Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 63 - 71 2018-12-16

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Level of the Self Stigma of Seeking Help and the Cognitive Behavioral Avoidance of College Students

Mustafa EŞKİSU [1] , Murat AĞIRKAN [2] , Namık Kemal HASPOLAT [3]


Bu araştırmada, bireylerin psikolojik yardım aramaya ilişkin kendini damgalama tutumları ile bilişsel davranışçı kaçınma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış, ayrıca kendini damgalama tutumu cinsiyet, yerleşim yeri ve psikolojik yardım alma deneyimi değişkenleri açısından ele alınmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği, Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Ölçeği ve araştırma kapsamında geliştirilen Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre erkek öğrencilerin ve yaşamının çoğunu kırsal bölgede geçiren öğrencilerin kendini damgalama tutumlarının daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca, bireylerde kendini damgalama tutumu ile bilişsel davranışsal kaçınma düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulgulanmış, yapılan Regresyon analizi sonuçlarına göre cinsiyet, yerleşim yeri ve bilişsel davranışsal kaçınma değişkenlerinin kendini damgalama tutumunu anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür.

The purpose of this study is to examine the relationship between self-stigma of seeking help and cognitive behavioral avoidance. Moreover, the differentiation of self-stigma by various variables such as, gender, previous psychological help experience and community size has investigated. Participants completed a demographic data form, Self-Stigma of Seeking Help Scale, and Cognitive Behavioral Avoidance Scale. The results of this study show that men and who are from rural areas have higher level of self-stigma. Moreover, there is a positive and significant relationship between self-stigma and cognitive behavioral avoidance. The results of the regression analyses also demonstrated that gender, being from rural area and the cognitive behavioral avoidance significantly predicted self-stigma of seeking help whereas having a previous psychological counselling experience was not a significant predictor of self-stigma of seeking help.

