Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 5, Sayfalar 265 - 276 2019-10-07

Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma
Integrated Reporting: A Research on Published Reports

Tolga ORAL [1] , Hakan ERKUŞ [2]


İşletmeler, faaliyetleri sonucunda ürettikleri bilgileri raporlar aracılığıyla ilgi duyanlara sunmaktadır. Bu bilgiler, hem finansal hem de finansal olmayan niteliktedir. Finansal bilgiler, muhasebe bilgi sistemi vasıtasıyla mali tablolarda sunulmaktadır. Finansal olmayan bilgiler ise kurumsal raporlar aracılığıyla iletilmektedir. Bu durum üretilen bilgileri kullanan kesimlerin, finansal ve finansal olmayan bilgileri farklı kaynaklardan sağlamalarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, entegre raporlamayı, işletmelerin yayınladıkları raporları analiz ederek açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda entegre raporlama kavramı teorik olarak açıklandıktan sonra Fortune dergisinin yayınladığı 2016 yılı dünyanın en büyük 500 İşletme içinde yer alan 50 işletmenin entegre raporları nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, raporlarda içerik ögelerinin tamamına ilişkin bilgi sunulurken, kurumsal genel görünüm ve dış çevre konusunda daha fazla açıklama yapıldığı görülmüştür.

Businesses present the information produced as a result of their activities by reports to interested parties. These information is both financial and non-financial. Financial information is presented in the financial statements through the accounting information system. Non-financial information is communicated through corporate reports. This situation leads to the acquisition of financial and non-financial information from different sources for those who use this information. The aim of this study is to explain the integrated reporting by analyzing the reports published by the companies.  In accordance with this purpose, after theoretically explaining the integrated reporting concept, the integrated reports of the 50 businesses in the world's largest 500 businesses published by Fortune magazine in 2016 have been analyzed by content analysis which is one of the qualitative analysis methods. While the integrated reports provide information on the complete content more explanations are given about the corporate overview and the external environment.

