Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 5, Sayfalar 133 - 140 2019-10-07

Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Development Of Frıendly Jealousy Measurement: Validity Reliability Study

Yunus Akan [1]


Bu araştırmanın amacı, ergenlerin kıskançlık düzeylerini ölçebilmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Uygulanan faktör analizi sonucu özdeğeri  1’in üzerinde olan, en az üç maddeye sahip ve toplam varyansın %59,51’ini açıklayan 6 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Güvenirlik çalışmalarında ise iç tutarlık katsayıları; tüm ölçek için .920, alt ölçekler için ise sırasıyla .904, .833, .634, .711, .709 ve .659 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test sonucuna göre hem tüm ölçeğin hem de ölçeğin alt boyutlarının birinci ve ikinci uygulaması arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Aynı veri seti üzerinden DFA yapılmış ve uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir derecede uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. 

The aim of this study was to develop a valid and reliable scale to measure the jealousy levels of adolescents. Exploratory and confirmatory factor analysis were performed on the obtained data. As a result of the factor analysis, a 6-factor structure explaining 59.51% of the total variance, was obtained. Internal consistency coefficients in reliability studies; for the total scale, .920 was calculated as.904, .833, .634, .711, .709, .659 for the subscales, respectively. According to the test-retest result, there was a high, positive and significant relationship between the first and second application of the whole scale and the sub-dimensions of the scale. DFA was performed on the same data set and it was found that the fit index values ​​were acceptable. 

