Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 217 - 236 2019-12-31

Pısa’ Da Başarılı Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Ve Atama Sistemleri

RUHAN BORAN YILMAZ [1] , GAMZE ERDEN [2] , BÜŞRA SARICA [3] , ÖMER YILMAZ [4] , GÖKHAN BERAT [5] , MEHMET AKIN [6]


Eğitime önem veren ülkeler eğitimde kaliteyi yakalayabilmek, eğitim sistemlerini dünyanın en iyisi konumuna getirebilmek için diğer başarılı ülkelerin eğitim sistemleriyle, kendi eğitim sistemlerini karşılaştırmalarını sağlayan uluslararası çalışmalara önem vermektedir. Bu uluslararası çalışmaların ilk sırasında OECD tarafından gerçekleştirilen ve ülkemizin de katılım sağladığı PISA sınavları gelmektedir. Eğitim sistemlerindeki değişimler, kaliteli eğitim anlayışındaki değişen bakış açıları eğitimde kalitenin ilk şartının öğretmen olduğunu göstermektedir. Eğitimde bu denli büyük katkısı olan öğretmenlerin yetiştirilmesi de bu katkıyı arttırıcı amaçlara hizmet etmektedir. Bu araştırmanın amacı PISA sınavlarında başarılı olan ülkelerin öğretmen yetiştirme ve atama sistemleri ile ülkemizdeki öğretmen yetiştirme, atama sistemini karşılaştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman taraması kullanılmıştır. Araştırma verileri doküman analizi kullanılarak elde edilmiştir. Bu kapsamda beş ülkenin öğretmen yetiştirme ve atama sistemleri incelenerek ve  Türkiye ile  karşılaştırılarak bu ülkeleri başarılı kılan etkenler analiz edilmeye çalışılmıştır.

