Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 131 - 138 2018-12-16

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması
Exploring the Pre-Service Science Teachers’ Views of Argumentation and of Their Argument Development Skills

Selçuk AYDEMİR [1] , Didem KARAKAYA CIRIT [2] , Songül KAYA [3] , Ceylan AZGER [4]


Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi (FB) öğretmen adaylarının argümantasyona ilişkin görüşlerini ve argüman kurma becerilerini belirlemektir. Araştırmaya Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi FB Öğretmenliğinde öğrenim gören toplam 32 öğretmen adayı katılmıştır. Bu çalışmada, FB öğretmen adaylarının argümantasyona ilişkin görüşlerini belirlemek için 6 sorudan oluşan açık uçlu anket kullanılırken, argüman kurma becerilerini belirlemek için yarışan teoriler etkinliğine dayalı yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Açık uçlu anket ve yarı-yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının argüman kurma becerilerine ilişkin elde edilen verilerin analizinde ise Toulmin’in Argüman Modeli esas alınarak Erduran, Simon ve Osborne (2004) tarafından geliştirilen ve beş argüman seviyesinden oluşan ölçeğe göre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının genel olarak orta düzeyde görüşlere sahip olduklarını ancak düşük seviyede argüman kurma seviyelerine sahip olduklarını göstermiştir.

The aim of this study is to exploring the pre-service science teachers’ views of argumentation and their argument development skills. 32 Pre-service Science Teachers (PSTs) in the Department of Science Education Program participated in the study. An open-ended questionnaire, which is consisted of six questions, was used to explore the PSTs’ views of argumentation. In order to define their argument development skills, semi-structured interviews based on competing theories was implemented with them. The data obtained from open-ended questionnaire and semi-structured interviews was analyzed through content analysis method. Analytical framework developed by Erduran, Simon ve Osborne (2004) in convenient with Toulmin’s Argument Pattern was used to assess the quality of PSTs’ argumentation. The results showed that the PSTs’ views of argumentation were moderate and their argument development skills were low.

