Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 95 - 102 2018-12-16

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi
Evaluating the Difficulties in Managing Preschool Educational Institutions

Canan DEMİR YILDIZ [1]


Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan okul müdürlerinin, okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yollarının değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada nitel bir yaklaşım benimsenmiştir. Araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Muş ili merkezinde yer alan devlet ve özel olmak üzere çeşitli anaokullarında görev yapmakta olan toplam 13 okul müdürü araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri, betimsel analiz yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, okul müdürlerinin yönetim sürecinde karşılaştıkları birçok sorun tespit edilmiştir. Bu sorunlar arasında en çok karşılaşılanlar ise maddi yetersizlikler, yardımcı personel eksikliği ve velilerin anaokullarına karşı olumsuz ya da ilgisiz tutumları olmaktadır. Okul müdürlerinin toplantı yoluyla öğretmen, veli ve diğerleri ile ilgili sorunları çözmeye çalıştıkları görülürken, maddi yetersizliklerin üstesinden gelmek için herhangi bir çözüm yolu uygulamadıkları dikkat çekmiştir. 

A qualitative approach has been adopted in this study, which aims to evaluate the problems and solutions that school principals have faced in administration of preschool education institutions. The research data were collected using interview techniques. A total of 13 school principals working in various state or private kindergartens or preschool education institutions, located in the centre of Muş province, formed the study group. Research data were analyzed by descriptive analysis. As a result, many problems encountered by the school principals in the management process have been identified. The most common of these problems are financial insufficiencies, lack of assistant personnel, and parents' negative or irrelevant attitudes towards kindergartens. While school principals seem to be trying to solve problems with teachers, parents and others through meetings, they have noticed that they have not implemented any solution to overcome financial insufficiencies. 

