PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of the Type of Marriage and Pre-Marital Process on Marriage Satisfaction for Women

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 38 - 56, 01.06.2019

Öz

This study was conducted to research the effects of pre-marital process and the type of marriage on the marriage satisfaction for women. The target population of the study will be women who are aged between 25 and 50 and live in Istanbul. 20 participants have been interviewed for the research and the data were analysed through descriptive analysis method. To that end, this study was designed in the pattern of the qualitative research and the data were obtained from the answers to semi-structured questions. The participants were interviewed through personal information forms including 8 demographic questions; and semi-structured questionnaire including 19 open-ended questions. The opinions of the participants were accumulated through the voluntary interviews and interpreted in accordance with the scope of the study. During the study, it was aimed to discover whether pre-marital process and the type of marriage have an impact on marriage satisfaction for women through the findings obtained from the interviews. Accordingly, it was also aimed to make a contribution to the literature. At the end of the research, the study showed that although the pre-marital process has undeniable effects on the course of marriage, it does not have an impact on marriage satisfaction. At the end, advisory arguments have been put forward in line with the findings of the study, which are believed to contribute to future studies

Kaynakça

 • Baba, E. (2010). Evli çiftlerin duygusal zekâ düzeyleri ile evlilik uyumlarının karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bacanlı, H. (2001). Eş Tercihleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (15), 7-16.
 • Çağ, P. ve Yıldırım, İ. (2013). Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 13-23.
 • Çelik, M. (2006). Evlilik doyum ölçeği geliştirme çalışması, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi.
 • Demiray, Ö. (2006). Evlilikte uyumun demografik özelliklere göre incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Denli, Ö. S. (2016). Evli çiftlerde eşler arasında algılanan kişilik benzerliğinin evlilik uyumu ve evlilik doyumuyla incelenmesi. Yüksel Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Duran Bozkurt, E. (2014). Evli ve çalışan bireylerin tükenmişlik düzeyleri ile evlilik doyumları arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Eskin, M. (2012). Evlilik Terapisi İçin Başvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkındaki Görüşleriyle İlişkili Etmenler, Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 15, Sayı 4, Aralık 2012, 226-237.
 • Güneş, F. (2011). Aile, evlilik, akrabalık ve Hane, Aile sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını: Eskişehir, 28-48.
 • Güvenç, B. (1984). İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi Yayınları: İstanbul (3. Basım), 279-280.
 • Güleç, G. (2013). Aile ve evlilik, Aile yapısı ve ilişkileri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını: Eskişehir, 62-103.
 • Korkut, Y. ve Şendil, G. (2008). Evli çiftlerdeki çift uyumu ve evlilik çatışmasının demografik özellikler açısından incelenmesi, Türk Psikiyatri Dizini, 28, 15-34.
 • Özabacı, N. (2010). Evlilik öncesi ilişkiler, H. Yavuzer (Ed.) Evlilik okulu: Evlilikte kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri içinde, Remzi Kitabevi: İstanbul (5. Basım), 48-60.
 • Özgüven, İ.E. (2017). Evlilik ve aile terapisi, Nobel Yayınları: Ankara (4. Basım, Ekim 2017).
 • Sürerbiçer, F. S. (2008). Boşanmış bireylerin gereksinimlerine göre evlilik eğitimi gereksinimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Tan, H. (1976). Psikolojik danışma ve evlilik sorunları, Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, Cilt: 12, 97-113.
 • Tarhan, N. (2013). Evlilik psikolojisi: Öncesi ve sonrasıyla evlilik, Ed. Özlem Atik, Timaş Yayınları: İstanbul (17. Baskı), 13-47.
 • Uyar, S. (1999). Boşanmış bireylerin evlilik süreci ve bugüne ilişkin psikolojik sorunları üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi.
 • Yeşiltepe, S.S. (2011). Öğretmenlerin evlilik uyumlarının psikolojik iyi oluş ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, A. (2001). Eşler arasındaki uyum: Kuramsal yaklaşımlar ve görgül çalışmalar, Aile ve Toplum, Yıl 4, Cilt 1, Sayı 4, Eylül-Aralık 2001.
 • Yüksel, Ö. (2013). Kadınlarda evlilik uyumu ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki: Stresle baş etme biçimleri ve toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının aracı rolleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Evlenme Biçimi Ve Evlenme Süresi Bağlamında Evlilik Öncesi Sürecin Kadınlardaki Evlilik Doyumuna Etkisi

