Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 335 - 345 2019-02-03

Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik
High School Students and Mathematics in the Light of Attitude, Success and Gender

Menekşe ESKİCİ [1] , Gökhan ILGAZ [2]


Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının, matematik başarılarının, sınıf düzeylerinin ve cinsiyetlerinin birbirleriyle olan ilişkisini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada veri toplamak amacıyla “matematik tutum ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin karne notları akademik başarı notları olarak kabul edilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında veriler toplanmış ve SPSS 21 kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırma 381 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı fark olmadığı; sınıflar açısından 12. sınıflar ile 10. ve 11. sınıflar arasında yüksek düzeyde anlamlı farklılıklar olduğu, 12. sınıfta okuyan öğrencilerin matematik dersi notları 10. ve 11. sınıfta okuyan öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir.

The purpose of this research is to determine the attitudes of high school students towards mathematics, mathematical academics achievement, class levels and gender relations with each other. Research is in the descriptive model. In the research, "mathematics attitude scale" was used to collect data. The scores of the students were accepted as academic achievement grades. Data were collected during the 2017-2018 academic year and analyzed using SPSS 21. This research was conducted with 381 high school students. As a result of the analyses there is no significant difference in the attitudes of the students towards the mathematics course by gender; there are significant differences between classes 12th and 10th and 11th in terms of classes. Mathematics course grades of students who study in the 12th class are significantly lower than grades of students who study in the 10th and 11th class.

