Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 89 - 94 2019-03-20

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
Analysis of the Socio-Demographic Factors on University Students’ Life Satisfaction: Namik Kemal University Sample

Elif KIRAN [1] , Şıvganur KİRMAN [2] , Elif BAKSI [3]


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel yaşam doyumu düzeylerinin cinsiyet, kalınan yer, ekonomik durum, fakülte, iş kaygısı, sosyal çevre ve sosyal etkinlik değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören 775 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerden, Kişisel Bilgi Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği ile toplanılan verilerin analizlerinden elde edilen sonuçlar, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun iş kaygısı, eğitim beklentisi, sosyal çevre, Tekirdağ’da yaşıyor olma, sosyal etkinliklere katılma sıklığı ve kalınan yer değişkenleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Yaşam doyumunu yordamaya ilişkin ele alınan değişkenler toplam varyansın %14’ünü açıklamaktadır. Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin yaşam doyumunu arttırmaya yönelik, sosyal etkinliklerin çoğaltılması, iş alternatifleriyle ilgili seminerlerin düzenlenmesi, psikolojik destek birimlerinin oluşturulması ve öğrencileri bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

The aim of this study is to analyse general life satisfaction levels of university students depending on their place of accomodation, economic status, faculty, employment concern, social environment and social activity.  The sample is 775 students from different faculties and vocational schools of Namık Kemal University which is a state university located in Tekirdag. Life Satisfaction Scale and Socio-Demographic Information Form was used for collecting data. The results have shown that the life satisfaction of Namık Kemal University students have a significance relation with employment concern, expectations related to education, social environment, living in Tekirdag, frequency of taking part in social activities and place of accomodation. The variables predicting life satisfaction explains %14 of the total variance. It can be concluded that organizing more social activities, organizing seminars related to job hunting, and building psychological consulting offices would be of help in contributing to the life satisfaction of university students.

 • Akın, A., Arslan S., Çelik, E., Kaya, Ç., & Arslan, N. (2015). Student Academic Support as a Predictor of Life Satisfaction in University Students. Eurasian Academy of Sciences Journal, 2, 38-49.
 • Aytekin, A., & Tunalı, D. (2017). Öyp Araştırma Görevlilerinin Yaşam Doyumlarının İkili Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (1), 247-270.
 • Cenkseven, F., & Akbaş, T. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (27), 43-65.
 • Chow, H.P.H. (2005). Life Satisfaction Among University Students in a Canadian Praire City: a Multivariate Analysis. Social Indicactors Research, 70, 139-150.
 • Çalışkan, E.F., Yasul, A.F., & Ulaş, A.H., (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Değer Algıları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Education Sciences (NWSAES), 12(3), 133-146.
 • Çivitçi, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinde Genel Yaşam Doyumu ve Psikolojik İhtiyaçlar Arasındaki İlişkiler. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 321-336.
 • Diener, E. (2000). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. American Psychologist, 55(1), 34-43.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
 • Diener, E., Suh, E., Lucas, R.E., & Smith, H.E. (1999). Subjective Well-Being:Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302.
 • Eid, M., & Diener, E. (2004). Global Judgments of Subjective Well-Being: Situational Variability and Long-Term Stability. Social Indicators Research, 65, 245-277.
 • Ergin, A., Hatipoğlu, C., Bozkurt, A.İ., Bostancı, M., Atak B.M., Kısaoğlu, S., Parasız, S., Kaygısız H., Çınarlık, A., & Karasu, E., (2011). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Ve Özbakım Gücü Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi, 4(3), 144-151.
 • Gündoğar, D., Gül, S.S., Uskun, E., Demirci, S., & Keçeci, D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10, 14-27.
 • Huang, C.Y. (2003). The relationships among leisure participation, leisure satisfaction, and life satisfaction of college students in taiwan. Doktora Tezi. Texas: University of Incarnate Word.
 • Keyes, C.L., Shmotkin, D., & Ryff, C. (2002). Optimizing Well-Being: The Emprical Encounter of Two Traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1007-1022.
 • Mahanta, D. & Aggarwal, M. (2013). Effect of Perceived Social Support on Life Satisfaction of University Students. European Academic Research, 1(6).
 • Martin Sigmund, M., Kvintová, J., Hřebíčková, H., Šafář M., & Sigmundová, D. (2014). Life Satisfaction, Health, Self-Evaluation and Sexuality in Current University Students of Sport Sciences, Education and Natural Sciences. Acta Gymnica, 44(4), 2014, 231–241.
 • Matheny, K. B., Curlette, W. L., Aysan, F., Herrington, A., Gfroerer, A., Thompson, D,, & Hamarat, E. (2002). Coping Resources, Perceived Stress, and Life Satisfaction Among Turkish and American University Students. International Journal of Stress Management, 9(2).
 • Ozben, S. (2013). Social Skills, Life Satisfaction and Loneliness in Turkish University Students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 41 (2), 203-213.
 • Özaydın, N., Sevinç, S., & Deniz, M.E. (2014). Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Psikolojik İhtiyaçlarının ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(1).
 • Özgür, G., Gümüş, A. B., & Durdu, B. (2010). Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1, 25-38.
 • Özkul, A.S. (2007). Yaşam ve çalışma değerlerini etkileyen faktörler. Sdü öğrencileri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment, 5(2), 164-172.
 • Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
 • Strandh, M. (2000). Different Exit Routes from Unemployment and Their Impact on Mental Wellbeing: The Role of Economic Situation and Predictability of the Life Course. Work, Employment and Society, 14 (3), 459- 479.
 • Sungur, M.A. (2016). Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 101-109.
 • Turaç, İ.S., & Bayın, G. (2017). Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. ICPESS 2017-Sarajevo BOSNIA HERZEGOVINA.
 • Tuzgöl Dost, M. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 132-143.
 • Weinsten, L., & Antonio, L. (2009). College Student Stress and Satisfaction With Life. College Student Journal, 43 (4), 1161
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8039-3822
Yazar: Elif KIRAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8125-3947
Yazar: Şıvganur KİRMAN
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-2680-4114
Yazar: Elif BAKSI
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon456693, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {89 - 94}, doi = {10.18506/anemon.456693}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {KIRAN, Elif and KİRMAN, Şıvganur and BAKSI, Elif} }
APA KIRAN, E , KİRMAN, Ş , BAKSI, E . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 89-94 . DOI: 10.18506/anemon.456693
MLA KIRAN, E , KİRMAN, Ş , BAKSI, E . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 89-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/456693>
Chicago KIRAN, E , KİRMAN, Ş , BAKSI, E . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 89-94
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama AU - Elif KIRAN , Şıvganur KİRMAN , Elif BAKSI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.456693 DO - 10.18506/anemon.456693 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 94 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.456693 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.456693 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama %A Elif KIRAN , Şıvganur KİRMAN , Elif BAKSI %T Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.456693 %U 10.18506/anemon.456693
ISNAD KIRAN, Elif , KİRMAN, Şıvganur , BAKSI, Elif . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 89-94 . https://doi.org/10.18506/anemon.456693
AMA KIRAN E , KİRMAN Ş , BAKSI E . Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 89-94.
Vancouver KIRAN E , KİRMAN Ş , BAKSI E . Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 94-89.