Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 235 - 245 2019-03-20

What Does Marriage Change? A Comparative Survey On Women Entrepreneurs
Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Esra Sena TÜRKO [1] , Duygu Tulan [2]


The aim of this research is to investigate the differences between married and single women entrepreneurs. A questionnaire is applied to 200 women entrepreneurs operating in various sectors in Erzurum city center. Data set is analyzed by using One Sample Kolmogorov-Smirnov test and non-parametric Mann-Whitney U test. Analysis results indicate that mean ranks for two groups differ significantly from each other only in 4 variables among 32 variables, according to marital status. Compared to single entrepreneurs, married entrepreneurs seem to have lower education level and higher average of age; employ more employees and have expressed less difficulty in determining sales prices. On the other hand, two groups do not significantly differ from each other in 28 variables. Married and single women entrepreneurs encountered problems in the start-up phase in business management at similar levels.

Bu araştırmanın amacı, evli ve bekar kadın girişimciler arasında çeşitli değişkenler açısından farklılık bulunma durumunu araştırmaktır. Erzurum il merkezinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 200 kadın girişimciye anket uygulanmıştır. Veri seti Tek Örneklem Kolmogorov-Smirnov testi ve parametrik olmayan Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları kadın girişimciler arasında 32 değişkenin sadece 4 tanesinde evli olma durumuna göre farklılık bulunduğunu göstermektedir. Evli girişimciler, bekar girişimcilere kıyasla daha düşük eğitim seviyesine ve daha yüksek yaş ortalamasına sahiptir, daha çok çalışan istihdam etmektedir ve satış fiyatlarını belirlemede daha az zorlandığını ifade etmiştir. Diğer yandan evli ve bekar kadın girişimciler arasında 28 değişkende istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Evli ve bekar kadın girişimciler işletmeyi kurarken ve yönetirken benzer düzeylerde sorun yaşamıştır.
 • Adegbite, S.A., Ilori, M.O., Irefin, I.A., Abereijo, I.O. & Aderemi, H.O.S. (2006). Evaluation of the impact of entrepreneurial characteristics on the performance of small scale manufacturing industries in Nigeria. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 3(1), 113-135.
 • Aderemi, H. O. (2008). An assessment of the choice and performance of women entrepreneurs in technological and non-technological enterprises in south-western Nigeria. African Journal of Business Management, 2(10), 165-176.
 • Adewale, A. A. (2016). Effect of demographic factors on entrepreneurial culture: a study of university students in metropolitan Kano. American Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1). Doi: 10-34. 10.20448/journal.801/2016.1.1/801.1.10.34
 • Aghajani, H. & Abbasgholipour, M. (2012). Explanation of relationships between biographical characteristics and entrepreneurship spirit of students. Iranian Journal of Management Studies, 5(1), 63-78.
 • Akgül Koç, S., & Siklon, S. (2009). Depremde kadının özel alandan kamusal alana geçiş süreci ve sivil toplum kuruluşları. Uluslararası–Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-09 Mart 2009, Sakarya. 265-279.
 • Altuntaş, H. T. (2016). Girişimcilik destek programlarının aktif istihdam politikası üzerindeki etkinliği: KOSGEB yeni girişimcilik programı örneği ve TR21 analizi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 35-42.
 • Ankara Kalkınma Ajansı (2014). Ankara'da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası. Kadın Girişimciliği ve Girişimci Ekosistemi Araştırmalar Serisi 2.
 • Ballı, A. İ. (2017). Kadınların girişimci olma nedenleri ve önlerindeki engeller: kadın girişimci adayları üzerine uygulamalı bir araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 42-63.
 • Baruah, H.K. (2010). Problems of woman entrepreneurs in a tribal area a study of Udalguri district of BTAD, Assam. Doktora Tezi. Gauhati University. Department of Commerce, Guwahati, Hindistan http://hdl.handle.net/10603/114439
 • Batı, B. G. & İnel, M. N. (2015). Kadın Girişimcilerin profili bağlamında çatışma düzeyleri ve yatırım tercihleri: Yalova ili üzerine inceleme. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(44), 101-119.
 • Becker, G. S. (1973). A Theory of Marriage: Part I. Journal of Political Economy, 81(4), 813-846. Doi: 10.1086/260084
 • Berglann, H., Moen, E.R., Røed, K. ve Skogstrøm, J.F. (2010). Entrepreneurship: origins and returns. CREAM Publication No. 7. Center For Research in Economics and Management, Norvegian School of Management.
