Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 9 - 16 2019-02-03

A Comparison of The “Pro-Patience School” in Islamic Political Thought and St. Augustine
İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması

Murat Kaçer [1]


In the context of religion and politics; there are important differences between Islamic political thought and Christian political thought. While a line is drawn between religious and worldly authority with "the Doctrine of the Two Swords" in Christian political thought, in Islam there is no "the Doctrine of the Two Swords" separating spiritual and secular authorities. Theoretically, the authority of caliph and ruler is united in one and the same person. In this study, the similarities between St. Augustine's political thought and the political ideas of “pro-patience school” in Islamic political thought will be addressed. These similarities are as follow: the absence of the ideal regime, the concept of justice, the proposal of obedience against tyrannical power, the idea that the authoritarian will be punished for tyranny, and the tyranny is both a test and a punishment for those who are ruled. This study is considered important and distinctive, taking into account that although being referred in the works on Christian political thought, only two of St. Augustine's books have been translated into Turkish, and the current and ongoing controversy over religion and state relations in Islam remains significant, especially in the context of the Arab Spring, which started in 2010.

Din ve siyaset ilişkisinde; İslam’ın öngördüğü anlayış ile Hristiyan siyasi düşüncesi arasında önemli farklar vardır. Hristiyanlıkta “iki kılıç teziyle” din ve dünya otoriteleri arasında bir sınır çizilirken; İslam’da “iki kılıç teorisi”, ayrı ruhani ve laik otoriteler yoktur. Teoride halifenin ve emirin makamları aynı kişide birleşmiştir. Bu çalışmada İslam siyaset düşüncesinin Sabır ekolü ile St. Augustine’nin siyasi düşüncesi arasında benzerlikler ele alınmıştır. Bu benzerlikler; ideal bir hükümet sisteminin öngörülmemesi, yönetim sisteminde adalet kavramının önemi, zalim iktidara karşı itaat, otoritenin zorbalıktan dolayı cezalandırılacağı ve zorbalığın yönetilenler için hem imtihan hem de bir ceza olduğu düşüncesi olmak üzere dört başlıkta incelenmiştir. Hristiyan siyasi düşüncesi ve siyasal düşünceler ile ilgili eserlerde St. Augustine’e yer verilse de eserlerinden sadece iki tanesinin Türkçeye çevrilmiş olması, İslam’da din ve devlet ilişkisi ile ilgili tartışmaların dün olduğu gibi, özellikle Arap Baharıyla birlikte, bugün de canlılığını koruması gibi hususlar dikkate alındığında bu çalışmanın literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir.
 • Abramson, Jeffrey (2012). Minerva'nın Baykuşu: Batı Siyasal Düşünce Tarihi, ((çev. İbrahim Yıldız), Ankara: Dipnot
 • Ağaoğulları, M. A. (2014). Sokrates'ten Jakobenlere: Batı'da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları, 5. Baskı
 • Ağaoğulları M. A., & Köker, L. (1991). İmparatorluktan Tanrı Devletine. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Ann, K. S. (1981). State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurists. Oxford University Press.
 • Apaydın, H. Y. (2009). “Siyâset-i Şer‘iyye”, Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, C. XXXVII, 299-304
 • Augustinus, A. (2010). İtiraflar, (çev. Çiğdem Dürüşken). İstanbul: Kabalcı
 • St. Augustine, S. (1999), İtiraflar, (çev. Dominik Pamir), İstanbul: Kaknüs
 • St. Augustine, S. (1998). The City of God Against The Pagans, (edited and translated by R.W Dyson). New York: Cambridge
 • Aydın, M. (1998). Hıristiyanlık (Mezhepler ve Tarikatlar), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 17, 353-358.
 • Bardakoğlu, A. (1994). Delil. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 9, 138-140.
 • İbn Cemâa, B. (2010). Adl’e Boyun Eğmek: Ehl-İ İslam’ın Yönetimi İçin Hükümler, (çev. Özgür Kavak), İstanbul: Klasik
 • Brown, P. (2000). St. Augustine of Hippo: A Biography. Univ of California Press.
 • Çaylak, A. (2015). İslam Siyasi Düşüncesine Hakim Olan Genel ve Temel İlkeler, Muhafazakar Düşünce, Yıl: 11, Sayı: 43, ss. 137-152.
 • Coleman, J. (2001). St. Augustinus: Roma İmparatorluğunun Sonlarında Hristiyan Siyasal Düşüncesi, (ed). B. Redhead, Siyasal Düşüncenin Temelleri. , Ed. Hikmet Özdemir, İstanbul: Alfa, pp.53-76
