Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 6, Sayfalar 1093 - 1104 2018-12-02

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi
Examination of the Construction and Repair Works Spread Over Years within the Scope of the Revenue Standard from TFRS 15 Customer Agreements and BOBI FRS

Mustafa Kıllı [1] , Yusuf Işık [2]


Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde ortaya çıkan gelir ve maliyetlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve kar veya zararın doğru hesaplanması büyük önem taşımaktadır. İnşaat sözleşmeleri kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin muhasebeleştirilme esasları 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardı ile düzenlenmekteydi. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardı yürürlükten kaldırılmış ve 01/01/2018 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerinden itibaren kullanılmak üzere TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ve BOBİ FRS yürürlüğe girmiştir.  TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardı,  müşteriyle yapılan bir sözleşmeden doğan hasılatın finansal tablolarda raporlanmasında uyulacak ilkeleri belirlemektedir. BOBİ FRS’de ise müşterilerle yapılan sözleşme kapsamında İnşa Sözleşmelerine ilişkin hükümler Hasılat başlıklı beşinci bölümde düzenlenmektedir. Bu çalışmada, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamındaki müşterilerle yapılan inşa sözleşmelerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardı,  BOBİ FRS ve ilgili diğer standartlar çerçevesinde incelenmesi ve örnek bir uygulama çalışması ile alan yazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

It is very important to correctly determine the revenue and costs of construction and repair work arising from years and to correctly calculate the profit or loss.  The principles of accounting for income and costs obtained within the scope of construction contracts were regulated by the TAS 11 Construction Contracts Standard for the periods before 31/12/2005. The standard of TAS 11 Construction Contracts was abolished and TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers and BOBI FRS have entered into force for the accounting periods beginning after 01/01/2018. The TFRS 15 Customer Contracts Revenue Standard sets out the principles to be complied with when reporting revenue generated from a contract made with a customer on the financial statements. Judgements relating to the Construction Contracts in the scope contract with the customers are issued in the fifth chapter titled Revenue of BOBI FRS. In this study, it is aimed to examine the construction and repair works spread over years within the framework of the TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, BOBI FRS and other relevant standards and to contribute to the literature with a sample application study.   

 • Akdoğan, N., Aktaş, R., Deran, A., Erhan, D. U. & Acar, V. (2011). Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Sektörel Muhasebe. Ankara, Gazi Kitabevi.
 • Altay, A. & Sultankhanova, G. (2016). Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İşlerinin Muhasebeleştirilmesinde TMS 11 ile Türkiye Mevzuatının Karşılaştırılması ve Uygulama Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış, 49, 89-102.
 • Aydın, S. (2016). TMS 23 ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında Borçlanma Maliyetleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 21(4), 1239-1249
 • Badem, C. & Tosun, V. (2014). Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Muhasebe Uygulamalarının Vergi Kanunları ve TMS 11 Açısından Karşılaştırılması ve Ertelenmiş Vergi Etkisi. Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim, 39-64.
 • BOBİ FRS, http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/bobi_frs.PDF (Erişim Tarihi: 01.03.2018)
 • Çatıkkaş, Ö. (2012). Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetinin Vergi Kanunları ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Açısından Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, Eylül, 69-84.
 • Deran, A. & Savaş, İ. (2014). Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının 23 Nolu Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi. İSMMO Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos, 113-128
 • Deran, A., Erduru, İ. & Sürer, A. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47. 12-26
 • Epstein, B. & Jermakowicz, E. K. (2010), Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, Canada: Wiley&Sons,Inc.
 • Gökçen, G., Ataman, B. & Çakıcı, C. Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları. İstanbul, Beta Yayınları
 • Karaca, N. & Misket, G. (2014). TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Kapsamında Muhasebe Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 10, 169-203.
 • Kıymetli Şen, İ. (2012), TMS11 - İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2), 83-94.
 • Örten, R., Kaval, H. & Karapınar, A., (2009). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumlar. Ankara, Gazi Kitabevi.
 • Özlü, Y. (2012). Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İşlerinde Muhasebe İşlemleri İnşaat Taahhüt İşletmelerinde İç Kontrol ve Denetim. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Sevilengül, O. (2008). Genel Muhasebe. Ankara, Gazi Kitabevi
 • TFRS 15, http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrki ye%20 Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2018Seti/TFRS/TFRS_ 15_2018.pdf (Erişim Tarihi:01.03.2018)
 • TMS 23, http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2018Seti/TMS/TMS_23_2018.pdf (Erişim Tarihi:01.03.2018)
 • Yereli, A. N., Kayalı, N. ve Demirlioğlu, L. (2011). İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 11 Çerçevesinde Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinin Muhasebeleştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 13,3, 113-135.
 • http://www.verginet.net/dtt/1/KDV-Tevkifat-Oranlari.aspx (Erişim Tarihi: 05.03.2018)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9283-9852
Yazar: Mustafa Kıllı (Sorumlu Yazar)
Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5842-4365
Yazar: Yusuf Işık
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MYO
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon407604, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1093 - 1104}, doi = {10.18506/anemon.407604}, title = {Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kıllı, Mustafa and Işık, Yusuf} }
APA Kıllı, M , Işık, Y . (2018). Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (6) , 1093-1104 . DOI: 10.18506/anemon.407604
MLA Kıllı, M , Işık, Y . "Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 1093-1104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39085/407604>
Chicago Kıllı, M , Işık, Y . "Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 1093-1104
RIS TY - JOUR T1 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi AU - Mustafa Kıllı , Yusuf Işık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.407604 DO - 10.18506/anemon.407604 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1093 EP - 1104 VL - 6 IS - 6 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.407604 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.407604 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi %A Mustafa Kıllı , Yusuf Işık %T Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 6 %R doi: 10.18506/anemon.407604 %U 10.18506/anemon.407604
ISNAD Kıllı, Mustafa , Işık, Yusuf . "Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 6 (Aralık 2018): 1093-1104 . https://doi.org/10.18506/anemon.407604
AMA Kıllı M , Işık Y . Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 1093-1104.
Vancouver Kıllı M , Işık Y . Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 1104-1093.