Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Relationship Between Job Satisfaction And Life Satisfaction: An Analytical Research On A Public Institution

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 4, 119 - 123, 27.08.2019
https://doi.org/10.18506/anemon.471496

Öz

In this study, the relationship between job satisfaction and life satisfaction of employees who spend a significant part of their lives at workplaces was investigated. For this purpose, an analytical research was carried out on 131 staff working in a public institution. The data required for the research were collected using the survey technique. The questionnaire included questions about the demographic characteristics of the participants and their job and life satisfaction. Job satisfaction of the participants was measured by the one-dimensional “Job Satisfaction Index” developed by Brayfield and Rothe (1951). Life satisfaction of the participants was measured by the one-dimensional “Life Satisfaction Scale” developed by Diener et al. (1985). Descriptive statistics, correlation and regression analyzes were used as the analysis method. As a result of the regression analysis, it was determined that job satisfaction had a significant effect on life satisfaction

Kaynakça

 • Alghamdi, F.S. (2015). Another Look At Job And Life Satisfaction Among Employees: Evidence From A Developing Country. American Journal Of Industrial And Business Management, 2015/5, 11-19.
 • Argan, M., Argan, M.T. & Dursun, M.T. (2018). Examining Relationships Among Well-being, Leisure Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness, International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2018, 7(4): 49-59.
 • Arıdağ, N.Ç. & Seydooğulları, S.Ü. (2018). Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Yılmazlık Düzeylerinin AnneBaba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1-24. doi: 10.16986/HUJE.2018038527
 • Aşan, Ö. & Erenler E. (2008). İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 203-216.
 • Avşaroğlu, S., Deniz M. E. & Kahraman A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 115-129.
 • Aydıntan, B. & Koç,H. (2016). The Relationship Between Job Satisfaction And Life Satisfaction: An Empirical Study On Teachers. International Journal of Business And Social Science, 7(10),72-80.
 • Bergermaier, R., Borg I. & Champoux J. E. (1984). Structural Relationships Among Facets Of Work, Nonwork And General Well-Beingi. Work And Occupations, 11 (2), 163-181.
 • Bozkurt, Ö. & Bozkurt İ. (2008). İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 1-18.
 • Brayfield, A.H. & Rothe, H.F. (1951). An Index Of Job Satisfaction, Journal of Applied Psychology. 35(5), 307-311.
 • Büte, M. (2011). Nepotizm ve İş Tatmini İlişkisinde İş Stresinin Aracı Rolü Var mıdır?. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 175-184.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 3b., Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Champoux, J. E. (1981). A Sociological Perspective On Work İnvolvement, International Review Of Applied Psychology. 30 (1), 65-86.
 • Cindiloğlu, M., Polatcı, S., Özçalık, F. & Gültekin, Z. (2017). İşyeri Yalnızlığının İş ve Yaşam Tatminine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü. Ege Akademik Bakış, 17(2),191-200.
 • Çarıkçı, İ. H. (2000). Çalışanların İş Tatminlerini Etkileyen Kişisel Özellikler: Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 155-168.
 • Dağlı, A. & Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59):1250-1262.
 • Demirel, H. (2014), An İnvestigation Of The Relationship Between Job And Life Satisfaction Among Teachers, Social And Behavioral Sciences, 116, 4925-4931
 • Diener, E., Emmons, R.A, Larsen, R.J. & Griffin, S. (1985), The Satisfaction With Life Scale, Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
 • Selen Doğan, S. & Aslan, M. (2018). Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 112-125.
 • Donuk, B. (2009). Özel ve Kamu Sektöründe Görev Yapan Spor Yöneticilerin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009/21, 179-185.
 • Dost, M.T. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 132-143.
 • Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Farrell, D. (1983). Exit, Voice, Loyalty, And Neglect As Responses To Job Dissatisfaction: A Multidimensional Scaling Study. Academy of Management Journal, 26 (4), 596-607.
 • Garretto, F. (2000). Life Satisfaction Homeostasis And The Role Of Personality. (Erişim:10/09/2018), Https://Nanopdf.Com/Download/Life-Job-Satisfaction-Relationship-And-The-Role-Of-Personality_Pdf.
 • Jalagat, R.(2016). Job Performance, Job Satisfaction, and Motivation: A Critical Review of their Relationship, International Journal of Advances in Management and Economics, 5(6):36-42
 • Judge T. A., Locke E., Durham C. & Kluger A. (1998). Dispositional Effects On Job And Life Satisfaction: The Role Of Core Evaluations. Journal of Appliedpsychology, 83 (1), 17-34.
 • Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Köksal, O. (2014). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bireysel Farklılıklar. İş ve İnsan Dergisi,1(1), 53-62.
 • Naz, S. (2015). Relationship Of Life Satisfaction And Job Satisfaction Among Pakistani Army Soldiers. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 7-25.
 • Özdevecioğlu, M. & Doruk, N. Ç. (2009). Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (Temmuz-Aralık), 69-99.
 • Özyer, K., Irk E. & Anaç S. (2015). İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisinde İş Arkadaşlığının Aracılık Rolü. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16 (1), 261-278.
 • Polatcı,S. (2015). Örgütsel ve Sosyal Destek Algılarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş ve Evlilik Tatmininin Aracılık Rolü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 25-44.
 • Rode, J.C. (2004). Job Satisfaction And Life Satisfaction Revisited: A Longitudinal Test Of An İntegrated Model, Human Relations, 57(9): 1205–1230.
 • Soylu, Y. & Kabasakal, Z. (2016). Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu İle İlişkilerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 215-221
 • Turgut, E.M. (2010). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi ve İstanbuldaki Devlet Üniversite Hastanelerinde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Tutcu, A. & Çelik, M. (2018). Çalışanların Duygusal Sermayelerinin İş Doyumu Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 868-880.
 • Yenihan, B., Öner, M. & Balcı, B. (2016). İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki Avm'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2016, 4(1), 33-49.
 • Yiğit, R., Dilmaç, B. & Deniz, M.E. (2011). İş ve Yaşam Doyumu: Konya Emniyetmüdürlüğü Alan Araştırması. Polis Bilimleri Dergisi, 13 (3), 1-18.
 • Yürür, S. & Keser, A. (2010). İşe Bağlı Gerginlik İle İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 165-194.

İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Üzerinde Analitik Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 4, 119 - 123, 27.08.2019
https://doi.org/10.18506/anemon.471496

Öz

Bu çalışmada yaşamlarının önemli bir kısmını işyerlerinde geçiren çalışanların iş doyumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bir kamu kurumunda çalışan 131 personel üzerinde analitik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Hazırlanan anket formunda katılımcıların demografik özellikleri ile iş ve yaşam doyumlarına ilişkin sorular yer almıştır. Katılımcıların iş doyumları Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen tek boyutlu “İş Doyumu Endeksi” ile ölçülmüştür. Katılımcıların yaşam doyumları ise Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen tek boyutlu “Yaşam Doyum Ölçeği” ile ölçülmüştür. Araştırmada analiz yöntemi olarak tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda iş doyumunun yaşam doyumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Alghamdi, F.S. (2015). Another Look At Job And Life Satisfaction Among Employees: Evidence From A Developing Country. American Journal Of Industrial And Business Management, 2015/5, 11-19.
 • Argan, M., Argan, M.T. & Dursun, M.T. (2018). Examining Relationships Among Well-being, Leisure Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness, International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2018, 7(4): 49-59.
 • Arıdağ, N.Ç. & Seydooğulları, S.Ü. (2018). Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Yılmazlık Düzeylerinin AnneBaba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1-24. doi: 10.16986/HUJE.2018038527
 • Aşan, Ö. & Erenler E. (2008). İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 203-216.
 • Avşaroğlu, S., Deniz M. E. & Kahraman A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 115-129.
 • Aydıntan, B. & Koç,H. (2016). The Relationship Between Job Satisfaction And Life Satisfaction: An Empirical Study On Teachers. International Journal of Business And Social Science, 7(10),72-80.
 • Bergermaier, R., Borg I. & Champoux J. E. (1984). Structural Relationships Among Facets Of Work, Nonwork And General Well-Beingi. Work And Occupations, 11 (2), 163-181.
 • Bozkurt, Ö. & Bozkurt İ. (2008). İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 1-18.
 • Brayfield, A.H. & Rothe, H.F. (1951). An Index Of Job Satisfaction, Journal of Applied Psychology. 35(5), 307-311.
 • Büte, M. (2011). Nepotizm ve İş Tatmini İlişkisinde İş Stresinin Aracı Rolü Var mıdır?. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 175-184.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 3b., Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Champoux, J. E. (1981). A Sociological Perspective On Work İnvolvement, International Review Of Applied Psychology. 30 (1), 65-86.
 • Cindiloğlu, M., Polatcı, S., Özçalık, F. & Gültekin, Z. (2017). İşyeri Yalnızlığının İş ve Yaşam Tatminine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü. Ege Akademik Bakış, 17(2),191-200.
 • Çarıkçı, İ. H. (2000). Çalışanların İş Tatminlerini Etkileyen Kişisel Özellikler: Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 155-168.
 • Dağlı, A. & Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59):1250-1262.
 • Demirel, H. (2014), An İnvestigation Of The Relationship Between Job And Life Satisfaction Among Teachers, Social And Behavioral Sciences, 116, 4925-4931
 • Diener, E., Emmons, R.A, Larsen, R.J. & Griffin, S. (1985), The Satisfaction With Life Scale, Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