 • Aydın, M. (2010) Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • Bloom, B. S. (1964). Stability and change in human Characteristics. New York: Wiley.
 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Clyde, M. (1995). Child caredirectors’ perceptions of their roles and attitudes needed to contribute to those roles. Melbourne: Department of Early Childhood Studies.
 • Cüceloğlu, D. (1993). Geliştiren ana-baba. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 29, 3-7.
 • Çağlar, A. (1999). 75. yılında cumhuriyet’in ilköğretim birikimi. 75 yılda eğitim. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: okul aile dayanışması. İlköğretim-Online, 2(2), 28-34.
 • Demir, E. (2016). Views of grandfathers about games played by today’s children and their childhood games. International Journal of Innovative Research in Education, 3(4), 167-173.
 • Drakes, R. (1982). Developments in Early Childhood Education. INTO
 • Gallahue, D. L.,Ozmun, J. C., & Goodway, J. D. (2014). Motor gelişimi anlamak. Bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler. (Çev. D. S. Özer ve A. Aktop). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Gök, G., & Erbaş, D. (2011). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3 (1), 66-87.
 • Güler-Yıldız, T. (2014). Ailenin tanımı, tarihsel gelişimi ve aile çeşitleri. Güler-Yıldız, T. (Ed.), Anne Baba Eğitimi içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Günalp, A. (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi (aksaray ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Haile, Y., & Hussein, B. (2017). Practices and challenges of preschool leadership and management in public and private kindergarten in Jijiga city administration. Journal of Humanities And Social Science, 22 (12), 74-83. http://dx.doi.org/10.9790/0837-2212077483.
 • Hayden, J. (1997). Administrators of earlyservices: Responsibilities, supports and training needs. Journal of Australian Research in Early Childhood Education, 2, 38-47.
 • Hildebrand, V., & Hearron, P. E. (1997). Management of child development centres. Colombus, OH: PrenticeHall.
 • Hunt, D. (1970). Parents and children in history. New York. Basic Books.
 • Ige, A. M. (2011). The Challenges facing early childhood care, development and education in an era of universal basic education in Nigeria. Early Childhood Education Journal, 39(2), 161-167. http://dx.doi.org/10.1007/s10643-011-0443-3.
 • Irish National Teachers’ Organization (1995). Early Childhood Education: Issues and Concers. Duplin: INTO Publications.
 • JordeBloom, P. (1999). Using climate assessment to improve the quality of work life in early childhood programs. Advances in Early Education and Day Care, 10, 115-146.
 • JordeBloom, P. , Sheerer, M., Richard, N., & Britz, J. (1991). The head start leadership training program. Final report to the Department of Health and Human Services, Head Start Division. Evanston, IL: The Early Childhood Professional Development Project, National-Louis University.
 • Kaçar, A. Ö., & Doğan, N. (2007). Okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitimin rolü. Akademik Bilişim, Dumlupınar Üniversitesi, 1-10.
 • Kagan, S. L. (1994). Leadership: Rethinking it- making it happen. Young Children, 49(5), 50.
 • Kagan, S. L., & Bowman, B. T. (1997). Leadership in early care and education (pp. 9-14). Washington, DC: National Association for the Young Children.
 • Katrancı, M. (2014). Okul öncesi eğitim ve önemi. Seven, S. (Ed.) Okul Öncesi Eğitime Giriş. (ss. 1-14). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kearns, K. (1996). Staffsupervision in long-daycarecentres in New South Wales. Journal of Australian Research in Early Educations, 1, 85-99.
 • Küçükturan, G. (2003), Okul öncesi fen öğretiminde bir teknik: analoji. Milli Eğitim Dergisi, 157. (Erişim: 10.05.2018), https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/157/kucukturan.htm
 • Lunn, P., & Bishop, A. (2002). Nursery teachers as leaders and managers: A pedagogical and subsidiarity model of leadership. (accessed on 10.05.2018), http://gateway.library.qut.edu.au:2057/pqdweb?TS=309&cc=2
 • MEB (2014) Milli eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. (Erişim: 20.09.2018), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm
 • Rodd, J. (1997). Learning to be leaders: Perceptions of early childhood professionals about leadership roles and responsibilities. EarlyYears, 18 (1), 40-46.
 • Sergiovanni, T. (1998). Leadership as pedagogy, capital development and school effectiveness. International Journal of Leadership in Education, 1(1), 37-46.
 • Şimşek, H., & Tanaydın, D. (2001). Öğretmen veli katılımı: öğretmen,-veli-psikolojik danışma üçgeni, İlköğretim Online, 1(1).
 • Tudorica, O., & Timpau, C. (2015). The management of the preschool group: values, practices and impact. Proceedings of the 9th International Management Conference.November 5th-6th, 2015, Bucharest, Romania.
 • Turan, F. (2004). Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği ve programının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 1(162). (Erişim: 10.05.2018), https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/turan.htm
 • Ulutaş, A., Demir, E. & Yayan, E. H. (2017). Motor gelişim eğitim programının 5-6 yaş çocukların kaba ve ince motor becerilerine etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1523-1538.
 • Uygun, S. (2013). Türk eğitim sistemi sorunları (geleneksel ve güncel). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5905-9344
Yazar: Canan DEMİR YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon465821, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {95 - 102}, doi = {10.18506/anemon.465821}, title = {Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR YILDIZ, Canan} }
APA DEMİR YILDIZ, C . (2018). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 95-102 . DOI: 10.18506/anemon.465821
MLA DEMİR YILDIZ, C . "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 95-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/465821>
Chicago DEMİR YILDIZ, C . "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 95-102
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi AU - Canan DEMİR YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.465821 DO - 10.18506/anemon.465821 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 102 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.465821 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.465821 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi %A Canan DEMİR YILDIZ %T Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.465821 %U 10.18506/anemon.465821
ISNAD DEMİR YILDIZ, Canan . "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 95-102 . https://doi.org/10.18506/anemon.465821
AMA DEMİR YILDIZ C . Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 95-102.
Vancouver DEMİR YILDIZ C . Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 102-95.