Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine İlişkin Fenomenolojik Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 128 - 143, 31.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki gelişime ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma, araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden fenomoloji desen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İstanbul/Pendik İlçesinden 43 öğretmen katılmıştır. Veriler görüşme yapılarak toplanmış ve betimsel analizi yapılarak çözümlenmiştir. Bulgulara göre öğretmenler mesleki gelişimlerine yönelik en fazla, mesleki ve eğitim içerikli yayınları takip ederek, meslektaşlarına danışarak, hizmet içi eğitim kurs ve eğitimlerine katılarak, internet ve sosyal medyadan takip ederek iyileştirmeye çalışmaktadır. Öğretmenler, okul yöneticilerinin kendilerini hizmet içi eğitime teşvik edildiklerini ve motive edildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler mesleki gelişimlerinin önündeki en büyük engellerin maddi ve fiziki imkânların yetersizliği olduğunu belirtmişler ve en büyük desteği meslektaşlarından gördüklerini vurgulamışlardır.

Kaynakça

 • Adey, P. (2004). The professional development of teachers: Practice and theory. Springer Science & Business Media.
 • Andreson, K. M. S. (1988). Effects on staff development promotion of public school principals (Doctoral Dissertation). The University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico.
 • Ayuba, A. A. (2018). Quality Control, Teacher Motivation and Effectiveness in Kwara State Public Senior Secondary Schools (Doctoral dissertation). Kwara State University, Nigeria.
 • Barth, R. S. (1986). Principal centered professional development. Theory into Practice, 25(3), 156-160. Battal, N., Yurdakul, B. ve Sahan, H. H. (1997). Farklı branşlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 19-34.
 • Blandford, S. (2004). Professional development manual: A practical guide to planning and evaluating successful staff development. Pearson Education.
 • Blandford, S. (2012). Managing professional development in schools. Routledge.
 • Bolam, R. (1993). Recent Developments and Emerging Issues, in GTC Trust (Ed.). The Continuing Professional Development of Teachers. London: GTC Trust.
 • Bolam, R., & McMahon, A. (2004). Literature, definitions and models: Towards a conceptual map. In C., Day, and J. Sachs, (Eds), International handbook on the continuing professional development of teachers (pp. 33-63). England: McGraw-Hill Education.
 • Bozkuş, K. (2016). Okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama düzeyi. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss. 596-607, Tam metin bildiri. doi: 10.13140/RG.2.1.1782.3600
 • Bredeson, P. V. (2000) The school principal's role in teacher professional development, Journal of In-Service Education, 26(2), 385-401,
 • Brown, C. L. (2013). What works? Principals' perceptions of professional development (Doctoral Dissertation). North Carolina State University, Raleigh, North Carolina.
 • Cheong Cheng, Y. (1996). Total teacher effectiveness: new conception and improvement. International Journal Of Educational Management, 10(6), 7-17.
 • Cochran-Smith, M. (2004). Taking stock in 2004: Teacher education in dangerous times. Journal of Teacher Education, 55(1), 3-7. DOI: 10.1177/0022487103261227
 • Cohen, S. (2004). Teachers' professional development and the elementary mathematics classroom: Bringing understandings to light. Routledge.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The discipline and pratice of qualitative research. In Handbook of qualitative research (Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S.(Eds.). California: Sage Publication (USA).
 • Diaz-Maggioli, G. (2004). Teacher-centered professional development. ASCD.
 • Doran, J. A. (2004). Effective school characteristics and student achievement correlates as perceived by teachers in American-style international schools (Doctoral dissertation). University of Central Florida.
 • Drago-Severson, E. (2007). Helping Teachers Learn: Principals as Professional Development Leaders. Teachers College Record, 109(1), 70-125.
 • Duncan, H., Range, B., & Scherz, S. (2011). From professional preparation to on-the-job development: What do beginning principals need? International Journal of Educational Leadership Preparation, 6(3), 1-20.
 • Egert, F., Fukkink, R. G., & Eckhardt, A. G. (2018). Impact of in-service professional development programs for early childhood teachers on quality ratings and child outcomes: A meta-analysis. Review of Educational Research, 88(3), 401-433.
 • Fenstermacher, G. D., & Berliner, D. C. (1983). A conceptual framework for the analysis of staff development. The Rand Corporation. N-2046-NIE.
 • Fullan, M. (1994). Change forces: Probing the depths of educational reform. Pristol: Palmer Press, Taylor & Francis.
 • Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American educational research journal, 38(4), 915-945.
 • Genç, G. (2010). İngilizce öğretmenlerini mesleki gelişim sürecinin önünde algıladıkları başlıca engeller. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 103-117.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş [Becoming qualitative research] (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.