 • Aktamış, H., & Atmaca, A. C. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımına yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 936- 947. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.48760
 • American Association for the Advancement of Science (2000). Designs for science literacy. Washington.
 • Aydemir, S. (2012). Harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmayı anlamaları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Aydeniz, M., & Ozdilek, Z. (2015). Assessing pre-service science teachers’ understanding of scientific argumentation: What do they know about argumentation after four years of college science?. Science Education International, 26(2), 217–239.
 • Benson, A. J., & Boydstun, C. P. (1995). Invasion of the Zebra Mussel in the United States. (Accessed on 09.09.2018), http://biology.usgs.gov/s+t/noframe/x274.htm
 • Binkley, R. W. (1995). Argumentation, education and reasoning. Informal Logic, 17(2), 127–143.
 • Browne M. N., & Keeley S. M. (1998). Asking the right questions: a guide to critical thinking, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Chinn, C. A., & Brewer, W. F. (1993). The role of anomalous data in knowledge acquisition: A theoretical framework and implications for science instruction. Review of Educational Research, 63(1), 1-49.
 • Çetin, P. S., Kutluca, A. Y., & Kaya, E. (2014). Öğrencilerin argümantasyon kalitelerinin incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(1), 56-66.
 • Demircioğlu, T., & Uçar, S. (2012, Haziran). Argüman-temelli sorgulama yönteminin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının akademik başarısına ve bilimsel işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. İçinde: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde, Türkiye.
 • Demirel, R. (2015). Katı basıncı konusunda argümantasyon etkinliğinin uygulanması. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 70-90.
 • Deng, Y., & Wang, H. (2017). Research on evaluation of Chinese students’ competence in written scientific argumentation in the context of chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 18, 127-150.
 • Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287–312.
 • Duschl, R.A., & Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education. Studies in Science Education, 38, 39–72.
 • Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. P. (2007). argumentation in science education: perspectives from classroom-based research. Springer.
 • Erduran, S., Ardac, D., & Yakmaci-Guzel, B. (2006). Promoting argumentation in pre-service teacher education in science. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 1-14.
 • Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: developments in the application of toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88(6), 915-933.
 • Günel, M., Kıngır, S., & Geban, Ö. (2012). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 316-330.
 • Heng, L. L., Surif, J., & Seng, C. H. (2015). Malaysian students' scientific argumentation: do groups perform better than individuals?. International Journal of Science Education, 37(3), 505-528.
 • Kabataş Memiş, E. (2014). İlköğretim öğrencilerinin argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 401-418.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, O. N. (2005). Tartışma teorisine dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusundaki başarılarına ve bilimin doğası hakkındaki kavramalarına etkisi. Doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Lemke, J.L. (1990). Talking science: Language, learning and values. Norwood, NJ: Ablex.
 • Mathis, C. A., Siverling, E. A., Glancy, A. W., & Moore, T. J. (2017). Teachers’ incorporation of argumentation to support engineering learning in STEM Integration Curricula. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 7(1), 6.
 • Miller, M. (1987). Argumentation and cognition. M. Hickmann (Haz.), Social and functional approaches to language and thought (p. 225-249). London: Academic Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Fen bilimleri dersi öğretimi programı (3-8.sınıf). Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of school science. International Journal of Science Education, 553-576.
 • NGSS Lead States (2013). Next generation science standards: for states, by states. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Osborne, J., Erduran S., & Simon, S. (2004). Enhancingthe quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020.
 • Osborne, J., Erduran, S., Simon, S., & Monk, M. (2001). Enhancing the quality of argument in school science. School science review, 82(301), 63-70.
 • Özer Keskin, M., Şengül, Ç., & Keskin Samancı, N. (2010, Eylül). Biyoloji laboratuvar etkinliklerinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanımı. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi’nde sunulan bildiri, İzmir, Türkiye.
 • Park, S. (2016). Exploring the argumentation pattern in modeling-based learning about apparent motion of mars. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(1), 87–107. http://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1423a
 • Smyrnaiou, Z., Petropoulou, E., & Sotiriou, M. (2015). Applying argumentation approach in STEM education: a case study of the european student parliaments project in greece. American Journal of Educational Research, 3(12), 1618-1628.
 • Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tümay, H., & Köseoğlu, F. (2010). Bilimde argümantasyona odaklanan etkinliklerle kimya öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki anlayışlarını geliştirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 859-876.
 • Veerman, A. (2003). Constructivive discussions through electronic dialog. In J. Andriessen, M. Baker & D. Suthers (Haz.), Arguing to learn, confronting cognitions in computer-supported collaborative learning environments. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Yıldırır, H. E., & Nakiboğlu, C. (2014). Kimya öğretmen ve öğretmen adaylarının derslerinde kullandıkları argümantasyon süreçlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0032-2734
Yazar: Selçuk AYDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8606-478X
Yazar: Didem KARAKAYA CIRIT
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4850-0405
Yazar: Songül KAYA
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1037-7245
Yazar: Ceylan AZGER
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon470577, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {131 - 138}, doi = {10.18506/anemon.470577}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {AYDEMİR, Selçuk and KARAKAYA CIRIT, Didem and KAYA, Songül and AZGER, Ceylan} }
APA AYDEMİR, S , KARAKAYA CIRIT, D , KAYA, S , AZGER, C . (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 131-138 . DOI: 10.18506/anemon.470577
MLA AYDEMİR, S , KARAKAYA CIRIT, D , KAYA, S , AZGER, C . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 131-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/470577>
Chicago AYDEMİR, S , KARAKAYA CIRIT, D , KAYA, S , AZGER, C . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 131-138
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması AU - Selçuk AYDEMİR , Didem KARAKAYA CIRIT , Songül KAYA , Ceylan AZGER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.470577 DO - 10.18506/anemon.470577 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 138 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.470577 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.470577 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması %A Selçuk AYDEMİR , Didem KARAKAYA CIRIT , Songül KAYA , Ceylan AZGER %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.470577 %U 10.18506/anemon.470577
ISNAD AYDEMİR, Selçuk , KARAKAYA CIRIT, Didem , KAYA, Songül , AZGER, Ceylan . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 131-138 . https://doi.org/10.18506/anemon.470577
AMA AYDEMİR S , KARAKAYA CIRIT D , KAYA S , AZGER C . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 131-138.
Vancouver AYDEMİR S , KARAKAYA CIRIT D , KAYA S , AZGER C . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyona İlişkin Görüşleri ve Argüman Kurma Becerilerinin Araştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 138-131.