 • Bernardi, F. (1999). Does the husband matter? Married women and employment in Italy. European Sociological Review, 15, 285–300.
 • Bingöl, G. ve Türkmen, Y. S. (2016). Girişimciliğin finansmanında melek sermaye ve Türkiye uygulaması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45). 357-373. Doi: 10.14783/od.v12i45.1000020017.
 • Bose, V. (2012). An analytical study of the impact of women entrepreneurship development measures promoted by the Government and Financial Institutions in Kerala. Doktora Tezi. Hindistan: Mahatma Gandhi University.
 • Boyacıoğlu, E. Z. (2014). Kırsal turizmde kadın girişimciliği: Edirne örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2). 82-90.
 • Brush, C., de Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1), 8–24.
 • Cicek, B., & Türkmenoğlu, M.A. (2018). Women as Social Entrepreneurs in Turkey. In D. Chitakunye, & A. Takhar (Eds.), Examining the Role of Women Entrepreneurs in Emerging Economies (53-74). Pennsylvania, ABD: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-5112-6.ch003
 • Çetinoğlu, T. & Büber, R. (2012). Ostim organize sanayi bölgesinde girişimcilik açısından kültür ve kişilik özelliklerinin analizine yönelik bir alan araştırması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 193-210.
 • DeMartino, R. & Barbato, R. (2003). Differences between women and men mba entrepreneurs: exploring family flexibility and wealth creation as career motivators. Journal of Business Venturing, 18(6), 815–32. Doi: 10.1016/S0883-9026(03)00003-X
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E.S., & Çinko, M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi. (5. Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Erdoğan, E. (2017). Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Saha Araştırması Bulguları. Habitat Derneği Yayını.
 • Erdun, Ş. (2011). Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi Ve Kendine Güven Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Zonguldak Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi.
 • Fielden, S.L., Davidson, M.J. & Makin, P,J, (2000). Barriers encountered during micro and small business start-up in North West England. Journal of Small Business and Enterprise Development, 7(4), 295-304.
 • Genç, K.Y. (2015). Girişimcilik kurslarına katılanların temel eğilimleri üzerine bir araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi, 16 (2), 155-175.
 • Goffee, R. & Scase, R. (1992). Kadınlar iş başında. (Çev. A. Fethi). İstanbul: Eti Kitapları. Görmen, M. (2017). Örgüt kültürünün örgütsel sinizm tutumları üzerine etkisi. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(15), 363-387.
 • Gürer, A. & Çiftçi, G. E. (2018). Kültürel zekanın bireysel girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisi. Al-Farabi 2nd International Congress on Social Sciences. 6-8 Nisan, Gaziantep, 490-518.
 • İnce, A.R., Çamlıbel, F. & Birol, E. (2016). Kosgeb girişimcilik eğitimine katılan kursiyerlerin girişimcilik kararını etkileyen sebepler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 113-123.
 • Kahya, C. & İmamoğlu, İ.K. (2013). Sosyo-demografik özellikler ve girişimcilik ilişkisinin yerel kalkınma bağlamında değerlendirilmesi (Bayburt ili örneği). Akademik Bakış Dergisi, 38, 4-14.
 • Kalaycı, Ş. (2017). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (8. Baskı) Ankara: Dinamik Akademi.
 • Kutukız, D. & Özden, C. (2018). Kadın girişimciliği ve finansal okuryazarlığın kadın girişimciler üzerindeki etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(8), 349-365.
 • Latif, A., Begum, S. & Lubna R.J. (2015). Perceptions about effect of family related factors on women entrepreneurship: a study on existing and intended women entrepreneurs of Sylhet city, Bangladesh. International Journal of Advances in Management and Economics, 4(4), 104-112.
 • Liao T.F. & Stevens, G. (1994). Spouses, homogamy and social networks. Social Forces, 73, 693- 707.
 • Moutray, C. (2007). Educational Attainment and Other Characteristics of the Self-Employed: An Examination Using Data from the Panel Study of Income Dynamics. Research Report. U.S. Small Business Administration, Office of Advocacy. December 2007.
 • Najimudinova, S. (2015). Kırgızistan’da kadın girişimciliği: durum analizi ve perspektifleri. Sosyoekonomi Dergisi, 23(24), 7-22.
