında dikkatli olunması gerekmektedir. Politika yapıcıların ve uygulayıcıların bu yönlü politikaları oluşturulurken, ürün, bölge, ekonomik yapı, sosyal ve demografik özellikleri dikkate alarak oluşturması söz konusu kaynakların dağılımı ve etkisi açısından daha verimli olabileceği söylenebilir.
In this study, we investigated effects of deficiency payment supports for wheat, barley and maize cultivation areas selected from the cereal group in Turkey between 1994-2016. Variables of the study are cultivation areas, one lag value of the current prices and deficiency payment support. According to the results obtained, it was determined that deficiency support supports are effective on the barley and corn cultivation areas. In wheat, no such effect was observed statistically. However, in the products considered, the interaction between current prices and deficiency payment support is considered important. Moving from this point, it can be said that the support for deficiency payment should be maintained. When this continuity is achieved, it is necessary to be careful about issues such as the budget burden, the failure to reach the target group, the activities, etc. It can be said that policymakers and practitioners are more productive in terms of distribution and influence of resources when they formulate these policies, considering product, region, economic structure, social and demographic characteristics.   
 • Abay C., O., Emine, U., Y., Yavuz F., Türkekul B., (2005). Türkiye’de Tarım Politikalarında Değişim, VI. Teknik Kongre, TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Acar, M. (2003). Fiyat Desteğinden Doğrudan Desteğe: Dünyada Tarımsal Destekleme Politikalarında Yeni Yönelimler.
 • Acar, M., & Bulut, E. (2009). Türkiye’de Ve Dünyada Tarımsal Destekleme Politikalarında Son Gelişmeler. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (17), 1-19.
 • Aktaş, E., Altıok, M., Songur, M. (2015). Farklı ülkelerdeki tarımsal destekleme politikalarının tarımsal üretim üzerine etkisinin karşılaştırmalı analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4):55-74.
 • Akpolat, A. G., & Altıntaş, N. (2013). Enerji Tüketimi İle Reel Gsyih Arasındaki Eşbütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1962010 Dönemi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2).
 • Anonim, (2016). www.tuik.gov.tr
 • Anonim, (2017). www.tuik.gov.tr
 • Artukoğlu, M., (2001). Türkiye Ziraat Odaları Birliği,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara, 75s.
 • Civan, A. (2010). Türkiye'de tarımsal destek politikaları, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1):127-146.
 • Dickey, D.A., W.A. Fuller, (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root”, Econometrica, 49, pp.1057-1072.
 • Doğan, H. G., Gürler, A. Z. (2015). Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Kapsamında Yeşilırmak Tarım Havzasında Yetiştirilen Tarım Ürünlerinin Arz Duyarlılığı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 231-243.
 • Erdal, G., & Erdal, H. (2008). Türkiye’de Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Prim Sistemi Uygulamalarının Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (1).
 • Engle, Robert F., Granger, C.W.J., (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55, 251–276.
 • Göçer, İ., Mercan, M., Peker, O., & Şahin Bulut (2013). Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi , Nisan 2013, 8(1),213-242
 • Işık, H.B., Bilgin, O., (2016). The effects of agricultural support policies on agricultural production: The case of Turkey, RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies, 2nd Multidisciplinary Conference, 2-4 November 2016, Madrid, Spain, p. 111-119.
 • Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis Of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (2-3), 231-254.
 • Korkmaz, V., (2015). Tarım Ürünleri Destekleme Politikaları: Türkiye ve AB Karşılaştırması, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 192.
 • MacKinnon, J. G. (1996). Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests, J. Applied Econm. 11, 601-618.
 • Onurlubaş, H.E., Kızılaslan, H., 2007. ‘Türkiye’de Bitkisel Yağ Sanayindeki Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Beklentiler’ Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE), ISBN:978-975-407-228-0, Yayın No:157, Ankara.
 • Semerci, A., Kaya, Y., Şahin, İ., & Çıtak, N. (2012). Türkiye’de yağlı tohumlar üretiminde uygulanan destekleme politikalarının ayçiçeği ekim alanları ve üretici refahı üzerine etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26(2), 55-62.
 • Songur, M. (2015). Farklı ülkelerdeki tarımsal destekleme politikalarının tarımsal üretim üzerine etkisinin karşılaştırmalı analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4).
 • Tan, S., Everest, B. (2015). Türkiye’de tarımsal destekleme politikaları, International Conference on Eurasian Economies 2015, Session 4B: Tarım Ekonomisi, s. 266-270.
 • Tarı, R. (2010). "Ekonometri, 6." Baskı., Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Türkekul B., (2006). Türkiye’de Makroekonomik Değişkenlerin Tarım Sektörüne Kısa ve Uzun Dönem Etkileri Üzerine bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İzmir
 • Yavuz, F., Tan, S., Tunalıoğlu, R. ve Dellal, İ., (2004). Tarımsal Destekleme Politikalarının FEOGA Çerçevesinde OTP Uyumu Üzerine Bir Çalışma. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, 44-52 s.
 • Yıldız, F. (2017). Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesinden Yapılan Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkisi: 2006–2016 Dönemi. Sayıştay Dergisi.
 • Yılmaz, H. İ., & Çobanoğlu, F. (2017). Türkiye'de Tarım Sektörünü Desteklemeye Yönelik Sağlanan Çeşitli Araçların Tarımsal Üretim Değeri Üzerine Etkilerinin Analizi. Turkish Journal of Agricultural Economics, 23(2).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5303-1770
Yazar: Hasan Gökhan Doğan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kırşehir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9198-5906
Yazar: Mustafa Kan
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kırşehir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0788-6281
Yazar: Arzu Kan
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kırşehir
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon402461, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {945 - 951}, doi = {10.18506/anemon.402461}, title = {Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Doğan, Hasan Gökhan and Kan, Mustafa and Kan, Arzu} }
APA Doğan, H , Kan, M , Kan, A . (2018). Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (6) , 945-951 . DOI: 10.18506/anemon.402461
MLA Doğan, H , Kan, M , Kan, A . "Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 945-951 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39085/402461>
Chicago Doğan, H , Kan, M , Kan, A . "Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 945-951
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi AU - Hasan Gökhan Doğan , Mustafa Kan , Arzu Kan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.402461 DO - 10.18506/anemon.402461 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 945 EP - 951 VL - 6 IS - 6 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.402461 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.402461 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi %A Hasan Gökhan Doğan , Mustafa Kan , Arzu Kan %T Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 6 %R doi: 10.18506/anemon.402461 %U 10.18506/anemon.402461
ISNAD Doğan, Hasan Gökhan , Kan, Mustafa , Kan, Arzu . "Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 6 (Aralık 2018): 945-951 . https://doi.org/10.18506/anemon.402461
AMA Doğan H , Kan M , Kan A . Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 945-951.
Vancouver Doğan H , Kan M , Kan A . Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 951-945.