 • Akan, Y., Kıran, B. (2017). Erkeklerin Şiddete Maruz Kalma ve Şiddet Uygulama Yaşantıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal Of Education Technology And Scientific Researches, 2 (2), 47-71.
 • Akoğlu, G. ve Şipal, R. F. (2012). Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Çocuklara Yönelik Erken Müdahale Yaklaşımları: Dünyadan Ve Türkiye'den Uygulamalar. Journal of Society & Social Work, 23(1).
 • Andersen, P. ve Eloy, S. (1995). Romantic Jealousy And Relational Satisfaction: A Look At The İmpact Of Jealousy Experience And Expression. Communication Reports, 8: 77-86.
 • Berman, M. ve Frazier, P. (2005). The Effects Of Relationship Power And Betrayal Experience On Reactions To İnfidelity. Pers Soc Psychol Bull, 31: 1617-1627.
 • Blevis, M. (2010), Kıskançlık, Çev., Işıl Aydın. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Bryson, J. B. (1991). Modes Of Response To Jealousy-Evoking Situations. P. Salovey (Ed), The Psychology Of Jealousy And Envy (s. 178-205) NY: Guilford Press.
 • Demirtaş, A. (2008), “Duygusal ve Cinsel Kıskançlık Açısından Temel Cinsiyet Farklılıkları: Evrimsel Yaklaşım ve Süregelen Tartışmalar”, Türk Psikiyatri Dergisi, Yıl 19, Sayı 3, s.300-3009.
 • DeSteno, D. ve Salovey, P. (1996). Evolutionary Origins Of Sex Differences İn Jealousy?: Questioning The "Fitness" Of The Model. Psychological Science, 7: 367-372.
 • Easton, J. A., Schipper, L. D., Shackelford, T. K. (2007). Morbid Jealousy From An Evolutionary Psychological Perspective. Evolution and Human Behavior, 28(6), 399-402.
 • Edalati, A. ve Redzuan, M. R. (2010). Perception Of Women Towards Family Values And Their Marital Satisfaction. Journal Of American Science, 6(4), 132-137.
 • Eymen, U. E. (2007). SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri. İstatistik Merkezi Yayın, (1), 167.
 • Gentzler, A. L., Kerns, K. A., ve Keener, E. (2010). Emotional Reactions And Regulatory Responses To Negative And Positive Events: Associations With Attachment And Gender. Motivation and emotion, 34(1), 78-92.
 • Harris, C. (2003). A Review Of Sex Differences İn Sexual Jealousy, İncluding Self-Report Data, Psychophysiological Responses, İnterpersonal Violence, And Morbid Jealousy. Pers Soc Psychol Rev, 7: 102-28.
 • Harvey, J., Sprecher, S., Wenzel, A. (2004). The Handbook Of Sexuality İn Close Relationships. Mahwah, NJ. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Kenrick, D.T. ve Trost, M.R. (1997). Evolutionary Approaches To Relationships. Handbook Of Personal Relationships: Theory, Research And İnterventions, S. Duck (Ed), Chichester. John Wiley & Sons, s. 160-175.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis. New York: Routledge.
 • Miller, A. L., Volling, B. L., ve McElwain, N. L. (2000). Sibling Jealousy İn A Triadic Context With Mothers And Fathers. Social Development, 9(4), 433-457.
 • Montana, H. (2009). Kıskançlık Krizi, Çev., Filiz Ülgüt. İstanbul: Disney Yayınları.
 • Pines, A. ve Friedman, A. (1998). Gender Differences İn Romantic Jealousy. Soc Psychol, 138: 54-71.
 • Pines, A. (1998). Romantic Jealousy: Causes, Symptoms, Cures. NY: Routledge.
 • Pines, A. (2003). Aşk ve Kıskançlık, Çev., Canan Yönsel. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 • Soyka, M., Naber, N. ve Völeker, A. (1991). Prevalance Of Delusional Jealousy İn Different Psychiatric Disorders: An Analysis Of 93 Cases. Br d Psychiatry 158:549-553.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. Baskı). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tarhan, N. (2005). Kadın psikolojisi. Ankara: Nesil Yayın.
 • Tortamış, M. (2014). Evli Bireylerde Romantik Kıskançlık Türü ve Aldatma Eğiliminin Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • TDK (2011). Türkçe Sözlük (11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yavuz, H. (2007). Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Zekioğlu, A., Tatar, A., Bahadır, E., Afacan, E. (2017) Zihinsel Hazır Oluşun Ölçülmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması. Spormetre Dergisi, 2017, 15 (2), 57-64.
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance Tests And Goodness Of Fit İn The Analysis Of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588.
 • Brown, N.W. (2004). Psychoeducational Groups Process And Practice. New York: Brunnerroutledge.
 • Buss, D. M. (2000). The Dangerous Passion: Why Jealousy İs As Necessary As Love And Sex. New York. Free Press, 10-26.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirtaş, A. (2006), “Yakın İlişkilerde Kıskançlık: Bireysel, İlişkisel ve Durumsal Değişkenler”, Türk Psikiyatri Dergisi, Yıl 17, Sayı 3, s.181-191
 • İmamoğlu, A. ve Çelik, Y. (2009). Evlilik Hayatında Kıskançlık-Dindarlık İlişkisine Psikolojik Yaklaşım. Dini Araştırmalar, 12(35).
 • Karakurt, G. (2001). The İmpact Of Adult Attachment Styles On Romantic Jealousy, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Munro, B. H. (2005). Statistical Methods For Health Care Research(Vol. 1). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Özdamar K. (2004). Güvenirlik ve Soru Analizi. Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi-1. 5th ed. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6. Baskı). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical values for Lawshe’s content validity ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 45, 197–210. doi:10.1177/0748175612440286.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3946-7356
Yazar: Yunus Akan (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon506363, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {133 - 140}, doi = {10.18506/anemon.506363}, title = {Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Akan, Yunus} }
APA Akan, Y . (2019). Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (5) , 133-140 . DOI: 10.18506/anemon.506363
MLA Akan, Y . "Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 133-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/49358/506363>
Chicago Akan, Y . "Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 133-140
RIS TY - JOUR T1 - Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması AU - Yunus Akan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.506363 DO - 10.18506/anemon.506363 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 140 VL - 7 IS - 5 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.506363 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.506363 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması %A Yunus Akan %T Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 5 %R doi: 10.18506/anemon.506363 %U 10.18506/anemon.506363
ISNAD Akan, Yunus . "Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 5 (Ekim 2019): 133-140 . https://doi.org/10.18506/anemon.506363
AMA Akan Y . Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(5): 133-140.
Vancouver Akan Y . Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(5): 140-133.