Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 24 - 37 2019-06-01

Travma Yaşamış Annelerin Tutumlarının Çocuklarının Psikososyal Gelişimine Etkisi
Mothers who Have Experienced Trauma Have an Impact in The Development of Their Children

Emel Ezgi İRAK [1] , Hanifi PARLAR [2]


Bu araştırmanın temel amacı; Bu araştırma, travma yaşamış annelerin tutumlarının çocuklarının gelişimi üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde ikamet eden ve danışmanlık talebi ile gelen 20 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından literatür taraması ve uzman görüşü alınarak oluşturulan mülakat sorularından ve travma’yı tanımlamak için oluşturulan ‘Travmatik Yaşantılar Listesi’ kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre travma yaşamış annelerin çocuklarının psikososyal gelişimi demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, travma yaşamış annelerin çocuklarının psikososyal gelişiminin olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir
The main purpose of this research is; This study aims to investigate whether the attitudes of mothers who have experienced trauma have an impact on the development of their children. The study group consisted of 20 mothers residing in Istanbul and requesting counseling. The data of the study were created by using the literature review and expert opinion by the researcher and by using the ‘ List of Traumatic Experiences’ created to identify the trauma. According to the findings of the study, psychosocial development of children of traumatized mothers varies according to demographic characteristics. As a result, it was observed that the psychosocial development of the children of traumatized mothers was adversely affected
 • Adriaans, P., ve D. Zantinge. Data Mining. Boston, MA: Addison Wesley Longman Publishing, 1997.
 • Bahadır, Ş. «Romantik ilişkilerde bağlanma stilleri çatışma çözme stratejileri ve olumsuz duygu durumunu düzenleme arasındaki ilişki.» A.Ü Sosyal Bilimler Enstitisü, 2006.
 • Bowlby, J. New York: Basic Books, 1973.
 • Brown, S.L, ve J Wright. «Attachment theory in adolesence and its relevance to development psychopathology.» Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy, 2001: 15-32.
 • Budak, S. Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005.
 • Clark, LA, G Kochanska, ve R Ready. «Mothers’ personality and its interaction with temparement as predictors of parenting behavior.» Journal of Psychology and Social Psychology, 2000: 274-285.
 • Creswell. Qualitative Inquiry and Research Design. Oaks, 2013.
 • Crnic, KA, MT Greenberg, ve AS Ragozin. «Effects of Stress and Social Support on Mothers and premature and full-term infants.» Child Devolopment , 1983: 209-217.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Aile İçi Etkileşimler ve İlişkiler. Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1984.
 • Karaçam, Z. Normal Postpartum Dönemin Fizyolojisi ve Bakımı. İstanbul: Kenan Ofset Matbaa BaskıHizmetleri, 2008.
 • Levin, P. A, ve M. Kline. Ey Travma Bizden Uzak Dur. İstanbul: Doğam Egmont Yayıncılık, 2014.
 • Mercer. Nursing theorists and their work. Mosby, 2006.
 • Mercer, RT. «A theoretical framework for studying factors that impact on the maternal role.» Journal of Nursing Research, 1981: 73-77.
 • Oltmans, T.F, J.M Neale, ve G.C Davison. «Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak’ a Çalışmaları.» Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 2003.
 • Öz, İlkim. Travma Çağı: Geçmişin Gölgesinden Kurtulmak. İstanbul: Martı Yayıncılık
 • Ruppert, F. Travma, Bağlanma ve Aile Konstelasyonları. İstanbul : Kaknüs Yayınları, 2011.
 • Sayın, Önal. Aile Sosyolojisi Ailenin Toplumdaki Yeri. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1990.
 • Seyhan, A, Badem, A. Erzincan İlindeki Hayvansal Atıkların Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması. Academic Platform, 2018.
 • Stern, D. The Interpersonal World of the Infant. USA: Basic Books, 1985.
 • Tedeschi, ve Calhoun. Psychological Inquiry, 2004: 1-18.
 • Zabielski, MT. «Recognition of maternal identity in patern of fulterm mothers.» Maternal Child Nursing Journal, 1994: 22-36.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Emel Ezgi İRAK
Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi

Yazar: Hanifi PARLAR
Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 17 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA İrak, E , Parlar, H . (2019). Travma Yaşamış Annelerin Tutumlarının Çocuklarının Psikososyal Gelişimine Etkisi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (1) , 24-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/50946/664679