Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 106 - 127 2019-06-01

Türkiye’de Aile Danışmanlığı Alanında Yapılmış Yüksek Lisans Tezlerinin Analizi
Analysis of Master's Thesis in Family Counseling Areas in Turkey

Yasemin Sefer ERDOĞAN [1]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Aile Danışmanlığı alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezinden 15.03.20019 tarihinde yapılan tarama sonucunda, Aile Danışmanlığı alanında 11 adet teze ulaşılmıştır. Etik ile ilgili erişime kapalı 2; etik ile ilgili erişime açık 8’i yüksek lisans ve 1’i tıpta uzmanlık olmak üzere 9 teze ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırma erişime açık olan tezler için yapılmış ve bu tezler Türkçe dilinde yayımlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada, 2010 – 2018 arası yapılan tezler çeşitli açılardan gruplandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda en çok lisansüstü tezin Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlandığı, cinsiyet açısından kadın yazarların daha fazla tez yayınladığı, ağırlıklı olarak tezlerin Doç. Dr. Danışmanlığında hazırlandığı, tezlerin en çok İstanbul’daki üniversitelerde okuyan öğrencilerin olduğu ve tez türlerinin Sosyal Hizmetler alanında yapıldığı tespit edilmiştir. Yayınlanan bu tezler ağırlıklı olarak Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı ve Aile Danışmanlığı Ana Bilim Dalında gerçekleşmiştir. ’’İçindekiler’’ kısmındaki başlıklar incelendiğinde en çok Aile ve kavramları, Aile Danışmanlığı, Kuramlar, Aile ve sosyal Destek Hizmetleri ve son olarak Yurt içi ve Yurt dışı Çalışmalara yer verildiği görülmüştür. Aile Danışmanlığı Türkiye’de çok yeni bir dal olup 1980’lerde gelişmeye başlamıştır. Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi uygulamaları üzerine Türkiye'de yapılmış çok az sayıda çalışma vardır. Ancak son dönemde özellikle modern toplum hayatında yalnız kalan ailelere yardım etmek ve desteği sağlamak üzere üniversitelerde de ders olarak okutulması bu Aile Danışmanlığının daha sistemli ve bilimsel yapılmasına olanak sağlamıştır
The main purpose of this research is to investigate the postgraduate theses has been done for the family counseling in Turkey. As a result of the secreening conducted by the Higher Education Council Center on 15.03.2019 they found 11 theses in the field of Family Counseling. It has been founded 2 theses closed for acess related to ethics and 8 theses opened for acess related to ethics and also found 9 thesis 8 of them for the postgraduate and 1 of them is for the specialization in medicine opened for acess related to ethics. This research has been made for the theses which are opened to access and the mentioned theses have been published in Turkish language. One of the qualitative research method which is called document review technique has been used in this study and those theses between 2010 and 2018 have been grouped in various aspects. As a result of the analyzes it was found out that most of the graduate theses have been prepared in the Institute of Social Sciences. It was determined that mostly women authors have been written theses and also most of the theses have been prepared under the consultancy of Associate Professorship by the students from the universities located in Istanbul and determined that the types of theses have been done in the field of Institute of Social Sciences. These theses which has been published mainly prepared as a department of Social Sciences and Family Counseling. When the headings have been checked in the “contents” mainly found Family and its Concepts, Family Counseling, Theories, Family and Social Supporting Services and lastly observed Domestic and International Studies. Family Counseling is a very new branch in Turkey and began to develope in the 1980s. There are very less number of studies regarding with the applications on Family Counseling and Family Therapy in Turkey. However,in order to support and help the families who are remained alone especially in the modern societies,Family Counseling System has been made more systematic and scientific
Evlilik, Aile, Aile Danışmanlığı, Yüksek Lisans Tezleri
 • Algan, T. (2016) Aile Danışmanlığı Uygulaması: Dünü, Bugünü ve Yarını. http://www.itobiad.com/download/article-file/226741 adresinden 15.05.209 tarihinde indirilmiştir.