 • Adams, S., & Simnett, R. (2011). “Integrated Reporting: An Opportunity for Australia's Not-for-Profit Sector”. Australian Accounting Review, 21(3), ss.292-301. doi:10.1111/j.1835-2561.2011.00143.x.
 • Ala, T. Kahraman, T. & Sümer, E. (2016). “Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.140-152.
 • Altınay, A.T. (2016) “ Entegre Raporlama Ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, ss.47-64.
 • Aracı, H. & Yüksel, F. (2017). “Entegre Raporlamada Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü Ve Muhasebe Müfredatlarında Entegre Raporlama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(2), ss.389-414.
 • Aras, G. & Sarıoğlu G.U. (2015). “Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama”, Tüsiad.
 • Aydın, S. (2015), Entegre Raporlama, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Aysan, Mustafa A. (2007), “Muhasebe ve Kurumsal Yönetim”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.17-24.
 • Barth M. E., Cahan S.F., Chen L.&, Venter, E. R. (2017) “The Economic Consequences Associated With Integrated Report Quality: Capital Market And Real Effects”, Accounting, Organizations And Society, 6243-64. doi:10.1016/j.aos.2017.08.005.
 • Bhatt, G. (2002), “Managing Strategies For Individual Knowledge And Organizational Knowledge”, Journal of Knowledge Management, 6 (1).
 • Bobitan, R., & Stefea, P. (2015). “Integrated Reportıng - A More Holistic Picture For A Company”, Annals Of The University Of Oradea, Economic Science Series, 24(2), ss.448-456.
 • Buitendag, N., Fortuin, G.S. & De Laan, A., (2017), “Firm Characteristics And Excellence In Integrated Reporting”, South African Journal of Economic and Management Sciences 20 (1), a1307. https://doi.org/10.4102/sajems.v20i1.1307
 • Cochrane, P. (2006), “Exploring Cultural Capital and Its Importance in Sustainable Development”, Ecological Economics, 57 (2), ss. 318-330.
 • Dinçer, Ö. (1991), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Eccles, R. & Krzus, M. (2010), One Report: Integrated Reporting for a SustainableStrategy, United States of America: John Wiley & Sons.
 • Eccles, R. G. & Saltzma, D. (2011), “Achieving Sustainability Through Integrated Reporting”, Social Innovation Review, ss. 56-61.
 • Eccles, R.G., & Serafeim, G. (2015). Corporate and integrated reporting: A functional perspective. In S. Mohrman, J. O’Toole, & E. Lawler (Eds.), Corporate stewardship: Organizing for sustainable effectiveness. Sheffield, UK: Greenleaf Publishing.
 • Fasan, M., Mio, C. & - Pauluzzo, R. (2016), ‘‘Internal Application of IR Principles: Generali’s Internal Integrated Reporting’’, Journal of Cleaner Production, ss. 1–42.
 • Frias-Aceituno J, Rodriguez-Ariza L & Garcia-Sanchez IM. (2012). “The role of the Board in the dissemination ofintegrated corporate social reporting”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20(4), ss. 219–233
 • Gençoğlu, Ü. & Aytaç, A. (2016), “Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, ss.51-66
 • Hurghis, R., (2017). “Integrated reporting and board features”, Audit Financiar, 15, 1 (145), ss.83-92, ISSN: 1583-5812; ISSN on-line: 1844-8801.
 • International Integrated Reporting Council (IIRC) (2011), “Towards integrated reporting. Communicating value in the 21st century”, available at: www.iirc.org (Erişim tarihi: 2016).
 • International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013), “The international IR Framework”, available at: www.theiirc.org/international-ir-framework/ (Erişim tarihi: 2016).
 • Ivanovna, G. O. (2016), “Prospects For Compılatıon Integrated Reportıng Credıt Unıons” Economıc Processes Management, ІSSN 2311-6293.
 • Kanzer, A.M. (2010), “Toward a Model for Sustainable Capital Allocation”: ss. 45-57; Edited by: Eccles, R.G., B. Cheng ve D. Saltzman. 2010. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps, Harvard Business School.
 • Karğın S., Aracı, H. & Aktaş, H. (2013) “Entegre Raporlama: Yeni Bir Raporlama Perspektifi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, (1), ss.27-46.
 • Kaya, U., Aygün, D. & Yazan, Ö. (2016), “Yeni Bir Kurumsal Raporlama Yaklaşımı Olarak Entegre Raporlama Ve Dünyadaki Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma” KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), ss.85-101.
 • Kaya, H.P. (2015), “Entegre Raporlama Sisteminin Ortaya Çıkış Sebepleri Ve Şirketlere Sağlayacağı Faydalar”, Muhasebe Ve Denetime Bakış, Haziran, ss.113-130.
 • Küçükgergerli, N. (2017), Entegre Raporlama Endeksi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Lai A., Melloni, G. & Stacchezzini, R. (2016) “Corporate Sustainable Development: is ‘Integrated Reporting’ a Legitimation Strategy?”, Business Strategy and the Environment, 25, ss. 165–177, DOI: 10.1002/bse.1863.
 • Laudon, K. & Laudon, J. (1998), Management Information Systems, USA: Prentice Hall İnternational Inc.
 • Maniora, J. (2017). “Is Integrated Reporting Really the Superior Mechanism for the Integration of Ethics into the Core Business Model? An Empirical Analysis”, Journal Of Business Ethics, (4), 755. doi:10.1007/s10551-015-2874-z.
 • Melloni, G., Stacchezzini, R. & Lai, A. (2016), “The Tone Of Business Model Disclosure: An Impression Management Analysis Of The Integrated Reports”, Journal of Management & Governance., 20 (2), ss.295-320. DOI 10.1007/s10997-015-9319-z.
 • Özdemir, F. S. (2013). “Finansal Bilginin Kapsamı Ve Finansal Bilgi Türlerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri”, MÖDAV, ss.155-175.
 • Sierra-Garcia, L., Zorio-Grima, A., & Garcia-Benau, M. A. (2015). “Stakeholder Engagement, Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting: An Exploratory Study”, Corporate Social Responsibility AndEnvironmental Management, (5), ss.286-304, doi:10.1002/csr.1345.
 • Smith, Sean Daniel S. (2015), “Effect Of Integrated Reporting On Financial Performance”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Capella University.
 • Stacchezzini, R., Melloni, G., & Lai, A. (2016). “Sustainability Management And Reporting: The Role Of Integrated Reporting For Communicating Corporate Sustainability Management”. Journal Of Cleaner Production, ss.102-109, doi:10.1016/j.jclepro.2016.01.109.
 • Stewart, T. A. (1997), Entelektüel Sermaye Örgütlerinin Yeni Zenginliği, Çeviri: Elhüseyni, N., MESS Yayınları, İstanbul.
 • Şamiloğlu, F. (2002), Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Ştefănescua, C. A., Oprişora, T. & Sȋntejudeanua, M. A. (2016). “An original assessment tool for transparency in the public sector based on the integrated reporting approach” Accounting and Management Information Systems, 15, (3), ss. 542-564.
 • Tianyuan Feng, Lorne Cummings, Dale Tweedie, (2017) "Exploring integrated thinking in integrated reporting – an exploratory study in Australia", Journal of Intellectual Capital, 18 (2), ss.330-353, https://doi.org/10.1108/JIC-06-2016-0068
 • Van Bommel K. (2014). “Towards a legitimate compromise?: an exploration of Integrated Reporting in the Netherlands”. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 27(7), ss. 1157–1189.
 • Yılmaz, B., Atik, M. & Okyay, A. (2017) “Geleceğin Raporlama Sistemi: Entegre Raporlama”, Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, (52), ss. 95-108.
 • Yüksel, F. (2017), Entegre Raporlama, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. http://www.entegreraporlamatr.org (Erişim Tarihi: 22.10.2017)
 • http://www.tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15.01.2017)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7173-8171
Yazar: Tolga ORAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: INONU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0925-9396
Yazar: Hakan ERKUŞ
Kurum: .
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon476778, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {265 - 276}, doi = {10.18506/anemon.476778}, title = {Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ORAL, Tolga and ERKUŞ, Hakan} }
APA ORAL, T , ERKUŞ, H . (2019). Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (5) , 265-276 . DOI: 10.18506/anemon.476778
MLA ORAL, T , ERKUŞ, H . "Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 265-276 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/49358/476778>
Chicago ORAL, T , ERKUŞ, H . "Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 265-276
RIS TY - JOUR T1 - Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma AU - Tolga ORAL , Hakan ERKUŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.476778 DO - 10.18506/anemon.476778 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 276 VL - 7 IS - 5 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.476778 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.476778 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma %A Tolga ORAL , Hakan ERKUŞ %T Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 5 %R doi: 10.18506/anemon.476778 %U 10.18506/anemon.476778
ISNAD ORAL, Tolga , ERKUŞ, Hakan . "Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 5 (Ekim 2019): 265-276 . https://doi.org/10.18506/anemon.476778
AMA ORAL T , ERKUŞ H . Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(5): 265-276.
Vancouver ORAL T , ERKUŞ H . Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(5): 276-265.