Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 73 - 80 2018-12-16

Teaching Applications' Based On 7E Learning Model Centered STEM Activity Effect On Academic Achievement
7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi

Çağrı GÜVEN [1] , Mahmut SELVİ [2] , Semra BENZER [3]


In this study; 7E Learning Models Centered STEM activity is carried out by the students in the current textbook approved by the Ministry of National Education [MEB] in the 7E Learning Models centered on the 5th grade "Force Measurement and Friction" unit of the 2017 Science Teaching Program. The effect on the realizations of the outcomes on the subject of "Force Measurement" has been examined. Pre-test and post-test control group study semi-experimental research method was used. The study's working group, in the academic year of 2017/2018, constituted two branches of 5th grade in a government school. Analyzes were made with SPSS package program. According to findings; it can be said that the teaching practices based on the STEM activity increase the class achievement average according to the activity applications in the textbook if it is less. However, this difference is not significant.

Bu araştırmada; 7E Öğrenme Modeli merkezli STEM etkinliğinin uygulandığı öğrencilerle, Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] onaylı mevcut ders kitabında bulunan etkinliğin 7E Öğrenme Modeli merkezli uygulandığı öğrencilerin, 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'ndaki 5. sınıf ''Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme'' ünitesinde yer alan ''Kuvvetin Ölçülmesi'' konusundaki kazanımların gerçekleştirmelerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017/2018 eğitim öğretim yılında, bir devlet okulundaki 5. sınıf iki şube oluşturmaktadır. Analizler, SPSS paket programıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; 7E Öğrenme Modeli merkezli STEM etkinliğine dayalı öğretim uygulamalarının, ders kitabında yer alan etkinliğin 7E Öğrenme Modeli merkezli uygulamalarına göre sınıf başarı ortalamasını azda olsa artırmasına rağmen akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 • Alnıak Ş., & Yılmaz, H. (2004). Kuramsal Bakış Açısıyla Proje Yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları, 17, 92-101.
 • Ateş, M. (2017). Yapılandırmacı yaklaşımın 7e modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin türkçe dersindeki başarıya ve öğrenmedeki kalıcılığa etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 335-340.
 • Avcıoğlu, O. (2008). Lise 2 fizik dersinde Newton yasaları konusunda 7E modelinin başarıya etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Ayvacı, H. Ş. (2017). STEM ve teknoloji uygulamaları. Çepni, S. (Ed.), Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi içinde (s. 239-284), Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.B., Akgün, Ö,E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Bybee, R. W. (2003). Why The Seven E's. (Erişim: 20.02. 2010), http://www.miamisci.org/ph/lpintro7e.html
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, S., & Özdilek, Z., (2015). Improving a sample lesson plan for secondary science course within the STEM education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 177, 223-228.
 • Çekiç Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7E öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Çolak, A. (2014). Ortaöğretim 11. Sınıf elektromanyetizma ünitesinde 7E modelinin öğrencilerin kavramsal başarılarına etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Çorlu, M. A., Adıgüzel, T., Ayar, M. C., Çorlu, M. S., & Özel, S. (2012). Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM) eğitimi: Disiplinler arası çalışmalar ve etkileşimler. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: implications for educating our teachers for the age of innovation. Eğitim ve Bilim, 39(171), 74-85.
 • Demirezen, S., & Yağbasan, R. (2013). 7E Modelinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgıları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 132-151.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, Volume 13, Issue 1, 602-620.
 • Gürbüz, F., Turgut, Ü., & Salar, R. (2013). 7E modelinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 80-94.
 • Gürbüzoğlu Yalmancı, S., & Yenice E. (2015). Yapılandırmacı yaklaşımın 7E öğrenme modelinin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi "mitoz ve mayoz bölünme" konusunda öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 3(2), 65-77.
 • Kan, A. (2008). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.
 • Karataş, F.Ö. (2017). Eğitimde geleneksel anlayışa yeni bir s(i)tem. Çepni, S. (Ed.), Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi içinde (s. 53-68), Ankara: Pegem Akademi.
