Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 79 - 95 2019-06-01

Çekirdek veya Geniş Ailede Yetişen Bireylerde Sosyal Onay İhtiyacı ile Benliğin Farklılaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Examination on the Relationship Between Social Approval Need and Self Differentiation Among Individuals Grew up in Nuclear Family or Extended Family

Esra DEĞİRMENCİ [1] , Cihad DEMİRLİ [2]


İçinde doğup büyüdüğümüz aile insanı pek çok yönden etkileyen bir yapıdır. İnsanın kendi benliği ve diğerlerine yönelik oluşturduğu ilk tasarımlar aile içinde oluşmaya başlamaktadır. Bu araştırmada çekirdek ve geniş ailede yetişen bireylerde sosyal onay ihtiyacı ile benliğin farklılaşması arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak seçilen örneklemi, 2017-2018 yılları arasında Çanakkale il merkezinde ve Çan İlçesinde yaşayan, yaşları 18 ile 50 ve üzeri arasında değişen, çekirdek veya geniş ailelerde yetişmiş 449 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan örneklem grubunun demografik bilgilerini almak üzere araştırmacının geliştirdiği Kişisel Bilgi Formu, sosyal onay ihtiyacı düzeylerini belirlemek amacıyla Karaşar’ın 2014 geliştirdiği Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği SOİÖ , benliğin farklılaşması düzeylerini ölçmek için ise Işık ve Bulduk’un 2015 Türkçe’ye uyarladığı Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği BAÖ kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular ışığında bireyin geniş ya da çekirdek ailede yetişmesi ile sosyal onay ihtiyacı düzeyi ve benliğin ayrımlaşma düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, sosyal onay ihtiyacı ile benliğin farklılaşma düzeyi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet ile benliğin ayrımlaşma düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Meslek gruplarına göre hem benliğin farklılaşması hem de sosyal onay ihtiyacı arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yaş değişkeni ile de sosyal onay ihtiyacı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur
The family we are born into and grow up in is a structure that affects people in many ways. First designs regarding one's self and others begin to emerge within the family. The purpose of this study is to examine the relationship between the need for social approval and selfdifferentiation in large and nuclear families. The selected sample consists of 449 people raised in nuclear or large families who lived in Çanakkale city center and Çan district between 20172018 and were between 18 and 50 years and above old. The researcher's Personal Data Form was used to collect demographic information from the sample group. In order to determine the need for social approval of the sample group participating in the study, the Social Approval Need Scale developed by Karaşar 2014 , and to measure the degree of self-differentiation, the Self-Differentiation Scale adapted by Işık and Bulduk 2015 to Turkish was used. To analyze the collected data, the SPSS software version 25 was used. Considering the findings of this study, there was no significant correlation between the individual's growth in a large or nuclear family, the need for social approval and the degree of self-discrimination, whereas there was a negative correlation between the need for social approval and the degree of self-differentiation. Furthermore, there was a significant relationship between gender and the self-discrimination level. By occupational groups, there were significant differences between self-differentiation and the need for social approval. In addition, a significant relationship was found between the age variable and the need for social approval
 • Acar, T. T., ve Acar Voltan, N. T. (2013). ‘‘Babam ve Oğlum” filminin çok kuşaklı/kuşaklararası aile terapisinin temel kavramları açısından değerlendirilmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 37-53.
 • Bayer, A. (2013). Değişen toplumsal yapıda aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 101-129.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Charlton R. S. (2012). Cinsel terapi. Yalom, I. (Ed.).(Çev.Gökhan Kotiloğlu). İstanbul: Prestij Yayınları.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Gladding, S. T. (2015). Aile Terapisi; Tarihi, kuram ve uygulamaları. Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları.
 • Nichols, M.P. (2013). Aile terapisi: Kavramlar ve yöntemler. (O. Gündüz, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınevi.
 • Özdemir, M. Ç. (2007). Toplumsal değişme karşısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 185-192.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Karaşar, B. (2014). Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kerr, M. ve Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: W.W. Norton & Company.
 • Macit, M. T. (2014). Türkiye'de toplumsal değişim ve aile 'Tahta Çanaklar' öyküsü üzerinden bir değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 13-24.
 • Mert, A., ve Gülmez, E. (2018). Özgecilik ile benlik ayrımlaşması arasındaki yordayıcı ilişkinin bazı değişkenlerle incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(11). 961-989.
 • Polat, K. (2014). Evli bireylerde çift uyumu ve bazı psikolojik belirtilerin benliğin farklılaşması açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Samancı, A. Y., ve Ekici, G. (1998). Aile terapisi. Düşünen Adam, 11(3), 45-51.
 • Siyez, D. M. (2015). Üniversite öğrencilerinde onay bağımlılığı ve empatinin sosyal fayda aracılığıyla aşırı internet kullanımına etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(1), 30-36.
 • Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM). (2011). Türkiye’de aile: ailenin yapısal özellikleri, işlevleri ve değişimi. İstanbul: Sekam Yayınları.
 • Titelman, P. (Ed.). (2014). Differentiation of self: Bowen family systems theory perspectives. Routledge.
 • Türk Dil Kurumu. (2018). 4 Mayıs 2018 tarihli Türk Dil Kurumu Web Sitesi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ad1c 413379b59.29445803 adresinden alındı.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Esra DEĞİRMENCİ
Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi

Yazar: Cihad DEMİRLİ
Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Böl. Öğretim Üyesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 17 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA Değirmenci, E , Demirli, C . (2019). Çekirdek veya Geniş Ailede Yetişen Bireylerde Sosyal Onay İhtiyacı ile Benliğin Farklılaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (1) , 79-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/50946/664688