 • Deane, H. A. (1963). The Political and Social Ideas of St. Augustine, Columbia University Press
 • Ed-Dîb, A. (1993). Cüveynî, İmamü’l-Haremeyn. Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), Cilt: 8, 141-144.
 • Farsakh, A. M. (1995). Sünnî Halifelikle Şiî İmamlığın Mukayesesi" (ed.) K. Güleçyüz, İslâm’da Siyaset Düşüncesi. İstanbul: İnsan, ss. 105-139
 • Göze, A. (2015). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta Yay, 15. Bası
 • Han, Muhibül Hasan, Ortaçağ İslam Siyasetinde Devlete Karşı Ayaklanma Teorileri, (Ed.) K. Güleçyüz, İslâm’da Siyaset Düşüncesi. İstanbul: İnsan, ss. 155-166
 • Kahveci, N. (2012). Islâm Siyaset Düşüncesi. Sinemis
 • Kavak, Özgür (2009). Siyasî-Fıkhî Ahkâmın Fıkıh Usûlü Zemininde Temellendirilmesi: Cüveynî’nin El-Gıyâsî’sinde Kat‘iyyât-Zanniyyât Ayrımı ve Modern Yorumları, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, sy. 27, s. 21-55.
 • Klosko, George (2012) History of Political Theory: An Introduction Volume I Ancient and Medieval, Oxford University Press
 • Köse, H. M. (2009). İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak: Eleştirel Bir Giriş. Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 14(27), 1-19.
 • Kur’an-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı, http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf
 • Maverdi (2008), Yönetimin Esasları (Özgün Adı: Teshîlü’n- Nazar ve Ta’cîcü’z-Zafer Fi Ahlaki’l-Melik ve Siyaseti’l-Mülk), (çev. M. Ali. Kara), İstanbul: İlke
 • Mcclelland, J. S. (1996). A History of Western Political Thought. Routledge
 • Mustafa, Nevin Abdulhalık (2001) İslam Düşüncesinde Muhalefet, İstanbul: Ayışığı
 • Nelson, B. R. (1982). Western Political Thought From Socrates To The Age of Ideology. Prentice-Hall
 • Okumuş, Ejder (2005), Osmanlılar’da Siyasal Bir Kurum Olarak Adalet Dairesi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, (45-51).
 • Parkinson, C. N. (1984). Siyasal Düşüncenin Evrimi, (çev. Mehmet Harmancı), İstanbul: Remzi, 2. Baskı
 • Rosenthal, I. E. (1996). Ortaçağ’da İslâm Siyaset Düşüncesi. İstanbul: İz
 • Runkle, G. (1968). A History of Western Political Theory. New York: Ronald Press Co.
 • Sabine, G. (1969). Siyasal Düşünceler Tarihi (çev. Alp Öktem). Ankara: Sevinç
 • Şenel, A. (1991). Siyasal Düşünceler Tarihi Tariöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, Ankara: Verso
 • Şirvani, H. H. (1965). İslam’da Siyasi Düşünce ve İdare Üzerine Araştırmalar ,(çev. Kemal Kuşçu), İstanbul: Ahmed Said Matbaası
 • Tunçay, M. (2006). Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi Seçilmiş Yazılar Eski ve Orta Çağlar, İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Turgut, R. (2011). Donatizm, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Turtûşi, M. B. (2011). Siracu'l- Mülûk Siyaset Ahlaâkı ve İlkelerine Dair, Haz. Said Aykut, İstanbul: İnsan, 2. Baskı
 • Uludağ, S. (2014). İslam-Siyaset İlişkileri. İstabul: Dergâh Yayınları.
 • Weithman, P. (2001). St. Augustine’s Political Philosophy, (Ed). Stump, Eleonore, Kretzman Norman. The Cambridge Companion to St. Augustine, Cambridge, 234-252
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6076-3403
Yazar: Murat Kaçer (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon357396, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {9 - 16}, doi = {}, title = {İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Kaçer, Murat} }
APA Kaçer, M . (2019). İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 9-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/357396
MLA Kaçer, M . "İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 9-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/357396>
Chicago Kaçer, M . "İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 9-16
RIS TY - JOUR T1 - İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması AU - Murat Kaçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 16 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması %A Murat Kaçer %T İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Kaçer, Murat . "İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 9-16 .
AMA Kaçer M . İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 9-16.
Vancouver Kaçer M . İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 16-9.