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 38 - 56, 01.06.2019

Öz

Bu araştırmada, evlenme biçimi ve evlenme süresi bağlamında evlilik öncesi sürecin kadınlardaki evlilik doyumuna etkisi incelenmiştir. Çalışmanın evrenini İstanbul ilinde ikamet eden 25-50 yaş arasındaki kadınlar oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada 20 katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu doğrultuda çalışma nitel araştırma deseninde tasarlanmış olup veriler yarı yapılandırılmış sorularla elde edilmiştir. Görüşleri betimlemek amacı ile sekiz adet demografik soruyu içeren kişisel bilgi formu ve on dokuz adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılar ile gönüllü yapılan mülakatlar sonucu katılımcıların görüşleri alınmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda evlenme biçimi ve evlenme süresi bağlamında evlilik öncesi sürecin evlilik doyumuna etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatüre katkı sağlamak hedeflenmiştir. Araştırma sonrasında evlilik öncesi sürecin evliliğin gidişatı ve yönü konusunda belirleyici olduğu düşünülse de tek başına bireylerin evliliklerinden aldığı doyumu etkilemediği görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda daha sonraki çalışmalarda faydalı olabilecek önerilerde bulunulmuştur

Kaynakça

 • Baba, E. (2010). Evli çiftlerin duygusal zekâ düzeyleri ile evlilik uyumlarının karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bacanlı, H. (2001). Eş Tercihleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (15), 7-16.
 • Çağ, P. ve Yıldırım, İ. (2013). Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 13-23.
 • Çelik, M. (2006). Evlilik doyum ölçeği geliştirme çalışması, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi.
 • Demiray, Ö. (2006). Evlilikte uyumun demografik özelliklere göre incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Denli, Ö. S. (2016). Evli çiftlerde eşler arasında algılanan kişilik benzerliğinin evlilik uyumu ve evlilik doyumuyla incelenmesi. Yüksel Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Duran Bozkurt, E. (2014). Evli ve çalışan bireylerin tükenmişlik düzeyleri ile evlilik doyumları arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Eskin, M. (2012). Evlilik Terapisi İçin Başvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkındaki Görüşleriyle İlişkili Etmenler, Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 15, Sayı 4, Aralık 2012, 226-237.
 • Güneş, F. (2011). Aile, evlilik, akrabalık ve Hane, Aile sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını: Eskişehir, 28-48.
 • Güvenç, B. (1984). İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi Yayınları: İstanbul (3. Basım), 279-280.
 • Güleç, G. (2013). Aile ve evlilik, Aile yapısı ve ilişkileri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını: Eskişehir, 62-103.
 • Korkut, Y. ve Şendil, G. (2008). Evli çiftlerdeki çift uyumu ve evlilik çatışmasının demografik özellikler açısından incelenmesi, Türk Psikiyatri Dizini, 28, 15-34.
 • Özabacı, N. (2010). Evlilik öncesi ilişkiler, H. Yavuzer (Ed.) Evlilik okulu: Evlilikte kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri içinde, Remzi Kitabevi: İstanbul (5. Basım), 48-60.
 • Özgüven, İ.E. (2017). Evlilik ve aile terapisi, Nobel Yayınları: Ankara (4. Basım, Ekim 2017).
 • Sürerbiçer, F. S. (2008). Boşanmış bireylerin gereksinimlerine göre evlilik eğitimi gereksinimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Tan, H. (1976). Psikolojik danışma ve evlilik sorunları, Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, Cilt: 12, 97-113.
 • Tarhan, N. (2013). Evlilik psikolojisi: Öncesi ve sonrasıyla evlilik, Ed. Özlem Atik, Timaş Yayınları: İstanbul (17. Baskı), 13-47.
 • Uyar, S. (1999). Boşanmış bireylerin evlilik süreci ve bugüne ilişkin psikolojik sorunları üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi.
 • Yeşiltepe, S.S. (2011). Öğretmenlerin evlilik uyumlarının psikolojik iyi oluş ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, A. (2001). Eşler arasındaki uyum: Kuramsal yaklaşımlar ve görgül çalışmalar, Aile ve Toplum, Yıl 4, Cilt 1, Sayı 4, Eylül-Aralık 2001.
 • Yüksel, Ö. (2013). Kadınlarda evlilik uyumu ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki: Stresle baş etme biçimleri ve toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının aracı rolleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Didem Toprak GÜLTEKİN Bu kişi benim
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı


Hanifi PARLAR>
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bil. Bölümü Öğretim Üyesi
0000-0002-6313-6955

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2019
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gültekin, D. T. & Parlar, H. (2019). Evlenme Biçimi Ve Evlenme Süresi Bağlamında Evlilik Öncesi Sürecin Kadınlardaki Evlilik Doyumuna Etkisi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (1) , 38-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/50946/664690

asos-index.png