 • Ankara Üniversitesi (2019).Açık erişim ders notu
 • https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F3pCgYH63PYJ:https://acikd ers.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php%3Fid%3D11930+&cd=2&hl=tr&ct=cln k&gl=tr adresinden 05.05.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Atik, H. (2014). Aile yaşam dönemleri nedir? Sınıflandırılması ve genel özelli. https://prezi.com/x1cvwu9iidy6/aile-yasam-donemleri-nedirsiniflandirilmasi-ve- genel-ozelli/ adresinden 05.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • B.Merriam, S. (2015) Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bingöl Üniversitesi (2019).Açık erişim ders notu
 • http://www.bingol.edu.tr/media/204988/sayt-bolum8-Sosyolojide-Nicel-ve-Nitel- Arastirma-Yontemleri.pdf adresinden 03.05.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Büşra Aynacı, ‘‘Aile Danışmanlığı Merkezine Başvuran Kişilerin Kaygı Düzeyleri ile Dindarlık Durumlarının İlişkisi’’, (İTÜ Sosyal bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2018.
 • Dilan Yılmaz, ‘‘Evli Bireylerin Yaşadıkları Sorunların ve Aile Danışmanlığından Beklentilerin İncelenmesi’’, (BÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı Yüksel Lisans Programı Yayınlanış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2016.
 • Duygu Ercan, ‘‘Aile Danışmanlığı almayı Kabul Eden ve Reddeden Evli Çiftlerde Boşanmayı Düşünme Nedenleri’’, (DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksel Lisans Tezi), İzmir, 2007.
 • Ersevim, İ. (2008). Aile terapisi. İstanbul: Özgür Yayıncılık.
 • Esra Kılıç, ‘‘Aile Danışmanlığında Yeni Bir Model: Okul Temelli aile Danışmanlığında Sosyal Hizmetin Rolü ve Önemi’’, (AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2014.
 • Furkan Ağırbaş, ‘‘Manevi Yönelimli Aile Danışmanlığı’’, (MÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din sosyolojisi Bilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2017.
 • Gladding, S. T. (2011). Aile terapisi tarihi, kuram ve uygulamaları. Ankara: Türk Psilolojik Danışma ve Rehberlik Derneği.
 • Gözde Baltacı, ‘‘Aile Danışmanlığı Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Evli Kadınların Nitelikleri’’, (HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2010. MEB (2011). Aile hizmetleri.http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Aile%20Y apısı.pdf adresinden 15.05.2019 tarihinde indirilmiştir. ve tüketici
 • Mank. (2017). Spss programı nedir?https://www.spssverianalizfiyatlari.com/spss- programi-nedir/ adresinden 18.05.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Nazlı, S. (2001). Aile danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Nichols, M.P. (2013) Aile terapisi kavramlar ve yöntemler. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Nihan Özer, ‘‘Aile Danışmanlığında Hakemlik Kurumunun Yeni Bir Model Olarak İhyası’’, (YÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Enstitü Bilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Yalova, 2015.
 • Özabacı, N. ve Abacı, Z. (2014). Aile danışmanlığı kuram ve uygulamalara genel bir bakış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özgüven, İ. (2009). Evlilik ve aile terapisi. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Polat Ulucak ve Bulut. (2011). Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından İncelenmesi.
 • https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31120286/Aile_dergi_24_sayi1.pdf ?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558116592&Sig nature=EFekpL9XIXa499u%2Fai3tOYw7Nmo%3D&response-content- disposition=inline%3B%20filename%3DErken_Cocukluk_Doneminde_Gorsel_A lgi.pdf#page=10 adresinden 17.05.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Şen, B. (2015) Evlilik öncesi çift eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Şenol Baygül, ‘‘Çözüm Odaklı Kısa Süreli aile Danışmanlığı Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Evlilik Danışmanlığı Programının Çiftlerin Evlilik Uyumlarını Arttırmadaki Etkisi’’, (MSKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Muğla, 2015.
 • Tarık Sarı, ‘‘Aile Danışmanlığının Engelli Çocuk Annelerindeki Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeylerine Etkisi’’, (AÜ Tıp Fakültesi aile Hekimliği Anabilim Dalı Yayınlanmış Uzmanlık Tezi), Erzurum, 2015.
 • Vural Batık, M. ve Kalkan, M. (2018). Ebeveyn adaylar için evlilik okulu psikolojik danışman el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, Ö. (2005). Aile modelleri, aile türleri, tipleri nelerdir?
 • http://www.felsefe.gen.tr/sosyoloji/aile_modelleri_aile_turleri_nelerdir.asp
 • adresinden 15.05.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Yasemin Sefer ERDOĞAN
Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 17 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA Erdoğan, Y . (2019). Türkiye’de Aile Danışmanlığı Alanında Yapılmış Yüksek Lisans Tezlerinin Analizi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (1) , 106-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/50946/664691