 • Acun Kapıkıran, N., & Kapıkıran, Ş. (2013). Psikolojik yardım aramada kendini damgalama ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik. Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal, 5(40), 131-141.
 • Arslantaş H., Gültekin B.K., Söylemez, A., & Dereboy, F. (2010). Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine ilk kez başvuran hastaların damgalamayla ilgili inanç, tutum ve davranışları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 11-17.
 • Baysal, G. Ö. D. (2013). Damgalanma ve ruh sağlığı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 22(2), 239-251.
 • Blalock, J. A., & Joiner, T. E. (2000). Interaction of cognitive avoidance coping and stress in predicting depression/anxiety.Cognitive therapy and research, 24(1), 47-65.
 • Brentano, F. (2012). Psychology from an empirical standpoint. Newyork: Routledge.
 • Bridges, L. J., Denham, S. A., & Ganiban, J. M. (2004). Definitional issues in emotion regulation research. Child Development, 75(2), 340-345
 • Cabanac, M. (2002). What is emotion?. Behavioural processes, 60(2), 69-83.
 • Corrigan, P. W. (2004). How stigma interferes with mental health care. American Psychologist, 5(7), 614-625.
 • Corrigan, P. W., & Rao, D. (2012). On the self-stigma of mental illness: Stages, disclosure, and strategies for change. The Canadian Journal of Psychiatry, 57(8), 464-469.
 • Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). The paradox of self‐stigma and mental illness. Clinical Psychology: Science and Practice, 9(1), 35-53.
 • Corrigan, P. W., Roe, D., & Tsang, H. W. H. (2011). Challenging the stigma of mental illness lessons for therapists and advocates. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
 • Corrigan, P.W. (1998). The impact of stigma on severe mental illness. Cognitive and Behavioral Practice, 5, 201-222.
 • Corrigan, P.W., & Watson, A. C. (2002). The paradox of self-stigma and mental illness. American Psychological Association, 35-53.
 • Çakır, Z. (2013). Kadın üniversite öğrencilerinde yeme tutumlarının mükemmeliyetçilik, sosyotropi-otonomi, üstbilişler, duygulara ilişkin inançlar, duygusal zorlanmaya toleranssızlıkve kaçınma ile ilişkisi: yatkınlaştırıcı ve sürdürücü faktörlere dayalı bir model önerisi. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Çam, O., & Bilge, A. (2013). Türkiye’de ruhsal hastalığa/hastaya yönelik inanç, tutum ve damgalama süreci: sistematik derleme. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(2), 91-101.
 • Çeçen, A. R. (2002). Duygular insan yaşamında neden vazgeçilmez ve önemlidir?. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9).
 • Degenova, M. K., Patton, D. M., Jurich, J. A. & MacDermid, S. M. (1994). Ways of coping among HIV-infected individuals. The Journal of Social Psychology, 134(5), 655-663.
 • Eisenberg, D., Downs, M. F., Golberstein, E., & Zivin, K. (2009). Stigma and help seeking for mental health among college students. Medical Care Research and Review, 66(5), 522-541.
 • Esen, F.B. (2017). Depresyonda tedaviye yanıtı yordamada ruminasyon, yaşantısal kaçınma, bilişsel birleşme ve kendine-şefkat’in etkisi. Yayımlanmamış tıpta uzmanlık tezi, İstanbul: Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30, (1311–1327).
 • Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271-299
 • Gross, J. J., & Thompson R. A. (2007). Emotion regulation conceptual foundations. In: J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation, (542–559). New York: Guilford Press.
 • Hackler, A. H. (2007). Seeking professional help for an eating disorder: The role of stigma, anticipated outcomes, and attitudes. Doctoral Dissertation. Iowa State University.
 • Hackler, A. H., Vogel, D. L., & Wade, N. G. (2010). Attitudes toward seeking professional help for an eating disorder: The role of stigma and anticipated outcomes. Journal of Counseling & Development, 88(4), 424-431.
 • Hammer, J. H., Vogel, D. L., & Heimerdinger-Edwards, S. R. (2013). Men's help seeking: Examination of differences across community size, education, and income. Psychology of Men & Masculinity, 14(1), 65.
 • Hayes, S. C. (2016). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies–Republished Article. Behavior therapy,47(6), 869-885.
 • Howard, P., Wong, G., & Brigh, J. A. (2002) Stigma and self-esteem in manic depression: An exploratory study. J Affect Disord, 69, 61-70.
 • Ireland, S. J., McMahon, R. C., Malow, R. M., & Kouzekanani, K. (1994). Coping style as a predictor of relapse to cocaine abuse. NIDA Research Monograph, 141, 159-159.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavas, A. B., Topkaya, N., & Gençoğlu, C. (2014). Psikolojik yardım alma nedeniyle sosyal damgalanma, denetim odağı, kendini damgalama ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 367-377.
 • Lillis, J., Levin, M. E., & Hayes, S. C. (2011). Exploring the relationship between body mass index and health-related quality of life: A pilot study of the impact of weight self-stigma and experiential avoidance. Journal of Health Psychology, 16(5), 722-727.
 • Link, B.G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, 363-385.
 • Loya, F., Reddy, R., & Hinshaw, P. (2010). Mental illness stigma as a mediator of differences in caucasian and south asian college students’ attitudes toward psychological counseling. Journal of Counseling Psychology, 57, 484-490.
 • Luoma, J. B., Kohlenberg, B. S., Hayes, S. C., Bunting, K., & Rye, A. K. (2008). Reducing self-stigma in substance abuse through acceptance and commitment therapy: Model, manual development, and pilot outcomes. Addiction Research & Theory, 16(2), 149-165.
 • Major B., & O’Brien L. T. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology, 56, 393-421.
 • Manos, R. C., Rusch, L. C., Kanter, J. W., & Clifford, L. M. (2009). Depression self-stigma as a mediator of the relationship between depression severity and avoidance. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(9), 1128-1143.
 • Moos, R. H., & Schaefer, J. A. (1993). Coping resources and processes: currentconcepts and measures. In: L. Goldberger, & S. Breznitz (Eds.), Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects (2nd ed). New York: Free Press.
