Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 247 - 254 2019-02-03

The Predictive Power of Perceived Authentic Leadership Features of School Administrators on Teachers' Jobs Motivation
Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü

Kübra Nur Özerten [1]


The aim of this research is to determine the predictive power of perceived authentic leadership levels of school administrators on the teachers' professional motivation. In this study, correlational design was used. Respectively, stratified and randomly cluster sampling method were used. The sample contains 43 schools and 436 high school teachers. “Authentic Leadership Scale” and “Business Motivation Scale” were used to collect data. Pearson and regression analysis were used. As a result of the research, it was concluded that there is high level positive relationship between the authentic leadership and the professional motivations. Also the authentic leadership qualities of the school administrators are the strong predictors of the teachers’ motivation level.   

Araştırma, İstanbul ilinin Bahçelievler ilçesindeki liselerde görev yapan öğretmenlerin, okul yöneticilerine ilişkin algıladıkları otantik liderlik özelliklerinin, öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını yordama gücünü belirlemek amacıyla ilişkisel tarama deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni, Bahçelievler ilçesinde görev yapan lise öğretmenleridir. Örneklem belirlenirken lise türleri tabaka olarak tanımlanmış, tabakalı örnekleme yoluyla seçilen liseler arasından tesadüfi oransız küme örneklemi yoluyla belirlenen 43 okulda görev yapan öğretmenlerden random olarak seçilen 436 öğretmen örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Otantik Liderlik Ölçeği” ve “İş Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler; Pearson korelasyonu, basit regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin algıladıkları otantik liderlik özellikleriyle mesleki motivasyonları arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu, okul yöneticilerinin otantik liderlik özelliklerinin öğretmenlerin motivasyonlarının güçlü bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır.
 • Açıkalın, A. (2016). Okul yöneticiliği. Ankara: Pegem Akademi.
 • Anık, S., & Okçu, V. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve mobbing (yıldırma) yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Anatolian Journal Of Educational Leadership And Instruction, 5(2), 63-85.
 • Barın, N., & Öcal, H. (2016). Örgütlerde otantik liderlik davranışının işe yabancılaşma ile ilişkisi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18(2), 63-94.
 • Baykal, E. (2017). Otantik liderlik ve pozitif çıktıları: pozitif örgütsel davranış bakış açısı. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 42-64.
 • Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cüceloğlu, D. (2005). Özüne yabancılaşmış insanların oluşturduğu mış gibi yaşamlar. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Emirbey, A. R. (2017). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki analiz. Yüksek Lisans Tezi. Uşak: Uşak Üniversitesi.
 • Erdoğan, İ. (2006). Eğitim ve okul yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • George, B. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Gordon, T. (2001). Etkili öğretmenlik eğitimi. (E. Aksay, Çev.). İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayınclık.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: sorunlar çözümler ve öneriler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3).
 • Küçükali, R. (2011). Yönetim felsefesi. İstanbul: Nobel Yayın.
 • MEB (2009). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. Milli Eğitim Bakanlığı 2623 Sayılı Tebliğler Dergisi, 68(2575), 476-477.
 • MEB (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği. (Erişim: 28/02/2018), https://www.ogretmenlericin.com/meb
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz. M. (1995). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi Yayınları
 • Sağlam, A. (2007). Eğitim örgütlerinde kuramdan uygulamaya güdüleme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Saylı, H., & Baytok, A. (2012). Örgütlerde liderlik. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tabak, A., Şeşen, H., & Türköz, T. (2012). Liderlikte güncel yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayınları.
 • Tanrıverdi, S. (2007). Katılımcı okul kültürünün yabancı dil öğretmenlerinin iş motivasyonuyla ilişkisine yönelik örnek bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of management, 34(1), 89-126.
 • Yılmaz, E., & Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59-69.
 • Yılmaz, F. (2009). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonu üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7717-3140
Yazar: Kübra Nur Özerten (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon423673, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {247 - 254}, doi = {10.18506/anemon.423673}, title = {Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü}, key = {cite}, author = {Özerten, Kübra Nur} }
APA Özerten, K . (2019). Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 247-254 . DOI: 10.18506/anemon.423673
MLA Özerten, K . "Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 247-254 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/423673>
Chicago Özerten, K . "Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 247-254
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü AU - Kübra Nur Özerten Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.423673 DO - 10.18506/anemon.423673 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 254 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.423673 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.423673 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü %A Kübra Nur Özerten %T Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.423673 %U 10.18506/anemon.423673
ISNAD Özerten, Kübra Nur . "Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 247-254 . https://doi.org/10.18506/anemon.423673
AMA Özerten K . Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 247-254.
Vancouver Özerten K . Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 254-247.