 • Aiken, L. R. (2000) Psychological Testing and Assessment (10. Baskı.), Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Akdemir Ö. (2006) İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarı Güdüsü.Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Akın, F. (2002). İlköğretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Altun, M. (2005). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Erkan Matbaacılık.
 • Bal, A. P. (2012). Öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri ve geometriye yönelik tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(1), 17-34.
 • Barkatsas, A. T., Kasimatis, K., & Gialamas, V. (2009). Learning İkinciary mathematics with technology: Exploring the complex interrelationship between students’ attitudes, engagement, gender and Akademik. Computers & Education, 52(3), 562-570.
 • Birgin, O., & Demirkan, H. (2017). Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1-15.
 • Bohner, G., & Wänke, M. (2002). Attitudes and attitude change. Psychology Press.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for The Behavioral Sciences. (2nd). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. (3.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Dossey, J. A. (1992). The nature of mathematics: Its role and its influence In D. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning. 39-48 New York: Macmillan
 • Dutton, W. (1951). Attitudes of prospective teachers toward arithmetic. The Elementary School Journal, 42, 84–90.
 • Ekizoğlu, N. & Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2 (1), 43-57.
 • Erdem, A. R., & Genç, G. (2014). Ortaokul beşinci sınıfta seçmeli “matematik uygulamaları” dersini seçen öğrencilerin derse ilişkin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2). 9-26.
 • Erdem, E., Gürbüz, R. ve Duran, H. (2011). Geçmişten günümüze gündelik yaşamda kullanılan matematik üzerine: teorik değil pratik. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(3), 232–246.
 • Eskici, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarılarının demografik özellikleri açısından incelenmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 1-3 Ekim 2009 Edirne’ de sunulmuş bildiri.
 • Eskici, M., Ilgaz, G., & Aricak, O. T. (2017). Development of Mathematics Course Attitude Scale: A Preliminary Study of Validity & Reliability. Universal Journal of Educational Research, 5(12A), 63-70.
 • Evans, K.M (1965). Attitudes and Interest in Education. London: Routledge and Keg and Paul.
 • Farooq, M. S. and Shah, S. Z. U. (2008) Students’ attitude towards mathematics, Pakistan Economic and Social Review, 46(1), 75-83.
 • Furinghetti, F. and Pehkonen, E. (2002) Rethinking characterizations of beliefs, in Leder, G. Pehkonen, E. And Toerner, G. (eds), Beliefs: A hidden variable in mathematics education Kluwer Academic Publishers, 39-58.
 • Gunderson, E. A., Ramirez, G., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2012). The role of parents and teachers in the development of gender-related math attitudes. Sex Roles, 66(3-4), 153-166.
 • Hızlı, E. (2013). Üstün zekalı ve yetenekli çocukların matematik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Işık, A., Çiltaş, A., & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (17). 174–184.
 • İlgar, L. ve Gülten, D. Ç. (2013). Matematik konularının günlük yaşamda kullanımının öğrencilere öğretilmesinin gerekliliği ve önemi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3,119-128
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kanbolat, O., Bekdemir, M., & Baş, F. (2011). The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics. International Journal of Educational Researchers, 1(3), 103-121.
 • Larkin, K., & Jorgensen, R. (2016). ‘I Hate Maths: Why Do We Need to Do Maths?’Using iPad Video Diaries to Investigate Attitudes and Emotions Towards Mathematics in Year 3 and Year 6 Students. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(5), 925-944.
 • Linn, M. C., & Kessel, C. (1996). Success in mathematics: Increasing talent and gender diversity among college majors. CBMS Issues in Mathematics Education, 6, 101-144.
 • Lyons, I. M., & Beilock, S. L. (2011). Mathematics anxiety: separating the math from the anxiety. Cerebral Cortex, 22(9), 2102-2110.
 • Ma, X., & Kishor, N. (1997). Attitude toward self, social factors, and Akademik in mathematics: A meta-analytic review. Educational Psychology Review, 9(2), 89-120.
 • Ma, X., & Xu, J. (2004). Determining the causal ordering between attitude toward mathematics and Akademik in mathematics. American Journal of Education, 110(3), 256-280.
 • Mammana, M. F., & Pennisi, M. (2009). A class practice to improve student’s attitude towards mathematics. http://math.unipa.it/~grim/21_project/Mammana395-398.pdf 12.12.2017 tarihinde erişildi.
 • Marchiş, I. (2013). Relation between students’ attitude towards mathematics and their problem solving skills. PedActa, 3(2), 59-66.
 • Mata, M. D. L., Monteiro, V., & Peixoto, F. (2012). Attitudes towards mathematics: Effects of individual, motivational, and social support factors. Child development research, 2012.
 • Mattern, N. & Schau, C. (2002). Gender difference in attitude-achievement relationships over time among white middle-school students. Journal of Research in Science Teaching, 39, (4), 324-340.
 • McLeod, B. D. (1994). Research on Affect and Mathematics Learning in the JRME: 1970 to the Present. Journal for Research in Mathematics Education, 25 (6), 637-647.
 • Middleton, J. A. (1999). Motivation for Akademik in mathematics: Findings, generalisations, and criticisms of the research. Journal for Research in Mathematics Education, 30(1), 65–88.
 • Mohamed, L., & Waheed, H. (2011). İkinciary students’ attitude towards mathematics in a selected school of Maldives. International Journal of humanities and social science, 1(15), 277-281.
 • Mutai, K. J. (2011). Attitudes towards learning and performance in mathematics among students in selected İkinciary schools in Bureti district, Kenya (Doctoral dissertation).
 • Nicolaidou, M., & Philippou, G. (2003). Attitudes towards mathematics, self-efficacy and Akademik in problem solving. European Research in Mathematics Education III. Pisa: University of Pisa, 1-11.
 • Özkan, F. (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ile Tutumları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özyiğit, E.N. (2004). Köy Devlet Okulu, Kent Merkezi Devlet Okulu ve Özel Okullarda Öğretimlerine Devam Eden İlköğretim 4. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Projesi, İzmir: Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Papanastasiou, C. (2000). Effects of attitudes and beliefs on mathematics Akademik. Studies in Educational Evaluation, 26, 27-42.
 • Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 157–166.
 • Prendergast, M., Hongning, M. Z., & Block, A. (2016). A comparative study of students attitudes towards mathematics in two different school systems. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 17(2), 1-24.
 • Quadling, D. A. (1982). How important is learning mathematics. Prospects, 12(4), 411-419.
 • Rubinstein, M. F. (1986). Tools for thinking and problem solving. New Jersey : Prentice Hall
 • Sırmacı, N. (2010). Üniversite öğrencilerinin matematiğe karşı kaygı ve tutumlarının incelenmesi: Erzurum örneklemi. Eğitim ve Bilim, 32(145), 53-70.
 • Soliman, M. M., & Hilal, A. J. (2016). Investigating the effects of computer-assisted instruction on Akademik and attitudes towards mathematics among seventh-grade students in Kuwait. The International Journal for Technology in Mathematics Education, 23(4), 145-160.
 • Stacey, K. (2006). What is mathematical thinking and why is it important. Progress report of the APEC project: collaborative studies on innovations for teaching and learning mathematics in different cultures (II)—Lesson study focusing on mathematical thinking.
 • Şentürk, B. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Genel Başarıları, Matematik Başarıları, Matematik Dersine Yönelik Tutuları ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişki. Afyon Kocatepe Üniversiesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yáñez-Marquina, L., & Villardón-Gallego, L. (2016). Attitudes towards mathematics at İkinciary level: Development and structural validation of the Scale for Assessing Attitudes towards Mathematics in İkinciary Education (SATMAS). Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 14(3), 557-581.
 • Yenilmez, K. ve Özabacı, Ş. N. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik İle İlgili Tutumları ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14: 132-146
 • Yıldız, İ., ve Uyanık, N. (2004). Günümüz matematik öğretimi ve yakın çevre etkileri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 437-442
 • Yılmaz, S., Turgut, M. & Kabakçı, A. D. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi: Buca ve Erdek örneği. Üniversite ve Toplum, 8 (1).
 • Yücel, Z., & Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10(1). 133-143.
 • Zakariya, Y. F. (2017). Development of Attitudes towards Mathematics Scale (ATMS) using Nigerian Data-Factor Analysis as a Determinant of Attitude Subcategories. International Journal of Progressive Education, 13(2).
 • Zan, R. (2008). Different profiles of ‘negative attitude toward mathematics’. International Congress of Mathematics Education (ICME-11), Monterrey, Mexico.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6217-3853
Yazar: Menekşe ESKİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8988-5279
Yazar: Gökhan ILGAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon422161, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {335 - 345}, doi = {10.18506/anemon.422161}, title = {Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik}, key = {cite}, author = {ESKİCİ, Menekşe and ILGAZ, Gökhan} }
APA ESKİCİ, M , ILGAZ, G . (2019). Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 335-345 . DOI: 10.18506/anemon.422161
MLA ESKİCİ, M , ILGAZ, G . "Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 335-345 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/422161>
Chicago ESKİCİ, M , ILGAZ, G . "Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 335-345
RIS TY - JOUR T1 - Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik AU - Menekşe ESKİCİ , Gökhan ILGAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.422161 DO - 10.18506/anemon.422161 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 345 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.422161 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.422161 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik %A Menekşe ESKİCİ , Gökhan ILGAZ %T Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.422161 %U 10.18506/anemon.422161
ISNAD ESKİCİ, Menekşe , ILGAZ, Gökhan . "Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 335-345 . https://doi.org/10.18506/anemon.422161
AMA ESKİCİ M , ILGAZ G . Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 335-345.
Vancouver ESKİCİ M , ILGAZ G . Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 345-335.