Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 265 - 274 2019-02-03

İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama
The Postponement of Bankruptcy and Overindeptedness: An Application

Fikret Otlu [1] , Şakir İşleyen [2] , Hamza Kaya [3]


İflasın ertelenmesi, borca batık durumda bulunan, şirket tarafından sunulan; somut öngörüler içeren, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi çerçevesinde bu durumdan kurtulması kuvvetle muhtemel bulunan kooperatiflerle sermaye şirketleri için öngörülmüş bir hukuki korunma yoludur. Borca batıklık ise şirket aktifleri -yıllık bilançoda olduğu gibi defter değerleriyle değil- fakat gerçek (olası satış değerleri) değerleriyle değerlemeye tabi tutulsalar bile alacaklıların, alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması durumudur. “İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama” başlıklı bu çalışmada, genel olarak iflas, iflasın ertelenmesi, iflasın ertelenmesinin şartları ve borca batıklık konuları ele alınarak Van ilinde iflas erteleme talebinde bulunan bir şirketin borca batıklık bilançosu düzenlenerek, değerlendirilmiştir.

The postponement of bankruptcy is the legal protection for the associations and financial companies which are overindepted and are highly-likely to be recovered that companies present reliable forecasts, include convincing and serious betterment project to be saved. The legal situation of overindeptedness is assets of the company which could not fulfill the payments to debate even by evaluating assets according to their real value (potential selling value) – opposite to evaluating according to annual financial statement which evaluates them according to book value – so the company cannot fulfill the commitments and debts. In this study with the title of “The Postponement of Bankruptcy and Overindeptedness: An Application”; bankruptcy, postponement of bankruptcy, terms of postponement of bankruptcy and overindeptedness are being approached by examining a Van’s company’s demand of postponement of bankruptcy and issuing an overindeptedness balance sheet for them to evaluate their works.  