 • Olowa, O.W. & Olowa, O.A. (2015). Factors affecting entrepreneurship development in agribusiness enterprises in Lagos State, Nigeria. Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce, 15(7), 25-32.
 • Orhan, K. (2017). Girişimci kaderini yener mi: girişimci eğilime kaderciliğin etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Özel Sayısı, 143-159.
 • Orwa, B.H., Tiagha, E., & Waiguchu, M. (2014). An empirical analysis of entrepreneurship scorecard and performance of small scale women entrepreneurs in urban- Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 4(5), 208-215.
 • Ödemiş, G. (2018). Kadın Girişimcilerin İş-Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Kâtip Çelebi Üniversitesi.
 • Özcan, B. (2011). Only the lonely?: the influence of spouse on the transition to self- employment. Small Business Economics, 37(4), 465-492.
 • Özçatal, Ö. (2009). Kadınların işgücü piyasasına katılımını ve çalışma koşullarını etkileyen sosyo-demografik ve kültürel faktörler. Uluslararası– Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-09 Mart 2009, Sakarya. 45-54.
 • Özyılmaz, A. M. (2016). Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Girişimci Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Peter, P.W. & Munyithya, H.M. (2015). The gender factor influence on entrepreneurial success in Kitui County, Kenya. International Journal of Education and Research, 3(7), 13-32.
 • Reynolds, P. (1999). Nascent Entrepreneurship in Northern Europe, in EIM (Ed.). Entrepreneurship in the Netherlands. (The Hague/Zoetermeer:EIM/EZ)
 • Survey System. (2017). Sample Size Calculator. (Erişim, 1 Nisan 2017), https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
 • Şahin, E. (2006). Kadın Girişimcilik ve Konya İlinde Kadın Girişimcilik Profili Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Tamizharasi G. & Panchanatham, N. (2010). An empirical study of demographic variables on entrepreneurial attitudes. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(2), 215-220.
 • Thompson, E., Asarta, C., Zhang, Z. & LeMarie, F. (2013). The Role of Parental Experience in Entrepreneurship Choice among Adults. Bureau of Business Research Publications. University of Nebraska, Lincoln, ABD.
 • Türko, E. S. (2016a). Business plan vs business model canvas in entrepreneurship trainings, a comparison of students' perceptions. Asian Social Science, 12(10). 55-62. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v12n10p55
 • Türko, E. S. (2016b). Can entrepreneurship education reduce stereotypes against women entrepreneurship?. International Education Studies, 9(11). 53-65. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v9n11p53
 • Tulan, D. & Türko, E. S. (2018). Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 285-306.
 • Uluköy, M. & Bayraktaroğlu, S. (2014). A field research about oppression incurred of woman entrepreneurs in patriarchal societies. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24, 356-369. http://dx.doi.org/10.11611/JMER507
 • Yıldırım, F., & Yıldırım, S.K. (2016). Effects of cynicism on empowerment in organizations. Journal of Human Sciences, 13(3), 5740-5750. https://doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4124
 • Yıldırım, F. (2018). Tükenmişlik düzeyinin sanal kaytarma davranışına etkisinde iş doyumunun aracılık rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 302-313.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9102-6120
Yazar: Esra Sena TÜRKO (Sorumlu Yazar)
Kurum: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0230-3334
Yazar: Duygu Tulan
Kurum: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon461971, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {235 - 245}, doi = {10.18506/anemon.461971}, title = {Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {TÜRKO, Esra Sena and Tulan, Duygu} }
APA TÜRKO, E , Tulan, D . (2019). Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 235-245 . DOI: 10.18506/anemon.461971
MLA TÜRKO, E , Tulan, D . "Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 235-245 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/461971>
Chicago TÜRKO, E , Tulan, D . "Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 235-245
RIS TY - JOUR T1 - Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama AU - Esra Sena TÜRKO , Duygu Tulan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.461971 DO - 10.18506/anemon.461971 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 245 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.461971 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.461971 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama %A Esra Sena TÜRKO , Duygu Tulan %T Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.461971 %U 10.18506/anemon.461971
ISNAD TÜRKO, Esra Sena , Tulan, Duygu . "Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 235-245 . https://doi.org/10.18506/anemon.461971
AMA TÜRKO E , Tulan D . Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 235-245.
Vancouver TÜRKO E , Tulan D . Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 245-235.