Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 155 - 163 2018-12-16

Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı
The Predictability of False Self-perceptions of Parental Bonding Levels and Social Appearence Anxiety of University Students

Halil EKŞİ [1] , Selami KARDAŞ [2] , Osman İNCİ [3]


Bu araştırma, öğrencilerin ana baba bağlanma düzeyleri ve sosyal görünüş kaygılarının sahte benlik algılarını yordayıcılığını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 330 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma çoklu yordayıcı korelasyonel model ile yapılmıştır. Örneklem grubuna “Ana baba bağlanma ölçeği”, “Sosyal görünüş kaygısı ölçeği”, ve “Sahte benlik algısı ölçeği” birlikte verilmiştir. Veriler çoklu regresyon tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sahte benlik algısı, sosyal görünüş kaygısı ve ana babaya bağlanma değişkenleri arasında ikili olarak ilişkiler anlamlı bulunmuştur. Regresyon analizi sonucunda ise sosyal görünüş kaygısı, anneye bağlanma ve babaya bağlanma değişkenlerinin birlikte sahte benlik algısını yordadığı görülmüştür. Bu değişkenlerden sosyal görünüş kaygısı ve babaya bağlanmanın anlamlı yordayıcılar olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

This research aims to examine the predictability of students’ parental bonding levels and false self-perceptions of social appearance anxiety. The sample of the research consists of 330 students. The study has been conducted with a multi-predictor correlation model. Literate sample group; ‘Parental bonding instrument’, ‘Social appearance anxiety scale’, and ‘Perception of false self-scale’ have been given together. The data have been analyzed using multiple regression techniques. As a result of the analyzes, it has been found that relations between false self-perception, anxiety of social appearance and parental bonding variables are significant dichotomously. As for a result of regression analysis, it has been seen that the social appearance anxiety, bonding to mother, and bonding to father together predict false self-perception. From these variables, social anxiety and bonding to father have been seen to be significant predictors. Findings obtained have been discussed in the light of the literature and some suggestions have been made.