 • Akdeniz, M., & Kayıhan, Ş. (2014). İflasın ertelenmesi ve hukuki sonuçları dava dilekçesi örneği ve yargıtay kararları ekleri ile. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Alptürk, E., & Bostancıoğlu, E. (2011). İflas ertelemesinin hukuksal ve vergisel boyutu. Lebib Yalkın Yayınları, LYY Mevzuat Dergisi, (Erişim: 07/01/2011), http://www.vmhk.org.tr/iflas-ertelemesinin-hukuksal-ve-vergisel-boyutu/.
 • Arslan, R. (2008). İflasın ertelenmesi uygulamaları. Bankacılar Dergisi, 116-123.
 • Arzova, S. B., Yavaş, M., & Küçük, B. (2016). Hukuki ve mali yönden iflasın ertelenmesi ve borca batıklık bilançosu. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Aslanoğlu, S., Yavaşi, M., & Özalp, A. R. (2014). İflasın ertelenmesinde kamu alacaklarına sağlanan imtiyaz. Yaklaşım Dergisi, 253, Ocak 2014. (Erişim: 01/06/2017), www.turkhukuksitesi.com/makale_1762.htm/
 • Atalay, O. (2010). İflas sistemimiz neden iflas etti. Medeni Usül ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı VIII, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 181-206.
 • Atlı, (2018). İflasın yeni ertelenme şekli konkordato sözleşmesi. (Erişim: 12/06/2018), atli.av.tr/2018/04/27/ iflasin-yeni-ertelenme-sekli-konkordato-sozlesmesi/
 • Aydemir, E. (2013). İflasın ertelenmesi ve kayyımlık. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Beylik, A. (2011). İflasın ertelenmesinin hukuki boyutu. (Erişim: 19/12/2017), www.adaletbiz.com/iflasin-ertelenmesinin-hukuki-boyutu- makale128.html.
 • Bitlisli, F., & Yılmaz, T. (2016). İflasın ertelenmesinde borca batıklık bilançosunun oluşturulması: bir uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 207-223.
 • Börü, L. (2016). İflâsın ertelenmesinde iyileştirme projesinde öngörülen iyileştirme tedbirlerinin somutlaştırılması gerekliliği üzerine bazı değerlendirmeler. Ankara Barosu Dergisi, 1, 185-216.
 • Çetin, Ö. K. (2010). İflâsın ertelenmesi bağlamında kayyımlık. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Diril, M. (2014). İflas erteleme nedir? hukuki ve mali sonuçları açısından iflas erteleme sürecinin incelenmesi. İzmir SMMMO.
 • Dumanoğlu, S. (2011). İflasın ertelenmesi, borca batıklık ve iyileştirme projeleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Erkek, C. Ü. (2013). İflasın ertelenmesinin şartları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Eroğlu, N. (2014). İflasın ertelenmesi talebi üzerine alınabilecek tedbirler ve erteleme kararının sonuçları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Başkent Üniversitesi.
 • Güçlü, M. (2016). İflâs ertelemesi: uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Bankacılar Dergisi, 96.
 • Güngör, M. (2016). İflasın ertelenmesinde borca batıklık, rayiç değer tespiti ve iyileştirme projesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Işık, Z. (2010). İflasın ertelenmesinin usul ve esasları. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.
 • İİK (2004). İcra ve İflas Kanunu. (Erişim: 01/06/2017), http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf.
 • Kırtıloğlu, S. S. (2007). İflas davası. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Kuru, B. (2006). Pasifi aktifinden fazla olan sermaye şirketlerinin iflası. Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Diğer Konular. İstanbul: Arıkan Yayınları.
 • Küçüköner, Ü. (2012). İflas erteleme davaları. (Erişim: 25/12/2017), http://www.kucukoner.av.tr/ DOSYALAR/iflas_erteleme_davalari.pdf.
 • Milanlıoğlu, U. K. (2014). İflas ertelenmesinde iyileştirme projeleri ve iyileştirme projelerinin özellikleri. Doktora Sunum Ödevi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.
 • Musaballı, A. (2005). İflasın ertelenmesi şartları. (Erişim:25/12/2017), http://www.turkhukuksitesi.com/ makale_240.htm.
 • Oy, O. (2009). İflasın ertelenmesi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Özalp, A. R. (2013). İflasın ertelenmesi etkilerinin değerlendirilmesi. (Erişim: 14/12/2017), http://www. musbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=20438&Tip=Haber,%20Tarih:%2016.09.2013.
 • Özekes, M. (2007). İflasın ertelenmesi. Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı II-III, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 453- 527.
 • Özkan, Ö. (2008). Mahkemece iflasın ertelenmesi kararının verilmesinin şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına etkisi. İSMMMO Yayın Organı, Mali Çözüm Dergisi, 87.
 • Öztek, S. (2006). İflâsın ertelenmesi. Bankacılar Dergisi, 59, 39-83.
 • Seyfi, R. (2007). Sermaye şirketlerinde iflâsın ertelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Toplu, M. C. (2016). Ticari işletmelerde iflasın ertelenmesinde iyileştirme süreci ile borca batıklık tespitine yönelik değerlendirme. İSMMMO Yayını, Mali Çözüm Dergisi, 59-73.
 • TTK (2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. (Erişim: 01/06/2017), http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin /1.5.6102.pdf.
 • Uzay, Ş. (2008), Muhasebeci bakış açısı ile iflas erteleme süreci. (Erişim:25/12/2017), http://iibf.erciyes.edu.tr/ akademi/mh/suzay/SUZAY_IES.pdf.
 • Varıcı, İ. (2014). İflas ertelemesine başvuran şirketlerde kayyımın karşılaşabileceği muhasebe düzensizlikleri: kobi’lerde durum değerlendirmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2014/3.
 • Yıldız, B. (2016). İflasın ertelenmesi ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada muhasebe meslek mensubunun rolü. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 192-223.
 • Yılmaz, B. B. (2009). İflasın tespiti ve ertelenmesi yönünden borca batıklık bilançosu ve iyileştirilmesi. Ankara: Türmob Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1264-1732
Yazar: Fikret Otlu
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8186-1990
Yazar: Şakir İşleyen (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3432-3356
Yazar: Hamza Kaya
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon441947, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {265 - 274}, doi = {10.18506/anemon.441947}, title = {İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Otlu, Fikret and İşleyen, Şakir and Kaya, Hamza} }
APA Otlu, F , İşleyen, Ş , Kaya, H . (2019). İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 265-274 . DOI: 10.18506/anemon.441947
MLA Otlu, F , İşleyen, Ş , Kaya, H . "İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 265-274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/441947>
Chicago Otlu, F , İşleyen, Ş , Kaya, H . "İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 265-274
RIS TY - JOUR T1 - İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama AU - Fikret Otlu , Şakir İşleyen , Hamza Kaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.441947 DO - 10.18506/anemon.441947 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 274 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.441947 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.441947 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama %A Fikret Otlu , Şakir İşleyen , Hamza Kaya %T İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.441947 %U 10.18506/anemon.441947
ISNAD Otlu, Fikret , İşleyen, Şakir , Kaya, Hamza . "İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 265-274 . https://doi.org/10.18506/anemon.441947
AMA Otlu F , İşleyen Ş , Kaya H . İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 265-274.
Vancouver Otlu F , İşleyen Ş , Kaya H . İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 274-265.