 • Guskey, T. R. (2002). Does it make a difference? Evaluating professional development. Educational Leadership, 59(6), 45.
 • Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal of Education, 33(3), 329-352.
 • Holland, H. (2005). Teaching Teachers: Professional Development To Improve Student Achievement. AERA Research Points, American Educational Research Association (AERA), 3(1).
 • Holland, P. E. (2009). The Principal's Role in Teacher Development. SRATE Journal, 18(1), 16-24.
 • Imel, S. (1990). Managing your professional development: A guide for part-time teachers of adults. ERIC Clearinghouse.
 • İnceler, S. (2005). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik öğretimsel liderlik davranışları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, Turkey.
 • Kızılkaya, H. A. (2012). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin mesleki gelişime yönelik tutumları ve iş doyumları bakımından incelenmesi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Lawanson, O. O. (2017). An examination of the effect of teacher professional development and teacher practices on student writing achievement (Doctoral dissertation). Delaware State University, Delaware.
 • LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic research. Review of Educational Research, 52(1), 31-60.
 • Little, J. W. (1993). Teachers' professional development in a climate of educational reform. Educational Evaluation and Policy Analysis, 15 (2), 129-151.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Mundry, S. (2005). Changing perspectives in professional development. Science Educator, 14(1), 9-15.
 • Osterman, K. F., & Kottkamp, R. B. (1993). Reflective practice for educators: Improving schooling through professional development. Corwin Press, Inc., 2455 Teller Road, Newbury Park CA 91320.
 • Özer Özkan, Y. & Anıl, D. (2014). Öğretmen mesleki gelişim değişkenlerinin ayırt edicilik düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(4), 205-216.
 • Özmen, F. ve Yörük, S. (2004). Sınavla atanan ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimindeki etkililik düzeyleri: Malatya İli Örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş [Introduction to social research] (D. Bayrak, H. B. Arslan, & Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ross, D. J., & Cozzens, J. A. (2016). The principalship: Essential core competencies for instructional leadership and its impact on school climate. Journal of Education and Training Studies, 4(9), 162-176.
 • Semerci, Ç., Semerci, N., Eliüşük, A ve Kartal, S. E. (2012). Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 22-40.
 • Slot, P., Romijn, B., & Wysłowska, O. (2017). T5. 2 Inventory and analysis of professional development and models related to inclusiveness. ISOTIS. http://www.isotis.org/wp-content/uploads/2019/03/ISOTIS_D4.2_Inventory-of-promising-curriculum-pedagogy-social-climate-interventions.pdf
 • Sparks, D. & Loucks-Horsley, S. (1989). Five Models of Staff Development, Journal of Staff Development.
 • Spillane, J. P., Healey, K., & Mesler Parise, L. (2009). School leaders’ opportunities to learn: A descriptive analysis from a distributed perspective. Educational Review, 61(4), 407-432.
 • Supovitz, J. A., & Turner, H. M. (2000). The effects of professional development on science teaching practices and classroom culture. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 37(9), 963-980.
 • Süngü, H. (2012). Bazı OECD ülkelerindeki öğretmen maaşlarının karşılaştırmalı bir analizi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 21-45.
 • Tok, T. N. (1997). Öğretmenlik mesleğinin öğretmenlerin gereksinimlerini karşılama düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(2), 251-267.
 • Van den Berg, R. (2002). Teachers’ meanings regarding educational practice. Review of Educational Research, 72(4), 577-625.
 • Wallin, J. (2003). Improving school effectiveness. ABAC Journal, 23(1), 61-72.
 • Wiliam, D., Lee, C., Harrison, C., & Black, P. (2004). Teachers developing assessment for learning: Impact on student achievement. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 11(1), 49-65.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., Yoldaş, C. ve Yangil, K. (2004). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimleri ile ilgili görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 198-210.
 • Zepeda, S. J., Parylo, O., & Bengtson, E. (2014). Analyzing principal professional development practices through the lens of adult learning theory. Professional Development in Education, 40(2), 295-315.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa ÖZGENEL> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7276-4865
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 4 Aralık 2019
Kabul Tarihi 24 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özgenel, M. (2019). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine İlişkin Fenomenolojik Bir Araştırma . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (2) , 128-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/51185/654956

asos-index.png