 • Neziroğlu, G. (2010). Ruminasyon, yaşantısal kaçınma ve problem çözme becerileri ile depresif belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Nezu, A. M., Nezu, C. M., & Perri, M. G. (1989). Problem-solving therapy for depression: Theory, research and clinical guidelines. New York: John Wiley & Sons.
 • Ottenbreit, N. D., & Dobson, K. S. (2004). Avoidance and depression: The construction oft he Cognitive-Behavioral Scale. Behaviour Research and Therapy, 42, 293-313.
 • Pachankis, J. E. (2007). The psychological implications of concealing a stigma: a cognitive-affective-behavioral model. Psychological bulletin, 133(2), 328.
 • Panksepp, J. (2004). Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions. Oxford university press.
 • Pederson, E. L., & Vogel, D. L. (2007). Male gender role conflict and willingness to seek counseling: Testing a mediation model on college-aged men. Journal of Counseling Psychology, 54(4), 373.
 • Pinel, E. C., & Bosson, J. K. (2013). Turning our attention to stigma: an objective self awareness analysis of stigma and its consequences. Basic and Applied Social Psychology, 35, 55-63.
 • Stewart, H., Jameson, J. P., & Curtin, L. (2015). The relationship between stigma and self-reported willingness to use mental health services among rural and urban older adults. Psychological Services, 12(2), 141.
 • Stewart, S. H., Zvolensky, M. J., & Eifert, G. H. (2002). The relations of anxiety sensitivity, experiential avoidance, and alexithymic coping to young adults’ motivations for drinking. Behavior modification, 26(2), 274-296.
 • Şen, F. S., Taşkın, E. O., Özmen, E., Ademir, Ö., & Demet, M. M. (2003). Türkiye’de kırsal bir bölgede yaşayan halkın depresyona ilişkin tutumları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4(3), 133-143.
 • Taşkın E. O., & Özmen E. (2004). Sosyodemografik etmenlerin ruhsal hastalıklara yönelik tutumlara etkileri. 3P Dergisi, 12 (3), 13-24.
 • Taşkın, E. O., Şen, F. S., Özmen, E., & Aydemir, Ö. (2006). Kırsal kesimde depresyonlu hastalara yönelik tutumlar: sosyal mesafe ve etkileyen etmenler. Türkiye’de Psikiyatri, 8(1), 11-17.
 • Taşkın, E.O. (2007). Türkiye’de ruhsal hastalıklara yönelik tutumlar ve damgalama. stigma: ruhsal hastalıklara yönelik tutumlar ve damgalama. İzmir: Meta Basım.
 • Topkaya, N. (2014). Gender, Self-Stigma, and Public Stigma in Predicting Attitudes toward Psychological Help-Seeking. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(2), 480-487.
 • Vogel, D. L., Bitman, R. L., Hammer, J. H., & Wade, N. G. (2013). Is stigma internalized? The longitudinal impact of public stigma on self-stigma. Journal of Counseling Psychology, 60(2), 311–316.
 • Vogel, D. L., Heimerdinger-Edwards, S. R., Hammer, J. H., & Hubbard, A. (2011). “Boys don't cry”: Examination of the links between endorsement of masculine norms, self-stigma, and help-seeking attitudes for men from diverse backgrounds. Journal of Counseling Psychology, 58(3), 368.
 • Vogel, D. L., Wade, N. G., & Haake, S. (2006). Measuring the self-stigma associated with seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 53(3), 325.
 • Vogel, D. L., Wade, N. G., & Hackler, A. H. (2007). Perceived public stigma and the willingness to seek counseling: The mediating roles of self-stigma and attitudes toward counseling. Journal of Counseling Psychology, 54(1), 40.
 • Vogel, D. L., Wester, S. R., & Larson, L. M. (2007). Avoidance of counseling: Psychological factors that inhibit seeking help. Journal of Counseling & Development, 85(4), 410-422.
 • Wade, N. G., Post, B. C., Cornish, M. A., Vogel, D. L., & Tucker, J. R. (2011). Predictors of the change in self-stigma following a single session of group counseling. Journal of Counseling Psychology, 58(2), 170.
 • Wright, A., Jorm, F. J., & Mackinen, A. J. (2011). Labeling of mental disorders and stigma in young people. Social Science and Medicine, 73, 498-506.
 • Yıldız, M. A. (2014). Ergenlerde anne-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve baş etme yöntemlerinin çoklu aracılık rolü. Mersin: Mersin Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7992-653X
Yazar: Mustafa EŞKİSU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9695-8525
Yazar: Murat AĞIRKAN
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1755-7393
Yazar: Namık Kemal HASPOLAT
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon463839, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {63 - 71}, doi = {10.18506/anemon.463839}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {EŞKİSU, Mustafa and AĞIRKAN, Murat and HASPOLAT, Namık Kemal} }
APA EŞKİSU, M , AĞIRKAN, M , HASPOLAT, N . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 63-71 . DOI: 10.18506/anemon.463839
MLA EŞKİSU, M , AĞIRKAN, M , HASPOLAT, N . "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 63-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/463839>
Chicago EŞKİSU, M , AĞIRKAN, M , HASPOLAT, N . "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 63-71
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki AU - Mustafa EŞKİSU , Murat AĞIRKAN , Namık Kemal HASPOLAT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.463839 DO - 10.18506/anemon.463839 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 71 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.463839 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.463839 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki %A Mustafa EŞKİSU , Murat AĞIRKAN , Namık Kemal HASPOLAT %T Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.463839 %U 10.18506/anemon.463839
ISNAD EŞKİSU, Mustafa , AĞIRKAN, Murat , HASPOLAT, Namık Kemal . "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 63-71 . https://doi.org/10.18506/anemon.463839
AMA EŞKİSU M , AĞIRKAN M , HASPOLAT N . Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 63-71.
Vancouver EŞKİSU M , AĞIRKAN M , HASPOLAT N . Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Kendini Damgalama Tutumları ile Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 71-63.