 • Akhtar, S. (1989). Narcissistic personality disorder: Descriptive features and differential diagnosis. Psychiatry Clin North Amer, 12, 505-530.
 • Akın, A., Demirci, İ., Yılmaz, S., & Işık, Y. (2013). Sahte benlik algısı ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 88-92.
 • Alemdağ, S. (2013). Öğretmen adaylarında fiziksel aktiviteye katılım, sosyal görünüş kaygısı ve sosyal öz-yeterlik ilişkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Allaman, J. D., Joyce, C. S., & Crandall, V. C. (1972). The antecedents of social desirability response tendencies of children and young adults. Child Development, 43(4), 1135-1160.
 • Allgood-Merten, B., Lewinsohn, P. M., & Hops, H. (1990). Sex differences and adolescent depression. Journal of abnormal psychology, 99(1), 55.
 • Amies, P. L., Gelder, M. G., & Shaw, P. M. (1983). Social phobia: a comparative clinical study. The British Journal of Psychiatry, 142(2), 174-179.
 • Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz Ş., & Demirel F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cash, T.F., & Fleming, E.C. (2002). The impact of body image experiences: development of the body image quality of life inventory. Journal of Eating Disorder,31(4), 455-460.
 • Cassidy, J. (1988). Child mother attachment and the self in sixyears-olds. Child Development, 59, 121-134.
 • Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of personality and social psychology, 58(4), 644.
 • Çakır, S. (2008). Evli bireylerin evlilik uyumlarının ana babalarına bağlanma düzeyleri ve demografik değişkenler açısından incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Doğan, T. (2010). Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 151-159.
 • Feeney, J. A., & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 281.
 • Fegley, S. G. (1998). Correlates of false self behavior during early, middle, and late adolescence. Doctoral Thesis. Newyork: Temple University.
 • Fenigstein, A., Scheier, M. F., & Buss, A. H. (1975). Public and private self-consciousness: Assessment and theory. Journal of consulting and clinical psychology, 43(4), 522.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: Mc Graw – Hill International Edition.
 • Gökdoğan, F. (1988). Orta öğretime devam eden ergenlerde beden imajından hoşnut olma düzeyi, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Grogan, S. (1999). Body image: understanding body dissaticfaction in men, women, and children. NewYork, NY: Routledge.
 • Gündaş, A. (2013). Lise öğrencilerinde psikolojik sağlamlın yordayıcısı olarak benlik kurgusu ve bağlanma stilleri. Yüksek Lisans Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C., & Heimberg, R. C. (2008). Development and Examination of the Social Appearance Anxiety Scale. Assessment,15, 48-59.
 • Harter, S. (1997). The personal self in social context. Self and identity: Fundamental issues, 1, 81-105.
 • Harter, S. (1999). The construction of the self: A developmental perspective. New York: Guilford Press.
 • Harter, S., Marold, D. B,, Whitesell, N. R., & Cobbs, G. (1996). A model of the effects of perceived parent and peer support on adolescent false self behavior. Child Deveiopment, 67, 360-374.
 • Harter. S., Waters. P L., & Whitesell, N. R. (1997). Lack of voice as a manifestation of false self behavior among adolescents: The school setting as a stage upon which the drama of authenticity is enacted. Educational Psychologist, 32, 153-173.
 • Helminski, K. (2006). Bilen Kalp ‐ Ruhsal Dönüşümün Sufi Yolu. Refik Algan (Çev.), İstanbul: Dharma.
 • Hudson, J. L., & Rapee, R. M. (2000). The origins of social phobia. Behavior Modification, 24, 102-129.
 • İlaslan, Ö. (2009). Çocukların bağlanma davranışlarının özlük nitelikleri ve anne bağlanma stillerine göre incelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Kalafat, T., & Kıncal, R.Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin beden memnuniyeti düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-47.
 • Kapçı, E., & Küçüker, S. (2006). Ana babaya bağlanma ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 17 (4), 286-295.
 • Kart, N. M. (2002). Yetişkin bağlanma stillerinin bazı bilişsel süreçlerle bağlantısı: Sağlık personeliyle yapılan bir çalışma. Doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kerns, K. A., Klepac, L., & Cole, A. (1996). Peer relationships and preadolescents’ perceptions of security in the child-mother relationship. Developmental Psychology, 32(3), 457-466.
 • Kulaksızoğlu, A. (2000). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kutlu, B. (2009). Beden imajının gelişimi ve sağlıklı beden ağırlığının korunmasında yemeyle ilgili tutumlar, temel inançlar ve ebeveyne bağlanmanın rolü. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Laing, R. D. (2011). Bölünmüş Benlik. (Çev.) Ergün Akça. İstanbul: Pinhan Yay.
 • Lapsley, D. K., & Rice, K. (1988). The “new look” at the imaginary audience and personal fable: Toward a general model of adolescent ego development. İçinde Self, Ego, and Identity (s. 109-129). Springer New York.
 • McCabe, M. P., & Ricciardelli, L. A. (2001). Parent, peer and media influences on body image and strategies to both increase and decrease body size among adolescent boys and girls. Adolescence, 36(142), 225-240.
 • Mikulincer, M. (1995). Attachment style and the mental representation of the self. Journal of Personality and Social Psychology, 69(6), 1203.
 • Mussell, M. P., Mitchell, J.E., de Zwaan, M., Crosby, R.D., Sein, H.C., & Crow, S.J. (1996). Clinical characteristics associated with binge eating in obese female: a descriptive study. International Journal of Obesity, 20(4), 324- 331.
 • Oktan, V., & Şahin, M. (2010). Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 543-556.
 • Öksüz, Y. (2012). Üniversite öğrencilerinin özerklik düzeyleri ile vücut algıları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 69-77.
 • Özcan, H., Subaşı, B., Budak, B., Çelik, M., Gürel, Ş.C., & Yıldız, M. (2013). Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depreson ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders, 3(3), 107-113.
 • Özge Işıkol, F. (2013). İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Üsküdar ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B. (1979). A parental bonding instrument. Br J Med Psychol, 52, 1-10.
 • Rohner, R.P., & Britner, P.A. (2002) Worldwide mental health correlates of parental acceptance-rejection: Review of cross-cultural and intracultural evidence. Cross-Cultural Research, 36, 16-47.
 • Schneier, F. R., Johnson, J., Hornig, C. D., Liebowitz, M. R., & Weissman, M. M. (1992). Social phobia: comorbidity and morbidity in an epidemiologic sample. Archives of general Psychiatry, 49(4), 282-288.
 • Seki, T., & Dilmaç, B. (2015). Ergenlerin sahip oldukları değerler ile öznel iyi oluş ve sosyal görünüş kaygı düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler: Bir model önerisi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 57-67.
 • Solmuş, T. (2002). Romantik bağlanma: Bebeklik dönemi bağlanma süreci, yetişkin bağlanma stilleri ve romantik ilişkiler. Türk Psikoloji Bülteni, 24, 1-11.
 • Stein, M., Walker, J., & Ford, D. (1994). Setting diagnostic thresholds for social phobia. American Journal of Psychiatry, 151, 408-412.
 • Sümer, N., & Şendağ, M. (2009). Orta çocukluk döneminde ebeveynlere bağlanma, benlik algısı ve kaygı. Türk Psikoloji Dergisi, 24(63), 86-101.
 • Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik değerlendirmeleri ve yakın ilişkiler üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), 35-58.
 • Şahin, E. (2012). Bazı değişkenlere göre ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin benlik saygıları ve sosyal görünüş kaygıları. Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Takako, S. (1994). Familial and developmental antecedents of social anxiety. Doctoral Thesis. Newyork: Temple University.
 • Temizel, S. (2014). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygıyı yordayan ailesel ve bilişsel faktörler. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Uğurlu, N., & Akın, H. (2008). Muğla sağlık yüksekokulu öğrencilerinin beden benlik algısı ve psikolojik sıkıntı belirtileri ile ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(4), 38-47.
 • Verschueren, K., Marcoen, A., & Schoefs, V. (1996). The internal working model of the self, attachment, and competence in five-year-olds. Child Development, 67(5), 2493-2511.
 • Weir, K. F., & Jose P.E. (2010). The perception of false self scale for adolescents: Reliability, validity, and longitudinal relationships with depressive and anxious symptoms. British Journal of Developmental Psychology,26, 393-41.
 • Winnicott, D. W. (1960). "Ego distortion in terms of true and false self," in the maturational process and the facilitating environment: studies in the theory of emotional development. New York: International UP Inc.
 • Winnicott, D. W. (1965). The concept of trauma in relation to the development of the individual within the family. Psychoanalytic explorations, 130-148.
 • Wolff, H. (1977). The contribution of the ınterview situation to the restriction of fantasy life and emotional experience in psychosomatics patients. Psychotheraphy and Psychosomatics, 28, 58-67.
 • Yaman, Ç., Teşneli, Ö., Koşu, S., Yalvarıcı, N., Tel, M., & Gelen, N. (2008). Elit seviyedeki değişik spor branşlarının fiziksel benlik algısı üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5, (2).
 • Yüceant, M. (2013). Beden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Aksaray: Aksaray Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1324-3426
Yazar: Halil EKŞİ

