Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 243 - 259, 31.12.2020
https://doi.org/10.35346/aod.818768

Öz

Araştırma, biyoloji öğretmen adayı öğrencilerinin, lisansüstü eğitim almak isteme-istememe konusundaki görüşleri ile yaşadıkları kaygılarını belirlemeyi amaçlayan bir çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda biyoloji öğretmen adaylarının görüşeri cinsiyet ve sınıf düzeyi bakımından ele alınarak incelenmiştir. Çalışma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören kırk iki öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak online görüş anketi kullanılmıştır. Verilerin analizi sürecinde, öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar ve benzer ifade gruplarından, tekrarlanma sıklıkları frekans (f) ve yüzde (%) değerleri verileri tablolaştırılmıştır. Verilerin analizi incelendiğinde öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin farklılaşmasında; sosyoekonomik şartlarının, çalışma hayatına atılma gerekliliğinin, akademik kadroya dahil olamama düşüncesinin, çalışma durumundan dolayı vakit probleminin olabileceğinin, kendilerini akademik kariyer için yeterli bilgi ve donanımda hissetmemelerinin önemli düzeyde etkili olduğu görülmüştür. Katılımcıların görüşlerinde cinsiyetleri bakımından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sınıf düzeyi yükseldikçe lisansüstü eğitim alma isteme durumunda isteksizlik artışı görülmüştür.
Bu çalışma doğrultusunda biyoloji öğretmen adaylarının, lisansüstü eğitim programlarının hedef ve amaçları hakkında bilgilendirilme ve aydınlatılma ihtiyaçlarının olduğu sonucuna varılmıştır.

Destekleyen Kurum

Gazi Üniversitesi, Difeök I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı

Kaynakça

 • Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 87–115.
 • Aydede, M., N. ve Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Bağcı-Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 7–22.
 • Bülbül, T. 2003. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1-2), 167-168.
 • Çoruk, A., Çağatay, Ş.M., ve Öztürk, H. (2016). Lisansüstü eğitimde kayıt ve devam sorunları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 166-167. 15.02.2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202567 adresinden alınmıştır.
 • Ekici, D., Ekici, M., ve Can, İ. (2020). Fen bilimleri öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim hakkındaki görüşlerinin, beklentilerinin ve farkındalıklarının incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 7(2), 223. 26.12.2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/934757 adresinden alınmıştır.
 • Karakuş, M. (2004, Temmuz). Lisansüstü eğitim için başvuran öğrencilerin üniversitedeki akademik başarıları ile LES puanları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya-Türkiye.
 • Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, II, 94–114.
 • Kilmen, S. (2007). Lisansüstü eğitimi giriş sınavının ve lisans diploma notunun yüksek lisans başarısını yordama gücü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 176–189.
 • Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 277–299.
 • Ören, F., Yılmaz, T., ve Güçlü, M. (2012). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 190. 11.02.2020 tarihinde http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/21.oren.pdf adresinden alınmıştır.
 • Özmenteş, G. ve Özmenteş, S. (2005). Buca eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve yüksek lisansla ilgili görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı- 1): Lisansüstü Eğitim, 17, 247- 255.
 • Turhan , M., ve Yaraş, Z. (2013). Lisansüstü programların öğretmen, yönetici ve denetmen mesleki gelişimine katkısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 201. 12.02.2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70430 adresinden alınmıştır.