Öğretmen yetiştirme, PİSA, Finlandiya, Güney Kore, Singapur, Kanada
 • Aksoy, E. (2013). A.b.d (New york), Finlandiya, Singapur ve Türkiye’de Öğretmen Eğitimindeki Dönüşümler (2000-2010), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara. Aksoy, E., Gözütok, D. (2014),Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya ,Singapur ve Türkiye’de Öğretmen Eğitimindeki Dönüşümler, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(25),23-26.
 • Aktaş, M., Aksu, Ö., Türkmen, L., Solak, K., Kurt, H. ve Ekici, G. (2013). Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sistemlerinin Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(Özel Sayı), 131-145. Abbasioğlu, E. (2017). Japonya ve Finlandiya’da Öğretmen Yetiştirme ve Atama Sisteminin Türkiye ile Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akyüz, Y.(2000). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Bal, B. ve Başar, E.(2014). Finlandiya, Almanya, Singapur ve Türkiye’nin Eğitim Sistemleri Açısından Kademeler Arası Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması – Uluslararası Konferans Gazi Üniversitesi Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi.
 • Bakioğlu, A. (Ed.), Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi İçinde, (s. 43-84). Ankara: Nobel Akademik.
 • Bakioğlu, A. ve Baltacı, R. (2014). Güney Kore Eğitim Sistemi.Ankara: Nobel Akademik.
 • Bakioğlu, A, Göçmen, G. (2014), Singapur Eğitim Sistemi. Ankara: Nobel Akademik.
 • Bakioğlu A., Elverici, S. (2018). Finlandiya Eğitim Sistemi, Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi - Pisa’ da Başarılı Ülkelerin Eğitim Sistemleri, 3. Basım, ss. 89-126. Ankara: Nobel Akademik.
 • Bakioğlu, A. Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi: PISA ’da Başarılı Ülkelerin Eğitim Sistemleri, (s. 127-154), Ankara: Nobel Akademik.
 • Balcı, A. (2005), Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü, Ankara: Tekağaç Yayınevi.
 • Barrows, L. C. , Moon B. and Vlascenau, L. (2003) Institutional Approaches to Teacher. Education within Higher Education in Europe: Current Models and New D evelopments. Bucharest. Unicef.
 • Baydilek, N. B., Uça, S., Saracaloğlu, A.S., Gündoğdu, K. (2014). Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da Dershanecilik Sisteminin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 51, s.9-11.
 • Canbulat, T., Avcı, G., Sipahi, S. (2016). ABD ve Kanada’da Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Card, J. (2005).life and death exams in South Korea. Asia Times, 11(30), s.1-2
 • Demircioğlu, İ. (2002) “Ortaöğretim Tarih Öğretmenlerinin İngiltere’de Eğitimine Genel Bir Bakış,” Milli Eğitim Dergisi, 153-154.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. [Aktaran: , S (2006) Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması, Doktora Tezi, Çukurova ,Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Adana.
 • Ekinci, A. ve Öter, Ö. M. (2010). Finlandiya’da Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Sistemi. (Çalışma Ziyareti Raporu) Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Diyarbakır.
 • Gambhir, M., Broad, K., Evans, M., & Gaskell, J. (2008). Characterizing initial teacher education in Canada: Themes and issues. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education.
 • Gurbetoğlu, A. (2019). Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi. İstanbul.
 • Gündoğan, F. (2014). Değişen Eğitim Anlayışı ışığında Değişen Öğretmen Yetiştirme Programları. Diyalog, 2014/1: 118-127.
 • Kabaran, G., Görgen İ. (2016), Güney Kore Hong Kong, Singapur, Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sistemleri’nin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5(2),478-495.
 • Kerimoğlu. G.; Güngören, İ. (2016). Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Türkiyede’ki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5:2. 6-12.
 • Kilimci, S.(2006). Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kim., E. (2007). The Quality and Qualifications Of The Teaching Force İn The Republic Of Korea In R. M. Ingersoll (Ed.), A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations.
 • Korkmaz, Hünkar (2015). Öğretmen Yetiştirme Yaklaşımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Meriç,G. ve Tezcan,R. (2005)”Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Örnek Ülkeler Kapsamında Değerlendirilmesi,” BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi,7(1),76-77.
 • Orakçı, Ş. (2015), Şangay, Hong Kong, Singapur, Japonya ve Güney Kore’nin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri’nin İncelenmesi, Asya Öğretim Dergisi, 3(2), 26-43.Özdemir, E., Ekşi, N., Özbaşaran, S., Güven, Ş. (2019). Kanada Eğitim Sistemi.
 • Sahlberg, P. (2018). Eğitimde Finlandiya Modeli, İstanbul: Metropolis.
 • Sahlberg P. (2010). The Secret to Finland’s Success: Educating Teachers, Stanford Center for Opportunity Policy in Education . Research Brief.
 • Sahlberg, P. (2011). The Professional Educator Lessons from Finland, The Professional Educator Lessons from Finland, Amerıcan Educator.
 • Saracaloğlu, A. S., Gündoğdu, K., Baydilek, N. B. ve Uça, S. (2014). Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da dershanecilik sisteminin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 51, 417-433.
 • Varış, F.(1994). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.
 • Vogrinc, J.and Zuljan, M.V., (2011) European Dimensions of Teacher Education – Similarit and Differences, Ljubljana: Faculty of Education; Kranj : The National School of Leadership and Education,
 • Yahaya, M. (2018),Bazı Gelişmiş Ülkeler ile Nijer’deki Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimi ve İstihdamı Konusunda Karşılaştırmalı Bir Analiz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Yakar,A.(2015)Karşılaştırmalı Eğitim: Dünya Ülkelerinden Örneklerle, Ankara: Anı.
 • Yeşil, S. (2016). Pısa Sınavlarında Başarılı İlk Beş Ülkenin Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı Sistemleri ile Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Sisteminin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Yıldız, A (2013). Finlandiya’nın PISA Başarısına Etki Eden Faktörler Bağlamında Türkiye’nin Durumu, Doktora tezi, Marmara Ünv. Eğt. Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İnternet Sitelerinden Bulunan Kaynaklar:Unesco-İbe (2010), World Data on Education,VII Ed.2010/2011, 22 Nisan 2019 tarihinde www.ibe.unesco.org,sitesinden erişilmiştir.
 • Moe (2019) Ministry Education Singapore https://www.moe.gov.sg sitesinden 20.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Nıe (2019) Singapore Teacher Education https://www.nie.edu.sg sitesinden 20.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.yilmazulusoy.com/tr/makaleler/egitim-ve-gelecegimiz
 • https://www.ataeğitim.com.tr/universite-egitimi/kanada-üniversiteleri
 • https://kanadaegitimi.blogspot.com/2013/07/kanada-ögretmen-egitimi.html?m=1
 • https://help.open.ac.uk/students/_data/documents/careers/becoming-a-teacher-england-nation-guide-2018-19.pdf.( 19 Nisan 2019).
 • https://www.researchgate.net/publication/314925176_Turkiye'de_Ve_Bazi_Avrupa_Birligi_Ulkelerindeki_Ogretmen_Yetistirme_Uygulamalarinin_Karsilastirilmal .( 1 Nisan 2019).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: RUHAN BORAN YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7585-8832
Yazar: GAMZE ERDEN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2881-2361
Yazar: BÜŞRA SARICA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4676-6311
Yazar: ÖMER YILMAZ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2849-9117
Yazar: GÖKHAN BERAT
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9792-6413
Yazar: MEHMET AKIN
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 24 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA BORAN YILMAZ, R , ERDEN, G , SARICA, B , YILMAZ, Ö , BERAT, G , AKIN, M . (2019). Pısa’ Da Başarılı Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Ve Atama Sistemleri. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (2) , 217-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/51185/574037