 • Selen Doğan, S. & Aslan, M. (2018). Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 112-125.
 • Donuk, B. (2009). Özel ve Kamu Sektöründe Görev Yapan Spor Yöneticilerin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009/21, 179-185.
 • Dost, M.T. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 132-143.
 • Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Farrell, D. (1983). Exit, Voice, Loyalty, And Neglect As Responses To Job Dissatisfaction: A Multidimensional Scaling Study. Academy of Management Journal, 26 (4), 596-607.
 • Garretto, F. (2000). Life Satisfaction Homeostasis And The Role Of Personality. (Erişim:10/09/2018), Https://Nanopdf.Com/Download/Life-Job-Satisfaction-Relationship-And-The-Role-Of-Personality_Pdf.
 • Jalagat, R.(2016). Job Performance, Job Satisfaction, and Motivation: A Critical Review of their Relationship, International Journal of Advances in Management and Economics, 5(6):36-42
 • Judge T. A., Locke E., Durham C. & Kluger A. (1998). Dispositional Effects On Job And Life Satisfaction: The Role Of Core Evaluations. Journal of Appliedpsychology, 83 (1), 17-34.
 • Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Köksal, O. (2014). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bireysel Farklılıklar. İş ve İnsan Dergisi,1(1), 53-62.
 • Naz, S. (2015). Relationship Of Life Satisfaction And Job Satisfaction Among Pakistani Army Soldiers. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 7-25.
 • Özdevecioğlu, M. & Doruk, N. Ç. (2009). Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (Temmuz-Aralık), 69-99.
 • Özyer, K., Irk E. & Anaç S. (2015). İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisinde İş Arkadaşlığının Aracılık Rolü. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16 (1), 261-278.
 • Polatcı,S. (2015). Örgütsel ve Sosyal Destek Algılarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş ve Evlilik Tatmininin Aracılık Rolü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 25-44.
 • Rode, J.C. (2004). Job Satisfaction And Life Satisfaction Revisited: A Longitudinal Test Of An İntegrated Model, Human Relations, 57(9): 1205–1230.
 • Soylu, Y. & Kabasakal, Z. (2016). Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu İle İlişkilerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 215-221
 • Turgut, E.M. (2010). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi ve İstanbuldaki Devlet Üniversite Hastanelerinde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Tutcu, A. & Çelik, M. (2018). Çalışanların Duygusal Sermayelerinin İş Doyumu Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 868-880.
 • Yenihan, B., Öner, M. & Balcı, B. (2016). İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki Avm'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2016, 4(1), 33-49.
 • Yiğit, R., Dilmaç, B. & Deniz, M.E. (2011). İş ve Yaşam Doyumu: Konya Emniyetmüdürlüğü Alan Araştırması. Polis Bilimleri Dergisi, 13 (3), 1-18.
 • Yürür, S. & Keser, A. (2010). İşe Bağlı Gerginlik İle İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 165-194.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zübeyir BAĞCI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7902-1485
Türkiye


Emine KOLBAŞI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7228-9585
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Bağcı, Z. & Kolbaşı, E. (2019). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Üzerinde Analitik Bir Araştırma . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (4) , 119-123 . DOI: 10.18506/anemon.471496