 • Keçeci, G., Alan, B., & Kırbağ Zengin, F. (2017). 5. sınıf öğrencileriyle stem eğitimi uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(Özel Sayı), 1-17.
 • MEB (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). (Erişim: 17.09.2017), http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?,PID=143
 • MEB (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). (Erişim: 15.03.2018), http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325
 • Özmen, H. (2016). Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. Çepni, S. (Ed.), Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi içinde, (s. 51-119), Ankara: Pegem Akademi.
 • Riechert, S. E., & Post, B. K. (2010). From skeletons to bridges ve other STEM enrichmentexercises for high school biology. The American Biology Teacher, 72(1), 20-22.
 • Selvi, M., & Yıldırım, B. (2017). STEM öğretme-öğrenme modelleri: 5E öğrenme modeli, proje tabanlı öğrenme ve STEM sos modeli. Çepni, S. (Ed.), Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi içinde, (s. 204-238), Ankara: Pegem Akademi.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayıncılık.
 • Turgut, Ü., & Gürbüz, F. (2011). Isı ve sıcaklık konusunda 5E modeliyle öğretimin öğrencilerdeki kavramsal değişime ve onların tutumlarına etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 679-706.
 • Turgut, Ü., Çolak, A., & Salar, R. (2017). 7E öğrenme modeli'ne uygun olarak çalışma yaprağı hazırlama (elektromanyetizma ünitesi örneği). Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 227-251.
 • TUSİAD (2014). STEM (science, technology, engineering and mathematics fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında eğitim almış işgücüne yönelik talep ve beklentiler araştırması. (Erişim: 20.05.2018), https://tusiad.org/tr/tum/item/download/7024_2d8e4e486ab5dd27ab4da218c6f4c888
 • Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: The impact of professional development on teacher perception and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1 (2), 1-13.
 • White, D.W. (2014). What is STEM education and why is it important? Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(14), 1-9.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FETEMM etkinliklerinin etkisi. GEFAD / GUJGEF, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2014, Haziran). STEM eğitimi üzerine derleme çalışması: Fen bilimleri alanında örnek ders uygulamaları. VI. International Congress of Education Research'ında sunulmuş bildiri. Ankara.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma temelli öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretim programının geliştirilmesi. uygulanması ve değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden pratiğe STEM eğitimi uygulama kitabı. Nobel Bilimsel Eserler.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2017). STEM uygulamaları ve tam öğrenmenın etkileri üzerine deneysel bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 183-210.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3359-5007
Yazar: Çağrı GÜVEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9704-1591
Yazar: Mahmut SELVİ
Kurum: İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8548-8994
Yazar: Semra BENZER
Kurum: İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon463812, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {73 - 80}, doi = {10.18506/anemon.463812}, title = {7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi}, key = {cite}, author = {GÜVEN, Çağrı and SELVİ, Mahmut and BENZER, Semra} }
APA GÜVEN, Ç , SELVİ, M , BENZER, S . (2018). 7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 73-80 . DOI: 10.18506/anemon.463812
MLA GÜVEN, Ç , SELVİ, M , BENZER, S . "7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 73-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/463812>
Chicago GÜVEN, Ç , SELVİ, M , BENZER, S . "7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 73-80
RIS TY - JOUR T1 - 7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi AU - Çağrı GÜVEN , Mahmut SELVİ , Semra BENZER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.463812 DO - 10.18506/anemon.463812 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 80 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.463812 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.463812 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi %A Çağrı GÜVEN , Mahmut SELVİ , Semra BENZER %T 7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.463812 %U 10.18506/anemon.463812
ISNAD GÜVEN, Çağrı , SELVİ, Mahmut , BENZER, Semra . "7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 73-80 . https://doi.org/10.18506/anemon.463812
AMA GÜVEN Ç , SELVİ M , BENZER S . 7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 73-80.
Vancouver GÜVEN Ç , SELVİ M , BENZER S . 7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 80-73.