VIEW OF BIOLOGY STUDENT CANDIDATES ON POSTGRADUATE EDUCATION

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 243 - 259, 31.12.2020
https://doi.org/10.35346/aod.818768

Öz

This research is a study aiming to determine the opinions and anxieties of the prospective students in biology teachers about wanting to receive postgraduate education or not. In line with this target, the opinions of biology teacher candidates were analyzed by also considering gender and grade level. This study was carried out in the fall semester of 2019-2020 academic year. The participants of the study consisted of 42 freshman and senior pre-service teachers studying at Gazi University Faculty of Education Division of Biology Education. It was used an online survey as a data collection instrument in this research to get their opinions. During analysis of the data, the repetition frequency, frequency (f) and percentage (%) values of the answers given by respondent and similar answers were tabulated then their graphics were created. When the data was analyzed, it was seen that socioeconomic conditions, the necessity of entering the working life, the idea of not being included in the academic staff, the time problem due to the working situation, not feeling themselves with sufficient knowledge and equipment for an academic career were found to be significantly influential in differentiating the thoughts of the pre-service teachers for graduate education. There was no notable difference in the opinion s of the participants in terms of their gender. As the class level increased, there was an augmentation in reluctance to ask for postgraduate education.
In line with this study, it was concluded that biology teacher candidates need to be informed and enlightened about the goals and postgraduate education programs.

Kaynakça

 • Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 87–115.
 • Aydede, M., N. ve Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Bağcı-Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 7–22.
 • Bülbül, T. 2003. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1-2), 167-168.
 • Çoruk, A., Çağatay, Ş.M., ve Öztürk, H. (2016). Lisansüstü eğitimde kayıt ve devam sorunları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 166-167. 15.02.2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202567 adresinden alınmıştır.
 • Ekici, D., Ekici, M., ve Can, İ. (2020). Fen bilimleri öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim hakkındaki görüşlerinin, beklentilerinin ve farkındalıklarının incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 7(2), 223. 26.12.2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/934757 adresinden alınmıştır.
 • Karakuş, M. (2004, Temmuz). Lisansüstü eğitim için başvuran öğrencilerin üniversitedeki akademik başarıları ile LES puanları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya-Türkiye.
 • Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, II, 94–114.
 • Kilmen, S. (2007). Lisansüstü eğitimi giriş sınavının ve lisans diploma notunun yüksek lisans başarısını yordama gücü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 176–189.
 • Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 277–299.
 • Ören, F., Yılmaz, T., ve Güçlü, M. (2012). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 190. 11.02.2020 tarihinde http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/21.oren.pdf adresinden alınmıştır.
 • Özmenteş, G. ve Özmenteş, S. (2005). Buca eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve yüksek lisansla ilgili görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı- 1): Lisansüstü Eğitim, 17, 247- 255.
 • Turhan , M., ve Yaraş, Z. (2013). Lisansüstü programların öğretmen, yönetici ve denetmen mesleki gelişimine katkısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 201. 12.02.2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70430 adresinden alınmıştır.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Çiğdem Kabasakal

Mustafa Yel

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kabasakal, Ç., & Yel, M. (2020). BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(2), 243-259. https://doi.org/10.35346/aod.818768
AMA Kabasakal Ç, Yel M. BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. AOD. Aralık 2020;4(2):243-259. doi:10.35346/aod.818768
Chicago Kabasakal, Çiğdem, ve Mustafa Yel. “BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi 4, sy. 2 (Aralık 2020): 243-59. https://doi.org/10.35346/aod.818768.
EndNote Kabasakal Ç, Yel M (01 Aralık 2020) BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Anadolu Öğretmen Dergisi 4 2 243–259.
IEEE Ç. Kabasakal ve M. Yel, “BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ”, AOD, c. 4, sy. 2, ss. 243–259, 2020, doi: 10.35346/aod.818768.
ISNAD Kabasakal, Çiğdem - Yel, Mustafa. “BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi 4/2 (Aralık 2020), 243-259. https://doi.org/10.35346/aod.818768.
JAMA Kabasakal Ç, Yel M. BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. AOD. 2020;4:243–259.
MLA Kabasakal, Çiğdem ve Mustafa Yel. “BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi, c. 4, sy. 2, 2020, ss. 243-59, doi:10.35346/aod.818768.
Vancouver Kabasakal Ç, Yel M. BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. AOD. 2020;4(2):243-59.