Orcid: 0000-0003-2773-3936
Yazar: Selami KARDAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5309-5603
Yazar: Osman İNCİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon471458, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {155 - 163}, doi = {10.18506/anemon.471458}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı}, key = {cite}, author = {EKŞİ, Halil and KARDAŞ, Selami and İNCİ, Osman} }
APA EKŞİ, H , KARDAŞ, S , İNCİ, O . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 155-163 . DOI: 10.18506/anemon.471458
MLA EKŞİ, H , KARDAŞ, S , İNCİ, O . "Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 155-163 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/471458>
Chicago EKŞİ, H , KARDAŞ, S , İNCİ, O . "Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 155-163
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı AU - Halil EKŞİ , Selami KARDAŞ , Osman İNCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.471458 DO - 10.18506/anemon.471458 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 163 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.471458 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.471458 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı %A Halil EKŞİ , Selami KARDAŞ , Osman İNCİ %T Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.471458 %U 10.18506/anemon.471458
ISNAD EKŞİ, Halil , KARDAŞ, Selami , İNCİ, Osman . "Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 155-163 . https://doi.org/10.18506/anemon.471458
AMA EKŞİ H , KARDAŞ S , İNCİ O . Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 155-163.
Vancouver EKŞİ H , KARDAŞ S , İNCİ O . Üniversite Öğrencilerinin Ana Baba Bağlanma Düzeyleri ve Sosyal Görünüş Kaygılarının Sahte Benlik Algılarını Yordayıcılığı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 163-155.